Endeksler
                                        
           SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ           
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18.7.1990, No : 90/671          
  Dayandığı KHK'nin Tarihi     : 13.12.1983,No : 181           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14.9.1990, No : 20635          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5  Cild: 30,  S.: 1327        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
              Kapsam, Deyimler, Kuruluş              
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Bu Tüzük Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlerini, Teftiş Ku-
rulu Başkanı ve müfettişlerin atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını,  
Teftiş Kuruluyla müfettişlerin çalışma esas ve usullerini, denetlenenlerin yü- 
kümlülüklerini kapsar.                             
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık : Sağlık Bakanlığı,                        
  Bakan  : Sağlık Bakanı,                          
  Kurul  : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu,                 
  Başkan  : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı,             
  Müfettiş : Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi            
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Kuruluş ve Bağlılık                             

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yar-
dımcısından oluşur. Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır.              
  Müfettişlere, Bakan ve Başkan dışında, hiç bir yerden emir verilemez.    
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Başkanlığa bağlı bir büro ta- 
rafından yürütülür.                               
  Görev Merkezi                                

  Madde 4 - Kurulun görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Başkanın önerisi  
ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar 
kurulabilir, bunlar aynı yolla kaldırılabilir.                 
  Bu çalışma merkezlerinde, Bakanca verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro
hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesi ko- 
nularında o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir. 
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
            GÖrev, Yetki ve Sorumluluklar              
                                        
  Teftiş Kurulunun Görev ve Yetkileri                     

  Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına
aşağıdaki görevleri yapar:                           
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın
denetimi altındaki kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak  
teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,                
  B) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve progra-
ma uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana  
sunmak,                                     
  C) Özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.            
  Başkanın Görev ve Yetkileri                         

  Madde 6 - Başkan, müfettiş sıfat ve yetkilerine sahip olarak aşağıdaki gö- 
revleri yapar ve yetkileri kullanır:                      
  A) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  B) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,        
  C) Yıllık, teftiş ve çalışma programlarını hazırlayarak Bakanın onayına   
sunmak, uygulanmalarını sağlamak,                        
  D) Müfettişlerden gelen raporlar üzerinde gerekli incelemeyi yapmak ve yap- 
tırmak, ilgili oldukları mercilere verilmesini ve bu mercilerin alacakları ka- 
rarların ve yapacakları işlemlerin uygulanmasını sağlamak,           
  E) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve  
alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak,              
  F) Bakanlığın genel durumuyla Kurulun çalışması, kanun, tüzük ve yönetmelik-
lerin uygulanması konusunda gerektiğinde, önerileri de kapsayan yıllık raporlar 
düzenlemek ve Bakana sunmak,                          
  G) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak,                
  H) Bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak.  
  Başkana Yardım                               

  Madde 7 - Başkana yardımcı olmak üzere, yeteri kadar müfettiş, Bakan onayıy-
la görevlendirilebilir.                             
  Müfettişlerin Görev ve Yetkileri                      

  Madde 8 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:     
  A) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın
denetimi altındaki kuruluşların mevzuatına göre her türlü faaliyet, hesap ve iş-
lemlerinin teftiş, inceleme ve soruşturmasını yapmak,              
  B) Gördükleri yanlışlık, eksiklik, yolsuzlukları saptayarak işlerin daha iyi
yürütülmesi için alınması gereken önlemlerle birlikte Bakanlığa bildirmek,   
  C) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için sorum- 
luları hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden so- 
ruşturmaya başlamak ve durumu hemen Bakanlığa bildirmek,            
  D) Bakanlığı ilgilendiren konularda, araştırmalar yapmak, görevlendirildik- 
leri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.  
  Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak
görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki  
verilmesiyle mümkündür.                             
  Müfettişler yalnız Bakan ve Başkana karşı sorumludurlar.          
  Müfettişlerin Sorumlulukları                        

  Madde 9 - Müfettişler, Devlet Memurları Kanunu, Bakanlık teşkilatıyla ilgili
mevzuat ve diğer kanunlarla bu Tüzükte ve yönetmeliklerde öngörülen yetkilerini 
tam olarak kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludur- 
lar.                                      
  Sorumlulukları tesbit edilenler hakkında Devlet Memurları Kanununun ilgili 
hükümleri uygulanır.                              
  Yasaklar                                  

