Endeksler
            ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMI               
                HAKKINDA TÜZÜK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 26.2.1987, No: 87/11546      
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 25.8.1971, No: 1475        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 17.3.1987, No: 19403       
  Ekinin Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 20.3.1987, No: 19406       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi      : 5, Cildi :26, S. 1143       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Kapsam, Tanım ve Deyimler                
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Elli ve daha çok işçisi bulunan işyerlerinde çalıştırılması mecbu-
ri eski hükümlülerin nitelikleri, çalıştırılabilecekleri işler, genel hükümler 
dışında bağlı olacakları özel şartlarla ücret şartları, bunların işverenlerce  
işe alınma usul ve esasları bu Tüzükte gösterilmiştir.             
  Tanım                                    

  Madde 2 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                
  Altı aydan daha uzun süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezadan veya Devlet   
memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giymiş ve cezasını infaz kurumlarında ta- 
mamlamış veya cezası tescil edilmiş yahut şartlı salıverme yoluyla tahliye   
edilmiş olanlar ile özel kanunlarında belirtilen şartlardan dolayı istahdam   
edilmeleri olanağı bulunmayanlar veya ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı   
bulunanlar bu Tüzük hükümleri bakımından eski hükümlü sayılırlar.        
  Mükerrer suç işlediği belirlenen eski hükümlüler, bu Tüzük hükümlerinden  
yeniden yararlanamazlar.                            
  Deyimler                                  

  Madde 3 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                
  Bu Tüzük'te geçen:                             
  Kurum; İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu                      
  İşveren; elli ve daha çok sayıda daimi işçi çalıştıran gerçek ve tüzel   
kişiyi                                     
  ifade eder.                                 
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
         Eski Hükümlülerin İstihdamına Dair Hükümler          
  Yükümlülük                                 

  Madde 4 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.) (1)              
  İşverenler, elli ve daha çok daimi işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2  
oranında eski hükümlüyü mesleklerine uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. 
  Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının belirlenmesinde yarıma kadar olan   
kesirler dikkate alınmaz. Yarım ve daha çok olanlar tama çıkarılır.       
  Aynı il sınırları içinde birden çok işyeri bulunan işverenlerin çalıstırmak-
la yükümlü oldukları eski hükümlü sayısı, toplam daimi işçi sayısına göre he-  
saplanır.                                    
  Ancak, yurt güvenliği ile ilgili mal ve hizmet üreten işyerleri ile öğrenci 
yurtları ve eğitim kurumları, eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü değildir. Bu  
işyerlerinin belirlenmesinde Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ile Milli  
Eğitim Bakanlığının görüşleri esas alınır.                   
  Kurumun aracılığı                              

  Madde 5 - (Mülga: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                 
---------------------                              
(1) Bu madde başlığı 27/11/1996 tarih ve 96/8849 sayılı Kararname ile metne   
  işlendiği şekilde değiştirilmiştir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kayıt işlemleri                               

  Madde 6 - Bu Tüzük hükümlerinden faydalanabilecek eski hükümlüler,Cumhuriyet
savcılıklarından getirecekleri hükümlüluk belgelerine göre,Kuruma verdikleri  
tarih esas alınmak üzere, meslekli ve mesleksiz tasnifiyle kaydolunurlar.    
  Talep ve gönderme                              

  Madde 7 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                
  İşverenler; çalıştırmakla yükümlü bulundukları eski hükümlüleri yükümlülü- 
ğün doğmasından itibaren bir ay içinde niteliklerini de belirterek işyerlerinin 
bulunduğu bölgedeki Kurum ünitesinden isterler.                 
  Kurum, her açık iş için durumu istemde belirtilen koşullara uyan kayıtlı  
en az iki eski hükümlüyü niteliklerini belirten belgelerle birlikte on beş gün 
içinde işverene gönderir.                            
  İşe göndermede başvuru tarihi esas alınmakla birlikte, Kurum aşağıdaki ön- 
celik sırasını da gözönünde bulundurabilir.                   
                                        
