Endeksler
                                        
         SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ İDARİ VE            
           ADLİ GÖREVLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.7.1985, No: 85/9709         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 9.7.1982, No: 2692           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 7.8.1985, No: 18835          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 24,S.2194          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Kapsam ve İdari Görevler                
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Sahil Güvenlik Komutanlığının görevlerinden hangilerinin idari,  
hangilerinin adli olduğu bu Tüzükte gösterilmiştir.               
  Liman sınırları içindeki ve dışındaki idari görevler :           

  Madde 2 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları içinde ve dışındaki 
idari görevleri aşağıda gösterilmiştir.                     
  A - 1) Kaçakçılığın önlenmesi amacıyla deniz araçlarını izlemek,      
  2) Kaçak eşya, silah, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu madde bulunduğundan 
kuşkulanılan deniz araçlarında veya araçlardaki denk ve sandıklarda arama yap- 
mak,                                      
  3) Deniz araçlarına yanaşıp yük ve belgelerini incelemek,          
  4) Gümrük idaresi bulunmayan kıyılara izinsiz yanaşan veya karayla yahut di-
ğer deniz araçlarıyla ilişki kuran deniz araçlarında arama yapmak, yük ve belge-
lerini incelemek,                                
  5) Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun ek 1 inci maddesi hükmüne göre 
kurulan emniyet bölgelerinde, bu bölgelerden veya bu bölgelere yapılan deniz ta-
şımalarında, kabotaj ve yük beyannamelerini incelemek ve sözü edilen maddeye gö-
re çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı hükümlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, 
  B) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa ve yönetmeliklerine aykırı 
eylemleri izlemek, önlemek, ilgililere bildirmek,                
  C -1) Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerine sığınan deniz araçları- 
nın, durumu, sığınma nedenleriyle birlikte yetkili komutanlığa veya yerel mülki-
ye amirliğine bildirip bildirmediklerini, uluslararası işaretleri gösterip gös- 
termediklerini incelemek ve yetkili komutanlığa veya yerel mülkiye amirliğine  
bildirmek, kalmasına izin verilmeyen aracın yasak bölgeyi en kısa sürede terket-
mesini sağlamak, savunma tesislerine ve güvenliğine zarar verebilecek eylemleri-
ne karşı önlemler almak ve bu konularda yerel mülkiye amirliğiyle işbirliği   
yapmak,                                     
  2) Kötü hava koşulları veya arıza yüzünden uluslararası işaretler göstererek
ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerine sığınan yabancı bandıralı deniz  
araçlarını izlemek, durumu yetkili komutanlığa veya yerel mülkiye amirliğine  
bildirmek, hava koşulları düzeldiğinde veya arıza giderildiğinde, bölgeyi terke-
dişlerini, gerekli görülen hallerde, aracın bölge dışında uygun bir barınma ye- 
rine çektirilmesini izlemek ve bu konularda yerel mülkiye amirliğiyle işbirliği 
yapmak,                                     
  3) Birinci ve ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerinde dürbünle gözet- 
leme yapılması, görevli olmayan kimselerce bölgenin fotoğrafının ve filminin çe-
kilmesi, harita ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gi-
bi eylemleri, bölgenin savunma ve güvenlik önlemlerini aksatacak, bozacak ve  
açıklayacak aygıtların kullanılmasını önlemek,                 
  4) Birinci ve ikinci derece deniz askeri yasak bölgelerine girme yasağına ve
ikinci derece deniz askeri yasak bölgesindeki turistik yerlere yabancı uyruklu 
kişilere ait deniz araçlarının girip çıkmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine 
aykırı eylemleri izlemek, önlemek.                       
TÜZÜKLER, AĞUSTOS 1991 (Ek -8)                         
                                        
                                        
  Liman sınırları dışındaki idari görevler :                 

  Madde 3 - Sahil Güvenlik Komutanlığının liman sınırları dışındaki idari gö- 
revleri aşağıda gösterilmiştir.                         
                                        
