Endeksler
               TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.7.1991, No: 91/2019          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 26.9.1984, No: 3045            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 7.8.1991, No: 20953           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi:  S.              
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Kapsam, Deyimler ve Kuruluş             
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuruluş ve gö- 
revleriyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme
ve yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, teftiş  
edilenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.              
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Genel Müdürlük    : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,          
  Genel Müdür     : Tapu ve Kadastro Genel Müdürü,            
  Kurul        : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu,   
  Başkan        : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu    
              Başkanı,                       
  Müfettiş       : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başka-
              nı, başmüfettişleri ve müfettişleri,         
  Müfettiş yardımcısı : Re'sen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz 
              Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettiş yardımcı- 
              ları,                        
  Şube Müdürlüğü    : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Baş- 
              kanlığı Şube Müdürlüğü                
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş  
yardımcılarından oluşur. Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri,Başkanlığa
bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.                   
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır. Müfettişler teftiş,araş-  
ma, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.           
  Görev merkezi                                

  Madde 5 - Kurulun görev merkezi Ankaradır. Gerektiğinde, Genel Müdürün öne- 
risi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü tedvirle görevli Devlet Bakanının  
onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurula- 
bilir; merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.          
  Bu çalışma merkezlerinde, Genel Müdürce verilen emirlerin yerine getirilme- 
si, büro hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzen- 
lenmesi konularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanca görevlen- 
dirilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Görev, Yetki ve Sorumluluklar             
  Kurulun görevleri                              

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve   
işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini  
yürütmek,                                    
  B - Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan  
ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp  
Genel Müdüre sunmak,                              
  C - Mevzuatta yer alan veya Genel Müdür tarafından verilen benzeri diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 7 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görev- 
leri yapar:                                   
  A - Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,        
  B - Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,  
  C - Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin gide-   
rilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, alınacak önlemleri ve yapıla-  
cak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin    
önerilerde bulunmak,                              
  D - Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetiş-
melerini sağlayacak önlemleri almak,                      
  E - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından 
verilen benzeri görevleri yapmak veya yaptırmak,                
  F - Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalara özendirmek, başarılı    
inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,                 
  G - Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Genel 
Müdüre sunmak,                                 
  H - Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve 
uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak.          
  Başkana yardım                               

  Madde 8 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi   
Genel Müdürün onayıyla görevlendirebilir.                    
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 9 - Müfettişler, Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetki-
leri kullanırlar:                                
  A - Genel Müdürlüğün merkez ve taşra örgütündeki bütün birimlerin çalışmala-
rı ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma   
işlerini yapmak,                                
  B - Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular  
hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne göre hemen soruşturmaya başlamak   
ve durumu Başkanlığa bildirmek,                         
  C - Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak   
görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını   
araştırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken 
önlemleri ve düşüncelerini bir raporla Başkanlığa bildirmek,          
  D - Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlen- 
dirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, sonuçlarını   
Başkanlığa sunmak,                               
  E - Yanlarında çalışan müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini 
sağlamak,                                    
  F - Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında Genel Müdürlük kuruluşu dışın- 
daki kurum ve kuruluşlarla ilgili incelenmesi veya soruşturması gerektiği    
kanaatine varılan konuları, ilgili kurumlara ve kuruluşlara iletilmesi için   
Başkanlığa bildirmek,                              
                                        
                                        
                                        
   G - Mevzuatla ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.       
   Müfettiş yardımcıları bu yetkilerini yanında çalıştıkları müfettişlerin gö-
zetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık yetişme süresinin sonun-
da Başkanın önerisi üzerine Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen görevleri
bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.               
  Müfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri                

  Madde 10 - Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil- 
gileri, defter, evrak ve belgeleri teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları bi-
rim ve kuruluşlardan istemek ve görmek bunların onaylı örneklerini, bir yolsuz- 
luğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incele- 
mek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemek, 
gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi 
ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini 
geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.     
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.             
  Müfettişlerin sorumlulukları                        

  Madde 11 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Genel Müdürlük Teşkilat  
Kanunu ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini 
tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur- 
lar.                                      
  Görevden uzaklaştırma                            

  Madde 12 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümlerinin uygulanabileceği kişileri, aşağıdaki koşullarının varlığı halinde gö-
revden uzaklaştırabilirler:                           
  A - Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal eşyayı bunlara
ait hesap, belge ve defterleri göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevapla-
maktan kaçınmak,                                
  B - Teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek engelleyecek ve yanlış  
yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,                  
  C - 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  D - Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak,            
  E - Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak. 
  (A) ve (B) bentlerinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması
gerekir.                                    
  Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme veya soruşturmanın her aşama-
sında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun
açık bir biçimde ortaya konması gerekir.                    
  Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte 
görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, 
Genel Müdürlüğe sunulmak üzere Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen   
bildirilir.                                   
  Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan  
çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hak-
kında görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce Genel Müdürlü-
ğe önerilir. Bu öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce bekletilmek-
sizin görevlerine başlatılır.                          
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Atanma, Yetiştirilme ve Yükselme            
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       

