Endeksler
           BELEDİYE BÜTÇE VE MUHASEBE USULÜ TÜZÜĞÜ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 1.8.1990, No : 90/789        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 3.4.1930, No : 1580         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 24.9.1990, No : 20645         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 30, S.1349         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
                Genel Hükümler                  
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük, büyükşehir belediyeleriyle diğer belediyelerin bütçe ve 
muhasebe işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.                 
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakan  : İçişleri Bakanı,                         
  Bakanlık : İçişleri Bakanlığı,                       
  Bütçe  : Belediye bütçesi,                        
  Sayman  : Belediye bütçesi ve mallarından sorumlu hesap işleri müdürü,   
        muhasip ve sayman,                        
  Encümen : Belediye encümeni,                        
  Meclis  : Belediye meclisi ve büyükşehir belediye meclisi anlamında kulla- 
        nılmıştır.                            
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Belediye Bütçesi                   
                                        
  Hesap dönemi                                

  Madde 3 - Hesap dönemi, mali yıl başından sonuna kadar oniki aylık süreyi  
kapsar.                                     
  Bütçenin tanımı                               

  Madde 4 - Bütçe, belediyelerin gelir ve gider tahminlerini gösteren gelirle-
rin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalara izin veren meclis kara-
rıdır.                                     
  Bütçeler, kalkınma plan ve programlarının gerekleriyle fayda ve maliyet un- 
surları gözönünde tutularak verimlilik ve tutumluluk ilkelerine göre düzenlenir,
gider ve gelir bütçesi olmak üzere iki kısımdan oluşur.             
  Bütçede yer alacak hususlar                         

  Madde 5 - Bütçede bir kararname metni ve buna ekli cetveller bulunur, cet- 
vellerin biçim ve düzenlenme esasları yönetmelikle belirlenir.         
  Bütçe kararnamesinin içeriği                        

 

 
  Madde 6 - Bütçe kararnamesi metninde;                    
  A) Gider tahminleri toplamı,                        
  B) Gelir tahminleri toplamı,                        
  C) Bütçe açığı varsa ne şekilde kapatılacağı,                
  D) Kanunlara göre toplanacak vergi, resim ve harçların taksit süreleri,   
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1991 (Ek - 6)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Bütçe yılına ait bulunan ve o yılın gelir ve giderlerini ilgilendiren di-
ğer hükümler yer alır.                             
  Bütçe kararnamesine kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı hüküm konulamaz. 
  Bütçe çağrısı ve hazırlık işlemleri                     

  Madde 7 - Belediye başkanı, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında belediye bi-
rimlerine kendi dairelerinin gider bütçelerini hazırlamak üzere çağrı yapar.  
Çağrıda, bütçenin hazırlanmasında uyulacak ilke ve hedefler gösterilir.     
  Belediye birimleri, kendi dairelerine ait gider bütçesiyle ilgili cetvelleri
hazırlayarak gerekçesiyle birlikte 15 Haziran tarihine kadar belediye hesap iş- 
leri müdürlüğüne veya saymanlığına verirler.                  
  Gider bütçesine ilişkin önerilerin ön incelemesi              

  Madde 8 - Sayman, dairelerin gider önerilerini, yatırım programları, mevzuat
ve bütçe tekniğiyle bütçe çağrısında gösterilen ilke ve hedefler doğrultusunda 
inceleyerek, uygunluğunu sağlar.                        
  Hazırlık bütçesi                              

  Madde 9 - Sayman, birimlere ait giderlere ilişkin bütçe önerilerinin ön in- 
celemesini bitirdikten sonra, kendi birimine ait gider bütçesiyle diğer birim- 
lerden gelen gider önerilerini birleştirerek tek bütçe taslağı haline getirir. 
Ayrıca, gelir bütçesini düzenleyerek Temmuz ayı başına kadar gider bütçesiyle  
birlikte belediye başkanına verir.                       
  Bütçe taslağının belediye başkanınca incelenmesi              

  Madde 10 - Belediye başkanı kendisine verilen hazırlık bütçe taslağıyla gi- 
der ve gelir cetvellerini inceleyip gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tas- 
lağı, eklerini ve kendi görüşünü, Ağustos ayının ilk haftası içinde encümene  
havale eder.                                  
  Bütçe taslağının encümende görüşülmesi