Endeksler
                                        
           TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.7.1990, No: 90/711          
  Dayandığı KHK'nin Tarihi     : 24.1.1989, No: 355           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15.9.1990, No: 20636          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cild: 30, S.: 1334        
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
             Kapsam, Deyimler ve Kuruluş              
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 -Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulunun kuruluş ve görevleriyle Teftiş  
Kurulu Başkanının, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmaları, görev, yetki
ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, Teftiş Kuruluyla müfettiş ve 
müfettiş yardımcılarının çalışma esas ve usulleri bu Tüzükte gösterilmiştir.  
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık     : Turizm Bakanlığı,                    
  Bakan       : Turizm Bakanı,                     
  Teftiş Kurulu                                
  veya Kurul    : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu,             
  Kurul Başkanı                                
  veya Başkan    : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,         
  Müfettiş     : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, başmüfettişleri 
            ve müfettişleri,                    
  Müfettiş                                  
  Yardımcısı    : Resen teftiş ve soruşturmaya yetkili veya yetkisiz Tu- 
            rizm Bakanlığı müfettiş yardımcıları,          
  Büro       : Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosu,    
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yar-
dımcılarından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.             
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı büro tarafın- 
dan yürütülür.                                 
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi  
ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri kurulabilir.       
                İKİNCİ BÖLÜM                  
            Görev, Yetki ve Sorumluluklar              
                                        
  Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri                    

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:         
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve prog- 
rama uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlayıp Bakana  
sunmak,                                     
  C) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Başkanın, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olarak, yapacağı gö- 
revler aşağıda gösterilmiştir:                         
  A) Kurulun, 5 inci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üze-
rine Bakan adına yürütmek,                           
  B) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  C) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,  
  D) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, Bakanın onayından son-
ra bunların uygulanmasını sağlamak,                       
  E) Müfettişlerden gelen raporları ve fezlekeleri incelemek, eksiklerinin gi-
derilmesini sağlamak, ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak önlemleri
ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere iliş- 
kin önerilerde bulunmak,                            
  F) Teftiş Kurulunun çalışması, Bakanlığın genel durumu, kanun, tüzük ve yö- 
netmeliklerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan genel  
durum raporları düzenlemek ve Bakana sunmak,                  
  G) Kanun hükümlerine göre müfettiş ve müfettiş yardımcılarıyla Büro persone-
linin sicillerini düzenlemek, atanma ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak, 
  H) Müfettiş yardımcılarının işe alınması ve yetişmelerini sağlayıcı önlemler
almak,                                     
  İ) Müfettişleri mesleki ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu çalış-
maları düzenlemek ve başarılı inceleme sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,  
  J) Bakan tarafından verilecek benzeri görevlerle kanunlarla verilen diğer  
görevleri yapmak.                                
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkan kendisine yardımcı olmak üzere yeter sayıda müfettişi Bakan
onayıyla görevlendirebilir.                           
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişler, Bakanın emri ya da onayı üzerine, Bakan adına aşağı- 
daki görevleri yaparlar:                            
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık 
denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle il- 
gili olarak denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,         
  B) Görevlerini yaparken öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorumlular hak-
kında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden soruşturmaya  
başlamak ve durumu derhal Bakanlığa bildirmek,                 
  C) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görü-
lecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştır- 
mak ve işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gereken önlem- 
leri ve düşüncelerini raporla Başkanlığa bildirmek,               
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, Yurt içinde ve dışında araştırmalar  
yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak, 
  E) Kanun, tüzük, yönetmelikler ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 
  Müfettiş yardımcıları bu yetkileri refakatinde bulundukları müfettişin göze-
timi altında kullanabilirler. Ancak, en az bir yıllık bir yetişme süresinin so- 
nunda Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yukarıda belirtilen görevleri bağım- 
sız olarak yürütmekle yetkili kılınabilirler.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 9 - Müfettişler, kanunlara göre haklarında görevden uzaklaştırma hü- 
kümleri uygulanabilecek kişileri aşağıdaki durumlarda görevlerinden uzaklaştıra-
bilirler:                                    
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bun-
ların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları ce- 
vaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelle- 
yecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,          
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,  
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapmak,             
  D) Görevle ilgili başka önemli yolsuzluklarda bulunmak,           
  E) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görev başında kalması sakıncalı olmak.
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden uzaklaştırma önlemi, denetim, inceleme veya soruşturmanın her aşa- 
masında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğu-
nun açık biçimde ortaya konması gerekir.                    
  Görevden Uzaklaştırmaya İlişkin İşlemler                  

