Endeksler
              DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ              
              GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ               
                KURULU TÜZÜĞÜ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 8/2/1991, No : 91/1467        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 8/1/1986, No : 3254         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 1/3/1991, No : 20801         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 30, S. 1373         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Kapsam, Deyimler ve Kuruluş              
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun kuru- 
luş, görev ve yetkileri, Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardım- 
cılarının seçilme ve atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usül ve
esaslarıyla, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin husus- 
lar ve denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte gösterilmiştir.        
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
     Genel Müdürlük      : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
     Teftiş Kurulu veya Kurul : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
                   Teftiş Kurulu,               
     Kurul Başkanı veya Başkan : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
                   Teftiş Kurulu Başkanı,           
     Müfettiş         : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
                   Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş ve mü- 
                   fettişi,                  
     Müfettiş yardımcısı    : Resen teftişe yetkili veya yetkisiz Devlet 
                   Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü müfettiş
                   yardımcısı,                
  anlamında kullanılmıştır.                          

  Madde 3 -Teftiş Kurulu, bir Başkanla derece ve unvanları kadrolarında belir-
tilen yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.        
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Kurul Başkanlığına bağlı bir  
büro tarafından yürütülür.                           
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Kurul, doğrudan Genel Müdüre bağlıdır; müfettişler, denetleme, in-
celeme, araştırma ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar.         
  Çalışma Merkezi                               

  Madde 5 - Kurulun merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde, Başkanın önerisi ve Ge- 
nel Müdürün onayıyla meteoroloji bölge müdürlüklerinde çalışma merkezleri ve  
bunlara bağlı bürolar kurulabilir, aynı yolla kaldırılabilir, yerleri değişti- 
rilebilir. Çalışma merkezlerinde Kurul                     
                                        
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Başkanlığınca verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetlerinin yü- 
rütülmesinden, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesinden ve müfettiş-
ler arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanmasından bu merkezlerdeki kıdem-
li müfettiş sorumludur.                             
               İKİNCİ BÖLÜM                    
           Görev, Yetki ve Sorumluluklar               
                                        
  Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri                     

  Madde 6 - Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:    
  A) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili  
olarak denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,      
  B) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve 
programa uygun çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve 
Genel Müdüre sunmak,                              
  C) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Genel Müdür tarafından  
verilen benzeri görevleri yapmak.                        
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiş- 
tir:                                      
  A) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  B) Yıllık denetim ve çalışma programlarını hazırlamak, Genel Müdürün onayına
sunmak ve uygulanmalarını sağlamak,                       
  C) Genel Müdürün, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri üze-
rine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı izlemek,             
  D) Gerektiğinde, bizzat, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yap- 
mak,                                      
  E) Müfettişlerin raporlarını incelemek, eksikliklerinin giderilmesini sağ- 
lamak, ilgili mercilere göndermek, bunlar üzerinde yapılacak işlemleri izlemek 
ve büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,              
  F) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler
almak,                                     
  G) Kurulun çalışması, Genel Müdürlüğün genel durumu, kanun, tüzük ve yönet- 
meliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel durum
raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,                  
  H) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen  
diğer görevleri yapmak.                             
  Başkana Yardım                               

  Madde 8 - Başkana yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettiş, Genel Müdür  
onayıyla görevlendirilebilir.                          
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 9 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:     
  A) Genel Müdürlüğe bağlı merkez ve taşra teşkilatıyla görevlilerin ilgili  
mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve 
soruşturmasını yapmak,                             
  B) Görevlerini yaparken öğrendikleri ve görev emrinin dışında kalan yolsuz- 
luklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak 
gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Başkana bildirmek,      
  C) Görevlendirildikleri çeşitli konularda Yurt içinde ve dışında araştırma- 
lar yapmak, komisyon, kurs, seminer gibi toplantılara katılmak,         
  D) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gö- 
zetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin  
sonunda Başkanın önerisi üzerine, Genel Müdürün onayıyla yukarıda belirtilen  
yetkileri bağımsız olarak kullanabilirler.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 10 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma   
hükümleri uygulanabilecek görevlileri;                     
  A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların he- 
saplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçınan-
ları, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engeleyecek, güçleştirecek 
veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,           
  B) 19/4/ 1990 gün ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmış olmaları,         
  D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması koşuluyla kamu hizmeti 
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olmaları        
  halinde, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her aşamasında ge- 
çici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.      
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 11 - Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlik-
te, derhal, görevden uzaklaştırılana, amirine, Başkanlığa ve Genel Müdürlüğe  
bildirirler.                                  
  Soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya ceza  
uygulanmasına gerek olmadığı anlaşılanlar hakkındaki görevden uzaklaştırma ön- 
lemlerinin kaldırılması, müfettişlerce ilgili mercilere ve Genel Müdürlüğe der- 
hal bildirilir.                                 
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 12 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetme- 
liklerde öngörülen yetkilerini tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz 
yerine getirmekten sorumludurlar.                        
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
           Atama, Yetiştirilme ve Yükselme              
                                        
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 13 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,    
  B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler,  
ziraat, matematik ve fizik mühendisliği fakülteleriyle meteoroloji alanında   
eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
Yurt içi veya Yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş   
olmak,                                     
  C) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun-  
mak,                                      
  D) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak,                                   
  gerekir.                                  
  Müfettiş yardımcılığı sınavına en çok iki kez girilebilir.         
  Giriş Sınavı Kurulu                             

