Endeksler
             TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :  8.8.1991, No: 91/2109       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :  26.2.1985, No: 3155        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :  16.9.1991, No: 20993       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     :  5, Cildi : 31  S. 2520      
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Kapsam, Deyimler ve Kuruluş              
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluşu, görev  
ve yetkileri, Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının  
seçilme ve atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasla- 
rıyla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin hususlar ve  
denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.            
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen:                         
  Genel Müdürlük : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,               
  Teftiş Kurulu                                
  veya Kurul   : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,        
  Kurul Başkanı                                
  veya Başkan  : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı,    
  Müfettiş    : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı, başmü-
           fettiş ve müfettişi,                    
  Müfettiş                                  
  Yardımcısı   : Re'sen teftişe yetkili veya yetkisiz Tarım Reformu Genel  
           Müdürlüğü müfettiş yardımcısı               
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar başmüfettiş, müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarından oluşur.                        
  Kurulun merkezi Ankara'dır.                         
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir  
büro tarafından yürütülür.                           
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır; müfettişler, denetleme,  
inceleme, araştırma ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.        
  Müfettişlere, Genel Müdür ve Kurul Başkanı dışında, hiç bir yerden emir   
verilemez.                                   
                  İKİNCİ BÖLÜM                 
              Görev, Yetki ve Sorumluluklar            
  Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri                     

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:    
  A) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili  
olarak denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Genel Müdürlüğün görevlerini daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve 
Genel Müdüre sunmak,                              
  C) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından  
verilen benzeri görevleri yapmak,                        
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanının görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir: 
  A) Kurulu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,  
  B) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayına
sunmak ve uygulanmalarını sağlamak,                       
  C) Genel Müdürün, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri   
üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı izlemek,           
  D) Gerektiğinde, bizzat, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yap- 
mak,                                      
  E) Müfettişlerin raporlarını incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağla-
mak, ilgili mercilere göndermek, bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek  
ve büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,              
  F) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ile yetişmelerini sağlayıcı önlem- 
ler almak,                                   
  G) Müfettişlerin mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin yükseltilmesi,    
yeteneklerinin geliştirilmesini için hizmetiçi eğitim programlarının hazırlan- 
masını ve uygulanmasını sağlamak,                        
  H) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen  
diğer görevleri yapmak.                             
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkana yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettiş, Genel Müdür  
onayıyla görevlendirilebilir.                          
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:     
  A) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatıyla görevlilerin ilgili mevzu- 
atına göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve so-  
ruşturmasını yapmak,                              
  B) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında, 
tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak 
ve durumu derhal Başkana bildirmek,                       
  C) Görevlendirildikleri çeşitli konularda Yurt içinde ve dışında araştırma- 
lar yapmak, komisyon, kurs, seminer gibi toplantılara katılmak,         
  D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak,  
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin   
gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin 
sonunda yanlarında çalıştıkları müfettiş tarafından verilen tezkiyeler, Kurul  
Başkanlığınca gözönünde bulundurularak, Genel Müdürün onayıyla yukarıda     
belirtilen yetkileri bağımsız olarak kullanabilirler.              
  Müfettişlerin Bilgi ve Belge İsteme Yetkileri                

  Madde 9 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri   
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma
yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek,bunların onaylı örneklerini,
bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambar- 
ları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde    
yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek 
ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer,  
müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevap- 
lamakla yükümlüdürler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.             
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 10 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümleri uygulanabilecek görevlileri;                      
  A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların he- 
saplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınma-
ları, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek
veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,           
  B) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları,         
  D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektiren, görevle ilgili başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkca ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti 
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olmaları halinde, de-  
netleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her aşamasında geçici bir önlem  
niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.             
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 11 - Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlik-
te, derhal görevden uzaklaştırılana, amirine, Başkanlığı ve Genel Müdürlüğe   
bildirirler.                                  
  Soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasına veya ceza  
uygulanmasına gerek olmadığı anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma ön- 
lemlerinin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe der- 
hal bildirilir.                                 
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 12 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Tarım Reformu Genel Müdür- 
lüğü Teşkilat Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörü- 
len yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getir-  
mekten sorumludurlar.                              
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
           Atama, Yetiştirilme ve Yükselme              
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 13 - Müfettiş yardımcılığına, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yapılan
müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar atanırlar. Bu sınava katılabil- 
mek için;                                    
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,    
  B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,  
ziraat mühendisliği fakülteleriyle, bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul  
edilen Yurt içi veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş  
olmak,                                     
  C) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
  D) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak gerekir.                               
  Müfettiş yardımcılığı sınavına en çok iki defa girilebilir.         
  Giriş Sınavı Kurulu                             

