Endeksler
               YETKİLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 18/12/1991, No: 91/2526        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  6/5/1960, No: 7472          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 24/1/1992, No: 21121         
  Yayımlandığı Düsturun Testibi   : 5, Cildi:31, S.2537          
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Kapsam ve Yetki                
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Ziraat fakültelerini bitiren ziraat yüksek mühendisleriyle ziraat 
mühendislerinin ve yabancı ülkelerdeki ziraat fakülteleri veya ziraat yüksek  
okullarını bitiren ve denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş  
olan ziraat yüksek mühendisleri ve ziraat mühendislerinin görev ve yetkileri bu 
Tüzükte gösterilmiştir.                             
  Yetki                                    

  Madde 2 - Ziraat mühendislerinin yetkileri, genel çalışma alanları dışında 
lisans veya lisans üstü diploması aldıkları bölümler ve mesleki çalışma alanla- 
rıyla sınırlıdır.                                
  Bu Tüzükte, yalnız ziraat mühendislerinin yetkili olduğu belirtilen alanlar 
dışındaki konularda, diğer fakülte veya yüksek okulların lisans veya yüksek li- 
sans düzeyinde öğrenim programlarını bitirenlerin öğrenim gördükleri alanlarda 
çalışma hakları saklıdır.                            
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
          Genel Çalışma Alanları, Görev ve Yetkiler          
  Tohumculuk                                 

  Madde 3 - Orman bitkileri dışında, bitki çeşitlerinin ıslahı, tohumlukları- 
nın üretimi, pazarlaması, ithal ve ihracı aşamalarında; tescil, kontrol, serti- 
fikalandırma ve denetimi konularında faaliyet göstermek üzere kurulan işletme- 
lerde bu faaliyetler, sorumlu teknik eleman olarak, ziraat mühendisleri tarafın-
dan yürütülür.                                 
  Kimyasal Gübre                               

  Madde 4 - Ziraat mühendisleri, tarımda kullanılan kimyasal gübrenin, itha- 
lini, ihracını, depolanmasını, pazarlama ve dağıtımını yapan işletmelerde mes- 
leki faaliyette bulunmaya yetkilidirler.                    
  Zirai Mücadele, Zirai Karantina ve Tarım İlaçları              

  Madde 5 - Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, depolanması, 
ambalajlanması ve pazarlanması aşamalarında; her türlü hastalık ve zararlılar  
konusunda teşhis, ilaç ve metod önerisi, mücadele, planlama ve uygulamaların de-
netlenmesi, gazlama (fümigasyon) gibi faaliyetler ziraat mühendisleri tarafından
yürütülür.                                   
  Her türlü zirai mücadele ilacıyla parazit ve predatörleri üreten, ithal ve 
ihraç eden, depolayan, pazarlayan veya dağıtan işletmeler bu faaliyetleri için 
teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi çalıştırırlar.       
  Tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, hasadı, işlenmesi, paketlenmesi, depolan- 
ması, satışı, ithal ve ihracı, taşınması işlemleri sırasında uygulanacak her  
türlü iç ve dış karantina esaslarının saptanması ve uygulanması ziraat mühendis-
lerince yürütülür.                               
  Tarımda kullanılan büyüme düzenleyici ilaç, vitamin, hormon, bakteri gibi  
kimyasal ve biyolojik preparatların üretimi, ithali, pazarlama ve dağıtımı alan-
larında çalışan işletmeler teknik eleman veya danışman olarak ziraat mühendisi 
çalıştırırlar.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yukarıdaki fıkralarda geçen ilaç ve preparatların üretimi, ithali, pazarlan-
ması ve bunların bitkilere uygulanmaları aşamalarındaki ruhsatlandırma ve dene- 
tim işleri ziraat mühendisleri tarafından yürütülür.              
  Yem Sanayii ve Yem Kontrolu                         

  Madde 6 - Ziraat mühendisleri, sanayi karma yemi, mineral yem, yemlik pre- 
paratlar, hayvansal ve bitkisel kökenli yemlerle konsantre ve yem katkı madde- 
lerinin üretimi, pazarlanması, ithal ve ihracı konularında faaliyet gösteren  
kuruluşlarda üretim ve pazarlamanın denetlenmesi, tescili ve ruhsatlandırılması 
işlerinde faaliyette bulunmaya yetkilidir.                   
  Çevre Koruma                                

  Madde 7 - Tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, tarımsal sulamada ve su  
ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılan suların, çevre kirliliği yaratan etken-
lerle kirlenmesi konularında yapılacak inceleme, araştırma, planlama, projeleme 
ve kontrol hizmetlerinde ziraat mühendisleri faaliyette bulunmaya yetkilidirler.
  Tarım İşletmelerinin Planlanması ve Projelendirilmesi            

