Endeksler
                                        
          KÜLTÜR BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 20.7.1990,  No : 90/712       
  Dayandığı KHK'nin Tarihi      : 24.1,1989,  No : 354         
  Yayımlandıgı R. Gazetenin Tarihi  : 17.9.1990,  No : 20638        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cild :30, S. : 1341        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
           Kapsam, Deyimler ve Kuruluş                
  Kapsam                                   

  Madde 1 - (Değişik : 5/12/1992 - 92/3870 K.) Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu-
nun kuruluş ve görevleri, müfettiş yardımcılarıyla müfettişlerin seçilme ve   
atanma koşulları, görevlerini yerine getirme ve yetkilerini kullanma biçimleri, 
sorumlulukları, çalışma yöntemleri, denetlenenlerin yükümlülükleri bu Tüzükte  
gösterilmiştir.                                 
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık       : Kültür Bakanlığı,                  
  Bakan         : Kültür Bakanı,                   
  Teftiş Kurulu                                
  veya Kurul      : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu,           
  Kurul Başkanı                                
  veya Başkan      : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,       
  Müfettiş       : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettiş-
              leri ve müfettişleri,                
  Müfettiş Yardımcısı  : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz 
              Kültür Bakanlığı müfettiş yardımcıları,       
  Şube Müdürlüğü    : Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Mü- 
              dürlüğü,                      
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu,bir Başkanla,başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar- 
dımcılarından oluşur. Kurul doğrudan Bakana bağlıdır.              
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı Şube Müdürlü-
ğü tarafından yürütülür.                            
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve
Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri kurulabilir.        
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
            Görev, Yetki ve Sorumluluk               
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri                    

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve progra-
ma uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana sun- 
mak,                                      
  C) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak.                                
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanının, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak
yapacağı görevler aşağıda gösterilmiştir:                    
  A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üze-
rine Bakan adına yürütmek,                           
  B) - (Değişik: 5/12/1992 - 92/3870 K.) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzen-
lemek, denetlemek ve gelecek yıl giderlerinin tahminini Bakanlığa bildirmek,  
  C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,  
  D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından son-
ra bunların uygulanmasını sağlamak,                       
  E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, eksiklerinin gi-
derilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri
ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere iliş- 
kin önerilerde bulunmak,                            
  F) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve  
alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak,              
  G) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yö- 
netmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel  
durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,                  
  H) Kanun hükümlerine göre müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Şube Müdürlü-
ğü personelinin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde 
bulunmak,                                    
  İ) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler
almak,                                     
  J) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalış-
maları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,  
  K) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve  
uygulama birliğinin sağlanması için gerekli önlemleri almak,          
  L) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle, kanunlarla verilen diğer 
görevleri yapmak.                                
  M) - (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.) Müfettişlerin, hizmet içi eğitim program- 
larının Eğitim Dairesi Başkanlığıyla işbirliği yapılarak hazırlanmasını ve   
uygulanmasını sağlamak,                             
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkan, kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Ba- 
kan onayıyla görevlendirebilir.                         
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağı- 
daki görevleri yaparlar:                            
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
  B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hak-
kında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya  
başlamak ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,                 
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, gö- 
rülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araç- 
tırmak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken ön- 
lemleri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,             
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, yurt içinde ve dışında araştırmalar  
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin gö- 
zetimi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin  
sonunda Başkanın önerisi üzerine, Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri
bağımsız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.               
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 9 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştıra-
bilirler:                                    
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bun-
ların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları ce- 
vaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelle- 
yecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,          
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 saylı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,             
  D) Görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,           
  E) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı ol- 
mak.                                      
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşa- 
masında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu-
nun açık biçimde ortaya konması gerekir.                    
  Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte
görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine ve
diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.                   
  Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya ce- 
zai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzak- 
laştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce derhal Bakanlığa önerilir. Bu  
öneri üzerine görevliler, atamaya yetkili amirlerce, bekletilmeksizin, görevle- 
rine başlatılır.                                
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 10 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve
diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak 
kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.     
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
             Atama, Yetiştirilme ve Yükselme            
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 11 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yazılı nitelikleri taşımak,    
  B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler  
fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi 
veya yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,    
  C) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,
  D) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak,                                   
  E) Yapılacak inceleme sonunda, varsa sicili, tutum ve davranışları yönünden 
müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,              
  F) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak            
  gerekir.                                  
 TÜZÜKLER, ŞUBAT 1993 (EK - 13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınav Kurulları (1)                             