  Madde 13 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,    
  B - Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, iktisadi ve idari bilimler fakültele- 
riyle harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri yüksek mühendisi
yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt 
içi veya dışındaki fakülte veya en az dört yıllık yüksek okullardan birini bi- 
tirmiş olmak,                                  
  C - Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun- 
mak,                                      
  D - Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,           
  E - Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma-
mış olmak, gerekir.                               
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sı- 
rasına göre yapılır.                              
                                        
  Sınav kurulu                                

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavını yapacak kurul, 
Genel Müdürün onayıyla Başkanın başkanlığında dört müfettiş üyenin katılmasıyla 
kurulur. Ayrıca, müfettişlerden üç yedek üye saptanır.             
  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı         

  Madde 15 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenle- 
nen esas ve usullere göre yetiştirilir. Bu süre sonunda yeterlik sınavına tabi 
tutulur.                                    
  Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma                 

  Madde 16 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Genel Müdürlükte 
durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.             
  Müfettişliğe atanma                             

  Madde 17 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Genel 
Müdürlükçe durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.        
  Sınav kurulunun çalışma usul ve esaslarıyla sınavlarla ilgili diğer esaslar 
yönetmelikle düzenlenir.                            
  Yükselme                                  

  Madde 18 - Müfettişlerin yükselmeleriyle başmüfettişliğe yükselmede esas  
mesleki yetenek,kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü alınır.
  Müfettişliğe yeniden atanma                         

  Madde 19 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi is-
teğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde; Başkanın 
önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.         
  Müfettişlerin kıdemi                            

  Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö- 
nenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulundan
ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde,Kurul-
daki fiili hizmet süreleri esas alınır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönem-   
lerinin en kıdemlisi sayılırlar.                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma                      

  Madde 21 - Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.        
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşal-  
ması hallerinde, başmüfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili  
olarak görevlendirilir.                             
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
           Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri             
                                        
  Çalışma programı                              

  Madde 22 - Müfettişler, Başkanın önerisi Genel Müdürün onayı üzerine her  
yıl, belirli sürelerle soruşturma ve teftiş gruplarına ayrılarak görevlendi-  
rilir.                                     
  Müfettişlere hangi grupta görevlendirildikleri ocak ayı içerisinde bildi-  
rilir.                                     
  Teftiş grubuna ayrılmış müfettişlere çok zorunlu haller dışında teftiş   
programlarının uygulanması sırasında soruşturma verilmez.            
  Görevlendirme                                

  Madde 23 - Müfettişler, Genel Müdürden veya Genel Müdürün emir ve onayı   
üzerine Başkandan aldıkları talimatla görev yaparlar.              
  Müfettişler, Genel Müdürden doğrudan aldıkları emir gereğini yerine getir- 
mekle birlikte, en kısa sürede durumu Başkana bildirirler.           
  Birlikte çalışma                              

  Madde 24 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin    
gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun
başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını
sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.       
  Müfettişlerin taşra teftiş süresi                      

  Madde 25 - Teftiş programları merkez ve taşra olmak üzere düzenlenir.    
Müfettişlere, merkezde veya taşrada görevlendirildikleri, teftişin başlamasından
en az 15 gün önce bildirilir.                          
  Taşra teftişleri iki dönemde uygulanır. Dönemler arasında belli bir süre  
ara verilir.                                  
  Taşrada yapılacak teftiş süresi, müfettiş yardımcıları için altı ay, müfet- 
tişlikteki hizmet süresi dokuz yıla kadar olan müfettişler için beş ay, dokuz  
yıldan fazla olanlar için dört aydır.                      
  İşin devamlılığı ve devri                          

  Madde 26 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki   
işleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebi-  
lirler.                                     
  Müfettişlerin uyacakları hususlar                      

  Madde 27 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A - İcraya karışamazlar,                          
  B - İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir 
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C - Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,   
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,           
  D - Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları    
sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı    
olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler,  
bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.              
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışında-  
dır.                                      
  Yazışma yöntemi                               

  Madde 28 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve    
tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakan-   
lıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Genel Müdürlük    
aracılığıyla yaparlar.                             
  Yurt dışına gönderilme                           

  Madde 29 - Müfettişler, tapu ve kadastro hizmetleriyle ilgili konularda   
inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın  
önerisi ve Genel Müdürün onayıyla bir yıl süreyle yurt dışına gönderilirler.  
  Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte kuruldaki hizmet  
süresi, mesleki yetenekleriyle başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.  
  Şube müdürlüğü                               

  Madde 30 - Şube Müdürlüğü, Başkanlığın emri altında bir Şube Müdürü ve   
yeterli sayıda personelden oluşur. Görevleri şunlardır:             
  A - Kurulun, yazı, dosya, hesap, demirbaş, arşiv, istatistik ve diğer    
işlerini düzenli ve zamanında yürütmek,                     
  B - Müfettişlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma evrakını kayıt    
etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek izlemek,                 
  C - İşleri biten rapor, fezleke ve evrakı düzenli bir şekilde koruma    
altına almak,                                  
  D - Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek   
tahakkuk işlemlerini yapmak,                          
  E - Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.           
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkan-  
lığın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.     
  Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana    
karşı sorumludur.                                
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                  Raporlar                   
                                        
