Endeksler
        ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI               
           TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 15.7.1991, No : 91/2002        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 19.2.1985, No : 3154         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi   : 6.8.1991, No : 20952         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 31, S. :2499        
                                        
             BİRİNCİ BÖLÜM                     
         Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulunun  
görevleriyle Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş yardımcılarının atanmalarını,  
görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esas ve usulleriyle denetlenenlerin  
yükümlülüklerini kapsar.                            
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık      : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,         
  Bakan        : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,           
  Kurul        : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu,  
  Başkan       : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-
             kanı,                         
  Müfettiş      : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-
             kanı, başmüfettişleri ve müfettişleri,        
  Müfettiş yardımcısı : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz  
             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müfettiş yardımcı-
             ları,                         
  Şube Müdürlüğü   : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş-
             kanlığı Şube Müdürlüğü                
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yar- 
dımcısından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.              
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlü-
ğü tarafından yürütülür.                            
  Görev merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakan 
onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabi- 
lir, merkezler aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.           
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Görev, Yetki ve Sorumluluklar                
                                        
  Kurulun görev ve yetkileri                         

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan   
adına aşağıdaki görevleri yapar:                        
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü  
faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve progra-
ma uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sun- 
mak,                                      
  C) Mevzuatta yer alan veya Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yap- 
mak.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:      
  A) Teftiş programlarını düzenleyip Bakanın onayına sunmak,         
  B) Müfettişlerin görev yerlerini ve gruplarını saptamak,          
  C) Bakanın teftiş, inceleme, soruşturma emirleri üzerine müfettişleri    
görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek, çalışmaları denetlemek,     
  D) Raporları incelemek, esas ve usul yönlerinden eksikliklerin giderilmesini
sağlamak, ilgili yerlere göndermek, bunlar üzerine ilgililerce alınacak önlem ve
yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek, gecikmeler hakkında Bakana bilgi ya da
rapor vermek, gerektiğinde genel müdürler ve daire başkanlarıyla bu konuda bir 
toplantı yapılmasını sağlamak,                         
  E) Kurula gelen ve teftiş, inceleme ya da soruşturulması için ilgili daire 
kuruluşlara gönderilen işlerin sonuçlarını izlemek, bu gibi durumlarda, yapıla- 
cak denetimler için, gerektiğinde Bakandan onay istemek,            
  F) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gelişmeleri izlemek, mevzuatı derlemek 
ve gereği için müfettişlere iletmek, bu konularda inceleme programları hazırla- 
yıp Bakanın onayına sunmak, yasa, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlan- 
masıyla ilgili çalışmalar yaptırmak, müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar
yapmaya özendirmek bu çalışmaları düzenlemek, başarılı inceleme sonuçlarının  
yayımlanmasını sağlamak,                            
  G) Müfettişlerin mesleki ve genel bilgilerinin artırılması için seminer ve 
toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara katılmalarını, araştırma ve inceleme 
yapmalarını sağlamak,                              
  H) Müfettiş yardımcılarının yetişmeleri için eğitim programları hazırlamak 
ve uygulamak,                                  
  İ) İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına  
ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla müfettiş- 
lere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenlemek,
  J) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşlarındaki denetim birimle- 
rinde çalışmaların daha iyi yürütülmesi ve denetim tekrarının önlenmesi amacıyla
bu birimlerce gönderilecek çalışma cetvellerini izlemek, yılda bir kez ilgili  
denetim birimleri başkanlarıyla toplantı yapmak, bunların sonuçlarına göre Baka-
na önerilerde bulunmak,                             
  K) Teftiş Kurul personelinin özlük haklarıyla büroya ilişkin diğer işlemle- 
rin yürütülmesini sağlamakk, gerektiğinde Bakanlığa önerilerde bulunmak,    
  L) Kurula ve denetim sonuçlarına ilişkin yıllık raporu düzenlemek, Bakanlı- 
ğın genel durumuyla ilgili görüş ve önerilerini her yıl Bakana sunmak,     
  M) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkana yardım                               