  Madde 10 - Müfettişler, görevlerini yerine getirirken:           
  A) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri 
gizli bilgi ve belgeleri açıklamaktan,                     
  B) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada,
bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaktan, doğrudan ve dolaylı olarak soruş-  
turmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul etmekten, bunlarla alışve-
riş yapmaktan, borç alıp vermekten,                       
  C) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak  
nitelikte davranışlarda bulunmaktan,                      
  D) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışmaktan            
  yasaklıdırlar.                               
  Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışında- 
dır.                                      
  Görevden Uzaklaştırma                            

  Madde 11 - Müfettişler, haklarında soruşturma yaptıkları memurları aşağıdaki
hususların gerçekleşmesi halinde görevlerinden uzaklaştırabilirler:       
  A) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve  
ayniyatı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla 
ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleş-
tirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak,  
  B) 19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve  
Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlem-
lerde bulunmak,                                 
  C) Evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak,           
  D) Görevle ilgili olarak cezai veya disiplin kovuşturmasını gerektiren başka
önemli yolsuzluklarda bulunmak,                         
  E) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakın-
ca görülmek.                                  
  (A) bendinde gösterilen hallerde, durumun bir tutanakla saptanması gerekir. 
  Görevden uzaklaştırma önlemi, inceleme veya soruşturmanın her aşamasında  
alınabilir. Ancak, ilgilinin, görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğünün 
açık biçimde ortaya konulması gerekir.                     
  Görevden uzaklaştırma önlemi, müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte gö- 
revden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Ba-
kanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir iş-
lem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma ön- 
leminin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa derhal bildi-
rilir.                                     
  Görevlendirme                                

  Madde 12 - Müfettişler Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine Başkandan
aldıkları emirle görev yaparlar; emirlerin sonucunu Başkanlığa bildirirler.   
  Birden Çok Müfettişin Birlikte Çalışması                  

  Madde 13 - Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliği-
ne göre bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir.           
  Bu durumda çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde biti- 
rilmesini sağlayacak önlemleri alır.                      
  İşlerin Devri                                

  Madde 14 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bi- 
tirmek zorundadırlar. İşlerin devredilmesi Bakan veya Başkanın iznine bağlıdır. 
  Koordinasyon Görevi                             

  Madde 15 - Müfettiş, görevlendirildiği konuda, Bakanlığın merkez veya taşra 
teşkilatıyla bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşlarınca başlatılmış olan teftiş, 
inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini de yerine getirir. Müfettişin
istemesi halinde, yapılan çalışma ve bununla ilgili bilgi ve belgeler derhal  
kendisine verilir.                               
  Şube Müdürleriyle Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları     

  Madde 16 - Şube müdürleri, büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidirler.   
  Teftiş Kurulu Bürosu, Kurulda görevli olanların özlük işleriyle yazı, kayıt,
dosya, hesap, demirbaş, arşiv ve diğer büro işlerini düzenli ve zamanında yürüt-
mekle görevlidir.                                
  Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, yazışmalar ve dosyalar Başkanlı- 
ğın izni olmadan hiç kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.      
  Şube müdürleri ve memurları, büro işlerini gereği gibi yapmaktan Başkan ve 
Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı sorumludurlar.       
  Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri                    

  Madde 17 - Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında ve 
Bakanlık denetimi altındaki kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar, istendi- 
ğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senet- 
leri, her türlü mal ve eşyayı, müfettişe hemen göstermek, inceleme ve saymasını 
kolaylaştırmakla yükümlüdürler.                         
  Müfettişler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları, gizli de
olsa kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıl- 
larını, resmi daire ve kurumlarla Devletin denetimi altındaki bütün kuruluş, ku-
rum ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, diğer  
gerçek ya da tüzel kişilerden istemeye ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi al-
maya yetkilidir. Yasal engel yoksa talebin yerine getirilmesi zorunludur. Asıl- 
ları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dos- 
yasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir.            
  Teftişe tabi olanlar, müfettişce sorulan sözlü ve yazılı soruları da gecik- 
tirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler.                    
  Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan daire ve kuruluşların yöneti- 
cileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, mü- 
fettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak zorundadırlar.      
  Teftiş, inceleme ve soruşturmaya başlanan kuruluş görevlilerinin izinleri, 
hastalık gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş ve so- 
ruşturma sonuna kadar ertelenebilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. 
  Kurulun teftişine tabi daire ve kuruluşlarda teftiş defter ve dosyası tutu- 
lur. Bunların şekli, tutulması ve saklanmasına ilişkin esas ve usuller yönetme- 
likte gösterilir.                                
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
         Atama, Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri            
  Başkanlığa Atanma                              

