Endeksler
                  3217-3225                  
                                        
             SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI              
               TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  4.6.1991, No: 91/1918         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  8.1.1985, No: 3143           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.6.1991, No: 20909          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 30, S.            
  Durumu              : Bu Tüzük 14/7/1994 tarih ve 94/5799   
                    sayılı Tüzük ile yürürlükten kaldırıldığı
                    için Külliyattan çıkarılmıştır.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü ya- 
zışma ve rapor saklanır.                            
  Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazı- 
lır veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, 
yaptıkları teftişle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları in-
celeme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilir-
ler.                                      
  Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on   
yıldır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst 
yetkilisi sorumludur.                              
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Kimlik belgesi                               

  Madde 30 - Müfettişlere, Bakan ve Teftiş Kurulu Başkanınca imzalı, fotoğraf-
lı bir kimlik belgesi verilir.                         
  Kimlik belgesi, gerektiğinde ve istek üzerine gösterilir.          
  Onursal müfettişlik                             

  Madde 31 - En az on yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara,  
kararnameyle, onursal müfettiş unvanı verilebilir.               
  Bu unvan, müfettişlikle bağdaşmayacak önemli nedenlerden ötürü geri alınabi-
lir.                                      
  Yönetmelikler                                

  Madde 32 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar bir yönetmelikle düzen-
lenir. Soruşturma işlemleri için ayrı bir yönetmelik yapılır.          
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
                 Son Hükümler                 
  Geçici madde 1 - 32 nci maddede öngörülen yönetmelikler bu Tüzüğün yürürlü- 
ğünü izleyen üç ay içerisinde hazırlanarak yürürlüğe konulur.          
  Bu yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, halen yürürlükte olan yönetme- 
liklerin bu Tüzüğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.             
  Geçici madde 2 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte, Kurulda görevli Baş- 
kan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır.     
  Yürürlük                                  

  Madde 33 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında  
Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında 13.12.1983 tarihli ve 185 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı  
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek  
Kabulüne Dair 8.1.1985 günlü ve 3143 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ha- 
zırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı  
gününde yürürlüğe girer.                            
  Yürütme                                   

  Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.