Endeksler
         ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  1.9.1986, No: 86/10982        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  11.8.1983, No: 2876          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  16.11.1986, No: 19283         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 26, S. 1101         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Kapsam ve Deyimler                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları  
organ ve birimlerinin, bilim ve uygulama kolları ile, komisyonlar ve diğer   
çalışma kollarının görev ve çalışmalarına,plan,program ve bütçelerin yapılması- 
na,personelin özlük ve üyelerin disiplin işlerine dair esaslar,bu Tüzükte    
düzenlenmiştir.                                 
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  Yüksek Kurum, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunu,         
  Yüksek Kurul, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurulunu,         
  Yönetim Kurulu,Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunu, 
  Yüksek Kurum Başkanı, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanını, 
  Genel Sekreter, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Genel Sekreterini,
  Denetleme Kurulu, Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme    
Kurulunu,                                    
  Bağlı kuruluşlar, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu,Türk Tarih Ku- 
rumu ve Atatürk Kültür Merkezini,                        
  Kanun,11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek  
Kurumu Kanununu,                                
  ifade eder.                                 
                  İKİNCİ BÖLÜM                
                                        
    Yüksek Kurum Organ ve Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esasları    
   Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları                     

   Madde 3 - Yönetim Kurulu, en az bir hafta arayla ayda iki defa toplanır,  
gerektiğinde, Yüksek Kurum Başkanınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.Toplan-
tı gündemi Yüksek Kurum Başkanınca hazırlanır ve üyelere önceden gönderilir.  
   Denetleme Kurulunun Çalışma Esasları                    

   Madde 4 - Denetleme Kurulu,bağlı kuruluşları,Yüksek Kurum Başkanı adına ve 
ondan alacağı onay üzerine yılda en az bir defa denetler ve sonuçlarını bir ra- 
porla Yüksek Kurum Başkanlığına sunar. Ayrıca Yüksek Kurulun veya Yönetim Kuru- 
lunun mali ve idari hususlarda talep ettikleri araştırma,inceleme ve çalışmaları
yerine getirmekle görevlidir.                          
   Genel Sekreterin Görevleri                         

   Madde 5 - Genel Sekreter, Yüksek Kurumun idari hizmet ve faaliyetlerini  
yürütür ve Kanunla verilen görevleri yerine getirir.              
   Yüksek Kurum Başkanlığı idari birimlerinin başı olarak hizmetlerin etkili 
ve verimli olması için gerekli tedbirleri alır ve bunların uyum içerisinde ça- 
lışmasını sağlar.                                
   Genel Sekreter görevinden dolayı Yüksek Kurum Başkanına karşı sorumludur. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hukuk Müşavirinin Görevleri                         

  Madde 6 - Hukuk Müşavirinin görevleri şunlardır:              
  A) Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluş başkanlıklarınca sorulan    
hukuki konular ile hukuki,mali ve cezai sonuçlar doğurabilecek işlemler hakkında
görüş bildirmek,                                
  B) Atatürk Yüksek Kurumunun taraf olacağı anlaşmazlıkları önleyici hukuki  
tedbirleri almak, yapacağı anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak  
yapılmasına yardımcı olmak,                           
  C) Yargı yerlerinde Kurumu veya bağlı kuruluşları temsil etmek,       
  D) Kurumla ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek ve görüş
bildirmek.                                   
  Bağlı kuruluşlarda hukuk müşaviri varsa,bu görevler onlarca yerine getiri- 
lir.                                      
  Özel Kalem Müdürünün Görevleri                       

  Madde 7 - Özel Kalem Müdürü, Yüksek Kurum Başkanının yazışmalarını yürütür, 
protokol ve benzeri hizmetlerini düzenler ve Başkanca verilecek diğer görevleri 
yapar.                                     
  Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının Görevleri     