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, Teftiş Kurulu
Başkanının, Başkanlığında iki müfettişle Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdü-
rün onayıyla belirlenecek iki yöneticiden oluşur. Ayrıca, aynı usulle üç yedek 
üye belirlenir.                                 
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi                   

  Madde 15 - Müfettiş yardımcıları yönetmelikle belirlenen esas ve usullere 
göre üç yıl süreyle yetiştirilir.                        
  Yeterlik Sınavı                               

  Madde 16 - Yanlarında çalıştıkları müfettişlerce düzenlenen raporlara göre 
yeterli görülen müfettiş yardımcıları yetişme ve deneme dönemi sonunda yeterlik 
sınavına çağrılırlar. Sınavı kazananlar müfettişliğe atanırlar.         
  Yetişme ve deneme dönemi içinde veya sonunda yeterli görülmeyenlerle yeter- 
lik sınavını kazanamayanlar, durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar.  
  Yeterlik Sınavı Kurulu                           

  Madde 17 - Yeterlik sınavı, Kurul Başkanının başkanlığında, Başkanın görev- 
lendireceği iki müfettişten oluşan kurulca yapılır.               
  Giriş sınavı ve yeterlik sınavıyla ilgili diğer hususlar yönetmelikle düzen-
lenir.                                     
  Müfettişliğe Atanma ve Başmüfettişliğe Yükselme               

  Madde 18 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanır.                                  
  Başmüfettişliğe yükselmede mesleki yetenek, kıdem ve başarı esas alınır.  
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 19 - Yeterlik sınavıyla müfettiş olanlardan, Kuruldan kendi isteğiyle 
ayrılanlar başvuruları halinde, yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler. 
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 20 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Kurul Başkanlığına Atanma                          

  Madde 21 - Kurul Başkanlığına, en az beş yıl müfettiş olarak çalısanlar ara-
sından atama yapılır.                              
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Genel  
Müdür tarafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.             
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
         Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri           
                                        
  Denetim Programı                              

  Madde 22 - Yıllık denetleme programı, kuruluş ve birimlerin iki yılda bir  
denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl Ocak ayında Genel Müdürün ona- 
yına sunulur. Gerektiğinde iki yıllık süre kaydına bakılmaksızın denetim yapıla-
bilir.                                     
  Genel Müdürlük merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı aran- 
maz.                                      
  Birden Çok Müfettişin Birlikte Çalışması                  

  Madde 23 - Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteliğine göre, 
bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir. Bu durumda kıdemli müfettiş 
çalışmaları düzenler, işlerin sağlıklı olarak yürütülmesini ve süresi içerisinde
bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.                    
  İşlerin Devri                                

  Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat, yapıp bi- 
tirmek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki 
işleri Genel Müdürden veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilir-
ler.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca:     
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,           
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları   
sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak 
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışında- 
dır.                                      
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 26 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve  
Yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Genel Müdürlük aracılığıyla yaparlar.  
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                Raporlar                     
                                        
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 27 - Müfettişler, çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine göre;  
  A) Cevaplı rapor,                              
  B) Fezleke,                                 
  C) Soruşturma raporu,                            
  D) İnceleme raporu,                             
  E) Genel durum raporu,                           
  F) Personel denetleme raporu,                        
  düzenlerler.                                
  Raporların hazırlanma usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.       
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 28 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce dü- 
zeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevap- 
lara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda 
cevaplı rapor düzenlenir.                            
  Fezleke                                   

  Madde 29 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 30 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  İnceleme Raporu                               

  Madde 31 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 32 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına  
göre, Genel Müdürlükçe uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel  
durumu, idarede gözle-                             
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak 
yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Genel Müdüre su- 
nulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.                  
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 33 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu 
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosya- 
larına konulmak üzere düzenlenen rapordur.                   
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
        Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları          
  Müfettişe Yardım Yükümlülüğü                        

  Madde 34 - Müfettişler yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil- 
gileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma
yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örnekleri- 
ni, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve   
ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde 
yardım isteğinde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ger- 
çek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.      
  Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekle-
ri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.              
  Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların 
yöneticileri hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 35 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin is-
temi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.                
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 36 - Denetlenen daire, kuruluş ve birimlerde denetleme dosyası ve def-
teri tutulur. Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usül ve esaslar yö- 
netmelikte gösterilir.                             
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 37 - Müfettişler, bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili 
inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, bir yılı aşmamak 
üzere Yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi
esas alınır.                                  
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 38 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar.      
  Çekilen paranın hakedilecek tutarı aşmaması asıldır.            
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 39 - Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını her 
ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.        
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 40 - Müfettişlere, beratıyla birlikte birer mühür, Genel Müdür ve   
Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik bel- 
gesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik  
belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.              
  Yönetmelik                                 

  Madde 41 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görevli müfet-
tişlerin kazanılmış hakları saklıdır. Bunların kıdemleri atama tarihlerine göre 
tespit olunur. 19 uncu maddeye göre yapılacak yeniden atamalarda sınav şartı  
aranmaz.                                    
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 42 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 3254 sa- 
yılı Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelenmiş olan bu  
Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 43 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, MAYIS 1991 (Ek - 7)