Endeksler
                  KURULU TÜZÜĞÜ                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 1.8.1985, No : 85/9750         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 14.2.1985, No: 3152          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 12.9.1985, No: 18866          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5 Cildi : 25, S. 1006         
                                        
                   BİRİNCİ KISIM               
                  Kapsam ve Deyimler              
  Kapsam                                   

  Madde 1 - İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının görev ve  
yetkileri, müfettişlerin seçilme ve atanmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, 
çalışma usul ve esaslarıyla teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma 
işlerine ilişkin esaslar, bu Tüzükte gösterilmiştir.              
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu tüzükte;                            
  Bakanlık, İçişleri Bakanlığı,                        
  Bakan, İçişleri Bakanı,                           
  Teftiş Kurulu, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu,          
  Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı,      
  Başkan, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı,          
  Müfettiş, mülkiye başmüfettişi ve mülkiye müfettişi,            
  anlamında kullanılmıştır.                          
                 İKİNCİ KISIM                  
             Kuruluş, Görevler ve Yetkiler             
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
            Teftiş Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri          
  Kuruluş                                   

  Madde 3 - Teftiş Kurulu, müfettişlik sıfatını kazanmış olanlar arasından  
atanan bir başkanla, derece ve unvanları kadrolarında belirtilen yeteri kadar  
müfettişten oluşur.                               
  Kurulun yazı ve hesap işleri bürolarca yürütülür.              
  Bağlılık                                  

  Madde 4 - Teftiş Kurulu, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişler, teftiş, de- 
netleme, araştırma, inceleme ve soruşturmaları Bakan adına yaparlar.      
  Müfettişlere, Bakanla Teftiş Kurulu Başkanı dışında, hiç bir yerden, emir  
verilemez.                                   
  Teftiş Kurulunun görevleri                         

  Madde 5 - Teftiş Kurulunun görevleri aşağıda gösterilmiştir :        
  A - Bakanlık merkez birimlerinin, bağlı kuruluşlarının, Bakanlığın denetim 
ve gözetimi altında bulunan kuruluşların, il ve ilçe kuruluşlarının, mahalli  
idarelerle bunlara bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulan  
birlik,işletme,müessese ve teşebbüslerin çalışmalarını, işlemlerini ve hesap-  
larını teftiş etmek ve denetlemek,                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B - Yukarıda belirtilen birim ve kuruluşların personeli ve mahalli idarele- 
rin seçilmiş veya atanmış organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevli- 
leri hakkında inceleme araştırma ve soruşturma yapmak,             
  C - Çeşitli konuları incelemek ve araştırmak,                
  D - Bakanlığın merkez, il ve ilçe kuruluşlarıyla mahalli idareler kuruluşla-
rında özel teftişler yapmak,                          
  E - Teftiş rapor ve layihalarıyla soruşturma rapor ve fezlekelerini incele- 
yip değerlendirmek,                               
  F - Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını hazırlamak, Bakanlık ve bağ- 
lı kuruluşların denetim programları arasında uyum sağlamak,           
  G - Yönetmelikleri uyarınca kaymakam adlarıyla mahalli idareler kontrolörü 
adaylarının müfettişler yanında denenme ve yetiştirilmelerini sağlamak,     
  H - Kanunlarla ve bu Tüzükle verilen diğer görevleri yapmak.        
                                        
  Çalışma merkezleri                             

 

 
  Madde 6 - Teftiş Kurulunun merkezi Ankara'dır.               
  Ancak, gerektiğinde Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Bakanın onayıyla  
Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bun- 
lar, aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde, Teftiş 
Kurulu Başkanlığınca verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetleri- 
nin yürütülmesinden, müfettişlerin büroyla ilişkilerinin düzenlenmesinden bu  
merkezlerdeki kıdemli müfettiş sorumludur.                   
  Müfettişlerin çalışacakları merkezler, Başkanın önerisi üzerine Bakanın ona-
yıyla belirlenir.                                
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
      Teftiş Kurulu Başkanının ve Yardımcılarının Görev ve Yetkileri    
                                        
  Başkanın görev ve yetkileri                         

  Madde 7 - Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir :       
  A - Teftiş Kurulunu yönetmek, denetlemek, çalışmalarını düzenlemek,     
  B - Müfettişliğe atanacakları seçmek ve önermek,              
  C - Yıllık çalışma ve teftiş programlarını hazırlamak, genel teftiş, özel  
teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak müfettişleri 
seçmek ve çalışmalarını izlemek,                        
  D - Bakanın teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma emirleri  
üzerine müfettişleri görevlendirmek ve emirlerin uygulanışını izlemek,     
  E - Bakanın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, araştırma, 
inceleme ve soruşturma yapmak,                         
  F - Teftiş, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma işlerinde, müfettiş- 
lerin Bakanla ilişkilerinde aracılık etmek,                   
  G - İnceleme ve araştırmalar yapmak ve meslek bilgilerini geliştirmek ama- 
cıyla dış ülkelere gönderilecek müfettişleri belirlemek,            
  H - Müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,             
  İ - Müfettişlerin, hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygu- 
lanmasına katılmalarını sağlamak,                        
  j - İdareyle müfettişler veya müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına 
ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla, müfettiş-
lere, inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar düzenle- 
mek,                                      
  K - Layiha, rapor ve fezlekeleri incelemek, layiha ve raporlardaki eksiklik-
lerin tamamlatılmasını, yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ilgili yerlere 
gön-                                      
                                        
