Endeksler
          GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA          
           ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK            
             BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.3.1987, No: 87/11624         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 25.8.1971, No: 1475           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 10.4.1987, No: 19427           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 26, S. 1147          
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Gebe veya emzikli kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde ça- 
lıştırılmalarının yasak olduğu, mahzur olmayan işlerde hangi şart ve usullerde 
çalıştırılabilecekleri,emzirme odaları veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) nasıl
kurulacağı bu Tüzükte gösterilmiştir.                      
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden;                   
  Oda: Emzirme odasını;                            
  Yurt: Çocuk bakım yurdunu (kreş),                      
ifade eder.                                   
  Çalıştırma Yasağı                              

  Madde 3 - Kadın işçilerin,doğumdan önce 6,doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere
12 haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır.               
  Bu süreler,işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve 
sonra hekim raporuna dayanılarak arttırılabilir.                
  İsteği halinde, kadın işçiye, doğumdan sonraki 6 haftadan sonra 6 aya kadar 
ücretsiz izin verilir. Bu süre, ücretli izin hakkının hesabında nazara alınmaz. 
  Gebe İşçilerin Muayene İzni                         

  Madde 4 - İşçiler,başvurmaları halinde,gebeliğin ilk üç ayında,işyeri,işçi 
sağlığı dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal  
Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri,sağlık ocakları,hükümet veya belediye hekim- 
lerince muaeyene ve tedavi edilirler.                      
  Sonraki aylarda, ayda en az bir defa tıbbi muayeneye gitmelerine izin veri- 
lir.                                      
  Emzikli İşçilerin çalıştırılmaları                     

  Madde 5 - Emzikli işçilerin,Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde kadınların ça-
lıştırılabilecekleri belirtilmiş olan işlerde çalıştırılabilmeleri için,doğumdan
sonraki 6 haftanın bitiminde ve işe başlamalarından önce,işyeri,işçi sağlığı  
dispanserleri,bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar
Kurumu sağlık tesisleri,sağlık ocakları,hükümet veya belediye hekimlerine muaye-
ne ettirilerek çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi  
gerekir.                                    
  Muayene sonunda ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasında mahzur olduğu hekim 
raporuyla belirlenen emzikli kadın işçiler doğumdan sonra ilk 6 ay içinde bu iş-
lerde çalıştırılamazlar.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Emzirme İzni                                

  Madde 6 - Emzikli işçilere, oda ve yurtlarda bulunan bir yaşından küçük ço- 
cuklarını emzirmeleri için,1475 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesi uyarınca ve-
rilecek olan ara dinlenmesinden önce ve sonra,uygun saatlerde,ayrı ayrı iki de- 
fa, kırkbeşer dakikalık izin verilir.                      
  100 den az kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde ise,emzikli işçilere,bir ya-
şından küçük çocuklarını emzirmeleri için biri ara dinlenmesinden,biri işin bi- 
timinden önce,ayrı ayrı iki defa kırkbeşer dakikalık izin verilir.       
  Bu izinler iş süresinden sayılır.                      
  Oda ve Yurt Açma Yükümlülüğü                        

  Madde 7 - Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,100-150 kadın işçi ça- 
lıştırılan işyerlerinde,bir yaşından küçük çocukların bırakılması ve bakılması 
ve emzikli kadınların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma 
yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının ku-
rulması zorunludur.                               
  Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun,150'den çok kadın işçi çalıştırı- 
lan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması ve bakılması,emzikli ka- 
dınların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından,çalışma yerlerinden ay-
rı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur.Yurt,işyerine 250 metreden 
daha uzaksa, işveren, taşıt sağlamakla yükümlüdür.               
  İşverenler,ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yü- 
kümlülüğünü,bu Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan yurtlarla yapacakları an- 
laşmalarla da yerine getirebilirler.                      
  Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde,işverenin belediye ve müca- 
vir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın işçilerin toplam sa- 
yısı dikkate alınır.                              
  Oda ve Yurtlardan Faydalanacaklar                      

  Madde 8 - Oda ve yurtlardan kadın işçilerin çocuklarıyla erkek işçilerin an-
nesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar.        
  Odalara 0-1, yurtlara 0-6 yaşındaki çocuklar alınır.            
  Oda ve yurtlarda çocuklarla görevlilerden başkasının bulunması ve bunların 
amaç dışında kullanılması yasaktır.                       
  Yurtlarda 0-2 ve 3-6 yaş çocukları birbirinden ayrı bulundurulur.      
  Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır,işin bitiminde  
alınır.                                     
  Anne ve babalar,odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara 
uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilir- 
ler.                                      
  Kayıt ve Çıkış                               

