Endeksler
         FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİKLERİ        
              VE FEDERASYONU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  28.3.1986, No : 86/10534       
  Dayandığı Kanunun Tarihİ      :  5.12.1951, No : 5846         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  28.4.1986, No : 19091        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi : 25, S. 1023       
                                        
                                        
                 BİRİNCi KISIM                 
             Kapsam, Deyimler, Genel Hükümler           
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Türkiye fikir ve sanat eseri sahipleri meslek birliklerinin ve  
Türkiye Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri Federasyonunun kurulma-
larına ve tüzelkişiliklerinin sona ermesine ilişkin usul ve esaslar, zorunlu or-
ganlarının kuruluşu ve görevleri, gelirleri, Yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar-
la ilişkileri, denetlenmeleri, birliklerin şube açabilecekleri bölgeler, ilk ge-
nel kurullarını toplayabilmeleri için gerekli en az üye sayısı, meslek birlikle-
rine üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları, tazminat ve telif ücret- 
lerinin dağıtım usulleri, birliklerin ve Federasyonun çalışmalarına ilişkin di- 
ğer hususlar bu Tüzükte gösterilmiştir.                     
                                        
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte, "Bakanlık", Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Federasyon", 
Türkiye Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri Federasyonu, "Meslek  
birligi", "birlik", Türkiye fikir ve sanat eseri sahipleri meslek birlikleri an-
lamında kullanılmıştır.                             
                                        
  Tüzelkişilik                                

  Madde 3 - Birlikler ve Federasyon, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kuru- 
lunca onaylanan tip statülere uygun biçimde düzenlenmiş tüzüklerin eklendiği ku-
ruluş bildirisinin merkezlerinin bulunduğu yerin valiliğine verilmesiyle tüzel- 
kişilik kazanırlar.                               
  Birlikler ve Federasyon özel hukuka tabi tüzelkişilerdir.          
                                        
  Üyelerin temsili ve mali hakların izlenmesi                 

  Madde 4 - Meslek birlikleri, kamu idare, kurum ve kuruluşları ve gerçek kişi
ve özel hukuk tüzel kişileriyle ilişkilerinde birliğe kayıtlı bütün üyelerin,  
mali haklarının izlenmesinde yetki belgesi vermiş üyelerin temsilcisi durumunda-
dır.                                      
  Türk uyruklu eser sahiplerinin mali hakları, Ülke içinde, bu Tüzük gereğince
kurulan meslek birlikleri dışındaki birlik, dernek ve benzeri kuruluşlarca izle-
nemez.                                     
                                        
  Birliğin ve Federasyonun temsili ve imza yetkisi              

  Madde 5 - Meslek birlikleri ve Federasyon, yönetim kurulu başkanlarınca tem-
sil edilirler.                                 
  Temsil yetkisi, başkanın önerisi ve yönetim kurulu kararıyla tamamen veya  
kısmen, kurul üyelerinden bir veya birkaçına devredilebilir.          
  Mali hakların izlenmesinde, birliğin kamu idare, kurum ve kuruluşlarıyla ve 
üçüncü kişilerle ilişkilerinde, genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevli- 
sine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Merkezler                                  

 

 
  Madde 6 - Türkiye Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri Federas- 
yonuyla Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ve Türkiye Güzel
Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin merkezleri Ankara'da Türkiye Musiki Ese-
ri Sahipleri Meslek Birliğiyle Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliğinin 
merkezleri İstanbul'dadır.                           
  Meslek birlikleri ve Federasyon, 7 nci maddenin üçüncü fıkrası, 29 uncu mad-
denin G bendi ve 38 inci madde hükümlerine göre açılabilecek şubelerden başka, 
ne ad altında olursa olsun, merkezleri dışında örgüt kuramazlar, temsilcilik  
açamazlar.                                   
                                        
                  İKİNCİ KISIM                
          Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birlikleri      
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
          Meslek Bİrliklerinin Kurulması, Türleri, Kuruluş      
               Amaçları ve Çalışma Konuları            
                                        
  Meslek birliklerinin kurulması                       

  Madde 7 - Meslek birlikleri, bu Tüzük hükümlerine göre asıl üye olma nite- 
liklerini taşıyan en az yedi gerçek veya tüzelkişi tarafından kurulabilir.   
  Aynı alanda, birden çok meslek birliği kurulamaz.              
  Meslek birlikleri, bölgelerde şube açabilirler.               
                                        
  Kuruluş başvurusu                              

  Madde 8 - Meslek birliklerinin kurulmasıyla ilgili başvuru, meslek birliği- 
nin adı, ikametgah adresi, kurucuların ad ve soyadlarıyla doğum yerleri ve doğum
tarihleri, meslek veya sanatları, uyruklukları, ikametgahları belirtilmek, kuru-
cularca imzalanmak, ayrıca, kurucuların nüfus cüzdanı örnekleri, adli sicil bel-
geleri, kurucularca düzenlenmiş olan ve birliğe asıl üye olabilme niteliklerini 
taşıdıklarını belirten imzalı bildiriler ve kurucularca imzalanmış birlik tüzü- 
ğünden beş tanesi eklenmek suretiyle yapılır.                  
  Başvurunun yapıldığı gün ve saat, valilikçe, bildiriye ve başvuranlara veri-
lecek alındı belgesine yazılır.                         
  Valilikçe, bildiri ve belgelerin bir örneği İçişleri Bakanlığına, üç örneği 
de Bakanlığa gönderilir.                            
                                        
  Geçersiz başvurular                             

  Madde 9 - Meslek birliklerinden birini kurmak üzere birden çok başvuru ya- 
pılmışsa, ilk başvurudan sonrakilerin geçersiz olduğu, başvuranlara, valilikçe 
yazılı olarak bildirilir.                            
                                        
  Meslek birliklerinin türleri, kuruluş amaçları, çalışma konuları      

  Madde 10 - A) Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği    
(İLESAM), herhangi bir şekilde dille ifade olunan bütün eserlerle rakslar, yazı-
lı koreografi eserleri, pandomimalar ve benzeri sözsüz sahne eserleri, bedii ni-
teliği bulunmayan teknik ve bilimsel fotoğraf eserleri, haritalar, planlar, pro-
jeler, krokiler, resimler, coğrafya, topografya ve mimarlığa ilişkin maketler ve
benzeri bilim ve edebiyat eserleri sahiplerinin,                
  B) Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), her nevi sözlü  
ve sözsüz musiki eserleri sahiplerinin.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C) Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), bedii nite- 
liği bulunan yağlı ve suluboya tablolarla resimler, desenler, pasteller, gravür-
ler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma ve benzeri usullerle maden,
taş, ağaç veya diğer bir madde üzerine çizilen veya tespit edilen eserlerle,  
heykeller, kabartmalar ve oymalar, mimarlık eserleri, el işleri ve küçük sanat 
eserleri, fotoğraf eserleri sahiplerinin,                    
  D) Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SESAM), sinema filmleri, 
öğretici, teknik ve güncel filmlerle bilimsel, teknik veya bedii nitelikte pro- 
jeksiyon diyapozitifleri ve benzeri eser sahiplerinin,             
  Ortak çıkarlarını korumak ve mali haklarının izlenmesini, alınacak tazminat 
ve telif ücretlerinin tahsilini ve dağıtımını sağlamak amacıyla kurulurlar.   
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                   
             Meslek Birliği Üyeliği                
  Üye olma hakkı ve serbestisi