Endeksler

		ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2.2.1988, No: 87/12580         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.3.1984, No: 2992           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 10.3.1988, No: 19750          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi : 27, S.1231          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
           Kapsam, Deyimler, Kuruluş                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri, Teftiş Kurulu Baş-  
kanı ve müfettişlerin atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, Teftiş Kuru- 
luyla müfettişlerin çalışma esas ve usulleri bu Tüzükte gösterilmiştir.     
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Bakanlık, Adelet Bakanlığını,                        
  Bakan, Adalet Bakanını,                           
  Teftiş Kurulu, Kurul, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulunu,           
  Kurul Başkanı, Başkan, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını,      
  Müfettiş, Adalet Bakanlığı Başmüfettiş ve müfettişini,           
  Mahkeme, adli ve idari yargı mahkemelerini,                 
  Hakim ve savcı, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesi  
kapsamında bulunanları,                             
  Adalet komisyonu, adli yargı, idari yargı ve Devlet güvenlik mahkemeleri  
adalet komisyonlarını,                             
  İfade eder.                                 
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, bir Başkanla derece ve ünvanları kadrolarında be- 
lirtilen yeteri kadar müfettişten teşekkül eder.                
  Kurulun yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri, Kurul Başkanlığına bağlı bir 
büro tarafından yürütülür.                           
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Kurul, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, denetleme, 
inceleme, araştırma ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.           
  Müfettişlere,Bakan ve Kurul Başkanı dışında,hiçbir yerden emir verilemez.  
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çalışma merkezleri                             

  Madde 5 - Kurulun merkezi Ankara'dır.                    
  Ancak, gerektiğinde, Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla Ankara dışında da 
çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bunlar, aynı yolla   
kaldırılabilir, yerleri değiştirilebilir. Çalışma merkezlerinde, Kurul Başkan- 
lığınca verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetlerinin yürütülme- 
sinden, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesinden ve müfettişler   
arasında uyumlu bir çalışma düzeninin sağlanmasından bu merkezlerdeki kıdemli  
müfettiş sorumludur.                              
  Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla 
belirlenir.                                   
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
          Görev, Yetki ve Sorumluluklar                
                                        
  Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri                     

  Madde 6 - Teftiş Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:    
  A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını 
denetlemek, birinci sınıf hakim ve savcılar dışındaki hakim ve savcıların gö-  
revlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, tutum 
ve davranışlarının sıfat ve görev gereklerine uyup uymadığını araştırmak ve   
gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma yapmak,             
  B) Soruşturma izni verilen veya müfettişlerce incelenmesi Bakan tarafından 
istenilen işlerde, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sıra-  
sında öğrenilen soruşturmayı gerektirir nitelikteki konularda, kanunların ver- 
diği yetkiye dayanarak soruşturma yapmak,                    
  C) Cumhuriyet savcılıklarıyla mahkemelerin ve adalet komisyonlarının kalem 
işlerini, icra ve iflas dairelerini, noterlik dairelerini, geçici yetkili    
noter yardımcılarını, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumlarını ve işyurtları- 
nı, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında   
Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, ticaret sicili memurluklarını, icra 
tetkik mercii kalemlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, tereke,   
izale-i şuyu satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, PTT ve daire mutemetlik- 
lerini, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye Barolar Birliği- 
ni ve baroları, Bakanca gerek görülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içe-  
risindeki birimlerle, Bakanlığa bağlı diğer birimleri ve kanun, tüzük ve yönet- 
meliklerle adalet müfettişleri tarafından teftişi ve denetlenmesi öngörülen   
diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, işlemlerini incelemek, görevlileri  
hakkında soruşturma yapmak,                           
  D) Adli Tıp Kurumunu, buna bağlı kuruluşları, adli tabiblikleri teftiş et- 
mek, denetlemek, işlemlerini incelemek ve görevlileri hakkında soruşturma yap- 
mak,                                      
  E) Görev alanına giren konularda, uygulamalarla ortaya çıkan mevzuat yeter- 
sizliği ve aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırmaları yaparak  
alınması gereken kanuni ve idari tedbirler konusunda Bakanlığa teferruatlı ve  
müşahhas tekliflerde bulunmak,                         
  F) Görev alanına giren konularda, Bakanlık birimlerinin, diğer bakanlıkla- 
rın ve kamu kuruluşlarının soruları hakkında görüş bildirmek, gerektiğinde bu  
konulardaki toplantılara katılmak,                       
  G) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen 
diğer görevleri yapmak.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiş- 
tir:                                      
  A) Kurulu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,         
  B) Müfettişliğe atanacaklar hakkında yazılı görüş bildirmek,        
  C) Yıllık teftiş programlarını hazırlamak, Bakanın onayına sunmak, uygulan- 
malarını sağlamak,                               
  D) Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri  
üzerine müfettişleri görevlendirmek ve uygulamayı takip etmek,         
  E) Gerektiğinde, bizzat, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruş-  
turma yapmak,                                  
  F) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinin genel   
gidişi, usullerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında Bakanlığa   
tekliflerde bulunmak,                              
  G) Müfettişlerin raporlarını incelemek, uygun bulunanları doğruca, 38 inci 
madde gereğince işlem görmesi gerekenleri bu işlemlerden sonra, ilgili yerlere 
göndermek ve bunlar üzerine yapılacak işlemleri takip etmek,          
  H) Kurul çalışmalarının sonuçlarına göre Kurulun teftiş ve denetimine bağlı 
yerlerdeki hizmetlerin genel gidişi, mevzuat yetersizlikleri, uygulamadaki   
aksaklıklar, bunların giderilmesi için alınması gerekli kanuni ve idari tedbir- 
ler konusunda teferruatlı ve müşahhas görüş ve tekliflerini yıllık raporlar   
halinde Bakana sunmak,                             
  İ) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde gösterilen veya Bakan tarafından verilen 
diğer görevleri yapmak veya yaptırmak.                     
  Başkana vekillik                              

  Madde 8 - Başkanın herhangi bir sebeple görevden ayrılması veya başkanlığın 
boşalması hallerinde, Başkan vekilliği görevi, Bakan tarafından, kıdemli başmü- 
fettişlerden birine verilir.                          
  Başkana yardım                               

  Madde 9 - Başkana yardımcı olmak üzere, yeter sayıda müfettiş, Bakan ona-  
yıyla, merkezde görevlendirilebilir.                      
  Müfettişlerin görev ve yetkileri                      

  Madde 10 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:     
  A) Hakim ve savcıların görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere 
(hakimler için idari nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıkları- 
nı, Cumhuriyet savcılıklarıyla yargı yetkisinin kullanılmasına dair görevler  
hariç olmak üzere mahkemeleri, icra tetkik mercii kalemlerini, adalet komisyon- 
larına ve kalem işlerini, mahkeme veznelerini, suç eşyası emanet, izale-i şuyu 
satış, ayniyat ve levazım memurluklarını, tereke işlerini, PTT ve daire mute-  
metliklerini, icra ve iflas dairelerini, ceza ve tevkifevleriyle ıslah kurumla- 
rını ve işyurtlarını, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama   
Usulleri Hakkında Kanun uyarınca kurulmuş bulunan kurumları, Bakanca gerek gö- 
rülmesi halinde Bakanlık merkez kuruluşu içerisindeki birimlerle Bakanlığa   
bağlı diğer birimleri,Adli Tıp Kurumuyla buna bağlı kuruluşları ve adli tabip- 
likleri, ticaret sicili memurluklarını, noterlik dairelerini, geçici ve yetkili 
noter yardımcılıklarını, Türkiye Noterler Birliğini ve noter odalarını, Türkiye 
Barolar Birliğini ve baroları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde adalet müfettiş- 
lerince denetimi öngörülen diğer yerleri teftiş etmek ve denetlemek, buralarda 
çalışan hakim ve savcılarla Kurulun teftiş ve denetimine bağlı diğer görevliler 
hakkında araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Hakimler, Cumhuriyet savcıları, icra memurları ve yardımcıları, cezaevi 
müdürleri, noterlerle atanmaları Bakanlğına ait diğer görevliler hakkında edin- 
dikleri bilgi ve kanaata göre hal kağıdı, hakim adayları hakkında fiş, özlük  
işleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar hakkında gizli rapor, Devlet  
güvenlik mahkemelerinde görevli askeri hakim ve savcılar hakkında mesleki sicil 
belgesi düzenlemek,                               
  C) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle öngörülen veya Bakan ve Başkan tarafın- 
dan verilen diğer görevleri yapmak.                       
  Müfettişlerin yapamayacakları işler                     