  Madde 8 - Araştırma,Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,Yüksek Kuru-
mun temel hedef ve politikalarının belirlenmesine dair hazırlık,araştırma ve  
planlama çalışmalarını yapar,bağlı kuruluşlar arasında uyum sağlar,Yüksek Kuru- 
mun arşiv ve dökümantasyon hizmetlerini yürütür.                
                                        
  Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri       

  Madde 9 - Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi Başkanlığı,Yüksek Kurumun 
amaçları ve çalışma konularıyla ilgili çalışmalar yapan Yurt içi ve dışındaki  
kurum ve kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişileri belirler,çalışmalarını takip   
eder,Yüksek Kurumun bunlarla münasebetlerini düzenler,Yüksek Kurumun yayın ve  
tanıtma çalışmalarını yürütür.                         
                                        
  Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Görevleri             

  Madde 10 - Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,Yüksek Kurum ve bağlı   
kuruluşların insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları,
personelin özlük,emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütür,eğitim planını hazır- 
lar,hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenler ve uygular.    
                                        
  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Görevleri             

  Madde 11 - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,Yüksek Kurum için gerekli 
araç,gereç ve malzemenin sağlanması,taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması, 
temizleme,aydınlatma,ısıtma,bakım,onarım,taşıma ve evrak işlerini,Yüksek Kurum 
personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerini,sosyal tesislerin kurulması ve 
yönetimiyle ilgili iş ve hizmetleri düzenler ve yürütür.            
                                        
  Yönergeler                                 

  Madde 12 - Yüksek Kurum idari birimlerinin çalışma usul ve esasları yönerge-
lerle belirlenir.                                
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                
         Bağlı Kuruluşların Teşekkülü, Organ ve Birimlerinin      
              Görevleri ve Çalışma Esasları            
                                        
  Bağlı Kuruluşların Teşekkülü                        

  Madde 13 - Bağlı kuruluşlar,organlar,üyeler,kollar,komisyonlar ve idari   
birimlerden meydana gelir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyelikle İlgili Esaslar                           

  Madde 14 - Bağlı kuruluş başkanları,asli üye olamazlar.           
  Yüksek Kurul,Yönetim Kurulu ve bilim kurulu üyelikleriyle şeref ve haberleş-
me üyeliğinden birden çoğu bir kişide birleşemez.                
  Şeref ve haberleşme üyeleriyle ilgili diğer esaslar yönetmelikte gösterilir.
  Bilim ve Uygulama Kollarının Kurulması                   

  Madde 15 - Bağlı kuruluşlar kendi bünyelerinde ve üniversitelerde,yürütme  
kurulunun teklifi,bilim kurulunun kararı ve Yüksek Kurum Başkanının onayıyla  
geçici veya sürekli bilim ve uygulama kolları kurabilirler.           
  Üniversitelerdeki bilim ve uygulama kollarının kurulmasında,ilgili üniversi-
te rektörlüğünün görüşü alınır.                         
  Bilim ve uygulama kolları,bağlı kuruluşun asli üyeleri arasından bilim kuru-
lunca seçilecek bir başkanla Yüksek Kurulun seçilmiş üyeleri,Yönetim Kurulu ve 
bilim kurulları üyeler arasından bilim kurullarınca seçilecek üyelerle haberleş-
me üyeleri arasından bağlı kuruluş başkanlarınca görevlendirilecek üyelerden  
oluşur.Kollara,bağlı kuruluş başkanınca,yeter sayıda uzman ve idari personel  
verilir.                                    
  Kurulacak bilim ve uygulama kolları plan ve programlarda gösterilir.    
  Başkan ve üyelerin görev süreleri üç yıldır,yeniden seçelebilirler,seçildik-
leri usulle görevlerine son verilebilir.                    
  Üniversitelerdeki bilim ve uygulama kollarına seçilecek başkan ve üyelerin 
üçüncü fıkrada sözü edilen kurullar veya haberleşme üyesi olmaları mecburi   
değildir.                                    
  Bilim ve uygulama kolları içinde,bağlı kuruluş başkanının onayıyla kol   
başkanına bağlı yardımcı kollar ve çalışma grupları meydana getirebilir.    
  Bilim ve Uygulama Kollarının Çalışma Esasları                

