Endeksler
               TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.8.1991, No: 91/2152         
  Dayandığı KHK Tarihi       : 8.6.1984, No: 227           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 13.9.1991, No: 20990          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi:  S.            
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Kapsam, Deyimler ve Kuruluş             
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluşu, görev ve yet- 
kileriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanma-
ları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma
işlerine ilişkin hususlar ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösteril-
miştir.                                     
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Genel Müdürlük: Vakıflar Genel Müdürlüğü,                  
  Teftiş Kurulu                                
  veya Kurul  : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,           
  Kurul Başkanı                                
  veya Başkan  : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı,       
  Müfettiş   : Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş-
          leri ve müfettişleri,                    
  Müfettiş                                  
  Yardımcısı  : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Vakıflar 
          Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcıları            
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar başmüfettiş, müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarından oluşur.                        
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir  
büro tarafından yürütülür.                           
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Teftiş Kurulu, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler denet- 
leme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görev Merkezi                                

  Madde 5 - Kurulun görev merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Genel Müdürün öneri-
si ve Vakıflar Genel Müdürlüğünü tedvirle görevli Devlet Bakanının onayıyla   
Ankara dışında çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir; merkez- 
ler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.                
  Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdürce verilen emirlerin yerine getirilme- 
si, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzen- 
lenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanın önerisi  
ve Genel Müdürün onayıyla görevlendirilir.                   
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
             Görev, Yetki ve Sorumluluklar             
                                        
  Teftiş Kurulunun Görevleri                         

  Madde 6 - Kurulun görevleri şunlardır:                   
  A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla sermayesinin % 50'den faz-
lası Genel Müdürlüğe, mülhak ve mazbut vakıflara ait kurum ve kuruluşların ve  
Genel Müdürlüğün denetimi altındaki vakıfların ve işletmelerin her türlü faali- 
yet ve işlemleriyle ilgili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yü- 
rütmek,                                     
  B - Genel Müdürlüğün amaçlarını, daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve
programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Genel 
Müdüre sunmak,                                 
  C - Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanun, tüzük ve yö- 
netmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.                  
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:      
  A - Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,        
  B - Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayı-
na sunmak ve uygulanmalarını sağlamak,                     
  C - Genel Müdürün, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri  
üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı izlemek,           
  D - Gerektiğinde, bizzat, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yap- 
mak,                                      
  E - Müfettişlerin raporlarını incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağ- 
lamak, ilgili mercilere göndermek, bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek 
ve büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,              
  F - Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlem- 
ler almak,                                   
  G - Kurulun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, kanun, tüzük ve yönet-
meliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum
raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,                  
  H - Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen 
diğer görevleri yapmak.                             
  Başkana Yardım                               

  Madde 8 - Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Genel
Müdürün onayıyla görevlendirebilir.                       
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 9 - Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:            
  A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla Genel Müdürlüğe bağlı iş- 
letmelerin ve sermayesinin % 50'den fazlası Genel Müdürlüğe, mazbut ve mülhak  
vakıflara ait ku-                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rum ve kuruluşların işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve  
emirlere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini araştırmak ve buralardaki amir, 
memur ve diğer görevliler hakkında denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak,  
  B - Denetimler sonunda gördükleri usulsüzlük, yanlışlık, eksiklik ve yolsuz-
lukları saptayarak işlerin daha verimli biçimde yürütülmesi ve görevlilerin ça- 
lışmalarından daha çok yararlanılması için alınmasını gerekli gördükleri önlem- 
leri Başkanlığa bildirmek,                           
  C - Genel Müdürlüğün denetimine tabi mülhak vakıfları, cemaatlere ve esnafa 
mahsus vakıfları, Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıfları, bu vakıflara bağ-
lı işletmelerle bunların yurt içi ve dışı şube ve diğer kuruluşlarını denetle- 
mek, sorumluları hakkında inceleme ve soruşturma yapmak,            
  D - 3294 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş vakıfları denetlemek, bu de-
netleme sırasında saptanan yolsuzluklar hakkında yetkili makamlara suç duyuru- 
sunda bulunmak,                                 
  E - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.     
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri, refakatinde bulundukları müfettişin gö- 
zetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonun-
da Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen görevleri ba- 
ğımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.                
  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri                

  Madde 10 - Müfettişlerin yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri  
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri denetleme, inceleme ve soruşturma yaptık- 
ları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir 
yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları  
incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım is- 
temek, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden 
bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu istek-
lerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler. 
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklamak üzere alındığı yere verilir.             
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 11 - Müfettişler, kanunlara göre hakkında görevden uzaklaştırma hüküm-
leri uygulanabilecek görevlileri;                        
  A - Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların he- 
saplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan-
ları, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek
veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,           
  B - 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,
  C - Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları,        
  D - Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti 
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olmaları halinde, denet-
leme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her aşamasında gecici bir önlem nite-
liğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.               
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 12 - Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş ve yetkili müfettiş 
yardımcıları tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, amirine 
ve Genel Müdürlüğe yazıyla hemen bildirilir.                  
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya ce- 
zai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzak- 
laştırma önleminin kaldırılması, müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcılarınca  
derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.                       
  Müfettiş ve yetkili müfettiş yardımcıları, Genel Müdürlüğün denetimine tabi 
2762 ve 903 sayılı Kanunlara göre kurulmuş vakıfların mütevelli ve yöneticile- 
riyle yönetim kurulu başkan ve üyelerinin görevine son verilmesini veya görevden
uzaklaştırılmalarını gerektiren nedenlerin saptanması halinde, gereği yapılmak 
üzere Genel Müdürlüğe öneride bulunabilirler.                  
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 13 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 227 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ka- 
nunlarla bu Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmak-
tan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.          
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
             Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme            
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 14 - Giriş sınavını kazananlar Genel Müdür onayıyla müfettiş yardımcı-
lığına atanırlar.                                
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için ara- 
nan nitelikleri taşımak,                            
  B - Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler  
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi 
veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,      
  C - Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun- 
mak,                                      
  D - Bu sınava daha önce iki defa katılmamış olmak,             
  E - Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma-
mış olmak                                    
  gerekir.                                  
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sı- 
rasına göre yapılır. Başarı derecesinin eşitliği halinde yazılı sınav notu esas 
alınır.                                     
  Sınav kurulu                                

  Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavını yapacak kurul, 
Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayıyla Kurul Başkanının Başkanlığında kurul-
da görevli müfettişler arasından seçilecek dört üyeden oluşur. Aynı usulle, üç 
yedek üye belirlenir.                              
  Giriş ve yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı         

  Madde 16 - Müfettiş yardımcıları yönetmelikle düzenlenen esas ve usullere  
göre en az üç yıl süreyle yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına ta-
bi tutulurlar.                                 
  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma                 

  Madde 17 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin durumlarına uygun  
kadrolardan birine naklen atanırlar.                      
  Müfettişliğe Atanma ve Başmüfettişliğe Yükselme               

  Madde 18 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Genel 
Müdürlükte durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.        
  Başmüfettişliğe yükselmede mesleki yetenek, kıdem ve başarı esas alınır.  
                                        
                                        
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 19 - Müfettişliğe atandıktan sonra isteğiyle Kuruldan ayrılan müfet- 
tişler, başvuru halinde, Başkanın önerisi üzerine yeniden müfettişliği atanabi- 
lirler.                                     
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre belirlenir.                          
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö- 
nenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulundan
ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde, Ku- 
ruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.                   
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin 
en kıdemlisi sayılırlar.                            
  Kurul Başkanlığına Atanma                          

  Madde 21 - Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.        
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri Genel Mü- 
dür tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.              
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
          Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri          
  Denetim Programı                              

  Madde 22 - Yıllık denetleme programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir  
denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl Ocak ayında Genel Müdürün ona- 
yına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapıla-
bilir.                                     
  Genel Müdürlüğün Merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı   
aranmaz.                                    
  Görevlendirme                                

  Madde 23 - Müfettişler, Genel Müdürle Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam 
ve merciden emir almazlar; Genel Müdür veya Genel Müdürün emir ve onayı üzerine 
Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.Aldıkları görevlerin sonuçlarını  
Başkanlığa bildirirler.                             
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 24 - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre, 
bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda kıdemli müfettiş 
çalışmaları düzenler, işlerin sağlıklı yürütülmesini ve süresi içerisinde biti- 
rilmesini sağlayacak önlemleri alır.                      
  İşlerin Devri                                

  Madde 25 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat yapıp bi- 
tirmek zorundadırlar. Geri bırakma veyadevir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki  
İşleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebi-  
lirler.                                     
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 26 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A - İcraya karışamazlar,                          
  B - İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir 
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  C - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, 
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,           
  D - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sı-
rada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar.Doğrudan ve dolaylı olarak so-
ruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler,bunlarla   
alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                   
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar,bu yasakların dışındadır.
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 27 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel 
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların  
merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Genel Müdürlük aracılığıyla  
yaparlar.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                  Raporlar                  
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 28 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A - Denetim raporu,                             
  B - Cevaplı rapor,                             
  C - Fezleke,                                
  D - Soruşturma raporu,                           
  E - İnceleme raporu,                            
  F - Genel durum raporu,                           
  G - Personel denetleme raporu                        
  düzenlerler.                                
  Raporların hazırlanma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.       
  Denetin Raporu                               

  Madde 29 - Vakıfların denetimi sonunda denetim raporu düzenlenir.      
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 30 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce dü- 
zeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevap- 
lara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda 
cevaplı rapor düzenlenir.                            
  Fezleke                                   

  Madde 31 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 32 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  İnceleme raporu                               

  Madde 33 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 34 - Genel durum raporu,kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına gö-
re, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel du- 
rumu, idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların gideril-
mesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve
Genel Müdüre sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.          
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının si- 
cil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.               
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
         Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları         
                                        
  Denetime Yardımcı Olmak                           

  Madde 36 - Denetlenenler, isteğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve 
dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı 
müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.   
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirme-
den yanıtlamakla yükümlüdürler.                         
  Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yö-
neticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere, görevleri süre- 
since uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.      
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 37 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin is-
temi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.                
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 38 - Denetlenen daire, kuruluş ve birimlerde denetleme dosyası ve def-
teri tutulur. Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yö- 
netmelikte gösterilir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 39 - Müfettişler, bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, bir yılı aşmamak 
üzere yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi
esas alınır.                                  
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 40 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanarak alırlar.                   
  Çekilen paranın hakedilecek tutarı aşmaması asıldır.            
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 41 - Müfettişler, çalışmalarını ve aldıkları aylık, yolluk ve diğer  
özlük haklarını her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde göste- 
rirler.                                     
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 42 - Müfettişlere ve yetkili müfettiş yardımcılarına beratıyla birlik-
te birer mühür, Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kim- 
lik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belir-
ten bir özet yer alır. Kimlik belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösteri- 
lir.                                      
  Müfettiş yardımcılarına da Genel Müdür ve Başkan tarafından imzalanan birer 
kimlik verilir.                                 
  Yönetmelik                                 

  Madde 43 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikte düzenle- 
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görevli müfet-
tişlerin kazanılmış hakları saklıdır.                      
  Yürürlük                                  

  Madde 44 - Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 227  
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştay'ca 
incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe   
girer.                                     
  Yürütme                                   

  Madde 45 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)