Endeksler

		DİN ŞURASI TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/2/1993, No: 93/4257          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 22/6/1965, No: 633            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/4/1993, No: 21567           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5 Cildi: 32 S. : 1430          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Kapsam ve Kuruluş                 
  Amaç                                    

  Madde 1- Din Şurasının amacı, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmet-
lerin geliştirilmesi konusunda bilimsel yeterlikleri ve dini hizmetleriyle ta- 
nınmış olan bilim ve din adamlarının görüşlerini almaktır.           
  Kapsam                                   

  Madde 2- Din Şurasının kuruluş, toplantı ve çalışma esasları bu Tüzükle dü- 
zenlenmiştir.                                  
  Kuruluş                                   

  Madde 3- Din Şurası, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında aşağıda belir- 
tilen üyelerle bakanlık ve kuruluş temsilcileri ve Diyanet İşleri Başkanı tara- 
fından davet edilen bilim ve din adamlarından oluşur.              
  A) üyeler:                                 
  a) Diyanet İşleri eski başkanları ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleriyle gö-
revde bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri,başkan yardımcıları, Diyanet İş- 
leri Başkanınca belirlenecek beş birim başkanı ve üç din hizmetleri müşaviri,  
  b) Din İşleri Yüksek Kurulunca seçilecek en çok onbeş bilim ve din adamı,  
  c) Din İşleri Yüksek Kurulunca seçilecek on müftü ve beş vaiz,       
  ç) Yüksek Öğretim Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği akademik ünva- 
na sahip bir üye,                                
  d) İlahiyat fakültesinin her birinden fakülte kurullarınca seçilecek üçer  
öğretim üyesi,                                 
  e) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunca kendi üyeleri arasından
seçilecek bir üyeyle Din Öğretimi Genel Müdürü,                 
  f) İmam-hatip liseleri meslek dersleriyle ilköğretim okullarında görev yapan
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri arasından Milli Eğitim Bakanlığınca  
seçilecek on öğretmen,                             
  g) Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı,             
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Temsilciler:                               
  İçişleri, Dışişleri, Sağlık ve Kültür Bakanlıklarıyla Genel Kurmay Başkanlı-
ğı, Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı  
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden birer temsilci,                 
  C) Davetliler                                
  Diyanet İşleri Başkanınca Yurt içi ve dışından davet edilen bilim ve din a- 
damları .                                    
  Temsilciler ve davetliler Şurada tebliğ sunabilecekleri gibi toplantılara  
katılabilirler,ancak oy kullanamazlar.                     
             İKİNCİ BÖLÜM                     
          Toplantı ve Çalışma Esasları                 
  Gündem                                   

  Madde 4- Gündem ve Şuraya sunulacak Başkanlık görüşü, Din İşleri Yüksek Ku- 
rulunca hazırlanır.                               
  Toplanma                                  

  Madde 5- Şura, Diyanet İşleri Başkanının kararlaştıracağı tarih ve yerde beş
yılda bir toplanır.Gerektiğinde beş yıldan önce de toplanabilir.        
  Şurada kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğuyla alınır. Oylarda 
eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.      
  Açılış                                   
  Madde 6_ Şuranın açılışını Diyanet işleri Başkanı yapar.          
  Başkanlık Divanı                              

  Madde 7- Başkanlık Divanı, Diyanet İşleri Başkanının başkanlığında Şuraca ü-
yeleri arasından seçilecek iki başkan yardımcısıyla dört sekreterden oluşur.  
  Komisyonlar                                 

  Madde 8- Şura, çalışmalarını oluşturacağı aşağıdaki komisyonlarla yürütür. 
  a) Dini konularda toplumu aydınlatma komisyonu,               
  b) Din hizmetleri geliştirme komisyonu,                   
  c) Dini yayınlar komisyonu,                         
  Gerektiğinde, Diyanet İşleri Başkanının veya Şuraya katılan üyelerin dört- 
te birinin yazılı önerisi ve şuranın kararıyla başka komisyonlar da kurulabilir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komisyonların Çalışma Esasları                       

  Madde 9 - Komisyonlar çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yürütür.    
  a) İlk toplantılarında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir yardımcısı ve
iki raportör seçerler.                             
  b) Çalışmalar bir plan dahilinde yürütülür. Hazırlanan raporlar komisyon  
üyelerince imzalanır.                              
  c) Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.                        
  d) Raporlar komisyon başkanlarınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şuraya 
sunulur.                                    
  Kararlar                                  

  Madde 10 - Şura, komisyon raporlarını inceler, görüşür ve karara bağlar. Din
şurası kararları istişari niteliktedir.                     
  Sekreterya                                 

  Madde 11 - Şuranın sekreterya işleri, Din İşleri Yüksek Kurulunun kendi   
üyeleri arasından seçeceği bir Genel Sekreter tarafından yürütülür. Genel Sek- 
reter ve seçeceği üç yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanının onayıyla göreve baş- 
lar.                                      
  Genel Sekreterin görevleri                         

  Madde 12 - Genel Sekreterin görevleri şunlardır:              
  a) Şuranın toplanması için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak,      
  b) Din Şurasının gündemiyle toplantı yeri ve tarihini en az üç ay önce il- 
gili kuruluşlara ve üyelere duyurmak,                      
  c) Şura gündemindeki konulara ilişkin bilgi ve belgeleri ilgililere gönder- 
mek,                                      
  d) Şuranın düzenli ve verimli çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri  
almak,                                     
  e) Şurada alınan kararları kitap haline getirmek, yayın ve dağıtımını sağ- 
lamak.                                     
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
               Son Hükümler                    
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Tüzük                        

  Madde 13 - 30/12/1970 tarihli ve 7/1789 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla  
yürürlüğe konulmuş olan Din Şurası Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.      
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanunun 19 uncu maddesine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan 
bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.       

  Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1993 (Ek - 14)