  Madde 11 - Müfettişler,                           
  A) Yargı yetkisine ve yargısal takdire giren konulara karışamazlar, tavsiye 
ve telkinde bulunamazlar;                            
  B) Hangi döneme ait işlemleri teftiş ettiklerini göstermek üzere tarih ve  
imza koymak suretiyle yapacakları açıklamalar dışında, evrak ve defterler üze- 
rinde düzeltme yapamazlar, bunlara yazı yazamazlar;               
  C) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma için gidecekleri  
yerleri ve yapacakları işleri başkalarına söyleyemezler;            
  D) Görevleri sebebiyle öğrendikleri gizli hususları, yaptıkları soruşturma- 
larla ilgili konuları açıklayamazlar;                      
  E) Gizli yazılarını başkalarına yazdıramazlar;               
  F) Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayla görevli bulun-  
dukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere misafir olamazlar, doğrudan veya  
dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul ede- 
mezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.          
  Beşeri ve sosyal münasebetlerin gerektirdiği hususlar, bu yasakların dışın- 
dadır.                                     
  Görevden uzaklaştırma yetkisi                        

  Madde 12 - Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygu- 
lanabileceği görevlileri;                            
  A) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, mal ve eşyayı, bunların he- 
saplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve soruları cevaplamaktan kaçın- 
maları, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmayı engelleyecek,  
güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,    
  B) 15/5/1930 günlü ve 1609 sayılı Kanun kapsamına giren eylem ve işlemler  
yapmış olmaları,                                
  C) Evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifler yapmış bulunmaları,       
  D) Ceza ve disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili başka önemli 
yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti  
gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,         
  Hallerinde, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın her   
safhasında, geçici bir tedbir niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabi- 
lirler.                                     
  Görevden uzaklaştırmaya dair işlemler                    

  Madde 13 - Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle bir-  
likte, derhal, görevden uzaklaştırılana, amirine, Cumhuriyet savcılığına ve   
Bakanlığa bildirirler.                             
  Soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya ce-  
zai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkındaki görevden uzak- 
laştırma tedbirinin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa 
derhal bildirilir.                               
  Birden çok müfettişin birlikte çalışması                  

  Madde 14 - Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmanın niteli- 
ğine göre, bir işte, birden çok müfettiş görevlendirilebilir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu durumda, çalışmaları, kıdemli müfettiş düzenler; işlerin sağlıklı olarak 
yürütülmesini ve süresi içinde bitirilmesini sağlayacak tedbirleri alır.    
  İşlerin devri                                

  Madde 15 - Müfettişler, başladıkları işleri ara vermeden, bizzat, yapıp   
bitirmek zorundadırlar. İşlerin devredilmesi Bakan veya Başkanın iznine bağlı- 
dır.                                      
  Müfettişe yardım mükellefiyeti                       

  Madde 16 - Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri   
bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma  
ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların   
onaylı suretlerini, bir yolsuzluğun delilini meydana getirenlerin asıllarını  
almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, incele- 
me ve sayma işlerinde yardım talebinde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare 
ve kurumlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine   
sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine ge-  
tirmek ve sorularını cevaplamakla mükelleftirler.                
  Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla tasdik edilmiş 
suretleri, dosyasında saklanmak üzere, alındığı yere verilir.          
  Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma yapılan birim ve kuru- 
luşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, 
görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorunda-  
dırlar.                                     
  Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmaya başlanan yerlerdeki 
görevlilere verilmiş yıllık izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zaruri 
sebepler dışında, müfettişin talebi üzerine, teftiş ve soruşturma sonuna kadar 
ertelenebilir.                                 
  İznini kullanmaya başlamış olan görevli, kesin zaruret bulunmadıkça, geri  
çağrılamaz.                                   
  Teftiş dosyası                               