  A) Eğitimi daha yüksek olanlar veya mesleği bulunanlar,           
  B) Cezası tecil edilmiş olanlar,                      
  C) İstemde bulunan işyerince daha önce çalışmış bulunanlar,         
  D) 16-18 yaş arasında bulunanlar,                      
  E) Sakatlar.                                
  İşverenler, gönderilen eski hükümlülerden işe alınan ve alınmayanları    
alınmama nedenleri ile birlikte onbeş gün içinde Kuruma bildirmek zorundadırlar.
  İşverence talebin ilk gönderilenler arasından karşılanamadığının bildiril- 
mesi veya bu durumun Kurumca belirlenmesi halinde, Kurumda bu Tüzük kapsamında 
kayıtlı olanların niteliklerini içeren listelerle birlikte ikinci kez gönderme 
yapılır. İşveren ikinci kez gönderilenler ya da listede yer alanlar arasından  
seçim yapmak ve istihdam etmek zorundadır.                   
  Kurum aracılığı olmadan eski hükümlüyü işe alan işverenler durumu en geç  
bir ay içinde Kuruma bildirmek ve tescil ettirmek kaydıyla bu Tüzük hükümlerine 
göre eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılırlar.     
  Eski hükümlülerin istihdam edilebilecekleri işler              

  Madde 8 - Eski hükümlülerin istihdam edilebilecekleri işler,Tüzüğe bağlı  
çizelgede gösterilmiştir.                            
  Seçim                                    

  Madde 9 - İşverence yapılacak seçimde eski hükümlülerin işe alınmalarını  
güçleştirici uygulamalar yapılamaz.İşveren,nitelik belirlemesi için imtihan ya- 
pabilir.İmtihanlar;                               
  A) Yazılı,                                 
  B) Sözlü,                                  
  C) Yazılı ve sözlü,                             
  D) Uygulamalı                                
olarak yapılabilir.                               
  İmtihan kurulu,işverenin görevlendireceği bir başkan ve üç üyeden oluşur.  
  Kurul eski hükümlünün çalıştırılacağı işin hususiyetine göre imtihan şekil- 
lerinden birini seçmekte serbesttir.                      
  Kurulun çalışma usul ve esasları,işverence belirlenir.           
  Ücret ve sosyal yardımlar                          

  Madde 10 - Eski hükümlü olmak,daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. 
  Eski hükümlü işçiler,diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen fayda-
lanırlar.                                    
  Toplu iş sözleşmelerine eski hükümlü işçiler aleyhine hükümler konulamaz.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
                                        
  Denetim, TÜzÜk HÜkÜmlerine Uymayan İşverenler Hakkında Yapılacak İşlemler  
  Denetim                                   

  Madde 11 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                
  İşverenler, ay sonları itibariyle çalıştırdıkları daimi işçi ve eski hükümlü
sayısını gösterir, 1 Kasım - 30 Ekim tarihleri arasını kapsayan listeyi 7 nci  
maddedeki yükümlülüğe ilişkin olarak Kuruma yaptıkları bildirimlerin birer ör- 
neğini de ekleyerek her yıl en geç Kasım ayının sonuna kadar Çalışma ve Sosyal 
  Güvenlik Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.               
  Askeri işyerlerinin denetimi                        

  Madde 12 - Yukarıdaki madde hükmü, askeri işyerleriyle Yurt emniyeti için  
gerekli maddeler imal olunan işyerlerinden, Askeri İşyerleriyle Yurt Emniyeti  
İçin Gerekli Maddeler İmal Olunun İşyerlerinin Denetim ve Teftişi Hakkında Tü- 
zük'ün 2 nci maddesinin b bendi kapsamında bulunanlar hakkında uygulanır.    
  Kurum,bu işyerlerini denetime yetkili kıldığı, memurların kimliklerini Milli
Savunma Bakanlığına bildirir. Bakanlıkça işyerlerinin denetimi için özel belge 
verilen Kurum memurları,denetime başlamadan önce,bu belgeleri,işyerlerinin amir-
lerine göstermek mecburiyetindedirler.                     
  Aykırı davranışlar                             

  Madde 13 - (Değişik : 1/8/1989 - 89/14381 K.)                
  Eski hükümlü çalıştırma mükellefiyetiyle Tüzükte öngörülen diğer mükellefi- 
yetleri yerine getirmeyen işverenler hakkında kanuni işlem yapılmak üzere,durum,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili bölge müdürlüğüne bildirilir   
  İşverence tutulacak kayıtlar                        

  Madde 14 - İşverenler,çalıştırdıkları eski hükümlülerin kimliklerini, işe  
alındıkları tarihleri,çalıştırıldıkları işleri,verilen ücretleri ve diğer sosyal
yardımları gösteren kayıtları düzenli olarak tutmak mecburiyetindedirler.    
  İşten ayrılanların bildirilmesi                       