  Madde 10 - Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti, müfettiş tarafından gerekçe- 
siyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya  
yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.    
  Soruşturma sonucunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya ce- 
zai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzak- 
laştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce derhal Bakanlığa önerilir.    
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 11 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık Teşkilat Kanunu ve
diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini tam olarak 
kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.     
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
            Atama, Yetiştirilme ve Yükselme             
                                        
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 12 - Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavını kazananlar atanırlar.  
  Bu sınava katılabilmek için;                        
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Devlet memuru olabilmek için aranan
nitelikleri taşımak,                              
  B) Siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fa-
kültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen Yurt içi ve-
ya Yurt dışındaki fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,     
  C) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulun- 
mak,                                      
  D) Yapılacak inceleme sonunda, varsa, sicili, tutum ve davranışları yönünden
müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,              
  E) Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak,            
  F) Sınavın açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde otuz yaşını doldurma- 
mış olmak                                    
  gerekir.                                  
  Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sı- 
rasına göre yapılır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sınav Kurulu                                

  Madde 13 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını ve yeterlik sınavını yapacak
kurul, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla Kurul Başkanının başkanlığında, mü- 
fettişler veya gerekirse Bakanlık idari kademelerinde görevli eski müfettişler 
arasından belirlenecek dört üyeden oluşur. Ayrıca üç yedek üye belirlenir. Giriş
sınavında, yabancı dil bilgisinin değerlendirilmesi için Bakanlık personeline de
görev verilebilir.                               
  Sınavlarla ilgili diğer esaslar yönetmelikle düzenlenir.          
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı         

  Madde 14 - Müfettiş yardımcıları en az üç yıl süreyle yönetmelikle düzenle- 
nen esas ve usullere göre yetiştirilirler. Bu süre sonunda yeterlik sınavına ta-
bi tutulurlar.                                 
  Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma                 

  Madde 15 - Müfettiş yardımcılığı döneminde, sicillerine göre müfettişlikte 
başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, müfettişlik göreviyle bağdaşmayacak tutum 
ve davranışları saptananlar, yeterlik sınavını beklemeksizin, Bakanlıkta durum- 
larına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.                
  Müfettişliğe Atanma                             

  Madde 16 - Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcı-
ları atanırlar.                                 
  Yeterlik sınavını kazanamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler Bakan-
lıkta durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.          
  Yükselme                                  

  Madde 17 - Müfettişlerin yükselmeleri genel hükümlere göre yapılır. Başmü- 
fettişliğe yükselmede esas mesleki yetenek, kıdem ve başarıdır. Yükselmelerde  
Başkanın yazılı görüşü alınır.                         
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 18 - Yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atandıktan sonra kendi is-
teğiyle veya nakil suretiyle ayrılan müfettişler, başvuruları halinde, Başkanın 
önerisi üzerine yeniden müfettişlik kadrolarına atanabilirler.         
  Müfettişlerin Kıdemi                            

  Madde 19 - Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı 
derecelerine göre saptanır.                           
  Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe 
dönenler, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar. Ancak Teftiş Kurulun- 
dan ayrıldıktan sonra özel sektörde çalışanların kıdemlerinin belirlenmesinde, 
Kuruldaki fiili hizmet süreleri esas alınır.                  
  Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin
en kıdemlisi sayılırlar.                            
  Teftiş Kurulu Başkanlığına Atanma                      

  Madde 20 - Başkanlığa, yeterlik sınavını vererek müfettişliğe atanan ve en 
az beş yıl bu görevde çalışanlar arasından veya Bakanlık idari kademelerinde gö-
revli eski müfettişler arasından atama yapılır.                 
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan ta-
rafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM               
          Teftiş Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri          
  Görevlendirme                                