  Madde 12 - (Değişik: 5/12/1992 - 92/3870 K.) Müfettiş yardımcılığı giriş  
sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Personel    
Dairesi Başkanı ve Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla saptanan üç müfettişten 
oluşur. Müfettişler arasından, ayrıca, üç yedek üye belirlenir. Giriş sınavında,
yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de görev   
verilebilir.                                  
  Müfettişlik yeterlik sınavını yapacak kurul ise, Başkanın önerisi ve Bakanın
onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, müfettişler arasından belirlenecek dört
üyeden oluşur. Ayrıca, üç yedek üye belirlenir.                 
  Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.          
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı         

  Madde 13 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenle- 
nen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına  
tabi tutulurlar.                                
  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma                 

  Madde 14 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durum- 
larına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.                
  Müfettişliğe Atanma                             

  Madde 15 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakan-
lıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.          
  11 inci maddenin (B) ve (C) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyan ve mü- 
fettişliğe, yeterlik sınavını kazanmak suretiyle atanan diğer bakanlıklar müfet-
tişleri, Kültür Bakanlığı müfettişliğine atanabilirler.             
  Başmüfettişliğe Yükselme                          

  Madde 16 - Başmüfettişliğe yükselmede esas, mesleki yetenek, kıdem ve başa- 
rıdır.                                     
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 17 - Yeterlik sınavıyla müfettiş olanlardan Kuruldan kendi isteğiyle 
ayrılanlar başvuruları halinde, yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler. 
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 18 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.            
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin
en kıdemlisi sayılırlar.                            
  Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma                      

  Madde 19 - Başkanlığa, Kurulda, en az beş yıl çalışan müfettişler arasından 
atama yapılır. Müfettişliğe atanma koşullarını taşıyan ve Bakanlığın idari kade-
melerinde görevli eski müfettişler arasından da atama yapılabilir.       
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan ta-
rafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                 
--------------------------                           
(1) Bu madde başlığı 5/12/1992 tarih ve 92/3870 sayılı karar ile değiştirilmiş 
  ve metne işlenmiştir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
        Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri            
                                        
  Görevlendirme                                

  Madde 20 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkan- 
dan aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkan-
lığa bildirirler.                                
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 21 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin grup- 
lar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun  
başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını
sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.       
  Koordinasyon Görevi                             

  Madde 22 - Müfettiş görevlendirildiği konuda, Bakanlık teşkilatıyla, bağlı 
veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış
olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de
yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla ilgi-
li bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.                
  İşin Devamlılığı ve Devri                          

  Madde 23 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki iş- 
leri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.   
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 24 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve  
güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;     
  A) İcraya karışamazlar,                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,             
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar,           
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sı- 
rada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak  
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışında- 
dır.                                      
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 25 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve  
yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını, Bakanlık aracılığıyla yaparlar.     
  Teftiş Kurulu Şube Müdürlüğünün Görevleri                  

  Madde 26 - Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kuru-
lu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.                   
  Şube Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, 
kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında
yürütmekle görevlidir.                             
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.      
  Şube Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı 
sorumludur.                                   
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                Raporlar                     
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 27 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Cevaplı Rapor,                              
  B) Fezleke,                                 
  C) Soruşturma raporu,                            
  D) İnceleme raporu,                             
  E) Genel durum raporu,                           
  F) Personel denetleme raporu                        
  G) (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.) İnceleme - Araştırma raporu,        
  düzenlerler.                                
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 28 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce dü- 
zeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevap- 
lara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren hususlarda 
cevaplı rapor düzenlenir.                            
  Fezleke                                   

  Madde 29 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 30 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  İnceleme Raporu                               

