Endeksler
             BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEFTİŞ         
                  KURULU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.3.1991, No : 91/1629        
  Dayandığı KHK Tarihi       : 13.12.1983, No : 180          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 5.4.1991,  No : 20836         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cild :  S. : 1381          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Kapsam, Deyimler ve Kuruluş               
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tefiş Kurulunun kuruluş ve görevle-
riyle müfettişlerin seçilme ve atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve 
yetkilerini kullanma biçimleri, sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenen- 
lerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.                 
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık     : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,             
  Bakan       : Bayındırlık ve İskan Bakanı,              
  Başkanlık     : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı,
  Kurul       : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu,      
  Başkan      : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,  
  Müfettiş     : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,  
            başmüfettişleri, müfettişleri ve müfettiş yardımcıları, 
  Şube Müdürlüğü  : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 
            İdari İşler Şube Müdürlüğü,               
                                        
anlamında kullanılmıştır.                            
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir başkanla, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş  
yardımcılarından oluşur.                            
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü
tarafından yürütülür.                              
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Kurul doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler teftiş, araştırma,  
inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.                
  Müfettişlere Bakan veya Başkandan başkası emir veremez.           
  Görev Merkezi                                

  Madde 5 - Kurulun görev merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve 
Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri kurulabilir. Bu merkezlerde 
iş düzeninin sağlanması ve yürütülmesinden o merkezdeki kıdemli müfettiş yetkili
ve sorumludur.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Görev, Yetki ve Sorumluluk                
                                        
  Kurulun görev ve yetkileri                         

  Madde 6 - Teftiş Kurulun Başkanlığı'nın görevleri şunlardır:        
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü  
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve progra-
ma uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sun- 
mak,                                      
  C) Mevzuatta yer alan veya Bakan tarafından verilen benzeri diğer görevleri 
yapmak.                                     
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 7 - Başkanın görevleri aşağıda gösterilmiştir:            
  A) Kurulu yönetmek, yıllık çalışma ve teftiş programlarını hazırlamak, genel
teftiş, özel teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak 
müfettişleri görevlendirmek ve çalışmalarını izlemek,              
  B) Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak gerektiğinde bizzat teftiş,   
araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,                    
  C) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, varsa eksikliklerin giderilme- 
sini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, alınacak önlemleri ve yapılacak   
işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde 
bulunmak,                                    
  D) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemle-
ri almak,                                    
  E) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalış-
maları düzenlemek, başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,   
  F) Gerektiğinde müfettişlerin çalışmalarını görev yerlerinde izlemek,    
  G) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve  
uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,          
  H) Gerektiğinde müfettişlerin görev merkezlerinin değiştirilmesini Bakanın 
onayına sunmak,                                 
  İ) Kurulun çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve  
Bakana sunmak,                                 
  J) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevlerle Bakan tarafından
verilecek benzeri görevleri yapmak.                       
  Başkana yardım                               

  Madde 8 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Ba- 
kan onayıyla görevlendirebilir.                         
  Müfettişlerin görev yetkileri                        

  Madde 9 - Müfettişler Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri  
kullanırlar:                                  
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların her türlü  
faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini 
yürütmek,                                    
  B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hak-
kında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya  
başlamak ve durumu derhal Başkanlığa bildirmek,                 
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, gö- 
rülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araş- 
tırmak ve işlerin istenen düzeyde yürütülmesini sağlamak için alınması gereken 
önlemleri bir raporla Başkanlığa bildirmek,                   
  D) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kuruluşların teşkilat yapısının,  
hizmet binası ve çalışma yerlerinin, araç ve gereçlerin nicelik ve nitelik   
yönünden, amacını verimli biçimde gerçekleştirmesine elverişli olup olmadığı,  
değilse alınması gerekli önlemlerin neler olacağı hususlarında önerilerde bulun-
mak,                                      
  E) Bakanlığı ilgilendiren ve özel araştırma yapılmasını gerektiren hususla- 
rı Başkanlığa bildirmek,                            
  F) Bakanlığı ilgilendiren konularda Yurt içinde ve dışında araştırmalar yap-
mak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,   
  G) Yurt dışında Bakanlığın görev alanına giren işlem ve hizmetleri denetle- 
mek,                                      
                                        
