Endeksler

		MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/1/1993 No: 93/4055         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 30/4/1992 No: 3797           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 19/2/1993 No: 21501          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi : 32, S.: 1423         
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
           Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini,   
Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişlerin atanmalarını, görev, yetki ve sorum-   
luluklarını, Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas ve usullerini,     
denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.                    
  Tanımlar (1)                                

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık       : Milli Eğitim Bakanlığı,               
  Bakan        : Milli Eğitim Bakanı,                 
  Teftiş Kurulu    : Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu,        
  Kurul Başkanı                                
  veya Başkan     : Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,    
  Müfettiş       : Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,    
              başmüfettişleri ve müfettişleri,           
  Müfettiş yardımcısı : Bağımsız olarak denetim ve soruşturma yapmaya    
              yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcıları,     
  (Ek: 28/1/1997-97/9192 K.) Bakanlık Teşkilatı: Milli Eğitim Bakanlığı mer- 
kez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşları,            
anlamında kullanılmıştır.                            
Kuruluş ve bağlılık                               

  Madde 3 - Teftiş Kurulu bir Başkanla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş   
yardımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.            
  Kurulun, planlama, inceleme, araştırma, değerlendirme, personel, ayniyat  
ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı büro tarafından yürütülür.          
  Görev merkezi                                

  Madde 4 - (Değişik: 28/1/1997-97/9192 K.)                  
  Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merke- 
zidir.                                     
  Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma 
merkezleri ve buna bağlı bürolar tesis edilebilir veya aynı yolla kaldırılabi- 
lir.                                      
  Bu çalışma merkezlerinde; Makamca verilen emirlerin yerine getirilmesi, bü- 
ro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi 
ve müfettişler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanması ile ilgili ola- 
rak o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Bakan onayı ile görevlendirilir.  
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
             Görev, Yetki ve Sorumluluklar             
  Teftiş Kurulunun görevleri                         

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır:               
  A) Bakanlık teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının her türlü faali-  
yet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini   
yürütmek,                                    
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerilerde bulunmak,      
  C) Mevzuatta yer alan ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 
  (Ek: 28/1/1997-97/9192 K.) Bakanlık teşkilatı içindeki herhangi bir birim  
teftiş dışı tutulamaz.                             
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup aşağıdaki görevleri
yapar:                                     
  A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir veya onayı  
üzerine Bakan adına yürütmek,                          
  B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
---------------------                              
(1) Bu madde başlığı, 28/1/1997 tarih ve 97/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-  
  rının 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Yıllık denetim programını hazırlamak ve Bakanın onayından sonra uygu-  
lanmasını sağlamak,                               
  D) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,  
  E) Raporları incelemek, esas ve usul yönlerinden eksikliklerinin gideril-  
mesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak 
önlem ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, gecikmeler hakkında Bakana  
bilgi ya da rapor vermek, gerektiğinde genel müdürler ve daire başkanlarıyla bu 
konuda toplantı yapılması sağlamak,                       
  F) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve    
programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gelişmeleri izlemek, mevzuatı   
derlemek ve gereği için müfettişlere iletmek, bu konularda inceleme program-  
ları hazırlayıp Bakanın onayına sunmak, yasa, tüzük, kararname ve yönetmelik-  
lerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yaptırmak, müfettişleri mesleki ve   
bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalışmaları düzenlemek, başarılı   
inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,                 
  G) Müfettiş yardımcılarının işe alınmalarına ilişkin giriş ve yeterlik sı- 
navlarının yapılmasını sağlamak,                        
  H) Müfettişlerin hizmetiçi eğitimleriyle, müfettiş yardımcılarının yetişme- 
lerini sağlayıcı önlemleri almak,                        
  İ) İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına  
ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettiş- 
lere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenle-  
mek,                                      
  J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkana yardım                               

  Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi   
Bakan onayıyla görevlendirebilir.                        
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişlere Bakan ve Başkan dışında hiçbir yerden emir verilemez.
Müfettişler Bakanın emri ya da onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri  
yaparlar:                                    
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü faaliyet  
ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,
  B) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak,   
görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araş-
tırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken ön- 
lemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,             
  C) Öğrencilerin milli eğitimin amaç ve ilkelerine uygun biçimde yetiştirilip
yetiştirilmediğini, yetenek, bilgi ve beceri kazandırılıp kazandırılmadığını  
incelemek, araştırmak ve sonuçlarını rapor halinde Başkanlığa sunmak,      
  D) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında 
tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak 
ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,                     
  E) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve   
araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, seminer, toplantı ve    
benzeri mesleki çalışmalara katılmak,                      
  F) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız    
olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, Başkanının  
önerisi üzerine Bakan onayıyla yetkili kılınmaları halinde mümkündür.      
  Görevden uzaklaştırma                            

  Madde 9 - Müfettişler, aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde, memur-  
ları görevden uzaklaştırabilirler:                       
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve  
ayniyatı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla 
ilgili soruları cevaplamak-                           
                                        
