Endeksler
              Teftiş Kurulu Tüzüğü                 
                                        
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 06/08/1992 No: 92/3381           
Dayandığı Kanunun Tarihi      : 21/05/1992 No: 3800            
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 04/09/1992 No: 21335            
Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cild: 32 S: 1412           
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
          Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                 
   Kapsam                                   

   Madde 1 - Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş 
Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yet- 
ki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş 
ve müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzük'te gösterilmiştir.
   Deyimler                                  
   Madde - 2 Bu Tüzük'te geçen;                        
   Bakanlık      : Orman Bakanlığı,                   
   Bakan       : Orman Bakanı,                     
   Başkanlık     : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,       
   Kurul       : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu,            
   Başkan       : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,        
   Müfettiş      : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulunda görevli başmüfettiş 
             ve müfettişleri,                   
   Müfettiş Yardımcısı: Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz  
             müfettiş yardımcıları,                
   Büro        : Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosu    
             anlamında kullanılmıştır.               
   Kuruluş ve Bağlılık                            

   Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve mü-  
fettiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.        
   Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro tara-  
fından yürütülür.                                
   Görev Merkezi                               

   Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi 
ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar 
kurulabilir.                                  
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
              Görev, Yetki ve Sorumluluklar            
   Kurulun Görevleri                             

   Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır :              
   A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü  
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
   B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
ramlara uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana 
sunmak,                                     
   C) Bakan tarafından verilecek benzer görevlerle kanun, tüzük ve diğer mev- 
zuatla verilen inceleme ve teftiş işlerini yapmak.               
   Başkanın Görev ve Yetkileri                        

   Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda
gösterilmiştir :                                
   A) Kurulun 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üze-
rine Bakan adına yürütmek,                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,        
   C) Gerektiğinde müfeştiş sıfatıyla bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve  
soruşturma yapmak,                               
   D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından  
sonra uygulanmasını sağlamak,                          
   E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini 
sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapıla- 
cak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin öneri- 
lerde bulunmak,                                 
   F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve  
yönetmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel 
durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,                  
   G) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro personelinin sicillerini dü- 
zenlemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,            
   H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlem- 
ler almak,                                   
   İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu ça- 
lışmaları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak, 
atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,                
   J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak.                                
   Başkana Yardım                               

   Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi  
Bakan onayıyla görevlendirebilir.                        
   Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

   Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına    
aşağıdaki görevleri yaparlar:                          
   A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
   B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular  
hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya 
başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,                  
   C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, gö- 
rülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araş- 
tırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken ön- 
lemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,             
   D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar  
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 
   E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
   Müfettiş Yardımcılarının Görev ve Yetkileri                

   Madde 9 - Müfettiş yardımcıları,bağımsız olarak teftiş, araştırma, inceleme
ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri, yanlarında çalıştıkları başmüfettiş ve 
müfettişlerle birlikte kullanabilirler.Ancak, yıllık yetişme süresi sonunda,  
yanında çalıştıkları başmüfettiş veya müfettişlerden ikisinin olumlu sicil ver- 
meleri halinde, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla müfettişlik yetkilerini  
bağımsız olarak kullanabilirler.                        
   Müfettişlerin Sorumlulukları                        

   Madde 10 - Müfettişler,Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Kuruluş Kanunu ve 
diğer kanunlarla, bu Tüzükte ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam
olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri               

   Madde 11 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri  
bilgileri, defter,evrak ve belgeleri,denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları 
birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yol- 
suzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak,kasa, depo ve ambarları ince- 
lemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım iste-  
minde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel  
kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişle- 
rin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla   
yükümlüdürler.                                 
   Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek-
leri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.             
   Görevden Uzaklaştırma                           

   Madde 12 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma  
hükümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzak-
laştırabilirler:                                
   A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı,  
bunların hesap,belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları  
cevaplamaktan kaçınmak,                             
   B) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış 
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,                  
   C) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
   D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
   E) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.     
   (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptan- 
ması gerekir.                                  
   Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşa-
masında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalarının  
açıkça ortaya konması gerekir.                         
   Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

   Madde 13 - Görevden uzaklaştırma işlemi,müfettiş tarafından gerekçesiyle  
birlikte görevden uzaklaştırılana, disiplin ve sicil amiri ile atamaya yetkili 
amirine, Başkanlığa ve aylığının ödendiği birimine bildirilir.         
   Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda,disiplin yönünden memurluktan  
çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılan görev- 
liler hakkında, görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması müfettişlerce   
derhal Başkanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine görevliler, atamaya yetkili  
amirlerince bekletilmeksizin görevlerine başlatılırlar.             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
          Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları       
   Müfettişe Yardım                              