  Madde 15 - (Değişik: 27/11/1996 - 96/8849 K.)                
  İşverenler, herhangi bir nedenle hizmet akdi sona eren veya işten ayrılan  
eski hükümlüleri bir ay içerisinde ayrılma nedenleri ile birlikte Kuruma bil-  
dirmek zorundadırlar.                              
  Kayıtların saklanması                            

  Madde 16 - Kuruma eski hükümlü olarak kaydolunanlar,son işlem tarihinden  
başlayarak iki yıl süreyle bu Tüzük hükümlerine göre işleme tabi tutulurlar.İki 
yıllık sürenin dolması, eski hükümlünün kapsam dışı kalması,geçerli özürü olmak-
sızın iş çağrısına iki kez uymaması veya gönderildiği işyeriyle ilişki kurmaması
halinde, Kurumdaki sicil kartları yürürlükten kaldırılır.            
  Geçici madde 1 - İşverenler,işveren vekilini,işçi sayısını,çalışma konusunu,
yapılmakta olan işlerin niteliğini, çalıştırdıkları eski hükümlü sayısını, Tü- 
zük'ün yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Kuruma bildirmek mecburiye- 
tindedirler.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Geçici madde 2 - İşverenler,Kurum aracılığı olmadan aldıkları veya çalışmak-
ta iken eski hükümlü durumuna düştüğü halde Kuruma bildirmedikleri eski hükümlü 
işçileri,bu Tüzük'ün yürürlüğe girmesinden sonraki 90 gün içinde Kuruma kaydet- 
tirmek şartıyla o işçi yönünden Tüzük hükümlerini yerine getirmiş sayılırlar.  
                                        
  Yurürlük                                  
  Madde l7 - İş Kanununun 2869 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinin B  
bendine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümle-
ri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.               
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
  17 Mart 1987 tarih ve 19403 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 87/11546 sayı-
lı "Eski Hükümlülerin İstihdamı hakkında Tüzük" ekidir.             
                                        
                 ÇİZELGE                    
       ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLECEKLERİ İŞLER         
  ------------------------------------------------------------------     
  1 - Tarım ve ormancılık,avcılık ve balıkçılık işkollarındaki işler     
  2 - Madencilik işkollarındaki işler                     
  3 - Petrol, kimya ve lastik sanayii işkollarındaki işler          
  4 - Gıda sanayii işkollarındaki işler                    
  5 - Şeker sanayii işkollarındaki işler                   
  6 - Dokuma sanayii işkollarındaki işler                   
  7 - Deri sanayii işkollarındaki işler                    
  8 - Ağaç işkollarındaki işler                        
  9 - Kağıt sanayii işkollarındaki işler                   
  10 - Basın ve yayın işkollarındaki işler                   
  11 - Banka ve sigorta işkollarındaki işler                  
  l2 - Çimento, toprak ve cam sanayii işkollarındaki işler           
  13 - Metal sanayii işkollarındaki işler                   
  l4 - Gemi işkollarındaki işler                        
  15 - İnşaat işkollarındaki işler                       
  16 - Enerji işkollarındaki işler                       
  17 - Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar işkollarındaki işler      
  18 - Kara taşımacılığı işkollarındaki işler                 
  19 - Demiryolu taşımacılığı işkollarındaki işler               
  20 - Hava taşımacılığı işkollarındaki işler                 
  21 - Deniz taşımacılığı işkollarındaki işler                 
  22 - Ardiye ve antrepoculuk işkollarındaki işler               
  23 - Haberleşme işkollarındaki işler                     
  24 - Sağlık işkollarındaki işler                       
  25 - Konaklama ve eğlence yerleri işkollarındaki işler            
  26 - Milli Savunma Bakanlığınca işletilen gizlilik ve güvenlikle ilgili olma-
    yan işler                                
  27 - Gazetecilik işkollarındaki işler                    
  28 - Genel işler işkollarıadaki işler                    
  29 - Bu listede yer almayan ancak işçi niteliğini taşıyanlarca yapılan işler.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2996-1                    
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
   26/2/1987 TARİH VE 87/11546 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
       YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK             
      GETİREN TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ           
              GÖSTEREN ÇİZELGE                  
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
 -------------------------------------------------------------------------------
                    Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren       Yürürlüğe  
Tarihi      Numarası       Maddeleri         Giriş Tarihi 
---------    ------------     ----------------      --------------
 1/8/1989     89/14381         ---            1/9/1989 
27/11/1996     96/8849         ---            24/12/1996
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2996-2