  Madde 16 - Bilim ve uygulama kolları,bağlı kuruluş veya başkan yardımcısına 
bağlı olarak çalışırlar.Kolların ilişkilerini başkanları düzenler,çalışmaların- 
dan başkanları sorumludur.                           
  Bilim ve uygulama kollarının çalışma konuları ve çalışma düzenleri,bağlı  
kuruluş bilim kurulları kararlarında gösterilir.Kollar,çalışmalarını belirleye- 
cekleri programa göre sürdürürler,çalışmaları ile ilgili olarak üç ayda bir   
düzenleyecekleri raporları bağlı kuruluş başkanlarına sunarlar.         
  Üniversitelerde kurulacak bilim ve uygulama kolları,çalışmalarını,bilim ve 
uygulama kollarına ilişkin yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu Baş- 
kanlığıyla Yüksek Kurumun ortaklaşa belirleyeceği esaslara göre yürütürler.   
Çalışmaları üniversite rektörlüklerince desteklenir.              
  Komisyonlar ve Diğer Çalışma Kolları                    

  Madde 17 - Yüksek Kurumda Yüksek Kurum Başkanınca resen,Türk Tarih Kurumu  
ile bağlı kuruluşlarda bilim kurullarının teklifi üzerine Yüksek Kurum Başkanı- 
nın onayıyla komisyonlar kurulabilir.                      
  Komisyonlar, bilim kurulları asli üyeleri arasından seçilmiş bir başkanla  
en az iki üyeden meydana gelir. Komisyonlara bağlı alt komisyonlar kurulabilir. 
Bunlara kafi miktarda uzman ve idari personel verilir.             
  Bağlı kuruluşlardaki komisyonlar,başkan ve üyeleriyle birlikte teklif edi- 
lir.                                      
  Komisyonların ilişkilerini başkanları düzenler,çalışmalarından başkanları  
sorumludur.                                   
  Komisyonlar,üç ayda bir, çalışmalarına dair bir rapor düzenler ve bağlı   
kuruluş başkanlarına sunarlar.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bağlı Kuruluşlar Sekreterlerinin Görevleri                 

  Madde 18 - Bağlı kuruluşlar sekreterleri,kuruluşlarının idari ve mali işle- 
rini yönlendirir ve yürütürler.                         
  Sekreterler, bağlı kuruluşlar idari birimlerinin başı olarak Yüksek Kurum  
idari teşkilatı ile işbirliği yaparlar, hizmetlerinin etkili ve verimli olması 
için gerekli tedbirleri alır ve idari birimlerin uyum içerisinde çalışmalarını 
sağlarlar.                                   
  Görevlerinden dolayı bağlı kuruluş başkanlarına karşı sorumludurlar.    
  Bağlı Kuruluş İdari Teşkilatı                        

  Madde 19 - Bağlı kuruluş idari teşkilatı aşağıdaki görevleri yapmak üzere  
kurulan müdürlüklerden meydana gelir.                      
  A) Bağlı kuruluşun temel hedef ve politikalarının belirlenmesine dair tek- 
lifleri hazırlamak,                               
  B) Araştırma ve planlama hazırlık çalışmalarını yapmak ve uygulamasını iz- 
lemek, ortaya çıkan güçlük ve aksaklıkların giderilmesine dair teklifleri belir-
lemek,                                     
  C) Bağlı kuruluşun çalışma konularıyla ilgili çalışmalar yapan yurt içi ve 
dışındaki kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişileri belirlemek, bunların  
durum ve çalışmalarını değerlendirmek,izlemek,bağlı kuruluşla ilişkilerini dü- 
zenlemek,                                    
  D) Bağlı kuruluşun basın, yayın ve tanıtma çalışmalarını düzenlemek,    
  E) Arşiv ve dokümantasyon işlerini düzenlemek ve yürütmek, yurt içinde ve  
dışında bağlı kuruluşun amaçları ve çalışma konularıyla ilgili kitap, broşür,  
dergi ve benzeri yayınları izlemek ve sağlamaya çalışmak,            
  F) Kitaplık hizmetlerini yürütmek,                     
  G) Evrak ve Yazı işlerini düzenlemek,                    
  H) Personel,güvenlik,temizleme,aydınlatma,ısıtma,bakım,taşıma,sağlık ve   
benzeri iş ve hizmetleri yürütmek,                       
  İ) Bütçeyi plan ve programlara göre hazırlamak,uygulamak ve mali işleri yü- 
rütmek,                                     
  J) Döner sermayeyi yönetmeliğine göre yönetmek.               
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
       Bağlı Kuruluşların Plan ve Programlarının yapılması        
                                        