                                        
                                        
  H) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevlerle Başkanla verece-
ği benzeri görevleri yapmak.                          
  Müfettiş yardımcılarının görev ve yetkileri                

  Madde 10 - Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak, teftiş, araştırma, incele-
me ve soruşturma yapamazlar. Bu yetkileri yanında çalıştıkları başmüfettiş ve  
müfettişlerle birlikte kullanabilirler. Bir yıllık yetişme süresi sonunda,   
Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla bu yetkileri bağımsız olarak yürütmekle  
yetkili kılınabilirler.                             
  Müfettişlerin sorumlulukları                        

  Madde 11 - Müfettişler Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan
aldıklari emir ve talimatla görev yaparlar; aldıkları görevlerin sonuçlarını  
Başkanlığa bildirirler.                             
  Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve diğer ka- 
nunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullan- 
maktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.        
  Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusu-
nu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;            
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösteren  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  C) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapa-
cakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,             
  D) Teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada 
bu işlerle ilgili kişilere konuk olamazlar, doğrudan ve dolaylı olarak soruştur-
mayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış ve- 
riş yapamazlar, borç alıp veremezler.                      
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışında- 
dır.                                      
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
           Kurulun Çalışma Usul ve Esasları             
  Görevlendirme                                

  Madde 12 - Müfettişler soruşturmaları Bakanın onayıyla yaparlar. Ancak,   
suç oluşturan eylemleri teftiş sırasında veya ihbar veya şikayet yoluyla öğre- 
nirlerse soruşturma izni isterler ve gecikmesinde sakınca görülen durumlarda  
derhal soruşturmaya başlayabilirler.                      
  Müfettişler soruşturmaları, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ve 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre yürütürler. 19/4/1990 tarihli  
ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçların incelemesini bu Kanun uyarınca yaparlar.    
  Başka kurumlar personelinin suçla ilişiğinin olması             

  Madde 13 - Müfettişler, teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında, diğer ba- 
kanlıklarla kurum ve kuruluşlar personelinin suçla ilgili olduğunu saptarlarsa 
birlikte soruşturma yapılması için durumu Başkanlığa bildirirler.        
  Memur olmayan kişilerin suça katılmaları                  

  Madde 14 - Memur olmayan kişilerin suçla katılmaları halinde, yargılanmaları
memurlarla birlikte yapılmak üzere bunlarla ilgili hususlar ayrılarak, hakların-
da genel hükümlere göre kovuşturma yapılması için yetkili Cumhuriyet savcılığına
bildirilir. Bu durum memurlar hakkında düzenlenecek fezlekede de belirtilir.  
  Görevden uzaklaştırma yetkisi                        

  Madde 15 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerini uygula-
yabilecekleri görevlileri;                           
  A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların he- 
saplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçın- 
maları, teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış
yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,                 
  B) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve 
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlem 
yapmaları,                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmaları,            
  D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili, başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti 
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,         
  hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her evresinde, geçici bir ön- 
lem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.           
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler                  

  Madde 16 - Görevden uzaklaştırma önlemi müfettiş tarafından gerekçesiyle  
birlikte, görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili 
amirine, Başkanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.        
  Soruşturma sonunda, disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir  
işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma  
önleminin kaldırılması müfettişlerce atamaya yetkili amire ve Başkanlığa derhal 
bildirilir.                                   
  Birlikte çalışma                              

  Madde 17 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin grup- 
lar halinde yürütülmesinde, gruptaki müfettişlerden en kıdemlesi o grubun başka-
nı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağ-
lamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.         
  İşin devamlılığı ve devri                          

  Madde 18 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki iş- 
leri Bakandan veya başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.   
  Şube müdürlüğü                               

