Endeksler
                                        
                                        
            TÜRK BAYRAĞI TÜZÜĞÜ                   
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  25.1.1985, No : 85/9034       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  22.9.1983, No : 2893        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  17.3.1985, No : 18697        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 24,S. 2095        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
             Kapsam ve Deyimler                  
                                        
  Kapsam                                   
                                        

  Madde 1 - Türk Bayrağının ve özel bayrakların standartları, Bayrağın hangi 
kumaşlardan yapılacağı, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak  
takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarında ve bunlar dışındaki yer-
lerde ne zaman ve nasıl çekileceği, Bayrak çekilirken ve indirilirken yapılacak 
törene dair hususlar, kimlerin tabutlarına Bayrak örtülebileceği, ulusal gele- 
neklere göre Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yerleri ve Türk Bayrağı Kanunu- 
nun uygulanmasına dair diğer esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.         
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden :                  
  A) Bayrak, Türk Bayrağı,                          
  B) Uçkurluk, Bayrağın, ipin geçeceği, beyaz kumaştan, Bayrak enince yapılmış
bölümü,                                     
  C) Uçum kenarı, Bayrağın uçkurluk karşısına gelen kenarı,          
  D) Üst kenar, çekildiği zaman Bayrağın üste gelen kenarı,          
  E) Alt kenar, çekildiği zaman Bayrağın alta gelen kenarı,          
  F) Uçkurluk dış kenarı, uçkurluğun direğe gelen kenarı,           
  G) Uçkurluk iç kenarı, uçkurluğun kumaşa dikilen kenarı,          
  H) En, Bayrağın üst ve alt kenarları arasındaki uzaklık,          
  İ) Boy, uçkurluk dış kenarıyla uçum kenarı arasındaki uzaklık,       
  J) Bayrak merkezi, Bayrak dikdörtgeninin köşegenlerinin kesiştiği nokta,  
  K) Bayrak ekseni, Bayrak merkezinden üst ve alt kenarlara paralel olarak  
geçtiği farzedilen çizgi,                            
  anlamına gelir.                               
                                        
              İKİNCİ BÖLÜM                    
         Bayrağın Kumaşı, Standartları ve Direği            
                                        
  Bayrağın kumaşı                               

  Madde 3 - (Değişik: 17/7/1995 - 95/7075 K.)                 
  A) Bayrak, 4 üncü maddede belirtilen standartlarda, al zemin üzerine beyaz 
ay yıldız konmak suretiyle aşağıda gösterilen kumaşlardan yapılır.       
                                        
  1- % 100 naylon,                              
  2- % 100 poliyester,                            
  3- % 50 ipek + % 50 yün,                          
  4- % 50 ipek + % 50 naylon veya poliyester,                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3 ve 4 numaralarda belirtilen kumaşlardan yapılan bayraklar özel hallere  
münhasırdır.                                  
  B) Al ve beyaz renklerin kodları aşağıda gösterilmiştir.          
  1) Al rengin koordinatları;                         
  Parlaklık (aydınlık) = 27,5                         
  Kırmızılık-yeşillik = 44,8                         
  Sarılık-mavilik   = 15,6                         
  olarak alınır ve en çok 3 NBS renk farkı kabul edilir.           
  2) Ay yıldızın beyazlığı, 460 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin 
iki katıyla 620 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin farkı ipek ve sen- 
tetik karışımı kumaşlarda en az % 15, diğerlerinde en az % 60 olmalıdır.    
  Bayrağın yapımında kullanılacak kumaş ve maddelerle ilgili ayrıntılar mecbu-
ri Türk Standardında gösterilir.                        
  Bayrak üreten işletmeler T.S.E. belgesi almak zorundadır.          
  Bayrağın standartları                            