  Plan ve Programların Yapılması                       

  Madde 20 - Plan ve programlar,kısa (1 yıl), orta (5 yıl) ve uzun (10 yıl ve 
daha çok) vadeli olarak hazırlanır,bütçeler gibi incelenir ve onaylanır.    
  Yüksek Kurumca, her yıl, plan ve programların hazırlanmasıyla ilgili bir  
genelge yayımlanır. Genelgede kısa vadeli plan ve programla, yapılacaksa,orta ve
uzun vadeli plan ve programların hazırlanmasında uyulacak usuller açıklanır.  
  Plan ve program çalışmalarına, önceki plan ve program uygulamalarının ince- 
lenmesiyle başlanır.                              
  Bağlı kuruluşların plan ve program taslaklarının hazırlanmasından bağlı ku- 
ruluş başkanları sorumludur.Bilim ve uygulama kollarının da görüşü alınarak   
hazırlanan taslaklar, yürütme kurullarınca görüşülerek geliştirilir,planda yer 
alacak konularla ilgili çalışmaları yürütecek bilim ve uygulama kolları ve yü- 
rütme kurullarınca belirlenecek kimseler ve bunların çalışma esasları plana ek- 
lenir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Plan ve program taslakları,bilim kurullarınca bir önceki yılın uygulama ra- 
porlarıyla birlikte incelenir, görüşler belirlenir,gerekiyorsa bu amaçla komis- 
yon veya üyeler görevlendirilir,nisan ayı başında Yüksek Kurum Başkanlığına   
sunulur.                                    
  Bağlı kuruluşun plan,program ve raporları Yüksek Kurum Başkanlığınca incele-
nir.Tamamı veya bazı bölümleri hakkında Yönetim Kurulunun görüşleri alınabilir, 
özel inceleme için komisyon veya kişiler görevlendirilebilir,düzeltilebilir,  
geliştirilebilir veya düzeltilmesi ve geliştirilmesi için bağlı kuruluş başkan- 
lıklarına gönderilebilir.                            
  Son şeklini alan plan ve programlarla uygulama raporları,Yüksek Kurum Başka-
nı tarafından nisan ayı sonuna kadar bir yıl sonrasının bütçesiyle birlikte Yük-
sek Kurulun onayına sunulur.                          
  Yüksek Kurulca onaylanan plan ve programlar Yüksek Kurum ve bağlı kuruluş- 
larca uygulamaya konur.                             
  Planda bulunmayan,ancak yapılması sonradan gerekli görülen çalışmalar,Yüksek
Kurum Başkanı veya bağlı kuruluş yürütme kurulunun önerisi üzerine,bütçe hüküm- 
leri ve imkanları gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulu kararıyla plana alına-
bilir.                                     
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
       Yüksek Kurumun ve Bağlı Kuruluşların Bütçelerinin Hazırlanması   
  Bütçelerin Hazırlanması                           