  Madde 17 - Kurulun teftişine tabi her daire ve kuruluşta bir teftiş dosyası 
tutulur, Bunların tutulmasına ve saklanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetme- 
likte gösterilir.                                
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
         Atama, Yetiştirme ve Diğer Özlük İşleri            
  Başkanlığa atama                              

  Madde 18 - Kurul Başkanlığına, birinci sınıf adli yargı hakim ve savcıları, 
Yargıtay üyeliğine seçilme hakkına sahip bağımsız daire başkanları, Genel müdür 
yardımcıları, genel müdürlük daire başkanları, müfettişler, Bakanlık tetkik   
hakimleri, muvafakatları alınmak şartıyla da birinci sınıfa ayrılmış ve Yargı- 
tay üyeliğine seçilme niteliklerini taşıyan hakim ve savcılar arasından müşte- 
rek kararnameyle atama yapılır.                         
  Müfettişliğe atama                             

  Madde 19 - Adalet müfettişliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen  
en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısıyla adalet müfettişliği hizmetinde 
yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak müşterek 
kararnameyle atama yapılır.                           
  Atamalarda Başkanın yazılı görüşü alınır.                  
  Yetişme ve deneme dönemi                          

  Madde 20 - Müfettişliğe atananlar, bir yıl süreyle yetişme ve deneme dönemi 
geçirirler. Başkan, gerek gördüğünde, bu süreyi, en çok altı ay uzatabilir.   
Bunlara yetişme ve deneme dönemi içinde, Başkanın uygun göreceği bir veya bir  
kaç kıdemli müfettiş yanında teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruş-  
turma işleri yaptırılır.                            
  Kıdemli müfettişler, yanlarında çalışan müfettişlerin yetişmeleri ve göreve 
uyum sağlamaları için gerekli ilgi ve gayreti gösterirler ve haklarındaki gö-  
rüşlerini yazılı olarak Kurul Başkanlığına bildirirler. Bunlar, Başkanlıkta,  
müfettişlerin özel dosyasında saklanır.                     
  Başkan, yetişme ve deneme dönemi içerisinde başarılı olamayanların başka  
bir göreve atanmalarını isteyebilir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başmüfettişliğe atama                            

  Madde 21 - Kuruldaki hizmet süresi beş yılı aşmış, meslekte birinci sınıfa 
ayrılmış yönetim yetenekleri yönünden üstün, iş münasebetlerinde ve işbirliğin- 
deki tutum ve davranışlarında yapıcı ve uyumlu görülen adalet müfettişleri,   
kıdem sırasına göre, Başkanın teklifiyle, başmüfettişliğe atanabilirler.    
  Sicil                                    

  Madde 22 - Meslekte birinci sınıfa ayrılmış olanlar dışındaki müfettişlerin 
sicilleri Başkan tarafından verilir.                      
  Hizmet içi eğitim                              

  Madde 23 - Müfettişlerin, mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin yüksetilme- 
si, yeteneklerinin geliştirilmesi için hizmet içi eğitim programları düzenle-  
nir.                                      
  Yabancı ülkelere gönderilme                         

  Madde 24 - Müfettişler bilgi ve görgülerini arttırmak veya meslekleriyle  
ilgili araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için, kıdemleri gözönünde  
bulundurularak, iki yılı aşmamak üzere, yabancı ülkelere gönderilebilirler.   
  Kıdem                                    

  Madde 25 - Kıdem, müfettişler arasında atanma tarihine, atanma tarihi    
aynı olanlar arasında hakimlik ve savcılık kıdemine, başmüfettişlerde müfettiş- 
lik kıdemine göre belirlenir.                          
  Kıdem tablosu, her yıl, ocak ayı içerisinde, değişiklikler, takip eden ayda 
müfettişlere duyurulur.                             
  Aylık, yolluk ve diğer hakedişlerin alınması                