  Madde 19 - Şube Müdürlüğü, Başkanın emri altında bir müdür ve yeter sayıda 
personelden oluşur.                               
  Şube Müdürlüğü, Kurulun, yazı, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer işle- 
rini düzenli ve zamanında yürütmekle yükümlüdür.                
  Şube Müdürlüğü işlerinde gizlilik esas olup, raporlar, yazışmalar ve dosya- 
lar Başkanın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.  
  Şube Müdürü ve personeli Şube Müdürlüğünün işlerini gereği gibi yapmaktan  
Başkana karşı sorumludur.                            
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
        Teftiş Edilenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları         
                                        
  Teftiş edilenlerin sorumluluğu                       

  Madde 20 - Bakanlık teşkilatıyla Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlarda gö- 
revli bulunanlar, istendiğinde gizli de olsa belge, defter ve dosyaları, para ve
para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişe hemen  
göstermek, inceleme ve saymasını kolaylaştırmak zorundadırlar. Müfettişlerce  
sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden yanıtlamakla yükümlüdürler.  
  Teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan kurum ve kuruluşların   
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer gerekli önlemleri almak zorundadırlar.
  Müfettişe yardım yükümlülüğü                        

  Madde 21 - Müfettiş, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgi- 
leri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları 
birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yol- 
suzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları ince-
lemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım istemin-
de bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgili-
ler, müfettişlerin bu isteklerini geçiktirmeden yerine getirmek ve sorularını  
cevaplamakla yükümlüdürler.                           
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.             
  Teftiş sırasında izinler                          

  Madde 22 - Teftişe başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izinle-
rin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin iste-
mi üzerine teftiş sonuna kadar ertelenebilir.                  
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Teftiş defteri ve dosyası                          

  Madde 23 - Teftiş edilen kurum ve kuruluşlarda bir teftiş defteri ve dosyası
tutulur. Bunların şekli, tutulması ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yö- 
netmelikle belirlenir.                             
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
              Atanma ve Yükselme                  
  Başkanlığa atanma                              

  Madde 24 - Başkanlığa, Kurulda çalışan başmüfettişler arasından atama yapı- 
lır; başmüfettişlik ünvanını alan ve Bakanlık idari kademelerinde çalışanlar  
arasından da atama yapılabilir.                         
  Müfettiş yardımcılığına atanma                       

  Madde 25 - Müfettiş yardımcılığına yarışma sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,    
  B) Üniversitelerin mimarlık ve mühendislik, hukuk, siyasal bilgiler, ikti- 
sat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunların dengi 
yerli veya yabancı yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,     
  C) Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çesit yolculuk koşullarına 
elverişli bulunmak,                               
  D) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde 30 yaşını geçmemiş ol-
mak,                                      
  E) Yarışma sınavına birden fazla katılmamış olmak,             
  gerekir.                                  
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı de- 
recelerine göre yapılır; eşitlik halinde, yabancı dil sınavındaki başarı derece-
si yüksek olan adaya öncelik verilir.                      
  Müfettişliğe atanma                             

  Madde 26 - Müfettişliğe atanabilmek için;                  
  A) Müfettiş yardımcısı olarak üç yıl çalışmış olmak,            
  B) Yeterliği, birlikte çalıştığı müfettiş ve Başkan tarafından saptanmış  
olmak,                                     
  C) Müfettişlik yeterlik sınavını başarmak,                 
  gerekir.                                  
  Müfettiş yardımcılarından, sicillerine göre müfettişlikte başarı göstereme- 
yeceği anlaşılan, müfettişlikle bağdaşmayan hal ve hareketleri saptanan, kabul 
edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında 
başarı gösteremeyenler derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar. 
  Sınav kurulları                               

  Madde 27 - Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavıyla müfettişlik yeterlik sı- 
navına Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Teftiş Kurulu Başkanının başkanlı- 
ğında, dört başmüfettişten oluşan sınav kurullarınca yapılır ve değerlendirilir.
  Sınav kurullarının çalışma usul ve esaslarıyla sınavlarla ilgili diğer hu- 
suslar yönetmelikle düzenlenir.                         
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişlerin kıdemi                            

  Madde 28 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sınavını kazandıktan sonra, bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin
en kıdemlisi sayılırlar.                            
  Başmüfettişliğe yükselme                          

  Madde 29 - Başmüfettişliğe yükselme, Başkanın önerisi üzerine kıdem, mesleki
yetenek ve başarı gözönüne alınarak yapılır.                  
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
                Raporlar                     
  Rapor çeşitleri                               