   Madde 14 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve 
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hikmündeki 
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve  
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
  Teftiş edilenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da gecik- 
tirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.                      
   Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların  
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1992 (Ek - 12 )                         
                                        
                                        
                                        
                                        
   Teftiş Defteri ve Dosyası                         

   Madde 15 - Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dos- 
yası tutulur. Bunların biçimi, izlenmesi ve saklanmalarına ilişkin yöntem ve  
esaslar bir yönetmelikle belirlenir.                      
   Teftiş Sırasında İzinler                          

   Madde 16 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin  
istemi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebilir.                
   İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrıl-  
mazlar.                                     
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
             Kurulun Çalışma Yöntem ve Esasları          
                                        
   Görevlendirme                               

   Madde 17 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkan-
dan aldıkları emirle görev yaparlar.                      
   Müfettişler, Bakandan doğrudan aldıkları emir gereklerini yerine getirmekle
birlikte en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler. Müfettişler Bakanla  
Başkan dışında hiç bir makam ve merciden emir alamazlar.            
   Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                     

   Madde 18 - Müfettişler,mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.         
   Ayrıca;                                  
   A) İcraya karışamazlar,                          
   B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir 
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.             
   C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, 
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.           
   D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları  
sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak 
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
   Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışın-  
dadır.                                     
   Birlikte Çalışma                              

   Madde 19 - Teftiş, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar ha- 
linde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı ola- 
rak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora 
bağlanmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.           
   Koordinasyon Görevi                            

   Madde 20 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı 
ve ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış  
olan teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de  
yerine getirir. Müfettişlerin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi 
ve belgeler kendisine verilir.                         
   İşin Devamlılığı ve Devri                         

   Madde 21 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bi- 
tirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki 
işleri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.  
   Yazışma Yöntemi                              

   Madde 22 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve   
tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlık- 
ların merkez ve Yurt dışı birimleriyle olan yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla
yaparlar.                                    
                                        
                                        
                                        
   Teftiş Kurulu Bürosunun Görevleri                     

   Madde 23 - Kurulda ve Büroda görevli olanların haberleşme, yazışma ve   
özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş,ayniyat,arşiv ve diğer iş- 
leri Büroca yürütülür. Bunların düzenli,gizlilik içinde ve süratle yürütülme-  
sinden Büro şefi Başkana karşı sorumludur.                   
   Raporlar ve yazışmalar, Başkanlığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, 
verilemez ve açıklanamaz.                            
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
            Atama, Yetiştirilme ve Yükselmeler           
   Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

   Madde 24 - Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
   Bu sınava katılabilmek için;                        
   A) Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,         
   B) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 32 yaşını aşmamış  
olmak,                                     
   C) En az dört yıllık lisans eğitimi veren, orman, hukuk, siyasal bilgiler, 
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denk- 
liği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumla-  
rından birisini bitirmiş olmak,                         
   D) Sağlık durumu Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ko-  
şullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,                 
   E) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak              
   gerekir.                                  
   Müfettiş yardımcılığına atanmalar başarı sırasına göre yapılır. Eşitlik  
halinde, yabancı dil sınavındaki başarı derecesi, bunun da eşitliği halinde   
bir kamu kurum ve kuruluşundaki hizmet süresi fazla olan adaya öncelik verilir. 
   Sınav Kurulu                                

   Madde 25 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapa- 
cak kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, 
dört müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasında üç yedek üye belirlenir.  
Giriş sınavında yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık persone- 
line de görev verilebilir.                           
   Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi                  

   Madde 26 - Müfettiş yardımcıları, yönetmelikte belirlenen yöntem ve esas- 
lara göre üç yıl süreyle yetiştirilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi  
tutulurlar.                                   
   Müfettiş yardımcılığı döneminde sicillerine göre müfettişlikte başarı gös- 
teremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davra- 
nışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durumlarına  
uygun kodrolardan birisine atanırlar.                      
   Müfettişliğe Atanma                            

   Madde 27 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardım- 
cıları atanırlar.                                
   Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Ba- 
kanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.         
   Müfettişlik Kıdemi                             

   Madde 28 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarı dereceleri eşit olanla- 
rın kıdemi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.       
   Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettiş- 
liğe dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.         
   Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemleri- 
nin en kıdemlisi sayılırlar.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Başmüfettişliğe Atama                           

   Madde 29 - Müfettişler, kıdem, müfettişlik yeteneği ve yeterliliği ile   
başarı durumları gözönünde bulundurularak Başkanın önerisi üzerine başmüfet-  
tişlik kadrolarına atanırlar.                          
   Müfettişliğe Yeniden Atanma                        

