Endeksler
                                        
               PETROL TÜZÜĞÜ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/5/1989, No : 89/14111        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 7/3/1954, No: 6326           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/7/1989, No: 20224          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 29 S:1887          
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
               Genel Hükümler                   
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Petrol sicilinin ve kayıtların tutulmasına, düzeltilmesine, de-  
ğiştirilmesine, terkinine ve petrol bölgeleri ve açık sahaların belirlenmesi ve 
ilanına ilişkin esaslarla petrol hakkı edinmek için yapılacak başvuru usulü,  
başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin neler olduğu, petrol sahalarının kom- 
şuluğu, biçimi, sınır noktalarının işaretlenmesi, müsaade, arama ruhsatnamesi, 
işletme ruhsatnamesi, belge, devir ve takyitle ilgili işlemlere itirazlara,   
artırma yoluyla işletme ruhsatnamesi verilmesine ve petrol hakkı sahibinin   
yükümlülüklerine, vergilendirmeye, ithal edilen iktisadi kıymetlere, petrol   
satışından doğan gelir ve transferlere, ithalat ve ihracaata ilişkin işlemler- 
le Petrol Kanununun uygulanmasıyla ilgili diğer usul ve esaslar bu Tüzükte gös- 
terilmiştir.                                  
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  A)Tasfiyehane, ham petrolden petrol ürünleri imaline veya bunları işlemeye 
yarayan tesislerle bunların enerji santralleri, atelyeleri, depoları ve benzeri 
tesisleri,                                   
  B) Boru hattı, petrol kuyuları arasında petrolü toplamaya yarayan toplama  
borularıyla petrol sahası için gerekli yakıtın dağıtımına yarayan yakıt borula- 
rı dışında kalan ham petrol, petrol ürünü veya gaz hatları ve bunlarla ilgili  
tesisleri,                                   
  C) Vergilendirme dönemi, bir takvim yılını veya yapılan başvuru üzerine Ma- 
liye ve Gümrük Bakanlığınca belirlenen oniki aylık özel dönemi veya yeniden işe 
başlama veyahut işi bırakma hallerinde bir yıldan eksik olan faaliyet süresi,  
  D) Tükenme payı, petrol hakkı sahibinin sermaye hesabına alarak aktifleş-  
tirdiği arama giderleri, sondaj fer'i giderleri ve ekonomik miktarda verimi   
olmayan kuyuların açılma giderleri toplamı,                   
  E) Bakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,                 
  F) Kanun, 6326 sayılı Petrol Kanunu,                    
  G) Müşteşarlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı,             
  H) Genel Müdürlük, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü,              
  I) Genel Müdür, Petrol İşleri Genel Müdürü                 
  anlamında kullanılmıştır.                          
  Mülkiyet                                  

  Madde 3 - Arama veya işletme sahasından üretilen petrolün, Genel Müdürlüğün 
aynen alınmasına karar verdiği Devlet hissesi dışında kalan kısmı, petrol hakkı 
sahibinin malı sayılır.                             
  Genel yetkiler                               

  Madde 4 - Genel Müdür, gerektiğinde Bakanın uygun görüşünü de alarak;    
  A) Müsaade, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve belgeyle ilgili   
usul ve esasları saptar.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Kanuna ve Tüzüğe göre yapılması gereken tebliğ, ilan ve tescil işlerin- 
den sorumludur, Kanunun ve Tüzüğün Resmi Gazete'de yayımlanmasını zorunlu say- 
dığı işlemler dışında kalanlardan hangilerinin Resmi Gazete'de ilan edileceği- 
ni, hangilerinin diğer usullerle tebliğ edileceğini belirler. Kanunun ve Tüzü- 
ğün yapılmasını diğer idarelere ve makamlara bıraktığı işlerin süratle yürütül- 
mesini bu makamlarla işbirliği yaparak sağlar.                 
  C) Genel Müdürlüğün yetkisi dışında kalan ve petrol hakkı veya ameliyesiyle 
ilgili olan bir konuda ilgili mercilere yapılan başvuruların sonuçlandırılması, 
çabuklaştırılması ilgililer tarafından istendiğinde ilgili kuruluşlar nezdinde 
girişimde bulunabilir.                             
  D) Başvuranların, petrol hakkı sahiplerinin verecekleri dilekçe, rapor,   
harita, numune, beyanname, form gibi evrak ve eklerinin biçimini ve içeriğini  
ayrıntılı olarak göstermek üzere düzenlemeler yapar.              
  E) Kanunda ve bu Tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, başvuranlara ve- 
ya petrol hakkı sahiplerine ulaştırmak istediği bütün istek, uyarı, duyuru ve  
kararlarını yazılı olarak ve Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirir. Yapa-  
cağı bu ihbarlar için Kanun ve Tüzükte özel bir süre gösterilmemişse konunun  
özelliğine uygun süreler belirleyerek ilgililerden bu sürelere uyulmasını is-  
teyebilir.                                   
  İnceleme yetkisi                              