  Madde 21 - Bütçelerin hazırlanmasında uyulacak esaslar,bütçe hazırlıklarının
başlangıcında Yüksek Kurum Başkanlığınca yayımlanacak bütçe duyurusuyla Yüksek 
Kurum Genel Sekreterliğine ve bağlı kuruluş başkanlıklarına duyurulur.     
  Duyuruda,bütçe taslaklarının nasıl hazırlanacağı,temel ilke ve hedefler,  
program sınıflandırılması,hizmet ve malzeme maliyetlerinin belirlenmesinde   
uyulacak esaslar ve gerekli görülen diğer hususlara yer verilir.        
  Kanunun 11 inci maddesine göre Yurt içinde ve dışında araştırma,inceleme  
uzman ve elemanlarından kurulacak olan bilimsel araştırma ve uygulama birim veya
kollarının giderlerinin karşılanmasıyla ilgili ödenekler bütçelerde gösterilir. 
  Bağlı kuruluş bütçe taslakları,bağlı kuruluş başkanlıklarınca şubat ayı so- 
nuna kadar hazırlanır ve yürütme kurullarına sunulur.              
  Yürütme kurulları hazırlayacakları bütçe tasarılarını,mart ayı sonuna kadar 
bilim kurullarına sunarlar,                           
  Bilim kurullarınca incelenen tasarılar,nisan ayı sonuna kadar Yüksek Kurula 
sunulmak üzere Yüksek Kurum Başkanlığına verilir.                
  Yüksek Kurum bütçe tasarısı Yüksek Kurum Başkanlığınca mart ayı sonuna kadar
hazırlanır, Yönetim Kuruluna gönderilir,bu Kurulca incelendikten sonra nisan ayı
sonuna kadar Yüksek Kurula sunulur.                       
  Yüksek Kurulca onaylanan bütçe tasarıları kesinleşir.            
  Kesinleşen bütçelerde yer alan ödeneklerden Ülkenin mali politikasına ters 
düşmediği takdirde kısıntı yapılmaz.                      
  Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar bütçelerine Devlet bütçesinden yapılacak  
aktarmalar,Başbakanlık bütçesinde yeralır.                   
                                        
                 ALTINCI BÖLÜM                 
            İşbirliği,Destekleme ve Uygulama            
  İşbirliği Esasları                             

  Madde 22 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar,Kanunun 2 nci maddesinde belir- 
tilen amaçları gerçekleştirmek üzere;                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Yurt içinde ve dışında kendi konularında araştırma yapan kurum ve kuru- 
luşlar, araştırma merkezleri,arşivler,gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği,kitap 
ve yayın alış verişi yapabilirler,                       
  B) Bağlı kuruluşlarda yürütme kurullarının,Yüksek Kurumda Yönetim Kurulunun 
teklifi ve Yüksek Kurulun gerektiğinde bilim kurullarının da görüşünü alarak  
vereceği karar üzerine yerli ve yabancı bilimsel kuruluşlara üye olabilir,   
temsilci gönderebilir,kongrelere katılabilir,bu kuruluşlarla ortak araştırma ve 
çalışma yapabilirler.                              
  Yabancı kurum ve kuruluşlara üye olunmasında Dışişleri Bakanlığının görüşü 
alınır.                                     
  Yurt içi görevlendirmeler,bağlı kuruluş başkanları veya Yüksek Kurum Başka- 
nının onayıyla,yurt dışı görevlendirmeler,yürütme kurullarının teklifi ve    
Yönetim Kurulunun kararıyla yapılır.                      
  Bilgi ve Belge Talebi                            

  Madde 23 - Yüksek Kurum ve Bağlı kuruluşlar,Kanunun verdiği görevleri yerine
getirmek amacıyla çalışmaları için gerekli gördükleri bilgi ve belgeleri ilgili 
mevzuat hükümleri çerçevesinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve bunların 
yurt dışı teşkilatlarından, üniversitelerden,derneklerden,eğitim,bilim,kültür ve
sanat kurum ve kuruluşlarından,araştırma merkezlerinden,diğer hakiki veya hükmi 
şahıslardan isteyebilirler.                           
  Destekleme Esasları                             