  A - Türkiye kıyılarında ve karasularında yabancı bandıralı gemilerin bir  
noktadan bir noktaya deniz taşımacılığı ve deniz işleri, yabancı uyrukluların  
kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık ve deniz işçiliği yapıp yapmadıklarını 
izlemek, yapmalarını önlemek,                          
  B - Türkiye kıyılarında ve karasularında yabancı ve Türk bandıralı gemilerin
telsizlerinin ve bunların kullanılışının Telsiz Kanununa ve uluslararası sözleş-
melere uygun olup olmadığını izlemek, gerektiğinde ruhsatlarının iptali için du-
rumu Ulaştırma Bakanlığına bildirmek,                      
  C - Türkiye kıyılarında ve karasularında seyreden deniz araçlarının yolculu-
ğa izin, yola elverişlilik ve tonilato belgelerini, taşınan yolcu sayısının yola
elverişlilik belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını, bordalarında yükleme 
markası bulunup bulunmadığını, yükleme çizgilerinde gösterilen veya yönetmeli- 
ğinde öngörülenden çok yük taşıyıp taşımadığını, tehlikeli eşyanın taşınmasına 
ilişkin kurallara uyulup uyulmadığını, denizde çatışmayı önlemek için bulundu- 
rulması gerekli fener ve işaretlerin bulundurulup bulundurulmadığını denetlemek,
çatışmalarda ve başka gemilerden imdat işareti alındığında tehlikede bulunanla- 
rın yardımına gitme zorunluluğuna uyulmasını sağlamak, gerektiğinde bu durumları
ilgili makamlara bildirmek,                           
  D - Limanlara gelen gemilerin sıhhat patentalarını denetlemek, kaza, fırtına
ve olağanüstü haller nedeniyle bir limana sığınmak zorunda kalan gemilerin li- 
mandan hareketlerinde vize alıp almadıklarını izlemek, gerektiğinde, ilgili ma- 
kamlara bildirmek,                               
  E - Deniz araçlarıyla yapılan hayvan taşımalarında menşe şahadetnamesi ve  
veteriner sağlık raporu bulunup bulunmadığını incelemek, bu araçlarda bulaşıcı 
ve salgın hayvan hastalığı veya nedeni bilinmeyen hayvan ölümü görüldüğünde veya
haber alındığında yerel mülkiye amirliğine veya hükümet veteriner hekimine ve  
zorunlu hallerde en kolay haberleşilebilecek mülkiye amirliğine haber vermek,  
  F - İthal edilen bitkilerin sağlık sertifikalarını ve menşe şahadetnameleri-
ni, ihraç edilen bitkilerin ihraç izinlerini denetlemek, ithal edilecek veya  
transit geçecek bitkileri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenen has-
talıklı, zararlı ve ülkeye girmesi veya transit geçmesi yasak bitkiler listesine
göre incelemek ve gerekli hallerde yerel zirai mücadele ve zirai karantina örgü-
tüne haber vermek,                               
  G - Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemilerin ve gemilerdeki balıkçı  
personelinin ruhsatlarını denetlemek, patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma,  
trolle su ürünleri istihsali, zaman, mevsim, cins, ağırlık ve büyüklük itibariy-
le su ürünleri istihsali,yabancıların su ürünleri istihsali yasaklarına uyulup 
uyulmadığını ve istihsal araçlarının öngörülen nitelikleri taşıyıp taşımadıkla- 
rını, su ürünleri nesillerinin devamını engelleyecek girişimleri ve tüple dalış-
ları izlemek, önlemek ve gerektiğinde ilgili kuruluşlara bildirmek,       
  H - Pasaport Kanununa aykırı eylemleri önlemek,               
  İ - Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanuna aykırı ey-
lemleri izlemek,önlemek,                            
  J - Gemilerin;                               
  1) Limandan ayrılmadan önce sağlık işlemlerini yaptırıp yaptırmadıklarını, 
  2) İthalat yapıp yapmadıklarını,                      
  3) Bulaşık oldukları halde koruma yerinden hareket etmeden önce, temiz pra- 
tika alıp almadıklarını,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  4) Gerektiği halde gündüzleri ön direğe sarı karantina bayrağı çekip çekme- 
diklerini, geceleri üstte kırmızı, altta beyaz fener bulundurup bulundurmadıkla-
rını,                                      
  5) Türk limanları arasında çalışan ve 250 tona kadar olanlarının gemi sağlık
cüzdanlarının bulunup bulunmadığını,                      
  denetlemek, gerektiğinde yetkili makamlara bildirmek,            
  K - Yabancı limanlardan gelen veya bu limanlara gitmek üzere Türk karasuları
dışına çıkan yatların sınır kapılarından giriş ve çıkış yapıp yapmadıklarını,ya-
bancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları yatların evrakında gösterilen gü-
zergah üzerinde seyredip etmediklerini, bu güzergah üzerinde gümrük idaresi bu- 
lunmayan yerlere gezi amacıyla yanaşmalarında veya demirlemelerinde, bu yerler 
hakkında başka yasakların bulunup bulunmadığını, yabancı bayraklı yatların Tür- 
kiye'de kalma sürelerine uyup uymadıklarını, Türk ve yabancı uyruklu kişilere  
gezi, spor ve eğlence amacıyla kiraya verilen Türk Bayraklı yatların ticari   
amaçla kullanılıp kullanılmadığını denetlemek, gerektiğinde yetkili makamlara  
bildirmek,                                   
  L - 1) Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu gereğince, Seyir ve Hidrografi 
Dairesi Başkanlığınca yayınlanan bildirilere,                  
  2) Liman Başkanlığından izin alınmadıkça kara sularında dalgıçlık yapılama- 
yacağı yolundaki Limanlar Kanunu hükmüne,                    
  3) Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüyle Türk Ticaret Kanununun Türk Bayrağını  
çekme hakkı ve yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine                
  aykırı eylemleri izlemek, önlemek,                     
  M - Çevre Kanununda öngörülen kirletme yasağına aykırı eylemleri izlemek ve 
önlemek, Yasanın 22 nci maddesinde belirlenen cezayı kesmek ve mal memerluğuna 
yatırmak,                                    
  N - Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda belirtilen konulara ilişkin ulus- 
lararası andlaşmalar hükümlerine aykırı eylemleri izlemek, önlemek,       
  Ö - Deniz ve kıyılarda gördükleri başıboş mayın, patlayıcı madde ve şüpheli 
cisimleri ve bunların gidiş yönlerini en kısa zamanda en yakın deniz birliğine 
veya bölge liman ve deniz işleri müdürlüğüne yahut liman başkanlığına bildirmek,
ilgililerin işe el koymalarına kadar gerekli koruma önlemlerini almak,     
  P - Deniz Seyir yardımcılarının çalışma durumlarını, yetkili kuruluşlarca  
konulan deniz işaretlerinin sürekliliğini Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı
bildirilerine dayanarak izlemek, denetlemek, görülen aksaklık ve eksiklikleri  
ilgililere bildirmek,                              
  R - Türkiye kıyı ve karasularıyla Uluslararası Sularda Uluslararası Denizde 
Arama ve Kurtarma Sözleşmesinin öngördüğü arama ve kurtarma görevlerini yürüt- 
mek, denizde tehlikeli duruma düşen kimselere yardım etmek, tehlike işareti   
alındığında yardıma koşmak, yetkili makamlara durumu iletmek gerektiğinde ulusal
ve yabancı kurtarma kuruluşuyla işbirliği yapmak,                
  S - Türkiye karasularına giren mültecileri, silah,savaş araç ve gereçlerin- 
den arındırmak ve bu mültecilerle yanlarındaki silah, savaş araç ve gereçlerini 
ilgililere teslim etmek.                            
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
        Komutanlığın Adli Görevleri ve Çeşitli Hükümler         

