Endeksler

		ÇEVRE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
		
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 27/3/1992; No: 92/2902          
  Dayandığı KHK'nin Tarihi    :  9/8/1991; No: 443            
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 29/4/1992; No: 21213           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  ; Cildi: 31, Sh: 2542        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Kapsam, Deyimler ve Kuruluş             
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş  
Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki
ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.  
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık         : Çevre Bakanlığı,                
  Bakan           : Çevre Bakanı,                  
  Teftiş Kurulu veya Kurul : Çevre Bakanlığı, Teftiş Kurulu,         
  Kurul Başkanı veya Başkan : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,     
  Müfettiş         : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,     
                başmüfettişleri ve müfettişleri,        
  Müfettiş Yardımcısı    : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetki-
                siz Çevre Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları,   
  Şube Müdürü        : Teftiş Kurulu Bürosunu yönetmekle görevli Şube 
                Müdürü,                     
  Büro           : Çevre Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu 
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettişler, müfettişler ve müfet- 
tiş yardımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.          
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro tarafın- 
dan yürütülür.                                 
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve
Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar ku-
rulabilir.                                   
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
             Görev, Yetki ve Sorumluluklar             
  Kurulun Görevleri                              

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri şunlardır:               
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü  
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana  
sunmak,                                     
  C) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve çevreyle ilgili diğer mevzuat hükümlerine  
göre, gerekli inceleme ve denetim işlerini yapmak,               
  D) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, görevleri aşağıda 
gösterilmiştir:                                 
  A) Kurulun 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üze- 
rine Bakan adına yürütmek,                           
  B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  C) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,  
  D) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından  
sonra uygulanmasını sağlamak,                          
  E) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerinin giderilmesini 
sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapıla- 
cak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin öneri- 
lerde bulunmak,                                 
  F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yö- 
netmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel  
durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,                  
  G) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro personelinin sicillerini düzen-
lemek, atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,             
  H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler
almak,                                     
  İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalış-
maları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,  
atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,                
  J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Ba- 
kan onayıyla görevlendirebilir.                         
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağı- 
daki görevleri yaparlar:                            
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
  B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hak-
kında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya  
başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,                  
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, gö- 
rülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araş- 
tırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken ön- 
lemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar  
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 
  E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,  
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri yanlarında çalıştıkları müfettişin gö-  
zetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin so-  
nunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağım- 
sız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.                  
                                        
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 9 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve 
diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak 
kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.     
                                        
  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri                

  Madde 10 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil-
gileri, defter, evrak ve belgeleri, denetim, inceleme ve soruşturma yaptıkları 
birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yol- 
suzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları ince-
lemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemin-
de bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişi-
lerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu
isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdür-
ler.                                      
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.             
                                        
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 11 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzak- 
laştırabilirler:                                
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bun-
ların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları ce- 
vaplamaktan kaçınmak,                              
  B) Denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış 
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,                  
  C) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  D) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
  E) Görev başında kalması kamu hizmetleri yönünden sakıncalı olmak.     
  (A) ve (B) bendlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması
gerekir.                                    
  Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşa- 
masında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalarının  
açıkça ortaya konması gerekir.                         
                                        
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 12 - Görevden uzaklaştırma işlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle  
birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki disiplin ve sicil amiriy- 
le atamaya yetkili amirine, Bakanlığa sunulmak üzere Başkanlığa ve aylığının  
ödendiği birime birer yazıyla bildirilir.                    
  Denetim, inceleme ve soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan  
çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hak-
kında, görevden uzaklaştırma önlemenin kaldırılması müfettişlerce ilgili merci- 
lere ve Bakanlığa derhal bildirilir.                      
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
  Bağlı ve İlgili Kuruluşlarda Görevden Uzaklaştırma             

  Madde 13 - Müfettişler, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan ku- 
rum ve kuruluşlarda yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma sonucunda il- 
gili personelin tabi olduğu mevzuata göre görevden uzaklaştırılmasını gerekti- 
ren hallerin varlığında durumu, bu personelin atamaya yetkili amirine ve genel 
müdürüne bildirirler; müfettişin bu isteği ilgililerce hemen yerine getirilir. 
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
               Atama, Yetiştirilme ve Yükselme          
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet Memuru olabilmek için ara- 
nan nitelikleri taşımak,                            
  B) En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi 
ve idari bilimler fakülteleriyle mühendislik, mimarlık fakültelerinden veya bun-
lara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte  
ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,                   
  C) Sağlık durumu, Yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşul-
larında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,                   
  D) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldur- 
mamış olmak,                                  
  E) Bu sınava birden çok katılmamış olmak,                  
  gerekir.                                  
  Müfettiş yardımcılığına atamalar başarı sırasına göre yapılır.       
  Sınav Kurulu                                

  Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak
kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört
müfettişten oluşur. Ayrıca müfettişler arasında üç yedek üye belirlenir. Giriş 
sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de
görev verilebilir.                               
  Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.          
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı         

  Madde 16 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenle- 
nen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına ta-
bi tutulurlar.                                 
  Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte başarı gös- 
teremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davra- 
nışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin Bakanlıkta durumlarına uy- 
gun kadrolardan birine naklen atanırlar.                    
  Müfettişliğe Atanma                             

  Madde 17 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakan-
lıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.          
  Başmüfettişliğe Yükselme                          

  Madde 18 - Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başa- 
rıdır.                                     
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 19 - Kendi isteğiyle veya nakil suretiyle Kuruldan ayrılanlar, başvu- 
ruları halinde, yeniden müfettiş kadrolarına atanabilirler.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişlik Kıdemi                             

  Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır. Yeterlik sınavındaki başarıları eşit olanların kı- 
demi, kamu hizmetinde geçen hizmet süresine göre belirlenir.          
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemleri- 
nin en kıdemlisi sayılırlar.                          
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma                      

  Madde 21 - Başkanlığa, Kurulda görevli başmüfettişler arasından atama yapı- 
lır. Kurulda başmüfettiş ünvanını aldıktan sonra Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve 
ilgili kuruluşlarında görev yapanlar arasından da atama yapılabilir.      
  Başkanın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması veya Başkanlığın boşalma-
sı hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan başmüfettişlerden biri, Ba-
kan tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.              
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
           Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları         
                                        
  Görevlendirme                                

  Madde 22 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkan- 
dan aldıkları talimatla görev yaparlar.                     
  Müfettişler, Bakandan doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getirmekle  
birlikte, en kısa sürede durumdan Başkana bilgi verirler.            
                                        
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 23 - Denetleme, inceleme ve soruşturma işleri gerektiğinde gruplar ha-
linde yürütülebilir. Bu durumda müfettişlerden en kıdemlisi grubun başkanı ola- 
rak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını ve rapora 
bağlanmasını sağlamak ve yazışmaları yürütmekle görevlidir.           
                                        
  Koordinasyon Görevi                             

  Madde 24 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve
ilgili kurum ve kuruluşlarca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan 
denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de ye- 
rine getirir. Müfettişin istemesi üzerine çalışmalarla ilgili bütün bilgi ve  
belgeler kendisine verilir.                           
                                        
  İşin Devamlılığı ve Devri                          

  Madde 25 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki iş- 
leri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.   
                                        
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 26 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve 
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A) İcraya karışmazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.             
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.           
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları   
sırada bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı ola-  
rak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bun- 
larla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.               
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 27 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araş- 
tırmalar yapmak için, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bir yıl süreyle Yurt 
dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede, Bakanlıktaki müfettişlik kı-
demi dikkate alınır.                              
  Yazışma Yönetimi                              

  Madde 28 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Başbakanlık ve bakanlıkların mer-
kez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar. 
  Şube Müdürlüğünün Görevleri                         

  Madde 29 - Şube Müdürlüğü, Kurulda ve Büroda görevli olanların haberleşme ve
özlük işleriyle, yazı, kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işle- 
rini düzenli ve zamanında yürütmekle görevlidir.                
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.      
  Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı 
sorumludur.                                   
                  BEŞİNCİ BÖLÜM                
                   Raporlar                  
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 30 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Fezleke,                                 
  B) Cevaplı rapor,                              
  C) İnceleme raporu,                             
  D) Soruşturma raporu,                            
  E) Personel denetleme raporu,                        
  F) Genel durum raporu                            
  düzenlerler.                                
  Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkan- 
lığa sunulur.                                  
  Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle be-
lirlenir.                                    
  Fezleke                                   

  Madde 31 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 32 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce dü- 
zeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevap- 
lara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda 
cevaplı rapor düzenlenir.                            
  İnceleme Raporu                               

  Madde 33 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 34 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının si- 
cil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.               
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 36 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışma sonuçlarına göre, 
Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, idare-
de gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için  
alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri kapsayan ve Bakana 
sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
        Denetlenenlerin Yükümlülükleri ve Sorumlulukları        
                                        
  Denetime Yardımcı Olma                           

  Madde 37 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve  
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmünde- 
ki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktir- 
meden yanıtlamakla yükümlüdürler.                        
  Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların 
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
                                        
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 38 - Denetimine başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş   
izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin
istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.               
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz- 
lar.                                      
                                        
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 39 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası 
tutulur.                                    
  Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü ya- 
zışma ve raporlar saklanır.                           
  Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır
veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler, yaptık-
ları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; inceleme ve soruş- 
turmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.      
  Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıl-
dır. Denetim defteri ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst  
yetkilisi sorumludur.                              
                                        
  Denetim Defteri ve Dosyasının İncelenmesi                  

  Madde 40 - Müfettişler, denetledikleri birimlerdeki denetim defter ve dosya-
larını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını, denetim
sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar.    
  Yerine getirilmeyen konularla ilgili açıklamalar yeterli görülmezse, gereği-
ne göre sorumlular hakkında ceza veya disiplin soruşturması yapılır.      
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                 Çeşitli Hükümler                
                                        
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 41 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer mühürle Bakan ve Başkan  
tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde 
müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, 
gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.                   
                                        
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 42 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen pa-
ranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.                  
                                        
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 43 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her 
ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvelle- 
rin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa 
gönderilmesi gerekir.                              
                                        
  Şifre Anahtarı                               

  Madde 44 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı   
müfettişlere imza karşılığında verilir.                     
                                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 45 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzükte belirtilen esas ve usullere göre müfettişlik  
yeterlik sınavı yapılıncaya kadar, müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere; başka 
kamu idare, kurum ve kuruluşlarında müfettiş olarak görev yapanlar, öğrenim du- 
rumları Tüzüğün 14 üncü maddesine uygun olmak koşuluyla müfettiş olarak atana- 
bilirler.                                    
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1992 (Ek - 11)                         
                                        
                                        

  Geçici Madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yap-  
makta olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları   
saklıdır.                                    
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 46 - 443 sayılı Çevre Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun  
Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş  
olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.     
  Yürütme                                   

  Madde 47 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.