   Madde 30 - En az üç yıl süreyle müfettiş olarak çalıştıktan sonra Bakan-  
lık merkez birimleriyle Bakanlığa bağlı ve Bakanlıkla ilgili kurum ve kuruluş- 
larda görevlendirilmiş olanlardan müfettişlikten ayrı kaldıkları sürelere ait  
sicilleri müfettişliğe atanmalarına engel bulunmayanlar, Bakanlık müfettişli-  
ğine tekrar atanabilirler.                           
   Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma                     

   Madde 31 - Başkanlığa, kurulda görevli başmüfettişler arasından atama   
yapılır. Kurulda başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra Bakanlık teşkilatıyla   
bağlı ve ilgili kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.  
   Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşal- 
ması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan başmüfettişlerden biri, 
Bakan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.             
   Yurt Dışına Gönderilme                           

   Madde 32 - Kuruldaki hizmet süreleri 3 yıldan çok olan müfettişler, mesleki
bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla, Başkanın 
önerisi ve Bakan onayıyla Yurt dışına gönderilirler.              
   Başkan da Bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürelerde mesleki inceleme 
ve araştırma yapmak üzere Yurt dışına gönderilebilir.              
   Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak   
döndükleri tarihten itibaren en geç üç aylık süre içinde bir rapor düzenleyerek 
Başkanlığa sunarlar.                              
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                  Raporlar                  
                                        
   Rapor Çeşitleri                              

   Madde 33 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;     
   A) Fezleke,                                
   B) Cevaplı rapor,                             
   C) İnceleme raporu,                            
   D) Soruşturma raporu,                           
   E) Genel durum raporu                           
   düzenlerler.                                
   Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Baş-  
kanlığa sunulur.                                
   Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle  
belirlenir.                                   
   Fezleke                                  

   Madde 34 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre  
yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.              
   Cevaplı Rapor                               

   Madde 35 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce  
düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu   
cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren husus- 
larda cevaplı rapor düzenlenir.                         
   İnceleme Raporu                              

   Madde 36 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan   
hususlarda inceleme raporu düzenlenir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Soruşturma Raporu                             

   Madde 37 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
   Genel Durum Raporu                             

   Madde 38 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre,
Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idare-
de gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için  
alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakana 
sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.                 
                                        
                  YEDİNCİ BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
                                        
   Kimlik Belgesi ve Mühür                          

   Madde 39 - Müfettişlere, beratıyla birlikte mühür ve fotoğraflı, soğuk   
damgalı birer kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Bakan ve Kurul Başkanı  
tarafından imzalanır.                              
   Kimlik belgelerinde, müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet   
bilgiler yer alır.                               
   Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

   Madde 40 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakla- 
rını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen 
paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.                 
   Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

   Madde 41 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını  
her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvel-
lerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa
gönderilmesi gerekir.                              
   Şifre Anahtarı                               

   Madde 42 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı   
müfettişlere imza karşılığında verilir.                     
   Yönetmelik                                 

   Madde 43 - Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar Yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

   Geçici Madde 1 - Kurulun müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere, Bakanlığın 
bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla başka kamu idare, kurum ve kuruluşlarında müfet- 
tiş olarak görev yapanlar, öğrenim durumları Tüzüğün 24 üncü maddesine uygun  
olmak koşuluyla bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 6 aylık süreyle sınırlı  
olmak üzere müfettiş olarak atanabilirler.                   

   Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihde Kurulda görev yap-  
makta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları   
saklıdır.                                    

  Geçici Madde 3-(Ek:3/4/1998-98/10943 K.)                  
  Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının teftiş kurullarına müfettiş yar- 
dımcısı olarak girmiş olup da halen müfettiş olarak görevli olanlardan en az üç 
yıl müfettişlik yapanlar, bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen üç aylık süre  
ile sınırlı olmak üzere Kurula müfettiş olarak atanabilirler.          
  Atanan bu müfettişlerin kıdem sıralamasının belirlenmesinde, müfettişlik  
hizmet süreleri gözönünde bulundurulur. Müfettişlik hizmet süreleri eşit bulu- 
nanlardan, en çok kamu hizmeti yapanlar kıdemde önde sayılır.          
   Yürürlük                                  

   Madde 44 - 3800 sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş Kanununun 13 üncü maddesine 
dayanılarak hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi  
Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.                    
   Yürütme                                  

   Madde 45 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    6/8/1992 TARİH VE 92/3381 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
   YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE    
          GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE              
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
                                        
                     Farklı Tarihte     Yürürlüğe    
  Tarihi       Numarası     Yürürlüğe Giren    Giriş tarihi   
                      Maddeleri              
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
3/4/1998        98/10943         -        25/4/1998