  Madde 26 - Müfettişler, aylık, yolluk ve diğer hakedişlerini kredi cüzdanı 
ve çek kullanmak suretiyle mal sandıklarından alırlar.             
  Çekilen paranın hak edilecek tutarı aşmaması asıldır.            
  Hesap çizelgeleri, yolluk bildirimleri ve çek nüshaları, her ayın ilk haf- 
tası içerisinde, Kurul Başkanlığına gönderilir.                 
  İzinler                                   

  Madde 27 - Yıllık izinler, Başkanın uygun göreceği ve imkan varsa, müfetti- 
şin istediği tarihte kullanılır.                        
  İznin, Yurt dışında geçirilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır.         
  Tek başına çalışan müfettişler ve grup başkanları, Kurul Başkanlığına, grup 
halinde çalışanlar, grup başkanına bilgi vererek, Milli bayram ve genel tatil- 
lerle hafta tatillerini, istedikleri yerlerde geçirebilirler.          
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
         Teftiş, Denetleme, İnceleme, Araştırma,            
           Soruşturma İşlemleri ve Raporlar              
                                        
  Teftiş programı                               

  Madde 28 - Yıllık teftiş programı, kuruluş ve birimlerin, iki yılda bir   
denetlenmesi ilkesine göre düzenlenir ve her yıl, ocak ayında, Bakanın onayına 
sunulur.                                    
  Gerekli hallerde bu süre değiştirilebilir.                 
  Bakanlık merkez kuruluşundaki birimlerin denetiminde süre kaydı aranmaz.  
  Teftişe ilişkin ilk işlemler                        

  Madde 29 - Müfettişler, veznesi, kasası, değerli kağıtları ve ambarı bulu- 
nan birimlerde katsayı, değerli kağıtları ve ambarı sayarak işe başlarlar.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sayımlar bir günde bitirilemezse, kasa ve ambar, müfettişlerce mühürlenir; 
işe ertesi gün devam olunur.                          
  Sayım sonucu bir tutanakla tesbit edilir.                  
  Söz konusu işlemler, zaruri haller dışında, ilgili memurun huzurunda yapı- 
lır.                                      
  Hesapların incelenmesi                           

  Madde 30 - Para, pul, değerli kağıt, ambar ve emanet eşya hesaplarının in- 
celenmesi, denetleme dönemine devreden ve bu dönemde gelen, ödenen ve teslim  
edilenlere ait olarak defter, makbuz, dosya ve diğer kayıtların, ilgili daire  
ve kuruluşlara bu konularda sorulanlara alınan cevapların birbirleriyle karşı- 
laştırılması yoluyla yapılır.                          
  Açık ve ilgilisi hakkında işlem yapılmasını gerektirecek aksaklık veya yol- 
suzluk görülmesi halinde, Kurul Başkanlığına, denetleme dönemi öncesi hesapla- 
rının yeniden inceleme konusu yapılması yolunda teklifte bulunulur ve alınacak 
emre göre hareket olunur.                            
  İşlemlerin incelenmesi                           

  Madde 31 - Denetlemede, işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere   
uygunluğunu, varsa aksaklık ve yolsuzlukları tesbit etmek, görevlilerin bilgi, 
çalışma ve başarı durumları hakkında görüş sahibi olabilmek için defter, dosya 
ve kayıtların tamamı, iş hacmiyle orantılı olarak da kafi sayıda iş evrakı ve  
dava dosyası incelenir.                             
  Bir bölümü incelenen iş evrakı ve dava dosyalarında ilgililer hakkında iş- 
lem yapılmasını gerektiren aksaklık ya da yolsuzluk görülürse, evrak ve dosya- 
ların tamamı işlem yapılmasını gerektiren konu yönünden yeniden incelemeye   
alınır.                                     
  Denetleme raporlarında yer alacak hususlar                 