  Madde 21 - Müfettişler, Bakanla Kurul Başkanı dışında, hiç bir makam ve mer-
ciden emir almazlar; Bakandan veya Bakanın emir ve onayı üzerine Başkandan al- 
dıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa  
bildirirler.                                  
  Birlikte Çalışma                              

  Madde 22 - Yıllık teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin grup- 
lar halinde yürütülmesinde her gruptaki müfettişlerden en kıdemlisi o grubun  
başkanı olarak iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılma-  
sını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yapmakla görevli ve yetkilidir.     
  Koordinasyon Görevi                             

  Madde 23 - Müfettiş görevlendirildiği konuda, Bakanlık teşkilatıyla, bağlı 
veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış
olan denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaların koordinasyonu görevini  
de yerine getirir. Müfettişin istemesi halinde, yapılan çalışmalar ve bununla  
ilgili bilgi ve belgeler derhal kendisine devredilir.              
  İşin Devamlılığı ve Devri                          

  Madde 24 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitir-
mek zorundadırlar. Geri bırakma veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki iş- 
leri Bakandan veya Başkandan izin alarak geri bırakır veya devredebilirler.   
  Müfettişlerin Uyacakları Hususlar                      

  Madde 25 - Müfettişler, mesleğin ve sıfatının gerektirdiği saygınlığı ve gü-
ven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar. Ayrıca;      
  A) İcraya karışamazlar.                           
  B) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir  
tarih ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.             
  C) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri yerleri,  
yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.           
  D) Denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulundukları sı- 
rada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olamazlar. Doğrudan ve dolaylı olarak  
soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla 
alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler.                  
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasakların dışındadır.
  Yazışma Yöntemi                               

  Madde 26 - Müfettişler, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve Yurt
dışı kuruluşlarıyla görevleriyle ilgili konularda, yazışmalarını Bakanlık aracı-
lığıyla yaparlar.                                
  Yurt Dışına Gönderilme                           

  Madde 27 - Müfettişler, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araş- 
tırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Baka-
nın onayıyla en az bir yıl süreyle Yurt dışına gönderilirler.          
  Yurt dışına gönderilmede, müfettişlik kıdemiyle birlikte yabancı dil bilgi- 
si, mesleki yetenek ve başarı dikkate alınır.                  
  Teftiş Kurulu Bürosunun Görevleri                      

  Madde 28 - Büro Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kuru-
lu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.                   
  Büro Müdürlüğü, Kurulda ve büroda görevli olanların özlük işleriyle, yazı, 
kağıt, dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında
yürütmekle görevlidir.                             
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.      
  Büro Müdürü ve personeli büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı 
sorumludur.                                   
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                Raporlar                     
  Rapor Çeşitleri                               

  Madde 29 - Müfettişler, çalışmaları sonunda işin özelliğine göre;      
  A) Fezleke,                                 
  B) Soruşturma raporu,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Cevaplı rapor,                              
  D) İnceleme raporu,                             
  E) Genel durum raporu,                           
  F) Personel denetleme raporu                        
  düzenlerler.                                
  Fezleke ve rapor düzenlenmesi gerekmeyen hallerde durum bir yazıyla Başkan- 
lığa bildirilir.                                
  Raporlarda yer alacak hususlarla düzenleniş biçimi ve usulü yönetmelikle be-
lirlenir.                                    
  Fezleke                                   

  Madde 30 - Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre ya- 
pılan soruşturmaların sonuçları fezlekeye bağlanır.               
  Soruşturma Raporu                              

  Madde 31 - Fezleke düzenlenmesini gerektirmeyen soruşturmalarda soruşturma 
raporu düzenlenir.                               
  Cevaplı Rapor                                

  Madde 32 - Denetlemelerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce   
düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu   
cevaplara ilişkin müfettişin son görüşü ve birimin genel durumunu içeren husus- 
larda cevaplı rapor düzenlenir.                         
  İnceleme Raporu                               

  Madde 33 - Cevaplı raporla fezleke ve soruşturma raporuna konu olmayan hu- 
suslarda inceleme raporu düzenlenir.                      
  Genel Durum Raporu                             