  Madde 7 - Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan
onayıyla görevlendirebilir.                           
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişler Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri  
kullanırlar:                                  
  A) Bakanlık teşkilatıyla Bakanlık denetimi altındaki bağlı ve ilgili kurum 
ve kuruluşların mevzuatına göre her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yapmak,                 
  B) Görevlerini yaparken öğrendikleri yolsuzluklar için sorumlular hakkında 
tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya başlamak 
ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,                      
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görü-
lecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştır- 
mak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlem- 
leri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,               
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar  
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 
                                        
  E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri yanlarında çalıştıkları müfettişin    
gözetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin 
sonunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri ba- 
ğımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.                
  Müşfettişlerin bilgi ve belge isteme yetkileri               

  Madde 9 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil- 
gileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma  
yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örnekleri- 
ni, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve   
ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde 
yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek 
ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, mü-
fettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevapla- 
makla yükümlüdürler.                              
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.             
  Müfettişlerin sorumlulukları                        

  Madde 10 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve
diğer kanunlarda, bu Tüzük ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak 
kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.     
  Görevden uzaklaştırma                            

  Madde 11 - Müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak aşağı- 
daki hususların gerçekleşmesi halinde ilgilileri görevden uzaklaştırabilirler; 
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri her türlü mal ve eşyayı, bun- 
ların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları   
cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engel- 
leyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,         
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,             
  D) Kamu hizmetleri gerekli yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak. 
  (A) bendinde gösterilen hallerde durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden uzaklaştırma önlemi, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşama- 
sında alınabilir. Ancak ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun 
açık biçimde ortaya konması gerekir. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti, müfettiş 
tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki  
amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen  
bildirilirler.                                 
  Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir  
işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma  
önleminin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal   
bildirilir.                                   
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          Atama, Yetiştirilme ve Yükselme               
                                        
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       

  Madde 12 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için:                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için aranan
nitelikleri taşımak,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler  
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi 
veya dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,      
  C) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun- 
mak,                                      
  D) Bu sınava birden fazla katılmamış olmak,                 
  E) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak gerekir.                               
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sı- 
rasına göre yapılır.                              
  Sınav kurulu                                

  Madde 13 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak
kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, dört
müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir. Giriş
sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de
görev verilebilir.                               
  Sınavlarla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.          
  Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı         

  Madde 14 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenle- 
nen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına ta-
bi tutulurlar.                                 
  Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma                 

  Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremiyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durum- 
larına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.                
  Müfettişliğe atanma                             

  Madde 16 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakan-
lıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.          
  Yükselme                                  

  Madde 17 - Müfettişlerin yükselmeleriyle başmüfettişliğe yükselmede esas,  
mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde Başkanın yazılı görüşü alı- 
nır.                                      
  Müfettişliğe yeniden atanma                         

  Madde 18 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi is-
teğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde, Başkanın 
önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler          
  Müfettişlerin kıdemi                            

  Madde 19 - Müfetişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı  
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak, Teftiş Kurulun-
dan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde  
Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.                  
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin
en kıdemlisi sayılırlar.                            
  Teftiş Kurulu Başkanlığına atanma                      

  Madde 20 - Başkanlığa başmüfettişler arasından atama yapılır.        
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan  
tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
        Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri            
                                        
  Görevlendirme                                

  Madde 21 - Müfettişler, Bakanla Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam ve mer-
ciden emir almazlar, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan al- 
dıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa  
bildirirler.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Birlikte çalışma                              

  Madde 22 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin    
gruplar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o guru- 
bun başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırıl- 
masını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.    
  Koordinasyon görevi                             

  Madde 23 - Müfettiş görevlendirildiği konuda Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve
ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan
denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de ye- 
rine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgili 
bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.                 
  İşin devamlılığı ve devri                          

  Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki iş- 
leri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.   
  Müfettişlerin uyacakları hususlar                      

  Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve gü-
ven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;      
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza açıklama ve düzeltmeler yapamazlar.                
  C) Yapacakları işlerle görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve   
belgeleri açıklayamaz ve gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar,      
  D) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada,
bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruş- 
turmayla ilgili oranların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış 
veriş yapamazlar ve borç alıp veremezler.                    
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışında- 
dır.                                      
  Yazışma yöntemi                               