  Madde 32 - Denetleme raporlarında, denetlenen birimin yerleşme durumuna ve 
bulunduğu yerin genel durumuna, kadro ve teşkilatına, hesap ve işlemlerine,   
demirbaş eşyanın ve ödeneklerin yeterli olup olmadığına, yerinde kullanılıp  
kullanılmadığına dair bilgilere, varsa aksaklıklara ve bunların giderilmesi   
için gereken tedbirlere, iş ve hizmetlerin yürütülmesine ait görüşlere yer ve- 
rilir.                                     
  Raporlar denetlemenin yapıldığı yerde düzenlenir.              
  İkişer nüsha düzenlenecek hal kağıdı, aday fişi ve mesleki sicil belgesi  
rapora eklenir.                                 
Özlük İşleri adalet komisyonlarınca yürütülen memurlar için düzenlenecek gizli 
raporlar, ilgili adalet komisyonu Başkanlığına verilir.             
  Hakim ve savcılar hakkında inceleme, araştırma ve soruşturmada izin     

  Madde 33 - Hakim ve savcıların görevden doğan veya görev sırasında işledik- 
leri suçları, sıfat ve görev gereklerine uymayan tutum ve davranışları sebebiy- 
le haklarında inceleme, araştırma ve soruşturma yapılması Bakanın iznine bağlı- 
dır.                                      
  Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma veya soruşturma sırasında öğrenilen 
ve gecikmesinde mahzur bulunan konuların soruşturulması için önceden izin alın- 
ması gerekmez, ancak durum Bakana bildirilmek üzere hemen Kurul Başkanlığına  
duyurulur.                                   
  Hakim ve savcılar dışında kalan görevliler hakkında inceleme ve soruşturma 

  Madde 34 - Hakim ve savcılar dışında kalan görevlilerin Memurin Muhakematı 
Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine tabi suçları için yetkili merciden alına- 
cak izin üzerine sözü edilen Kanun hükümlerine göre soruşturma yapılır ve dü-  
zenlenecek fezleke veya rapor ilgili mercie gönderilir. Hakimler ve Savcılar  
Kanununun 116 ncı maddesinde sözü edilen görevliler hakkında soruşturma yapıl- 
ması izne bağlı değildir. Soruşturma sonunda ilgilinin suç işlediği kanaatına  
varılırsa, işin mahiyetine göre soruşturma sonucu bir rapora bağlanarak veya  
teferruatlı bir yazıyla Cumhuriyet savcılığına bildirilir. Rapor veya yazının  
bir sureti ekleriyle birlikte Kurul Başkanlığına gönderilir.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Soruşturma sonucunda disiplin cezası verilmesi gerektiği kanaatına varılır- 
sa, disiplin işleri Bakanlıkça yürütülenler hakkındaki rapor Bakanlığa, adalet 
komisyonlarınca yürütülenler hakkındaki rapor, bu komisyonlara gönderilir.   
  Delillerin toplanması                            

  Madde 35 - Müfettişler, gerek gördükleri kimseleri yeminle dinlemeye, isti- 
nabe yoluna başvurmaya, zaruri hallerde arama yapmaya ve her türlü delili top- 
lamaya yetkilidirler.                              
  İnceleme ve soruşturma raporlarında yer alacak hususlar           

  Madde 36 - İnceleme ve soruşturma raporlarında, inceleme ve soruşturmaya  
hangi sebeple başlandığı, varsa, muhbir ve şikayetçinin adı ve soyadı, hakkında 
inceleme veya soruşturma yapılanın kimliği ve görevi, inceleme ve soruşturmanın 
konusu ve ne yolda geliştiği, toplanan deliller ve savunmanın özeti yazılır.  
Deliller her madde için ayrı ayrı tartışıldıktan sonra, görüş belirtilir.    
  Zaruri haller dışında raporlar inceleme ve soruşturmanın yapıldığı yerde  
düzenlenir.                                   
  İşlerin zamanında bitirilmesi                        

  Madde 37 - Müfettişler, kendilerine verilen teftiş, denetleme, inceleme,  
araştırma ve soruşturmaları ve bunlara ait raporları en kısa zamanda tamamla-  
mak zorundadırlar.                               
  Raporların değerlendirilmesi                        