  Madde 8 - Ziraat mühendisleri, bitkisel veya hayvansal üretim yapan, tarım 
işletmelerinin, üretim, hasat, sınıflandırma, ambalajlama, muhafaza, depolama, 
değerlendirme ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili etüd, planlama ve projelendir-
me işleriyle bunların uygulama ve kontrol işlerini yapmaya yetkilidirler.    
  Tarımsal Eğitim ve Yayım                          

  Madde 9 - Tarımsal kuruluşlarda işçi, usta ve teknik yardımcı eleman olarak 
çalışacaklarla çiftçilerin eğitimi için tarım okulları, eğitim merkezleri, bilgi
ve beceri kazandırma kurslarının açılması ve yönetimiyle görevli kuruluşlarda, 
eğitim programları ve yöntemlerinin belirlenmesi, eğitim ve öğretimin planlanma-
sı ve yürütülmesi işleriyle tarım alanında çeşitli kaynaklardan sağlanan modern 
bilgi ve tekniklerin çiftçilere ulaştırılması, öğretilmesi ve uygulatılması zi- 
raat mühendisleri tarafından yürütülür.                     
  Araştırma Kurumları                             

  Madde 10 - Bu Tüzükte yer alan konularla ilgili olarak yeni bilgiler edin- 
mek, metod ve teknolojiler geliştirmek, yeni çeşitler ve ırklar elde etmek üze- 
re temel ve uygulamalı araştırmalar yapan kurumlar, teknik eleman veya yönetici 
olarak lisans veya uzmanlık alanlarını gözönünde tutarak ziraat mühendisi çalış-
tırırlar.                                    
  Laboratuvar Kurma ve İşletme                        

  Madde 11 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bitki,
tohumluk, gübre, toprak, sulama suyu, tarım ilacı, yem, gıda, tarım alet ve ma- 
kinaları, su ürünleri, bitki hastalık ve zararlıları, tarım ürünleriyle ilgili 
sıvı ve katı atıklar, tarım ürünleri üzerindeki ilaç kalıntıları konularında  
araştırma, kalite kontrolu, standart ve yönetmeliklere uygunluk gibi amaçlarla 
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontrol ve analizler yapmak üzere laboratu-
var kurmaya ve işletmeye yetkilidirler.                     
  Tarım Ürünlerinin İthal ve İhracı                      

  Madde 12 - Ziraat mühendisleri, işlenmiş veya işlenmemiş tarım ürünlerinin 
ithal ve ihracında uygulanan kalite, standart ve yönetmeliklere uygunluk kont- 
rolu yapmaya yetkilidirler.                           
  Tarım Kooperatifleri                            

  Madde 13 - Ziraat mühendisleri tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, değer- 
lendirilmesi, muhafazası, depolanması, ambalajlanması, pazarlanması, çiftçile- 
rin ve tarım işletmelerinin kredilendirilmesi amaçlarıyla kurulan kooperatifler-
de bu Tüzük kapsamındaki tarımsal faaliyetleri yürütmeye yetkilidirler.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tarımsal Kredilendirme ve Kredi Kontrolu İşleri               

  Madde 14 - Bu Tüzükte yer alan tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak tarım  
kredisi veren kuruluşlar, bu kredilerin kullanılacağı projeleri değerlendirmek 
üzere ziraat mühendisi çalıştırırlar. Tarım kredisi kullanılarak uygulanacak  
projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve kontrolu işlerinde  
çalışmaya ziraat mühendisleri yetkilidirler.                  
  Tarım Sigortası                               

  Madde 15 - Ziraat mühendisleri tarım işletmelerine ait yapı ve tesislerin, 
tarım alet ve makinalarının, tarım arazilerinin, tarım ürünlerinin, çiftlik hay-
vanlarının, tarım iş kazalarının sigorta işlemlerini yapan şirketlerde danış-  
man ve eksper olarak çalışmaya yetkilidirler.                  
  Tarımsal Danışmanlık Büroları Açma                     

  Madde 16 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre, bu Tü-
zükte yer alan faaliyetlerle ilgili olarak fizibilite raporu düzenlemek, araş- 
tırma, inceleme, plan, proje yapmak ve uygulamak üzere tarımsal danışmanlık bü- 
roları açmaya ve işletmeye yetkilidirler.                    
   Bilirkişilik                                