  Madde 24 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar,amaç ve görevleri doğrultusunda 
yapılacak araştırma,proje, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını,Yurt içinde ve
dışında düzenlenecek konferans,sempozyum,kollokyum,seminer,kurs,kongre ve benze-
ri bilimsel toplantıları,Yüksek Kurum Başkanının veya yürütme kurullarının   
önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla destekleyebilirler,kamu,kurum ve kuruluş- 
larının çalışmalarına katılabilir,yardım isteklerini aynı şekilde karşılayabi- 
lirler.                                     
  Burslar                                   

  Madde 25 - Her yıl Yurt içinde ve dışında kaç kişiye,hangi alanda,ne miktar-
da ve hangi şartlarda burs verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yüksek 
Kurulca tesbit edilir ve ilan olunur.                      
  Burs verilmesine dair esaslar yönetmelikte gösterilir.           
  Yarışma ve Ödül                               

  Madde 26 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar,çalışma konularıyla ilgili ya- 
rışmalar düzenleyebilir ve ödüller verebilirler.                
  Yarışma ve ödüllerle ilgili esaslar yönetmelikte gösterilir.        
  Çalışmaların Sonuçları                           

  Madde 27 - Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlar,çalışmaları sonunda belirledik- 
leri ilke ve esasların benimsenmesi,yaygınlaştırılması için gerekli önlemleri  
alırlar,ilgili kamu,kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla bu konuda ortak  
çalışmalar yapabilirler.                            
              YEDİNCİ BÖLÜM                    
         Personel İşlemleri ve Özlük Hakları              
   Personel Statüsü ve Özlük Hakları                     

   Madde 28 - Atatürk Kültür,Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda ve bağlı kuruluşla-
rında sözleşmeli çalıştırılacak personele uygulanacak usul ve esaslar yönetme- 
likle belirlenir.                                
   Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 217 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren idare,kurum ve kuruluşlarda 
çalışmakta olup Yüksek Kurum Başkanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevlendirilen 
personel,bu süre içinde aylıksız izinli sayılırlar.Bunlardan Yüksek Kurum ve  
bağlı kuruluşlarında kadro karşılığı görevlendirilenler,görevlendirildikleri  
kadronun her türlü hak ve ödemesinden yararlanırlar.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kanunun 11 inci maddesinin (b) fıkrası gereğince görevlendirilenlere,telif 
hakkı veya proje ihalesi usulü yahut aynı Kanunun 97 nci maddesinin (a) fıkrası 
gereğince ödeme yapılır.                            
  Sözleşmeli Personel Alımı                          

  Madde 29 - Bakanlar Kurulunca ücret ve benzeri hususlarla ilgili olarak   
çıkarılacak kararname esaslarına göre kadrosuz sözleşmeli personel almaya ve  
çalıştırmaya,Yüksek Kurum Başkanlığında Yüksek Kurum Başkanının,bağlı kuruluş- 
larda yürütme kurulunun teklifiyle Yönetim Kurulu yetkilidir.          
  Geçici Süreli Görevlendirme                         

  Madde 30 - Yüksek kurumda görevli sözleşmeli personel bağlı kuruluşlarda,  
bağlı kuruluşlarda görevli olanlar Yüksek Kurumda ve diğer bağlı kuruluşlarda, 
kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda,Yüksek Kurum Başkanının onayıyla  
geçici olarak görevlendirilebilirler.                      
  Üyelerle İlgili Disiplin İşleri                       