                                        
  Rapor çeşitleri                               

  Madde 31 - Müfettişler çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A - Fezleke,                                
  B - Cevaplı rapor,                             
  C - İnceleme raporu,                            
  D - Soruşturma raporu,                           
  E - Personel denetleme raporu,                       
  F - Genel durum raporu.                           
  düzenlerler.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca,müfettişler teftiş sonuçlarına ilişkin olarak Başkanlığa bilgi    
vermek amacıyla içeriği yönetmelikte belirlenen bir rapor düzenlerler.     
  Rapora bağlanması gerekli görülmeyen hususlar,bir yazı halinde Başkanlığa  
sunulur.                                    
  Fezleke                                   

  Madde 32 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakat hükümlerine göre yapı-
lan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.                
  Cevaplı rapor                                

  Madde 33 - Cevaplı raporlar,teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili 
birimlerce düzeltilmesi gereken hususlar hakkında düzenlenen ve teftiş edilenle-
rin cevapları ile müfettişlerin son görüşünün yer aldığı raporlardır.      
  İnceleme raporu                               

  Madde 34 - Fezleke,soruşturma veya cevaplı rapor konusu olmayan hususlarda 
belirli bir durumun aydınlatılmasına yönelik olarak inceleme raporu düzenlenir. 
  Soruşturma raporu                              

  Madde 35 - Fezleke düzenlenmesinin gerektirmeyen hususlar,soruşturma raporu-
na bağlanır.                                  
  Personel denetleme raporu                          

  Madde 36 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu maddesinde öngörü-
len ve teftiş edilen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosyalarına konulmak 
üzere personel denetleme raporu düzenlenir.                   
  Genel durum raporu                             

  Madde 37 - Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe 
uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu idarede gözlenen 
yetersizliklerle mevzuat yetersizliğini ve bunların giderilmesi için alınacak  
yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Genel Müdüre   
sunulmak üzere başkanlıkça hazırlanan rapordur.                 
                 ALTINCI BÖLÜM                 
         Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları        
  Teftişe yardımcı olmak                           

  Madde 38 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlar, 
istendiğinde,gizli de olsa,bütün belge,defter ve dosyaları para ve para hükmün- 
deki evrak ve senetleri,her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek,inceleme  
ve saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                  
  Teftiş edilenler,müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktir-
meden yanıtlamakla yükümlüdürler.                        
  Teftiş,araştırma,inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların    
yöneticileri,hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere,görevleri süre- 
since uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.      
  Teftiş sırasında izinler                          

  Madde 39 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinle-
rin kullanılması,hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında müfettişin istemi 
üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İznini kullanmaya başlamış olanlar,zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz- 
lar.                                      
  Teftiş defteri dosyası                           

  Madde 40 - Teftiş edilen daire ve kuruluşlurda bir teftiş defteri ve    
dosyası tutulur.                                
  Teftiş dosyasında,Genel Müdürlükçe yaptırılan teftişlerle ilgili her türlü 
yazışma ve raporlar saklanır.                          
  Teftiş defterine ise,bu yazışmaların tarih ve sayıları ile özetleri yazılır 
veya suretleri ya fotokopileri onaylanarak yapıştırılır.Müfettişler yaptıkları 
teftişlerle ilgili kısa bilgileri bu defterlere not ederler.Yaptıkları inceleme 
ve soruşturmalar için uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.    
  Teftiş defteri süresiz,dosyası on yıl süreyle saklanır.Bunların saklanmasın-
da,birim amiri sorumludur.                           
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
  Kimlik belgesi ve mühür                           

  Madde 41 - Müfettişlere ve müfettiş yardımcılarına,beratıyla birlikte birer 
mühür ve Genel Müdürle Başkan tarafından imzalanan fotoğraflı bir kimlik belgesi
verilir.Kimlik belgesinde,müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet 
alır.Kimlik belgesi,gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.         
  Aylık,yolluk ve diğer hakların alınması                   

  Madde 42 - Müfettişler ve müfettiş yardımcıları aylık,yolluk ve diğer    
haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanarak alırlar.Çekilen paranın hak edilecek 
miktarı aşmaması asıldır.                            
  Çalışma ve hakediş cetvelleri                        

  Madde 43 - Müfettişler,çalışmalarını ve aldıkları aylık,yolluk ve diğer   
özlük haklarını her ay düzenleyecekleri hakediş cetvellerinde gösterirler.   
Hakediş cetvellerinin izleyen ayın ilk haftasında Başkanlığa sunulması zorunlu- 
dur.                                      
  Yönetmelik                                 

  Madde 44 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 45 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında 3045 sayılı Kanunun 
16 ncı maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri 
Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.                 
  Yürütme                                   

  Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.