  Madde 9 - Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar,kayıt ve kabul defterine  
yazılır. (Ek:1)                                 
  Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların,ayrılış nedeni,tarihi,kiminle 
çıktığı,gözlem kağıdına ve bu deftere işlenir. Çocuğun özel dosyası,anne veya  
babasına verilir.                                
  Oda ve Yurtlarda Bulunacak Nitelikler                    

  Madde 10 - Oda ve yurtlar çocukların sağlığının korunması,hava ve güneş ih- 
tiyaçlarının karşılanması için gerekli nitelikleri taşıyacaktır.        
  Buralarda, kadın ve velayet hakkında sahip erkek işçi sayısının en az %10'u 
oranında yatak,yeteri kadar gözlem bölmesi ve bir emzirme yeri bulunacaktır.  
  Çocuklar,emzirme yerlerine, hemşire,çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ye- 
tişmiş eleman veya çocuk bakıcısı tarafından getirilir;emzirmenin bitiminde yine
aynı kimseler tarafından alınarak temizlik ve bakımları yapıldıktan sonra yatak-
larına bırakılır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
  Oda ve yurtlarda,anneler ve görevliler için yeteri kadar tuvalet ve lavabo, 
her 10 yatağa bir çocuk banyosu,çocuk yatak odalarının bitişiğinde çocukların  
kullanabileceği lavabolar,yurtlarda ise,ayrıca,çocuklar için yeteri kadar tuva- 
let bulunacaktır.                                
  Oda ve yurtlarda,mamaların ve yiyeceklerin hazırlanması,muhafazası,dağıtıl- 
ması,yedirilmesi,kullanılan araç ve gereçlerin temizlenmesi için gerekli yerler 
bulundurulacaktır.                               
  Oda ve yurtlarda, yatak odalarından ayrı bez değiştirme odaları olacak; bu 
odalarda,masa,yatak,şezlong gibi eşyalar,temiz ve kirli bez ve çamaşırların ayrı
ayrı konulması için gerekli dolap ve kaplar bulundurulacak;yatak eşyası ve anne-
lere emzirme esnasında giydirilen gömlekler temiz ve düzenli olarak korunacak- 
tır.                                      
  Çocukların bulundurulacağı odaların, taban alanlarının her çocuğa en az 3  
metrekare,hacimlerinin her çocuğa en az 8 metreküp hava düşecek ölçüde ve bol  
ışıklı olması gereklidir.                            
  Taban,çocukların sağlığına zarar vermeyecek,kolayca temizlenebilecek biçimde
döşenecek; duvarlar ve bölmeler yeterli bir yüksekliğe kadar kolayca temizlene- 
bilir bir maddeyle boyanacak veya kaplanacak; odalar ve eşya toz tutmayacak şe- 
kilde düz ve basit olacaktır.Çocuk karyolaları ve komodinleri temiz,boyalı,kul- 
lanıma ve sağlığa uygun nitelikte olacak,karyolaların ayarlanabilir yüksek kor- 
kulukları bulunacaktır.                             
  Yurtlarda yeterli büyüklükte bir bahçe ve bu bahçede,çocukların dinlenmeleri
ve oynamaları için araç ve gereçler bulunacaktır.                
  Oda ve Yurtlarda Bulundurulacak İlaç ve Tıbbi Gereçler           

  Madde 11 - Oda ve yurtların gereken yerlerine termometreler konacak,buralar-
da Tüzüğe bağlı çizelgede (Ek:2) yazılı olan ve ayrıca işyerinde görevli hekim 
tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler bulundurulacaktır. Bunlar özel
bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanacak ve en az altı  
ayda bir işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya  
kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri kona- 
caktır.                                     
  Personel, Yönetim ve Gözetim                        