  Madde 26 - Müfettişler, kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel 
kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların  
merkez ve Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Bakanlık aracılığıyla yaparlar.
  Yurt dışına gönderilme                           

  Madde 27 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araş- 
tırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanın 
onayıyla bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilirler.               
  Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte, mesleki yetenek, 
başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.                  
  Şube Müdürlüğünün görevleri                         

  Madde 28 - Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kuru-
lu Büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.                   
  Şube Müdürlüğü, Kurulda ve Büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, 
kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında
yürütmekle görevlidir.                             
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilmez, verilemez ve açıklanamaz.       
  Şube Müdürü ve personeli Büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı 
sorumludur.                                   
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                Raporlar                     
  Rapor çeşitleri                               

  Madde 29 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Fezleke,                                 
  B) Soruşturma raporu,                            
  C) Cevaplı teftiş raporu,                          
  D) İnceleme raporu,                             
  E) Genel durum raporu,                           
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek-9)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  F) Personel denetleme raporu                        
  düzenlerler.                                
  Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkan- 
lığa bildirirler.                                
  Raporlarda yer alacak hususlarda düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle be-
lirlenir.                                    
  Fezleke                                   

  Madde 30 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre   
yapılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.              
  Soruşturma raporu                              

  Madde 31 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda, soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  Cevaplı teftiş raporu                            

  Madde 32 - Teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzel- 
tilmesi gereken işlemleri belirleyen, teftiş edilenlerin cevaplarıyla, bu cevap-
lara ilişkin müfettişin son görüşünün yer aldığı raporlardır.          
  İnceleme raporu                               

  Madde 33 - Cevaplı teftiş raporu, fezleke ve soruşturma raporuna konu olma-
yan hususlarda inceleme raporu düzenlenir.                   
  Genel durum raporu                             

  Madde 34 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına  
göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, 
idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi  
için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren, Bakana
sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.                 
  Personel denetleme raporu                          

  Madde 35 - Personel denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-  
nun 110 uncu maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının 
sicil dosyalarına sicil dosyalarına konulmak üzere düzenlenen rapordur.     
               ALTINCI BÖLÜM                   
       Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları            
  Denetime yardımcı olma                           

  Madde 36 -Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve  
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa, bütün belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki 
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişlere vermek, inceleme ve  
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
  Denetlenenler,müfetişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden
yanıtlamakla yükümlüdürler.                           
  Teftiş,araştırma,inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların    
yöneticileri,hizmetin gereği gibi yürütülmesi için müfettişlere,görevleri süre- 
since uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.      
  Denetim sırasında izinler                          

  Madde 37 - Denetime başlanan kuruluş görevlerine daha önce verilmiş izin-  
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin  
istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.               
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Teftiş defteri ve dosyası                          

  Madde 38 - Teftiş edilen daire ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası
tutulur.                                    
  Teftiş dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan teftiş ve denetimlerle ilgili her 
türlü yazışma ve raporlar saklanır.                       
  Teftiş defterine, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya
suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır.Müfettişler, yaptıkları  
denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme ve 
soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teftiş defteri ve dosyasının müfettişlerce incelenmesi           

  Madde 39 - Müfettişler, teftiş ettikleri birimlerdeki teftiş defteri    
ve dosyalarını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıl-   
dığını teftiş sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını    
araştırırlar.                                  
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Kimlik belgesi ve mühür                           

  Madde 40 - Müfettişlere mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan    
tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belge-   
sinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik   
belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.              
  Aylık, yolluk ve diğer hakların alınması                  

  Madde 41 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer     
haklarını kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar.   
Çekilen paranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.             
  Çalışma ve hakediş cetveli                         

  Madde 42 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını   
her ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu    
cetvellerin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak   
Başkanlığa gönderilmesi gerekir.                        
  Yönetmelik                                 

  Madde 43 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta
olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 
  Yürürlük                                  

  Madde 44 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri   
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının  
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı   
Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile-  
rek Kabulü Hakkında 3154 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre hazırlanıp    
Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde  
yürürlüğe girer.                                
  Yürütme                                   

  Madde 45 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek -9)