                                        
tan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek,engelleyecek,   
yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,               
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylemlerde bu- 
lunmak,                                     
  C) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
  D) Görevle ilgili olarak cezai veya disiplin kovuşturmasını gerektiren   
başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,                      
  E) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca   
görülmek,                                    
  Bu maddenin (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla sap-  
tanması gerekir.                                
  Görevden uzaklaştırma önlemi, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında  
alınabilir. Ancak, ilgilinin, görevi başında kalmasını sakıncalı görüldüğünün  
açık biçimde ortaya konulması gerekir.                     
  Görevden uzaklaştırma önlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte   
görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, 
Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.             
  Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir  
işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma  
önleminin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal   
bildirilir.                                   
  Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri                

  Madde 10 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri   
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma    
yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örnekleri- 
ni, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve   
ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde 
yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek 
ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.        
  Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzalarıyla onanmış örnek-
leri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.             
  Müfettişlerin sorumlulukları ve müfettişlik güvencesi (1)          

  Madde 11 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık teşkilatıyla ilgi-
li mevzuat ve diğer kanunlarla bu Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini
tam olarak kullanmakla ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdürler. 
  (Ek: 28/1/1997 - 97/9192 K.) Müfetttişler kendi istekleri dışında veya tef- 
tiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersiz- 
likleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar.   
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
             Atama, Yetiştirilme ve Yükselme            
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       

  Madde 12 - (Değişik birinci fıkra: 28/1/1997 - 97/9192 K.) Müfettiş yardım- 
cılığına, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik yapmış  
olanlarla, branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında 
veya okullarda en az üç yıl idarecilik görevi yapmış olanlar arasından giriş  
sınavını kazananlar atanırlar.                         
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) Devlet Memurları Kanununda, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelik- 
leri taşımak,                                  
  B) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına 
elverişli olmak,                                
  C) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir 
durumu bulunmamak,                               
  D) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak            
  gerekir.                                  
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı   
sırasına göre yapılır.                             
--------------                                 
(1) Bu madde başlığı, 28/1/1997 tarih ve 97/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı- 
  nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınav kurulları (1)                             

  Madde 13- (Değişik: 28/1/1997 - 97/9192 K.)                 
  Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak   
üzere iki aşamada yapılır.                           
  Müfettiş yardımcılığı giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sınavını yapacak 
kurullar, Kurul Başkanının başkanlığında Başkanın önerisi ve Bakan'ın onayıyla 
dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından iki yedek üye belirlenir.
Giriş sınavında yabancı dil bilgisi ve özel alan bilgisinin değerlendirilmesinde
aynı usulle belirlenecek branş müfettişlerinden de yararlanılabilir.      
  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı         

  Madde 14 - Müfettiş yardımcıları, en az bir yıl süreyle, yönetmelikle    
düzenlenen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik   
sınavına tabi tutularlar.                            
  Sınavla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.            
  Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma                 

  Madde 15 - müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin, Bakanlıkta du-   
rumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.              
  Müfettişliğe atanma                             

  Madde 16 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardım- 
cıları başarı sırasına göre atanırlar.                     
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler    
Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.        
  Müfettişliğe sınavsız atanacaklar                      

  Madde 17 - Öğretmen kökenli olmak koşuluyla Müsteşarlık, Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı, müsteşar yardımcılığı ve genel müdürlük yapmış olanlar    
sınava tabi tutulmadan müfettişliğe atanabilirler.               
  Yükselme                                  

  Madde 18 - Müfettişlerin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır.     
Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yüksel-  
melerde Başkanın görüşü alınır.                         
  Müfettişliğe yeniden atanma                         

  Madde 19 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi  
isteğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde Başka- 
nın önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.       
  Müfettişlerin kıdemi                            
  Madde 20 Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı  
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemleri- 
nin en kıdemlisi sayılırlar.                          
  Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma                      

  Madde 21 - (Değişik birinci fıkra: 28/1/1997 - 97/9192 K.) Başkanlığa, Ku- 
rulda görevli olan ve en az on yıl müfettişliği bulunan müfettişler müfettişler 
arasından mesleki yetenek, kıdem ve başarı durumları birlikte değerlendirilmek 
suretiyle atama yapılır.                            
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan  
tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
         Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri           
  Görevlendirme                                

  Madde 22 - Müfettişler, Bakanın emir ve onayı üzerine, Başkandan aldıkları 
talimatla görev yaparlar, sonucu Başkanlığa bildirirler.            
------------------                               
(1) Bu madde başlığı, 28/1/1997 tarih ve 97/9192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı- 
  nın 5 inci maddesi ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birlikte çalışma                              

  Madde 23- Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerinin grup-   
lar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o gru-   
bun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandı-  
rılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.  
  Koordinasyon görevi                             

  Madde 24 - Müfettiş görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez, taşra,   
yurt dışı teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik   
ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan denetim, inceleme, araştırma ve soruştur- 
maların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, 
yapılan çalışmalar ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine     
devredilir.                                   
  İşin devamlılığı ve devri                          