  Madde 5 - Genel Müdür, bizzat veya görevlendireceği teknik, idari veya Tef- 
tiş Kurulu personeli aracılığıyla petrol hakkı sahibinin, petrol hakkı ve ame- 
liyeleriyle ilgili bütün işlemlerini incelemeye veya incelettirmeye, petrol   
ameliyeleriyle ilgili olaylara ilişkin belge ve kayıtları denetlemeye veya   
denetlettirmeye, ameliyelere ait kayıt, hesap, rapor veya diğer belgelerin   
suretini almaya, numuneler istemeye, muayene ve deney yapmaya veya yaptırmaya  
yetkilidir.                                   
  Ameliyelerin, numune, belge, kayıt ve raporların denetimi çalışma saatleri 
içinde gerçekleştirilir. Petrol hakkı sahibi, denetim sırasınde görevlilere   
her türlü kolaylığı göstermek zorundadır. İlgililerin istemi halinde denetim  
görevlileri yetki belgelerini gösterirler.                   
  Bu yetkiler, gerektiğinde, Bakan tarafından da kullanılabilir.       
  Koruyucu önlemlere ilişkin yetkiler                     

 

 
  Madde 6 - Genel Müdür,                           
  Petrol varlığının korunması, savurganlığın önlenmesi, petrol sahalarının  
iyi niyetle işletilmesi, iş yerinde bulunanların güvenliği ve çevre kirlenmesi- 
ne ilişkin önlemleri yeterli görmezse, arttırılmasını ya da yeni önlemler alın- 
masını,                                     
  Kuyuların delme, bitirme, işletme ve geliştirme ameliyeleri sırasında sıvı- 
ların kuyudan yer yüzüne veya yer yüzünden kuyuya akmasına ve bir tabakadan   
diğerine geçmesine engel olacak her türlü önlemin alınmasını,          
  Kuyulardan gerekenden çok ham petrol üretilmesi ve üretimin kabul edilebi- 
lir bir düzeye indirilmesi konusundaki önlemleri yeterli görmezse bunların   
arttırılmasını ya da yeni önlemler alınmasını,                 
  petrol hakkı sahiplerinden isteyebilir.                   
  Bu yetkiler, gerektiğinde, Bakan tarafından da kullanılabilir.       
  Bakanı temsil                                

  Madde 7 - Bakan kararlarına karşı Danıştayda açılacak davalarda Bakanı tek 
başına veya Bakan tarafından görevlendirileceklerle birlikte Genel Müdürlük   
Hukuk Müşaviri temsil eder.                           
                                        
               İKİNCİ KISIM                    
         Petrol Sicili ve Petrol Bölgeleri               
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Petrol Sicili ve Tescil                
  Petrol sicili                                

  Madde 8 - Petrol sicili bir esas defterle, bu deftere geçirilen kayıtlara  
dayanak olan plan, proje, başvuru ve işlem defteriyle müsaade defterinden    
oluşur.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ayrıca, petrol hakkı sahipleri sicili, petrol hakları üzerine konulan tak- 
yitler sicili, düzeltmeler defteriyle günlük defter tutulur.          
  Esas defter                                 

  Madde 9 - Esas defter, plan, proje ve evraka dayalı olarak tutulur ve arama 
ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve belgelere ait üç bölümden oluşur.   
  Esas deftere;                                
  A) Hak sahibinin kimliği,                          
  B) Hakkın niteliği, kazanılma şekli, başlangıç tarihi,           
  C) Hakkın kapsadığı arazinin bulunduğu bölge, il, ilçe, yüzölçümü ve sınır- 
ları,                                      
  D) Hakkın süresi ve uzatmaları,                       
  E) Hakkın sona erme tarihi, sürenin bitmesi, terk, fesih, hukuken düşme gi- 
bi sona erme nedenleri,                             
  F) Hak üzerinde değişiklikler,                       
  G) Hak üzerine konulacak diğer haklarla takyitler, bunların çeşidi, kimin  
lehine yapıldığı ve tarihleri,                         
  H) Hakkın devri, kime devredildiği, tarihi,                 
  İ) İşletmecinin, işletme kısmına şerh verilen ve ayrıca belge kısmına yazı- 
lan belge konusuna giren tesisleri,                       
  J) Hakkı gösteren vesikada varsa özel koşullar,               
  K) Kullanma hakları,                            
  yazılır.                                  
  Başvuru ve işlem defteri                          

  Madde 10 - Başvuru ve işlem defterine; arama ruhsatnamesi, işletme ruhsat- 
namesi, belge ve bunlardan doğan petrol haklarının kazanılması için yapılan   
başvurunun niteliği, başvuru sahibinin kimliği, başvurunun gelen evrak defte-  
rindeki kayıt tarihi ve sayısı, başvurulara ilişkin işlemler, bu işlemlere   
yapılan itirazlar, itirazlar üzerine yapılan işlemler ve tarihleriyle Genel   
Müdürün gerekli göreceği diğer hususlar yazılır.                
  Müsaade defteri