Endeksler
           KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT ESERLERDEN         
               FAYDALANMA USUL VE ESASLARI            
                 HAKKINDA TÜZÜK                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 25.9.1986, No : 86/11038        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 5.12.1951, No : 5846          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 16.10.1986, No: 19253         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 26, S. 1157         
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış,  
kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı,henüz yayımlanmamış veya alenileşme-
miş,mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden,bilimsel ve benzeri  
amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli,alınacak
ücretler, bunların kullanılacağı kültürel amaçlar, bu Tüzükte gösterilmiştir.  
  Tarif                                    

  Madde 2 - Bu Tüzükte sözü edilen eser kelimesiyle; eser sahibinin özellikle-
rini taşıyan, bilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat veya sinema eseri sayılan 
her nevi fikir ve sanat ürünlerinden nitelikleri birinci maddede belirtilenler 
amaçlanmıştır.                                 
  Müracaat ve İzin                              

  Madde 3 - Bu Tüzük kapsamına giren eserlerden faydalanmak isteyenler,amaçla-
rını,faydalanma şeklini,eserin adını,bulunduğu yeri ve yapacakları çalışmanın  
süresini belirten bir dilekçeyle eserin bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna  
müracaat ederler.Müracaat,ilgili ve bağlı kuruluşlarında bulunan eserler için  
bakanlıklara,diğer kurum ve kuruluşlarda bulunan eserler için bunların amirleri-
ne yapılır.                                   
  Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere faydalanacak olanlar,  
müracaatlarında, bunların üç nüshasını,eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşuna
vereceklerini belirtmek mecburiyetindedirler.                  
  İzin belgeleri,müracaatı kabule yetkili makamca verilir.          
  Alınacak Ücretler                              

  Madde 4 - Eserlerden ticari amaçlarla faydalanmak isteyen yabancılar ve bun-
lar adına çalışan Türk uyruklulardan alınacak ücret,Türk Lirası olarak,aşağıda 
gösterilen gösterge sayılarının bütçe kanunlarında memur aylıkları için     
öngörülen katsayıyla çarpımıdır:                        
                                        
                                        
                           Gösterge Sayısı      
                           ---------------      
   Film çekimi (saat başına)               800         
   Video çekimi (saat başına)              800         
   Siyah-beyaz fotoğraf çekimi (çekim başına)       60         
   Renkli fotoğraf çekimi (çekim başına)         100         
   Slayt çekimi (çekim başına)              200         
   Resim yapma (eser başına)               40         
   Stampaj yapma (eser başına)              160         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kağıt,hateks veya alçıyla mülaj ve taklit           1000     
  Reprodüksiyon ve benzerleri                   60     
  Kitaplarda slayt çekimi (sayfa başına)             60     
  Fotokopi çekimi (sayfa başına)                  1     
  Mikrofilm çekimi (çekim başına)                 3     
  Kitaplarda mikrofilm çekimi (sayfa başına)            2     
  Nadir yazma eserlerde mikrofilm çekimi (sayfa başına)      10     
                                        
  Türk uyruklularla yerli kurum ve kuruluşlar ticari amaçlı faydalanmalarda  
bu ücretlerin yarısını öderler.                         
  Eğitim, kültür ve turizm amaçlı faydalanmalarda ise, bu ücretlerin dörtte  
biri alınır.                                  
  Eserin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşunun kendi görev alanına giren konu- 
larda yaptıracağı çeviriler,Osmanlıca metinlerin bugünkü dile çevirisi ve sade- 
leştirilmesi,eleştirilmeli basım gibi çalışmalarda,faydalananlardan ücret alın- 
mayabilir.                                   
  Mikrofilm çekiminde, yabancı ülkede bulunan ve faydalanılan esere eşdeğer  
olduğu belirlenen Türk ve İslam yazma eserlerinin mikrofilmi,ücret yerine    
kabul edilir.Bu takdirde,mikrofilmin negatifi faydalanana verilmez.       
  Faydalanma sırasında araç, malzeme için yapılan hertürlü masraflar ile ben- 
zeri giderler faydalanan tarafından karşılanır.                 
                                        
  Ücretlerin Toplanması                            

  Madde 5 - Alınacak ücretler,milli bankalardan birinde,varsa döner sermaye, 
yoksa ilgili kamu kurum ve kuruluşu adına açılacak özel bir hesapta toplanır.  
                                        
  Tazminat                                  

  Madde 6 - Faydalanma sırasında, eser üzerinde meydana getirdiği zarar ve  
ziyan için eserin kamu kurum ve kuruluşunca tesbit edilen değeri,faydalanandan 
tazminat olarak alınır.Bunlar 5 inci maddede belirtilen hesapta toplanır.    
                                        
  Gelirlerin Kullanılması                           

  Madde 7 - Ücret ve tazminat olarak toplanan paralar,yazma eser katologları- 
nın ve yayım hakkı saklı tutulan eserlerin yayımlanması,eserlerin cilt,bakım,  
onarım ve koruma giderlerinin karşılanması ve bunlar için araç ve malzeme alın- 
ması,yeni eserlerin sağlanması,yayımlanması,tanıtılması maksadıyla kullanılır. 
  Gelirlerin kullanılmasına dair usul ve esaslar,Tüzük'ün yayımlanmasından  
itibaren 3 ay içinde yürürlüğe konacak yönetmelikte gösterilir.         
                                        
  Tespit                                   

  Madde 8 - Hangi eserlerden ne şekilde faydalanılacağı, eserin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşunca önceden tesbit edilir.                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 9 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri yayımı tarihinde  
yürürlüğe girer.                                
                                        
  Yürütme                                   

  Madde 10 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.