  Madde 30 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Cevaplı teftiş raporu,                          
  B) Fezleke,                                 
  C) Soruşturma raporu,                            
  D) İnceleme raporu,                             
  düzenlerler.                                
  Cevaplı teftiş raporu Teftişlerde eksik ve kusurlu bulunan ve ilgili birim- 
lerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen ve teftiş edilenlerin cevapla- 
rıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içe- 
ren hususları gösteren rapordur.                        
  Fezleke : Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturma sonucunda düzenlenir.                     
  Soruşturma raporu : Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalar sonu-
cunda düzenlenen rapordur.                           
  İnceleme raporu : Cevaplı teftiş raporuyla fezleke ve soruşturma raporuna  
konu olmayan hususlarda düzenlenen rapordur.                  
  Raporların düzenlenmesi, ccvaplandırılması, izlenmesi ve diğer hususlar yö- 
netmelikle düzenlenir.                             
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Yurt dışına gönderilme                           

  Madde 31 - Kuruldaki hizmet süreleri üç yıldan çok olan müfettişler, mesleki
bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için, bütçeye konu- 
lacak ödenekle, Başkanın onayıyla Yurt dışına gönderilirler.          
  Başkan da bakanlıkça belirlenecek konularda ve sürede mesleki inceleme ve  
araştırma yapmak için Yurt dışına gönderilebilir.                
  Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak dön- 
dükleri tarihten başlayarak en geç üç ay içinde bir rapor düzenleyerek Başkanlı-
ğa sunarlar.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yolluk ve diğer hakların alınması                      

  Madde 32 - Müfettişler aylık, yolluk ve diğer haklarını mal sandıklarından 
çekle alırlar. Bunun için kendilerine bir kredi cüzdanı ve çek karnesi verilir. 
Kredi cüzdanı ve çek karnesi tamamen kullanıldıktan sonra yenisi alınmak üzere 
Başkanlığa geri verilir.                            
  Kredi cüzdanıyla çeklerin kaybedilmeleri halinde durum derhal Başkanlığa  
bildirilir.                                   
  Çekilen paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır. Ertesi aya zimmet dev- 
ri, ancak, ayın son günlerinde görevle ilgili olarak yolculuk yapılması halinde 
uygun görülebilir.                               
  İş ve hakediş cetvelleri                          

  Madde 33 - Müfettişler çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını, ay- 
lık olarak düzenleyecekleri iş ve hakediş cetvellerinde gösterirler.      
  Bu cetvellerin, en geç, bir sonraki ayın maaşının ödenmesi gereken tarihten 
itibaren 10 gün içinde Başkanlığa sunulması gerekir.              
  Kimlik belgesi ve mühür                           

  Madde 34 - Müfettişlere, beratıyla birlikte bir mühür, Bakan ve Başkan tara-
fından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde mü- 
fettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır.          
  Kimlik belgesi istek üzerine ve gerektiğinde gösterilir.          
  Şifre anahtarı                               

  Madde 35 - Müfettişler, kendilerine imza karşılığında verilen şifre anahta- 
rını çok gizli ve acele işler için, Başkanlıkla veya birbirleriyle haberleşmele-
rinde kullanabilirler.                             
  Yazışma yöntemi                               

  Madde 36 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve  
Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar.     
  Kayıt ve dosya işleri                            

  Madde 37 - Müfettişler yazdıkları ve kendilerine gelen her türlü yazıların, 
raporların ve imza karşılığında verdikleri veya gönderdikleri her çeşit belge- 
lerin kaydı için bir defter tutarlar.                      
  Yönetmelik düzenlenmesi                           

  Madde 38 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      
  Yürürlük                                  

  Madde 39 - 14/12/1983 günlü ve 18251 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayım- 
lanan 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararnamenin 18/6/1984 günlü ve 18435 mükerrer sayılı Resmi  
Gazete'de yayımlanan 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişik 14 üncü mad-
desine göre hazırlanıp Danıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de 
yayımı gününde yürürlüğe girer.                         
  Yürütme                                   

  Madde 40 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.