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu
Başkanının başkanlığında iki müfettişle Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdü- 
rün onayıyla belirlenecek iki yöneticiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle üç yedek 
üye belirlenir.                                 
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi                   

  Madde 15 - Müfettiş yardımcıları yönetmelikle belirlenen esas ve usullere  
göre üç yıl süreyle yetiştirilir.                        
  Yeterlik Sınavı                               

  Madde 16 - Yanlarında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenen raporlara göre 
yeterli görülen müfettiş yardımcıları yetişme ve deneme dönemi sonunda yeter-  
lik sınavına çağrılırlar. Sınavı kazananlar müfettişliğe atanırlar.       
  Yetişme ve deneme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenlerle ye-  
terlik sınavını kazanamayanlar, durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar. 
  Yeterlik Sınavı Kurulu                           

  Madde 17 - Yeterlik sınavı, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın gö-  
revlendireceği iki müfettişten oluşan kurulca yapılır.             
  Giriş sınavı ve yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar yönetmelikle dü-  
zenlenir.                                    
  Müfettişliğe Atanma ve Başmüfettişliğe Yükselme               

  Madde 18 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardım- 
cıları atanır.                                 
  Başmüfettişliğe yükselmede,mesleki yetenek, kıdem ve başarı esas alınır.  
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 19 - Teftiş Kurulunda en az beş yıl çalıştıktan sonra kendi isteğiyle 
ayrılan müfettişler başvuruları halinde, yeniden müfettişlik kadrolarına atana- 
bilirler.                                    
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Kurul Başkanlığına Atanma                          

  Madde 21 - Kurul Başkanlığına, başmüfettişler arasından atama yapılır.   
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri,Genel Müdür
tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
          Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri          
  Denetim Programı                              

  Madde 22 - Yıllık denetleme programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir  
denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl Ocak ayında Genel Müdürün ona- 
yına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapıla-
bilir.                                     
  Merkezdeki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz.            
  Birden Çok Müfettişin Birlikte Çalışması                  

  Madde 23 - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre, 
bir işte birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda kıdemli müfettiş  
çalışmaları düzenler, işlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi içerisin- 
de bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.                   
  İşlerin Devri                                

  Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat, yapıp bi- 
tirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki 
işleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilir-
ler.                                      
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,           
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları   
sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak 
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar,bu yasakların dışındadır.
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 26 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve  
Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar.  
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                 Raporlar                    
                                        
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 27 - Müfettişler, çalışmalarının sonunda işin özelliğine göre;    
  A) Cevaplı rapor,                              
  B) Fezleke,                                 
  C) Soruşturma raporu,                            
  D) İnceleme raporu,                             
  E) Personel denetleme raporu,                        
  düzenlerler.                                
  Raporların hazırlanma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.       
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 28 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce   
düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu   
cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hu-  
suslarda cevaplı rapor düzenlenir.                       
  Fezleke                                   

  Madde 29 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre   
yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.              
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 30 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  İnceleme Raporu                               

  Madde 31 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 32 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu 
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosya- 
larına konulmak üzere düzenlenen rapordur.                   
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              ALTINCI BÖLÜM                    
       Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları           
                                        
  Denetime Yardımcı Olma                           

  Madde 33 - Denetlenenler istendiğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve
dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı  
müfettişlere vermek, inceleme ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.   
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirme-
den yanıtlamakla yükümlüdürler.                         
  Denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yö-
neticileri, hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere, görevleri süre- 
since uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.      
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 34 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin  
istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.               
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 35 - Denetlenen daire, kuruluş ve birimlerde denetleme dosyası ve   
defteri tutulur. Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar  
yönetmelikte gösterilir.                            
                                        
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 36 - Müfettişler, bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, bir yılı aşmamak 
üzere Yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıde- 
mi esas alınır.                                 
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 37 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakla- 
rını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen 
paranın hakedilen miktarı aşmaması asıldır.                   
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 38 - Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını her 
ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.        
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 39 - Müfettişlere, beratıyla birlikte mühür, Genel Müdür ve Başkan  
tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde 
müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik belgesi  
gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.                   
  Yönetmelik                                 

  Madde 40 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görevli mü-  
fettişlerin kazanılmış hakları saklıdır. Bunların kıdemleri atama tarihlerine  
göre saptanır.                                 
  Yürürlük                                  

  Madde 41 - 3155 sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görev-  
leri Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş  
olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.     
  Yürütme                                   

  Madde 42 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.