  Madde 31 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 32 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına  
göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, 
idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi  
için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve   
Bakana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.             
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 33 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu 
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosya- 
larına konulmak üzere düzenlenen rapordur.                   
  İnceleme Araştırma Raporu                          

  Madde 33/A - (Ek: 5/12/1992 - 92/3870 K.)                  
  Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla Bakanlık deneti-
mi altındaki kurum ve kuruluşlarda yönetmelikle belirlenecek konularla Bakan  
tarafından istenen diğer konularda yapılan inceleme ve araştırmalar için    
düzenlenen rapordur.                              
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
        Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları           
  Denetime Yardımcı Olma                           

  Madde 34 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve  
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki 
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve  
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirme-
den yanıtlamakla yükümlüdürler.                         
  Müfettişe Yardım Yükümlülüğü                        

  Madde 35 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil-
gileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları
birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yol- 
suzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları   
incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım is- 
teminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel 
kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişle- 
rin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yü- 
kümlüdürler.                                  
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.             
  Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların 
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
  Denetim Sırasında İzinler                          

  Madde 36 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş izin- 
lerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin is-
temi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.                
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 37 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası 
tutulur.                                    
  Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü ya- 
zışma ve raporlar saklanır.                           
  Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır
veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler yaptık- 
ları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları inceleme
ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilirler.  
  Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıl-
dır. Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yet-
kilisi sorumludur.                               
                                        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
                                        
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 38 - (Değişik: 5/12/1992 - 92/3870 K.)                
  Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda, inceleme ve araştırmalar   
yapmak için, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla altı aydan az, bir yıldan çok 
olmamak üzere Yurt dışına gönderilirler. Yurt dışına gönderilmede Bakanlıktaki 
müfettişlik kıdemi dikkate alınır.                       
  Yurt dışına gönderilenler, inceleme ve araştırmalarına ilişkin olarak    
düzenledikleri raporları döndükleri tarihten itibaren en geç üç ay içinde    
Bakanlığa verirler.                               
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1993 (EK - 13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 39 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle alırlar. Çekilen paranın hak edile- 
cek miktarı aşmaması asıldır.                          
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 40 - Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve diğer haklarını her 
ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler.        
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 41 - Müfettişlere, mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan ve  
Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik   
belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik
belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.              
  Şifre Anahtarı                               

  Madde 42 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı   
müfettişlere imza karşılığında verilir.                     
  Onursal Müfettişlik                             

  Madde 43- En az 10 yıl başarılı müfettişlik yaptıktan sonra ayrılanlara ka- 
rarnameyle, onursal müfettişlik unvanı verilebilir.               
  Bu unvan, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sapta- 
nanlardan geri alınabilir.                           
  Yönetmelik                                 

  Madde 44 - Bu Tüzüğün, uygunlanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle-
nir.                                      

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta
olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklı olup,
bu Tüzük hükümlerine göre müfettiş olabilme koşullarını taşımasalar dahi 17 nci 
madde hükmünden yararlanırlar.                         
  Yürürlük                                  

  Madde 45 - Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 354 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelen- 
miş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.   
  Yürütme                                   

  Madde 46 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                3184 - 1                    
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
     20/7/1990 TARİH ve 90/712 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE      
      YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN      
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE          
  ------------------------------------------------------------------------  
                                        
          Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü               
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
  -------------------------------------------------------------------------  
                   Farklı Tarihte    Yürürlüğe      
   Tarihi     Numarası     Yürürlüğe Giren   Giriş Tarihi     
                    Maddeleri                
  -------------------------------------------------------------------------  
  5.12.1992    92/3870        --        12.1.1993      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1993 (Ek - 13)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                3184 - 2                     
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
      20/7/1990 TARİH ve 90/712 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     
      YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN      
        YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE          
  -------------------------------------------------------------------------  
                                        
             Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü            
              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            
  -------------------------------------------------------------------------  
                    Farklı Tarihte     Yürürlüğe     
   Tarihi      Numarası     Yürürlüğe Giren    Giriş Tarihi    
                     Maddeleri               
  --------------------------------------------------------------------------