  Madde 38 - Raporlar, Başkanca görevlendirilecek bir müfettiş tarafından   
incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlatılması gerektiği kanaatına varılan husus- 
lar varsa bunların giderilmesi, Başkanca raporu düzenlemiş olan müfettişten   
istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, başka bir müfettişe yeniden   
inceleme yaptırılır; bu inceleme sonunda, Başkanca belirlenecek görüş doğrul-  
tusunda işlem yapılır.                             
  Raporlar ve hal kağıtları hakkında yapılacak işlemler            

  Madde 39 - Teftiş ve denetleme raporlarının asılları ve dosyaları, araş-  
tırma, inceleme ve soruşturma raporlarının suretleri, Teftiş Kurulu arşivinde  
saklanır. İnceleme, araştırma ve soruşturma raporları ve dosyaları Ceza İşleri 
Genel Müdürlüğüne, ceza ve infaz kurumlarıyla işyurtlarına ait teftiş ve denet- 
leme raporlarının bir sureti Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne, teftiş ve 
denetleme raporlarına ekli hal kağıtları ve aday fişleri ilgili genel müdürlük- 
lere, Devlet güvenlik mahkemelerinde görevli bulunan askeri hakim ve savcılar  
için düzenlenen mesleki sicil belgeleri Milli Savunma Bakanlığına gönderilir.  
  Görüş ve tekliflerin intikali                       

  Madde 40 - Teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalar sonunda, 
müfettişlerin, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesine, idari tedbir   
alınmasına, kuruluşun ihtiyaçlarının karşılanmasına, kadronun azaltılmasına   
veya artırılmasına dair olan ve Kurul Başkanlığınca da uygun bulunan görüş ve  
teklifleri, ilgili genel müdürlük veya daire başkanlıklarına intikal ettirilir. 
  Tavsiyeler                                 

  Madde 41 - Müfettişlerin, teftiş ve denetlemelerde tesbit edilmiş olan   
aksaklıklara ve bunların düzeltilmesine ait olan ve Kurul Başkanlığınca da uy- 
gun bulunan görüşleri, tavsiyeler listesi adı altında ilgililere tebliğ edilmek 
üzere mahalline gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği yetkililer- 
ce takip edilir. Bir sonraki teftiş ve denetlemede tavsiyelere uyulup uyulmadı- 
ğına bakılır. Uyulmamışsa ve bu, haklı sebeplere dayanıyorsa, durum raporda   
belirtilir; aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir.        
  Yargı yetkisinin kullanılmasına dair hususlar tavsiye konusu edilemez.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Kimlik belgesi                               

  Madde 42 - Müfettişlere, Bakanca imzalanmış, fotoğraflı kimlik belgesi ve- 
rilir.                                     
  Belge, gerektiğinde veya istendiğinde gösterilir.              
  Şifre anahtarı ve mühür                           

  Madde 43 - Müfettişlere, numaralı bir resmi mühürle şifre anahtarı verilir. 
  Müfettişler, bunları başkasının eline geçmeyecek biçimde saklarlar.     
  Yazışmalar                                 

  Madde 44 - Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda, resmi ve özel kuru- 
luş ve kişilerle doğrudan yazışma yaparlar.                   
  Bakanlık kuruluş ve birimleri ve yüksek yargı organlarıyla yazışmalar, Ku- 
rul Başkanlığı aracılığıyla yapılır.                      
  Araç ve gereçler                              

  Madde 45 - Müfettişlere, imkanlar ölçüsünde, yazı ve hesap makinası, çanta 
ve benzeri araç ve gereçler Bakanlıkça sağlanır. Bunlardan kullanma süresi dol- 
mamış olanlar, ayrılırken geri verilir.                     
  Yönetmelik                                 

  Madde 46 - Bu Tüzüğün uygulanmasıyla ilgili hususlar bir yönetmelikle dü-  
zenlenir.                                    
  Yürürlük                                  

  Madde 47 - 29/4/1984 tarihli ve 2992 sayılı Kanunun 15 inci maddesine da-  
yanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.                           
  Yürütme                                   

  Madde 48 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
TÜZÜKLER, HAZİRAN 1988 (EK - 1)