Endeksler
          iŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜK            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.4.1987, No : 87/11798         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No : 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14.6.1987, No : 19487          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi : 26, S. 1161          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Kapsam ve Deyimler                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - İşyerlerinde işin nasıl durdurulacağı,yeniden çalışmaya nasıl izin
verileceği,işyerinin nasıl kapatılacağı ve açılacağı,acil durumlarda işin durdu-
rulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar alınacak tedbir- 
ler,işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına karar verecek komisyonda  
görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri,seçimi,komisyonun ça- 
lışma şekil ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.               
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte bölge müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bölge müdürlüğü,müfettiş,işyerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından  
teftişe yetkili müfettiş anlamında kullanılmıştır.               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
         Komisyonun Kuruluşu ve Çalışma Esasları            
  Komisyonun kuruluşu                             

  Madde 3 - İşyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar 
vermeye yetkili komisyon,bölge müdürünün başkanlığında,iki müfettiş,bir işçi ve 
bir işveren temsilcisinden teşekkül eder.                    
  Komisyona katılacak müfettişlerden biri,işin durdurulmasını veya işyerinin 
kapatılmasını teklif eden müfettiştir.                     
  Komisyona işçi temsilcisi olarak,her bölge müdürlüğü görev alanı ve her iş- 
kolu için,kendisine mensup işçi sayısı en yüksek olan işçi sendikaları konfede- 
rasyonu yönetim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde 
seçim yapılmadığı takdirde,işkolunda en çok üyeye sahip işçi sendikası yönetim 
kurulunca,bir asıl,bir yedek üye seçilir. İşçi sendikaları konfederasyonu veya 
veya sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen üyenin veya yedeğinin komisyona
katılmaması halinde, işyerinde çalışan işçiler arasından,işçilerce seçilen tem- 
silci, komisyona üye olarak katılabilir.                    
  İşveren temsilcisi olarak, her bölge müdürlüğü görev alanı ve her işkolu  
için,kendisine mensup işveren sayısı en yüksek olan işveren sendikaları konfede-
rasyonu yönetim kurulunca,konfederasyonca bu Tüzükte belirlenen süreler içinde 
seçim yapılmadığı takdirde,işkolunda en çok üyeye sahip işveren sendikası yöne- 
tim kurulunca,bir asıl,bir yedek üye seçilir. İşveren sendikaları konfederasyonu
veya sendikasınca seçim yapılmaması veya seçilen,üyenin veya yedeğinin komisyona
katılmaması halinde,işveren veya vekili komisyona üye olarak katılabilir.    
  Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler imal olunan işyer- 
lerinde görev yapacak komisyonun yapısı,çalışma şekil ve esasları, Milli Savunma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelik-
te belirtilir.                                 
  Temsilcilerin nitelikleri                          

  Madde 4 - Komisyona işçi veya işveren temsilcisi olarak seçilebilmek için  
aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:                     
  A) Türk vatandaşı olmak,                          
  B) Medeni hakları kullanmaya ehil olmak,                  
  C) Okur-yazar olmak.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
  Süreler                                   

  Madde 5 - İşçi ve işveren temsilcilerinin görev süreleri iki yıldır.Sürenin 
bitiminden itibaren 6 iş günü içinde yeniden seçim yapılır.Seçilenler,seçimi ta-
kip eden 6 iş günü içinde bölge müdürlüklerine bildirilir. Süresi bitenler yeni-
den seçilebilirler. Seçilenlerin göreve başlamasına kadar eski temsilcilerin gö-
revleri devam eder.                               
  4 üncü maddede yazılı nitelikleri yitirenlerle ölüm,çekilme gibi sebeplerle 
ayrılanların yerlerine yedekleri gelir.Yedekleri yoksa,bölge müdürünce yapılacak
bildirim üzerine 6 iş günü içinde yenileri seçilir.               
  Yerlerine gelenler, ayrılanların sürelerini tamamlarlar.          
  Komisyonun toplantıya çağrılması                      

  Madde 6 - Müfettiş, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerek- 
tiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü, komisyonu, yazılı 
olarak toplantıya çağırır.                           
  Çağırı yazısında,toplantının günü,saati,yeri ve işin durdurulmasını veya iş-
yerinin kapatılmasını gerektiren sebepler belirtilir.              
  Toplantı                                  

  Madde 7 - Bölge müdürünün ve müfettişlerin toplantıya katılması mecburidir. 
  İşçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması,komisyonun 
toplanmasını ve karar almasını engellemez.                   
  Kararlar                                  

  Madde 8 - Kararlar oyçokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın 
bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Kararların gerekçeli yazılması ve  
toplantıya katılanlarca imzalanması gerekir.                  
  İşin durdurulmasına karar verildiği sırada,işveren,işin durdurulduğu bölümde
durdurma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin 
verildiği, gerekirse süre de belirlenerek,işin durdurulmasına dair karara yazı- 
lır.                                      
  İşyerinin kapatılmasına karar verildiği sırada işveren,kapatma sebeplerini 
gidermek için işyerinde çalışma talebinde bulunursa,çalışmaya izin verildiği iş-
yerinin kapatılmasına dair karara yazılır.                   
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
              İşin Durdurulması                  
  İşin Durdurulacağı Haller                          

  Madde 9 - İşçi sağlığı ve işgüvenliği ile ilgili tüzüklerde öngörülen birin-
ci derecedeki şartlar yerine getirildikten sonra yetkili makamdan izin alınarak 
kurulan ve işletilmeye başlanan bir işyerinin tesis ve tertiplerinde,makine ve 
cihazlarında, çalışma metod ve şekillerinde işçilerinin hayatı için tehlikeli  
olan bir husus tesbit edilirse,giderilinceye kadar,komisyonca,tehlikenin niteli-
gine göre,işin tamamen veya kısmen durdurulmasına karar verilir.        
  Karar, işverene tebliğ edilir.                       
  Kararın Uygulanması                             