  Madde 31 - Üyelerin kurumun amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan veya bunlara  
aykırı olan tutum ve davranışları yahut görevlerini ihmal etmeleri dolayısıyla 
haklarında disiplin kararları almaya bağlı kuruluşun yürütme kurulu yetkilidir. 
Kurul,kol,komisyon ve çalışma gruplarının üst üste üç toplantısına veya birbiri-
ni izleyen beş toplantısından aralıklı da olsa üçüne izinsiz veya özürsüz olarak
katılmamak,kendisine verilen veya kendisinden beklenen görevi yapmamak da görevi
ihmal sayılır.                                 
  Yürütme Kurulu kararları,ilgili üyeye,üyesi bulunduğu bağlı kuruluş başkanı-
na ve Yüksek Kurum Başkanına yazılı olarak bildirilir.             
  Yürütme kurulu kararlarına karşı,ilgili üye,Yüksek kurum veya bağlı kuruluş 
başkanınca,bildirimden itibaren yedi gün içinde,Yönetim Kurulunun itiraz oluna- 
bilir.Yönetim Kurulu kararları kesindir.                    
                                        
                 SEKİZİNCİ BÖLÜM                
                                        
                 Çeşitli Hükümler               
                                        
  Yurt Dışından Yapılacak Çağrılar                      

  Madde 32 - Kongre,konferans,seminer ve benzeri toplantı ve çalışmalara,Yük- 
sek Kurum Başkanının veya yürütme kurullarının teklifi Yönetim Kurulunun kara- 
rıyla yurt dışından bilim adamları ve araştırmacılar çağrılabilir.       
  Ücretsiz İzin                                

  Madde 33 - Bağlı oldukları kurumların tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre 
kendilerine ücretsiz izin verilen Yönetim Kurulu ve yürütme kurulu üyeleri,Yöne-
tim Kurulu kararıyla kurumlarında verilen izin süresi kadar ücretsiz izinli   
sayılırlar.Ancak bu süre bir yıldan fazla olamaz.                
  Basımevi                                  

  Madde 34 - Basımevi,Türk Tarih Kurumu Başkanlığına bağlı bir kamu işletmesi-
dir.                                      
  Basımevi,Yüksek Kurum ve bağlı kuruluşlarının,bakanlıkların,üniversitelerin 
ve diğer kamu idare,kurum ve kuruluşlarının yayınlarını,Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığının okul kitaplarını öncelikle,diğer tüzel kişilerle gerçek kişi- 
lerin yayınlarını imkanları elverdiği ölçüde basar.               
  Kamu kurum ve kuruluşları,büyük baskı işlerini,Türk Tarih Kurumu Basımevinde 
yaptırabilirler.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başkanların Kol,Komisyon ve Gruplara Başkanlık Etmeleri           
                                        

  Madde 35 - Yüksek Kurum Başkanı,dilerse,bilim kurullarına,bütün bilim ve  
uygulama kollarına,komisyonlara ve gruplara,bağlı kuruluş başkanları da kendi  
kuruluşlarına bağlı kol,komisyon ve gruplara başkanlık edebilirler.       
                                        
  Hizmet Yüklenenin Değiştirilmesi                      
                                        

  Madde 36 - Bilim ve uygulama kolu,çalışma grubu veya kişilere verilen iş,  
önceden belirtilen sürelere ve şartlara uygun olarak yapılmazsa,yürütme kurul- 
larının önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla başka bilim ve uygulama kolu,çalış- 
ma grubu veya kişilere verilebilir.Bu sebeple geri alınan iş için geçerli bel- 
geyle kanıtlanmış giderler dışında ödeme yapılmaz.               
                                        
  Tüzük ve Yönetmelik Tasarıları                       
                                        

  Madde 37 - Yüksek Kurumla ilgili tüzük ve yönetmelik taslakları Yönetim Ku- 
rulunda,bağlı kuruluşlarla ilgili olanlar ilgili yürütme kurulları,bilim kurul- 
ları ve Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Yüksek Kurula sunulur.      
                                        
  Yürürlük                                  
                                        

  Madde 38 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri,yayımı tarihinde  
yürürlüğe girer.                                
                                        
  Yürütme                                   
                                        

  Madde 39 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.