                                        
                                        
dermek, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sonuçlarına gö-  
re gerekli görülen işlem ve önlemler hakkında Bakanlığa öneride bulunmak,    
  L - Teftiş işlerinin genel gidişi, teftiş usullerinin iyileştirilmesi ve  
geliştirilmesi konularında Bakana öneride bulunmak,               
  M - Teftiş Kurulunun genel durumuna ve gerekirse Teftiş Kurulu çalışmaları- 
nın sonuçlarına göre, Kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel gi- 
dişine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Bakana sunmak,           
  N - Teftiş Kurulunun ve müfettişlerin giderlerini incelemek ve düzen altın- 
da tutmak, gelecek yıl giderleri tahminini Bakanlığa bildirmek,         
  Ö - Büro hizmetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,           
  P - Teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık merkez birim  
başkanları ve müfettişlerin katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak,    
  R - Bu Tüzükte öngörülen yönetmelik ve teftiş rehberlerini hazırlamak,   
  S - Bakanlık çalışmalarının kuruluş amaçlarına, mevzuat, plan ve programa  
uygun olarak yürütülmesini sağlamak için Bakana önerilerde bulunmak,      
  T - Bakanlık ana hizmet birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının teftiş prog-  
ramlarının düzenlenmesi ve uygulanması sırasında bunların genel müdürleri ve  
başkanlarıyla işbirliği yaparak programlar arasında uyum sağlamak,       
   U - Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüyle işbirliği halinde mahalli idareler 
kontrolörlerinin çalışmalarını görev yerlerinde izlemek veya müfettişlere iz-  
letmek,                                     
  Ü - Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.     
  Başkan yardımcılığı                             

  Madde 8 - Her yılın nisan ayında, en az üç yıl kıdemli olan müfettişler   
arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla yeteri kadar Başkan yardımcısı 
görevlendirilir. Başkan yardımcılarının görev süreleri bir yıldır; süresi bi-  
tenler yeniden görevlendirilebilirler.                     
  Başkan yardımcılarının görevleri                      

  Madde 9 - Başkan yardımcıları;                       
  A - Teftiş layiha ve raporlarında, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine, 
Bakanlık emir ve genelgelerine, Kurulun belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine  
aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların dü- 
zeltilmesi ve tamamlatılması, müfettişin, bu konuda aydınlatılması ve Teftiş  
Kurulunda görüş birliğinin sağlanması,                     
  B - Soruşturma, inceleme ve araştırma raporlarındaki eksikliklerin tamam-  
latılması, yanlışlıkların düzeltilmesi,                     
  C - Layiha, rapor ve fezlekelerin yerlerine gönderilmesi,          
  D - İnceleme ve araştırma raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlen- 
mesi,                                      
  E - Teftiş Kurulunun genel durumuna ve gerekirse Teftiş Kurulu çalışmala-  
rının sonuçlarına göre, Kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel  
gidişine ilişkin yıllık raporların düzenlenmesi amacıyla inceleme ve araştırma 
yapılması,                                   
  F - Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması          
  İşlerinde ve Başkan tarafından verilecek hizmetle ilgili diğer görevlerde  
Başkana yardımcı olarak çalışırlar.                       
  Başkan yardımcılarına, zorunluluk olmadıkça, teftiş, denetleme, inceleme ve 
soruşturma görevleri verilmez.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
           Müfettişlerin Seçilme ve Atanmaları            
  Müfettişliğe atanma koşulları                        

  Madde 10 - Müfettişliğe atanabilmek için;                  
  A - Kaymakamlık sıfatını kazanmış, Bakanlığın merkez ve iller kuruluşların- 
da en az altı yıl çalışmış ve mahrumiyet ilçesi hizmetini bitirmiş olmak,    
  B - Yarışma sınavının açıldığı yılın ocak ayının birinci gününde 38 yaşını 
doldurmamış bulunmak,                              
  C - Sicil başarısı, tutum ve davranışları ve yabancı dil bilgisi yönünden  
yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılacak inceleme ve değerlendirme so- 
nunda yeterli puanı almış olmak,                        
  D - Yarışma sınavını kazanmak,                       
gerekir.                                    
  Yarışma sınavı kurulu