  Madde 25 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp    
bitirmek zorundadırlar Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki 
işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.  
  Müfettişlerin uyacakları hususlar                      

  Madde 26 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltmeler yapamazlar,            
  C) Yapacakları işler ve görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve   
belgeleri açıklayamaz ve gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar,      
  D) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu    
işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruştur-
mayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış   
veriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.                    
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
  Yazışma yöntemi                               

  Madde 27 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel  
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların  
merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.
  Teftiş Kurulu Bürosunun görevleri                      

  Madde 28 - Büro Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında yeter sayıda 
personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.           
  Büro Başkanlığı, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle yazı, 
kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında
yürütmekle görevlidir.                             
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.      
  Büro Başkanı ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı 
sorumludur.                                   
                                        
                   BEŞİNCİ BÖLÜM               
                    Raporlar                
                                        
  Rapor çeşitleri                               

  Madde 29 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre aşağıdaki 
raporları düzenlerler:                             
  A) Genel denetim raporu                           
  Genel denetim raporu, idare, kurum, kuruluş ve birimlerde yapılan denetimler
sonucunda yönetmelikte belirlenen esas ve usullerle, denetim rehberlerine, görev
emirlerinde belirtilen biçim ve ölçülere uygun olarak düzenlenen rapordur.   
  B) Personel denetleme r                           
TÜZÜKLER, MAYIS 1993 (EK-14)                          
                                        
  B) Personel denetleme raporu                        
  Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 110 uncu   
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin yönetici ve öğretmenlerinin si-  
cil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.               
  C) Fezleke                                 
 Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan soruş-  
turmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.                    
  D) Soruşturma raporu                            
  Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda, soruşturma raporu   
düzenlenir.                                   
  E) İnceleme raporu                             
  Fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hususlarda inceleme raporu   
düzenlenir.                                   
  F) Araştırma raporu                             
  Tüzüğün 6 ncı maddesinin (F) fıkrası uyarınca yaptırılan çalışmalar sonu-  
cunda düzenlenen rapordur.                           
  G) Kurs ve seminer değerlendirme raporu                   
  Hizmetiçi eğitim genel planı uyarınca veya Teftiş Kurulu Başkanlığının   
gerek görmesi üzerine düzenlenen kurs ve seminerlerin denetimi sonucunda hazır- 
lanan rapordur.                                 
                   ALTINCI BÖLÜM               
          Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları        
  Denetime yardımcı olma                           

  Madde 30 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve  
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki 
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve  
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktir- 
meden cevaplamakla yükümlüdürler.                        
  Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların 
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
  Denetim sırasında izinler                          

  Madde 31 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş    
izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfetti- 
şin isteği üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.             
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılamaz.
  Denetim defteri ve dosyası                         

  Madde 32 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası 
tutulur.                                    
  Müfettişler, denetledikleri birimlerdeki denetim defter ve dosyalarını   
inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını, denetim    
sununda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar.    
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
  Yurt dışına gönderilme                           

  Madde 33 - Müfettişler, eğitim ve öğretimle ilgili konularda inceleme ve  
araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak amacıyla Başkanın önerisi  
ve Bakanın onayıyla en çok iki yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.      
  Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte yabancı dil bil-  
gisi, mesleki yetenek ve başarı dikkate alınır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aylık, yolluk ve diğer hakların alınması                  

  Madde 34- Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakla-  
rını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar.Çeki-   
len paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.               
  Çalışma ve hakediş cetveli                         

  Madde 35 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık ve diğer haklarını her ay   
düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvellerin, 
ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa    
gönderilmesi gerekir.                              
  Kimlik belgesi ve mühür                           

  Madde 36 - Müfettişlere beratıyla birlikte birer mühürle Bakan ve Başkan  
tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesin-  
de müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik bel-  
gesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.                
  Şifre anahtarı                               

  Madde 37 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Bakanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı   
müfettişlere imza karşılığında verilir.                     
  Yönetmelik                                 

  Madde 38 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir. Bu yönetmelik Tüzüğün yürürlüğünden itibaren altı ay içinde yayımlanır.  

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte kurulda görev yap-  
makta olan Başkan, başmüfettiş ve müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.  

  Yürürlük Madde 39 - 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-  
revleri Hakkında Kanunun 27 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelen-  
miş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.(1) 
  Yürütme                                   

  Madde 40 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
------------------------------                         
(1) Bu Tüzüğün kanuni dayanağı 10/4/1993 tarih ve 21548 Sayılı Resmi Gazetede  
  yayımlanan 3/3/1993 tarih ve 93/4206 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla met- 
  ne işlendiği şekilde düzeltilmiştir.                    
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1993 (EK-14)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|      20/1/1993 TARİH ve 93/4055 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     | 
|       İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     | 
|       TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                      | 
|             Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü          | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|       |          |   Farklı Tarihte  |        | 
| Tarihi   |    Numarası  |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  | 
|       |          |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi | 
|--------------|-------------------|------------------------|----------------|- 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
|       |          |            |        | 
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1993 (EK-13)