  Madde 12 - Odalarla yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın
çocuk bakıcısı bulundurulur.Çocuk bakıcılarından en az birinin hemşire veya kız 
meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu veya benzeri mesleklerden 
olması zorunludur.                               
  Yurtlarda,her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısıyla hemşire veya kız meslek  
lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman bu- 
lundurulur.                                   
  Oda ve yurtlarda temizlik için yeteri kadar kadın hizmetli bulundurulur.  
  Hemşire veya kız meslek lisesi çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu veya 
benzeri meslek mensubu elemanlardan birisi,işverence,yönetim ve gözetimle görev-
lendirilir.                                   
  Oda ve yurtlar,işyerlerinde görevli hekimin tıbbi gözetimi altındadır.Çocuk-
ların sağlık durumları en az gün aşırı bir hekim tarafından kontrol edilir ve  
gereği yapılır.                                 
  Çocukların Muayeneleri                           

  Madde 13 - Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar,önce gözlem bölmesine  
alınır ve hekim muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı 
bulunmadığı ve portör olmadığı anlaşılanlar hakkında rapor düzenlenir,raporlar 
çocukların özel dosyalarında saklanır.                     
  Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar,hastalık kuşkusu bulunanlar  
veya portör olduğu anlaşılanlar,sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda 
ve yurtlara alınmazlar.                             
  Oda ve yurtlarda bulunan çocuklardan bulaşıcı hastalığa tutulanlar veya tu- 
tulduğundan şüphe edilenler,hekime muayene ettirilmek üzere derhal gözlem bölme-
lerine alınırlar.                                
  Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan 
çocuklar,hekimce ya bir sağlık kuruluşuna gönderilir ya da reçetesi verilerek  
gerekli öğütlerle ailesine teslim edilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Oda veya yurda kabul edildiği gün her çocuk için bir gözlem kağıdı (Ek:3)  
doldurulur ve özel dosyasına konur. Buralarda kaldığı sürece,çocukların,sağlık 
ve genel gelişme durumları,beden yapıları,ruhsal özellikleri en az haftada bir 
defa görevli hekimce sağlık muayenesi kağıtlarına (Ek:4), ağırlıkları ise çizel-
gesinde belirtilen dönemlerde ağırlık çizelgesine (Ek:5) işlenir.        
  Oda ve yurtlarda kalan çocuklara,koruyucu aşılar ve serumlar yapılır ve bun-
lar çizelgeye yazılır. (Ek:6)                          
                                        
  Çocukların Beslenmesi                            

  Madde 14 - Oda ve yurtlarda,çocuklara yaşlarına göre mamaları,kahvaltıları 
ve yemekleri verilir. Yemek listelerinin ve mamaların düzenlenmesinde görevli  
hekimin düşüncesi alınır.                            
  Çocuklara, ayrıca, günde 250 şer gram dayanıklı veya pastörize, bulunmadığı 
takdirde kaynamış süt veya yoğurt verilir.                   
                                        
  Çocukların Eğitim ve Geliştirilmeleri                    

  Madde 15 - Yurtlarda, çocuklara kişisel temizliğin yolları öğretilir, oyun, 
şarkı ve oyuncaklarla psiko-sosyal gelişmeleri sağlanır.            
                                        
  İşverenin Yükümlülüğü                            

  Madde 16 - Oda ve yurtların bina,kuruluş, döşeniş, araç,gereç,taşıt,beslenme
ve benzeri giderlerinin tamamı işverenlerce karşılanır.             
  Buralar,ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir.İşve- 
ren,işveren vekili, görevli hekim veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden so-
rumlu olanlarca görülen eksiklikler derhal giderilir.              
                                        
  Ortaklaşa Kurulan Oda ve Yurtların Yönetimi                 

  Madde 17 - Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, 
bu işverenler veya işveren vekilleri,ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin 
yönetimine dair kararları alırlar ve uygulanmasını sağlarlar.          
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler                       

  Madde 18 - Bakanlar Kurulunun 20/7/1973 tarihli ve 7/6821 sayılı Kararıyla 
yürürlüğe konulmuş olan Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla 
Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) Hakkında Tüzük yürürlükten kaldı-
rılmıştır.                                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 19 - Bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.       
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 20 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YERALAN "KAYIT KABUL DEFTERİ" ŞEKLİ İÇİN 10.4.1987 TARİH VE   
19427 SAYILI RESMİ GAZETEYE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 3.CİLT 3001 NUMARALI   
SAYFASINA BAKINIZ.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Ek: 2  
    Emzirme Odası ve Çocuk Bakım Yurtlarında Bulundurulacak İlaç      
             ve Tıbbi Gereç Çizelgesi                
                                        
                                        
                                        