  Madde 18 - Kurul Başkanlığına, en az on yıl müfettişlik yapmış olan başmü- 
fettişler arasından atama yapılır.                       
  Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması veya Başkanlığın boşalması 
hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan ta-
rafından Başkan vekili olarak görevlendirilir.                 
  Müfettiş Yardımcılığına Atanma                       

  Madde 19 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavlarına katılabilmek için,    
  A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
koşulları taşımak,                               
                                        
  B) (Değişik:22/10/1993 - 93/4947 K.)                    
  Tabib, diştabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, si-  
yasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fa-
kültelerinden,sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edil- 
miş yurt içi ve dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,          
  C) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak,           
  D) Askerlikle ilişkisi olmamak,                       
  E) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunma- 
mak,                                      
  gerekir.                                  
  Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar  
bir daha sınava giremezler.                           
  (Ek: 11/4/1996 - 96/8044 K.) Giriş sınavlarına girecekleri belirlemek üzere,
gerektiğinde, Bakanlıkça, müfettiş yardımcılığı için Yönetmeliğinde belirtilen 
usul ve esaslara uygun biçimde ön eleme sınavı yapılabilir.           
  Giriş sınavının ayrıntılarıyla istenecek bilgi ve belgeler, sınav konuları 
ve bu işle ilgili diğer hususlar yönetmelikte gösterilir.            
  Bakanlıkça yapılan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlardan ilk  
defa Devlet memuriyetine girenler, müfettiş yardımcısı adayı, adaylık süresini 
tamamlamış olanlar ise müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. Adaylıkta geçen sü-
reler, müfettiş yardımcılığında geçmiş sayılır.                 
  Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi                   

  Madde 20 - Müfettiş yardımcıları üç yıl süreyle yönetmelikle düzenlenen esas
 ve usuller içinde yetiştirilirler.                       
  Giriş ve Yeterlik Sınavı Kurulları                     

  Madde 21 - Müfettiş yardımcılığına giriş sınavıyla müfettişlik yeterlik sı- 
navını yapacak kurullar, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Kurulda görevli
müfettişler arasından Bakan tarafından saptanacak dört üyeden oluşur.      
  Sınav kurullarının çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir.    
  Müfettişliğe Atanma                             

  Madde 22 - Müfettişliğe, fiilen üç yıl müfettiş yardımcısı olarak çalışmış 
ve yeterlik sınavında başarı göstermiş olanlar, sınavdaki başarı sırasına göre 
atanırlar.                                   
  Geçerli bir özürü olmadan sınava katılmayanlar, sınava katılması sicil yö- 
nünden uygun görülmeyenler ve sınavda başarısız olanlar Bakanlık kadrolarından 
uygun olanlarına naklen atanırlar.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Müfettişlerin Hizmetiçi Eğitimi                       

  Madde 23 - Müfettişler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla Yurt  
içinde ve Yurt dışında hizmetiçi eğitime tabi tutulurlar.            
  Başmüfettişliğe Yükselme                          

  Madde 24 - Müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmeleri, Başkanın önerisi üze-
rine kıdem sırasına göre yapılır.                        
  Müfettişliğe Yeniden Atanma                         

  Madde 25 - Teftiş Kurulundan ayrılan müfettişler, başvurmaları halinde ge- 
rekli nitelikleri yitirmemiş olmaları koşuluyla Yönetmelikteki esas ve usullere 
göre yeniden müfettişliğe atanabilirler.                    
  Aylık, Yolluk ve Diğer Hakların Alınması                  