  Madde 34 - Genel durum raporu, Kurulun bir yıllık çalışmaları sonuçlarına  
göre, Bakanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, 
idarede gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi  
için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren ve Ba- 
kana sunulmak üzere Başkanlıkça hazırlanan rapordur.              
  Personel Denetleme Raporu                          

  Madde 35 - Denetleme raporu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 110 uncu 
maddesinde öngörülen ve denetlenen birimlerin amir ve memurlarının sicil dosya- 
larına konulmak üzere düzenlenen rapordur.                   
               ALTINCI BöLüM                   
        Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları          
  Denetime Yardımcı Olma                           

  Madde 36 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve  
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde, gizli de olsa bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki 
evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişlere vermek, inceleme ve  
saymalarını kolaylaştırmak zorundadırlar.                    
  Denetlenenler, müfettişlerce sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirme- 
den yanıtlamakla yükümlüdürler.                         
  Müfettişe Yardım Yükümlülüğü                         

  Madde 37 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bil- 
gileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları
birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir   
yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları  
incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım   
isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla gerçek ve   
tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfet-
tişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla
yükümlüdürler.                                 
  Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnek- 
leri dosyasında saklamak üzere, alındığı yere verilir.             
  Denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların 
yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri 
süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetim Sırasında izinler                          

  Madde 38 - Denetime başlanan kuruluş görevlilerine daha önce verilmiş    
izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin
istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.               
  İznini kullanmayı başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Denetim Defteri ve Dosyası                         

  Madde 39 - Denetlenen daire ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası 
tutulur.                                    
  Denetim dosyasında, Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü ya- 
zışma ve raporlar saklanır.                           
  Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır
veya suretleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler, yap-  
tıkları denetimle ilgili kısa bilgileri bu deftere not ederler; yaptıkları ince-
leme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri çok kısa notlara yer verebilir- 
ler.                                      
  Denetim Defteri ve Dosyasının Müfettişlerce İncelenmesi           

  Madde 40 - Müfettişler, denetledikleri birimlerdeki denetim defter ve dosya-
larını inceleyerek eleştirilen konularda ne ölçüde düzeltme yapıldığını denetim 
sonunda gönderilen talimat ve emirlere uyulup uyulmadığını araştırırlar.    
  Yerine getirilmeyen konularla ilgili açıklamalar yeterli görülmezse gereğine
göre sorumlular hakkında ceza veya disiplin soruşturması yapılır.        
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                  
  Kimlik Belgesi ve Mühür                           

  Madde 41 - Müfettişlere, mühür beratıyla birlikte birer mühür ve Bakan ve  
Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik bel- 
gesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten bir özet yer alır. Kimlik  
belgesi, gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.              
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 42 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle saymanlıklardan alırlar. Çekilen pa-
ranın hak edilecek miktarı aşmaması asıldır.                  
  Çalışma ve Hakediş Cetveli                         

  Madde 43 - Müfettişler, çalışmalarıyla aylık, yolluk ve diğer haklarını her 
ay düzenleyecekleri çalışma ve hakediş cetvellerinde gösterirler. Bu cetvelle- 
rin, ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde hazırlanarak Başkanlığa 
gönderilmesi gerekir.                              
  Şifre Anahtarı                               

  Madde 44 - Çok gizli ve acele işler için, müfettişlerin birbirleriyle ve  
Başkanlıkla haberleşmelerinde şifre anahtarı kullanılabilir; şifre anahtarı mü- 
fettişlere imza karşılığında verilir.                      
  Yönetmelik                                 

  Madde 45 - Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususlar yönetmelikle düzenle- 
nir.                                      

  Ek Madde 1 - (Ek: 15/11/1994 - 94/6228 K.)                 
  Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle 
bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri saptanmadıkça görevden  
alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.                 

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta
olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığında Teftiş Kurulu Baş- 
kanlığı, başmüfettişlik ve müfettişlik yapmış olanlardan durumları bu Tüzüğe uy-
gun bulunanlar da 18 inci madde gereğince yeniden müfettişliğe atanabilirler.  
  Yürürlük                                  

  Madde 46 - Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 sayılı  
Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesine göre hazırlanıp Danıştayca ince- 
lenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer. 
  Yürütme                                   

  Madde 47 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.