 İlaç ve Gereç          Miktarı           Açıklama     
-----------------      ---------------------     ------------------  
Tentürdiyot            25 gr.         Cam kapaklı şişede  
Amonyak              50 gr.         Cam kapaklı şişede  
Saf alkol             100 gr.         Cam kapaklı şişede  
Oksijenli su            1 Şişe         Orjinal ambalajda  
Yanık pomadı            2 tüp         Orjinal ambalajda  
Enjektör              1 adet         2 cc.        
Enjektör              1 adet         5 cc.        
Enjektör iğnesi           6 şar adet cilt,ada-            
                   le ve damar için.             
Damlalık              6 adet                   
Beden derecesi           6 adet                   
çengelli iğne           12 adet                   
Flaster               2 kutu                   
Talk tozu            Yeteri kadar                  
Küvet                2 adet                   
Pens                2 adet                   
Kulak pensi             1 adet                   
Makas                2 adet                   
Bisturi               1 adet                   
Pamuk                5 paket        25 er gramlık    
Steril gaz idrofil         5 paket                  
Steril sargı bezi          5 adet        Muhtelif büyüklükte 
üçgen sargı             1 adet        Parmak,baş ve etrafı 
                              için         
çocuk terazisi           1 adet        Emzirme odalarında  
Boy ölçerli terazi         1 adet        Kreşlerde      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                               Ek: 3       
                                        
             Gözlem Kağıdı                     
                                        
                                        
.............İşyeri                    Adı,Soyadı  :    
                                        
Emzirme Odası                       Kayıt numarası:    
------------------                               
Çocuk Bakım Yurdu                     Yatak numarası:    
                                        
                                        
                                        
          Yaşı ve doğum yeri    :                 
          Kan grubu         :                 
          Girdiği tarih       :                 
          Girişte boyu ve kilosu  :                 
          Tamamen çıkarıldığı tarih :                 
          Çıkışta boyu ve kilosu  :                 
          Çıkarıldığı tarihteki                    
          genel sağlık durumu    :                 
          Çıkış nedeni       :                 
          Kiminle çıktığı      :                 
                                        
             ANASININ                        
          ---------------------                    
          Adı, Soyadı        :                 
          Yaşı ve doğum yeri    :                 
          Ev adresi         :                 
          İşyeri numarası      :                 
                                        
                                        
            BABASININ                        
          --------------------                    
          Adı,soyadı        :                 
          Yaşı ve doğum yeri    :                 
          Ev adresi         :                 
          İşyeri numarası      :                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "SAĞLIK MUAYENESİ KAĞIDI"ŞEKLİ İÇİN 10.4.1987 TARİH VE 
  19427 SAYILI R.GAZETEYE VEYA TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 3.cilt 3004 NUMARALI   
  SAYFASINA BAKINIZ.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                  Ek: 5    
                                        
...................İşyeri                            
                                        
Emzirme Odası                                  
-------------------                               
Çocuk Bakım Yurdu                                
                                        
Adı, Soyadı    :                              
Kayıt Numarası   :                              
                                        
                                        
                                        
              Ağırlık çizelgesi                  
              -----------------                  
NOT: BU SAYFADA YER ALAN AĞIRLIK ÇİZELGESİ İÇİN TÜZÜKLER KÜLLİYATININ 3.CİLT  
   3005 NUMARALI SAYFASINA VEYA 10.4.1987 TARİH VE 19427 SAYILI RESMİ GAZE-  
   TEYE BAKINIZ.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                  Ek: 6    
                                        
..................İşyeri                            
Emzirme Odası                                  
Çocuk Bakım Yurdu   :                            
Adı, Soyadı      :                            
Kayıt Numarası     :                            
                                        
                                        
                A ş ı l a r                   
 ----------------------------------------------------------------------------- 
|          |                            | 
|          |        UYGULAMA TARİHİ             | 
|  AŞILAR      |--------------------------------------------------------| 
|          |  1. Aşı |  2.Aşı | 3.Aşı | Rapel 1 | Rapel 2  | 
|--------------------|-----------|----------|---------|----------|------------| 
| ÇOCUK FELCİ    |      |     |     |     |      | 
|--------------------|-----------|----------|---------|----------|------------| 
| D.B.T.       |      |     |     |     | ///////////| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| D.T.                                    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| TETANOZ                                   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| KIZAMIK                                   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| B.C.G.                                   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
  Yapılan her aşı sayısına uygun olarak bölüm içerisine uygulama tarihini   
  belirtiniz.