  Madde 10 - İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişçe,ko-
misyon kararına uygun olarak durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir.      
  8 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yer- 
ler mühürlenmez.                                
  Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge 
müdürlüğünde saklanır.                             
  Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması                    

  Madde 11 - İşveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin kaldırıl- 
masını dilekçeyle komisyondan isteyebilir. Komisyon,gerekirse süre de belirleye-
rek,mühürlerin kaldırılmasına karar verir; mühürler müfettişçe sökülür.     
  Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. İlgili belgeler bölge müdürlüğünde
saklanır.                                    
  Durdurma Kararının Kaldırılması                       

  Madde 12 - İşverence,işin durdurulmasına dair kararda işçilerin hayatı için 
tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğinin bölge müdürlüğüne bildi- 
rilmesi halinde, müfettişçe                           
                                        
                                        
                                        
durum derhal incelenir ve sonucu raporla komisyona bildirilir.Komisyon,tehlikeli
halin giderilip giderilmediğine göre,durdurma kararının kaldırılmasına veya   
sürdürülmesine karar verir.                           
  Karar, işverene tebliğ edilir.                       
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
             İşyerinin Kapatılması                 
  İşyerinin Kapatılacağı Haller                        

  Madde 13 - Kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açılmış olan veya geçici 
işletme belgesi alındığı halde işçi sağlığı ve işgüvenliğiyle ilgili tüzüklerde 
öngörülen ikinci derecedeki şartların verilen süre içinde yerine getirilmediği 
görülen işyerlerinde,işçilerin hayatı için tehlikeli bir husus tesbit edilirse, 
komisyonca,işyerinin kapatılmasına karar verilir.                
  Karar, işverene tebliğ edilir.                       
  Kararın Uygulanması                             

  Madde 14 - Bölge müdürü,kapatma kararını bir yazıyla mülkiye amirine gönde- 
rir.Mülkiye amirinin emri üzerine,güvenlik kuvvetlerince,çalışmadan alıkonulacak
tedbirler alınarak işyeri kapatılır ve mühürlenir.               
  8 inci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen hallerde çalışma yapılacak yer- 
ler mühürlenmez.                                
  Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.  
  İşyerinin Geçici Olarak Açılması                      

  Madde 15 - İşverenin,kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışma-
lar için işyerinin açılmasını bölge müdüründen yazılı olarak istemesi halinde, 
talep mülkiye amirine intikal ettirilir.Mülkiye amirince verilecek emir üzerine,
üretim yapılmamak şartıyla güvenlik kuvvetlerince işyeri geçici olarak açılır. 
  Kapatılan işyerinin açılması                        

  Madde 16 - Kapatılan işyeri için kurma izni ve işletme belgesi alındığında, 
durum bölge müdürlüğünce mülkiye amirine bildirilir.Mülkiye amirinin emri üzeri-
ne, güvenlik kuvvetlerince, mühür sökülerek işyeri açılır.           
  Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.  
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
                Acil Haller                   
  Acil Hallerde Yapılacak işlemler                      

  Madde 17 - İşçilerin hayatı için tehlikeli olan husus,işin durdurulması veya
işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir
alınmasını gerektirecek nitelikte ise,müfettişce,durumu ve alınması gereken ted-
birlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenir,birer örneği mülkiye amirine, 
bölge müdürüne ve işverene verilir.                       
  Mülkiye amirinin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbir- 
ler alınır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönde-
rilir.                                     
  Bölge müdürü,komisyonu,Tüzüğün 9 uncu veya 13 üncü maddesine göre işlem ya- 
pılmak üzere derhal toplantıya çağırır.                     
  Durum,müfettişçe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Baş-
kanlığına da telgrafla bildirilir.                       
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
             Çeşitli ve Son Hükümler                
  İlamların Yerine Getirilmesi                        

  Madde 18 - İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına 
dair kararları, bölge müdürünce yerine getirilir. İşyerinin kapatılması kararla-
rının kaldırılmasına dair kararları ise, bölge müdürlüğünce mülkiye amirine in- 
tikal ettirilir. Mülkiye amirinin emriyle işyeri güvenlik kuvvetlerince açılır. 
  Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüğünde saklanır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 19 - Bakanlar Kurulu'nun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayılı kararıyla 
yürürlüğe konulmuş olan işyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapa-
tılmasına İlişkin Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.               
                                        

  Geçici Madde 1 - İşçi ve işveren kuruluşları, 3 üncü maddede öngörülen tem- 
silci seçimlerini,Tüzüğün yürürlüğe girdiği günü takip eden 90 gün içinde yapmak
ve ilgili bölge müdürlüklerine bildirmek mecburiyetindedirler.         
  Seçim sonuçlarının bölge müdürlüklerine bildirilmesine kadar Bakanlar Kuru- 
lunun 31/1/1973 tarihli ve 7/5736 sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuş olan İş- 
yerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına İlişkin Tüzük hü-
kümlerine göre teşekkül etmiş komisyonlar,bu Tüzükte öngörülen işlemleri yapmaya
yetkilidirler.                                 
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 20 - 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 29/7/1983 tarihli 
ve 2869 sayılı Kanunla değiştirilen 75 inci maddesinin (D) bendine dayanılarak 
hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,yayımı tarihinde  
yürürlüğe girer.                                
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 21 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.