   Madde 17 - Ziraat mühendisleri, lisans veya uzmanlık alanlarına göre tarım 
arazileri ve yeşil alanlar, tarımsal üretim, tarım ürünleri, çiftlik hayvanları,
gıda maddeleri, tarım alet ve makineleri, tarımsal yapı ve tesisler, tarım iş  
kazaları, kamulaştırma, vergilendirme, kıymet takdiri, hasar tesbiti, tarım   
alanları ve tarım ürünleri üzerinde sanayi atıklarının kirletici etkisi, fiyat 
belirlenmesi konularında yargı organları veya idari makamlar tarafından yaptırı-
lacak inceleme, analiz, ekspertiz, bilirkişilik çalışmalarını yapmaya yetkili- 
dirler.                                     
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
        Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkiler       
  Toprak Etüdleri                               

  Madde 18 - Toprak etüdü ve haritalanması, toprak ve su analizleri, toprak  
verimliliği, tuzlu ve alkali toprak ıslahı, toprak ve su muhafazası, arazi top- 
lulaştırması işleri toprak bilimi alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri  
tarafından yapılır.                               
  Sulama, Drenaj ve Tarımsal Yapılar                     

  Madde 19 - Tarımsal yapılar ve sulama alanında öğrenim görmüş ziraat mühen- 
disleri, sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, 
sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletler, drenaj,    
toprak erezyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisler, tarımsal    
yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini 
yapmaya yetkilidirler.                             
  Sulama tesislerinde, suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, 
tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, 
arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını ge- 
liştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, 
projelendirme uygulama ve kontrolunda tarımsal yapılar ve sulama alanında öğre- 
tim görmüş ziraat mühendisleri çalıştırılır.                  
  Ziraat fakültelerinde tarımsal yapılar ve sulama konusundaki öğrenimini   
kültürteknik,toprak ve tarım makineleri bölümlerinde görmüş olan ziraat mühen- 
disleri de yukarıda sayılan hizmetleri yapmaya yetkilidirler.          
  Tarım Alet ve Makineleri                          

  Madde 20 - Tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri ta- 
rım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve im- 
zalamaya yetkilidirler.                             
  Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için ge- 
rekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analiz- 
ler tarım makineleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendislerinin katılımıy- 
la yapılır.                                   
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Zootekni                                  
                                        

  Madde 21 - Zootekni alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, hayvan   
neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri 
üretimi ve pazarlanmasıyla ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler. 
                                        
  Su Ürünleri                                 
                                        

  Madde 22 - Su ürünleri alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri, deniz- 
lerde ve iç sularda bulunan bitkilerle hayvanların ve bunların yumurta, yavru ve
yetişkinlerinin, üretimi, avlanması, pazarlanması, dağıtım, ithal ve ihracı,  
tescil ve denetimiyle ilgili konularda,deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının 
belirlenmesi, üretim tesislerinin planlanması,projelendirilmesi ve yönetimi ko- 
nularında faaliyette bulunmaya yetkilidirler.                  
                                        
  Peyzaj Mimarlığı                              
                                        

  Madde 23 - Peyzaj mimarlığı alanında öğrenim görmüş ziraat mühendisleri,  
kentsel planlama, kırsal rekreasyon, tarihi ve doğal koruma alanları, turistik 
alan, yeşil alan ve park, kırsal yerleşim planları gibi projeler kapsamında yer 
alan peyzaj projelerinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolu işlerini yapmaya 
yetkilidirler.                                 
                                        
  Gıda Bilimi ve Teknolojisi                         
                                        

  Madde 24 - Gıda bilimi ve teknolojisi alanında öğrenim görmüş ziraat mühen- 
disleri, insanlar tarafından tüketilen gıda maddelerinin üretimi, işlenmesi,  
muhafazası, depolanması,ambalajlanması ve pazarlanması konularında ki fabrika, 
imalathane, mandıra ve benzeri tesislerle gıda kontrol laboratuvar ve hizmet-  
lerinde teknik eleman ve sorumlu yönetici olarak çalışmaya, proje ve rapor dü- 
zenlemeye ve onaylamaya yetkilidirler.                     
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzük'ün yürürlüğe girdiği tarihten önce diploma aldık- 
ları lisans dalları dışındaki konularda mesleki faaliyette bulunmuş olan ziraat 
mühendislerinin, durumlarını belgelemeleri koşuluyla bu alandaki yetkileri kul- 
lanma hakları saklıdır.                             
  Bu belgeler görev yaptıkları kamu kuruluşları veya bağlı bulundukları meslek
kuruluşları tarafından verilir.                         
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 25 - 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanunun 6 ncı  
maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hüküm- 
leri Resmi Gezete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.             
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 26 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.