  Madde 4 - Sahil Güvenlik Komutanlığının adli görevleri şunlardır:      
  A - Bu Tüzüğün 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen görev ve hizmetlerin 
yerine getirilmesi sırasında yasalarda suç sayılan eylemlere rastlanılması ha- 
linde bunlarla ilgili olarak, tutanak tutmak, delilleri saptamak, toplamak ve  
saklamak, sanıkları gözaltına almak, sanıkları ve suç araçlarını yetkili makam- 
lara teslim etmek, suçun denizde başlayıp karada de-              
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
vam etmesi ya da suçluların karaya geçmesi hallerinde, yetkili güvenlik kuvvet 
olaya el koyuncaya kadar, suç delillerinin kaybolmasını ve suçluların kaçmasını 
önlemek amacıyla karada da bu yetkileri kullanmak ve durumu en kısa sürede yerel
mülkiye amirliğine bildirmek;                          
  B - Yetki alanları içinde, genel güvenlik kuvvetlerince kovuşturulması gere-
ken suça rastlanılması veya böyle bir suç ihbarı alınması ya da bu suçların ka- 
rada başlayıp denizde devam etmesi hallerinde, suçun kovuşturulmasında ve suçlu-
ların yakalanmasında diğer güvenlik kuvvetlerine yardım etmek, gerektiğinde bu 
suçlara el koymak, suçluları yakalayıp yetkili makamlara teslim etmek.     
  Sanıklarla suç araçlarının teslimi                     
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 9/8/1991 - 91/2080 K.)                 
  Denizde yakalanan sanıkların ve suç araçlarının teslim edileceği makam, en 
yakın kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığıdır.         
  Deniz durumu veya teknik şartlar buna izin vermiyorsa, yanaşılabilen ilk  
kıyıdaki il veya ilçe merkezi Cumhuriyet başsavcılığına da teslim yapılabilir. 
Bu makamlar gecikmesinde sakınca olan işleri yasaların verdiği yetki ve görev  
kapsamında yaparak, soruşturma evrakını görevli ve yetkili Cumhuriyet başsav-  
cılığına gönderirler.                              
  Diğer güvenlik kuvvetlerinin görevleri                   

  Madde 6 - Hazırlık soruşturması ve yargılama sırasında güvenlik kuvvetlerin-
ce karada yapılacak işler, polis veya jandarma tarafından yürütülür.      
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - 9/7/1982 günlü ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunun- 
un 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu  
Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.        
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2882 - 1                    
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
     16.7.1985 TARİH VE 85/9709 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
      TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                   Farklı Tarihte               
                   Yürürlüge Giren     Yürürlüğe     
  Tarihi     Numarası      Maddeleri       Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
  9.8.1991     91/2080         -         24.8.1991     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
TÜZÜKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2882 - 2                    
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
     16.7.1985 TARİH VE 85/9709 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN         
     TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
            Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
  Tarihi      Numarası      Maddeleri      Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-------------------------------------------------------------------------------