  Madde 26 - Müfettiş ve müfettiş yardımcıları aylık, yolluk ve diğer hakları-
nı kredi cüzdanı ve çek kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar. Çekilen 
paranın hak edilen miktarı aşmaması asıldır.                  
  Çalışma ve Hakediş Cetvelleri                        

  Madde 27 - Aylık çalışmaların ve yer değiştirmelerin izlenebilmesi için, mü-
fettişlerce düzenlenecek aylık çalışma ve hakediş cetvelleriyle birlikte Başkan-
lığa verilir.                                  
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                  Raporlar                   
  Raporlar                                  

  Madde 28 - Müfettişler, çalışmalarının sonunda işlerin özelliğine göre ce- 
vaplı teftiş raporu, fezleke, soruşturma raporu ve inceleme raporu düzenlerler. 
  Cevaplı teftiş raporu, teftişlerde eksik ve hatalı bulunan, ilgili daireler-
ce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenen ve teftiş edilenlerin ce- 
vaplarıyla bu cevaplara ilişkin müfettişin son görüşünü içeren rapordur.    
  Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkata göre yapılan soruşturmaların  
sonuçları fezlekeye, bunun dışında kalan soruşturmalar, soruşturma raporuna bağ-
lanır.                                     
  İnceleme raporu, cevaplı teftiş raporu, fezleke ve soruşturma raporu düzen- 
lenmesini gerektirmeyen hususlarda düzenlenir.                 
  Raporların cevaplanma süreleri, izlenmesi ve diğer hususlar Yönetmelikle dü-
zenlenir.                                    
  Raporların Değerlendirilmesi                        

  Madde 29 - Rapor ve yazılarında açık hata ve noksanlara rastlanan müfettiş- 
ler Başkanlıkça uyarılır. Uyarma sonunda görüş birliğine varılamadığı takdirde 
konu, Bakanlık onayıyla seçilecek üç müfettişe birlikte incelettirilir. Bu ince-
leme sonucu Bakana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.       
  İşlerin Zamanında Bitirilmesi                        

  Madde 30 - Müfettişler kendilerine verilen teftiş, inceleme ve soruşturma  
görevlerini kısa sürede bitirmek ve raporlarını derhal düzenlemek zorundadırlar.
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Çeşitli Hükümler                 
  Kimlik Belgesi                               

  Madde 31 - Müfettişlere, Bakan ve Başkan tarafından imzalanmış fotoğraflı  
bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini
belirten bir özet yeralır.                           
  Kimlik belgesi, istek üzerine ve gerektiğinde gösterilir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şifre Anahtarı ve Mühür                           

  Madde 32 - Müfettişlere imza karşılığında numaralı bir mühürle şifre anahta-
rı verilir. Müfettişler şifre anahtarını çok gizli ve acele işler için Başkan- 
lıkla veya müfettişler arası haberleşmede kullanabilirler ve bunları başkasının 
eline geçmeyecek biçimde saklarlar.                       
  Haberleşme                                 

  Madde 33 - Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Müfettişler tef- 
tiş, inceleme ve soruşturma çalışmalarıyla ilgili olarak bütün resmi ve özel ku-
ruluşlarla ve gerçek kişilerle doğrudan veya Başkanlık kanalıyla yazışma yapabi-
lirler.                                     
  Araç ve Gereçler                              

  Madde 34 - Müfettişlerin çalışmalarına yardımcı olan araç ve gereçler Baş- 
kanlıkça sağlanır.                               
  Yönetmelik                                 

  Madde 35 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak 
Yönetmelikte düzenlenir.                            

  Geçici Madde 1 - Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapmakta
olan Başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının kazanılmış hakları saklıdır. 
  Yürürlük                                  

  Madde 36 - Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesine göre hazırlanıp Danıştayca incelen- 
miş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.   
  Yürütme                                   

  Madde 37 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   18/7/1990 TARİH ve 90/671 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE   
    KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ     
        TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE                  
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
 Tarihi      Numarası      Farklı Tarihte       Yürürlüğe   
                   Yürürlüğe Giren      Giriş Tarihi  
                    Maddeleri                
--------------------------------------------------------------------------------
 22/10/1993    93/4947         -          22/11/1993   
 11/4/1996     96/8044         -          26/4/1996