  Madde 4 - Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır : (Ek:1)   
  A) Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır,                 
  B) Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri  
eksen üzerinde bulunur.                             
  C) Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir,     
  D) Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uç-  
kurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır,        
  E) Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi,  
dış çember merkezinden uçum yönüne doğru Bayrak eninin 0,0625 katı uzaklıkta-  
dır,                                      
  F) Ayın ağzı uçum yönüne bakar,                       
  G) Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya  
bölündüğü farzedilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana   
getirilir, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği 
farzedilen çizginin kesiştikleri nokta üzerindedir, bu noktaya iç çemberin ek- 
seni kestiği nokta arasındaki uzaklık, Bayrak eninin üçte birine eşittir,    
  H) Uçkurluğun genişliği, Bayrak eninin otuzda biridir.           
  Bayrağın ebadı                               

  Madde 5 - Bayrağın eni, 50 santimetre veya katlarıdır.           
  Eni, 750 santimetreye kadar olan Bayrakların standartları, Tüzüğe ekli çi- 
zelgede gösterilmiştir.(Ek: 2)                         
  Binek taşıtlarına çekilecek Bayrağın ebadı 20x30 santimetredir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bayrağın büyüklüğü, çekileceği binaların ve deniz taşıtlarının büyüklüğüyle 
mütenasip olacaktır. Şiddetli rüzgarlı ve yağmurlu günlerde daha küçük ebatta  
Bayrak çekilebilir.                               
  Bayrak direği                                

 

 
  Madde 6 - Bayrak,ağaç veya madenden yapılmış, yuvarlak bir direğe çekilir. 
Direğin üst ucunda, içinde Bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yas-
sı, yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunur. (Ek: 3)   
  Direk, çekilecek Bayrak eninin en az iki katı boyunda ve en sert havalarda, 
kırılmayacak ve bükülmeyecek sağlamlıkta olacaktır.               
  Yere dikilecek direğin yüksekliği, en az üç metre olacak ve Bayrak uçum alt 
ucunun yere sürünmesine imkan vermeyecektir.                  
  Ağaçtan yapılmış direkler, kendi renginde cilalı veya beyaz yahut cevizi  
renkte boyalı, madenden yapılmış direkler, beyaz yahut bronz renkte veya ağaç  
rengine boyalı yahut galvanize edilmiş olacaktır.                
  Bayrak direğinin konulması                         

  Madde 7 - Bayrak direğinin nerelere ve nasıl konulacağı ve Bayrağın bunlara 
nasıl çekileceği aşağıda gösterilmiştir:                    
  A - Binalarda, en yüksek yere veya binanın ön yüzünün veya bu yüzdeki balko-
nun yahut benzer çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak konulacak direğe,  
bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte, ön yüzün 
ortasına veya binanın en gösterişli yerine, bina yüzüyle direk arasında en çok 
45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak konulacak direğe, bu da mümkün de- 
ğilse, binanın giriş önünde veya tören alanında 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına 
uygun olarak yapılmıs direğe,                          
  B - Deniz araçlarının, limanda, varsa, arka direklerine, seyirde, denizci- 
likteki usullere göre, Bayrak çekilmesi gereken direklerine bağlı gize veya di- 
reğe, yelkenli gemilerin randa yelkeninin çördek yakalarına,          
  C - Binek taşıtlarında, sağ ön tarafa dikey olarak konulacak küçük direğe. 
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
       Bayrağın Çekilmesine ve İndirilmesine Dair Esaslar        
  Çekilme ve indirilme zamanı                         

  Madde 8 - Bayrak saat 08.00'de, günün bu saatte ağarmadığı hallerde gün   
ağardığında çekilir, gün batımında indirilir.                  
  (Değişik: 2/3/1995 - 95/6649 K.) Bayrak, milli bayram, genel tatil ve hafta 
tatili günlerinde, tatilin başladığı saatte, günün bu saatten evvel kararması 
halinde ise gün batımında çekilir, tatil süresince çekili bırakılır, tatil so- 
nunda gün batımında indirilir.                         
  Bayrak, yırtılmasına, ipinin veya makarasının kopmasına sebep olabilecek  
rüzgarlı havalarda indirilebilir.                        
  Sürekli Bayrak çekilecek yerler                       

  Madde 9 - Aşağıda yazılı resmi daire ve kuruluşların bayrakları sürekli çe- 
kili kalır :                                  
  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi,                      
  B) Anıtkabir,                                
  C) Polis, Jandarma, hudut, gümrük muhfaza karakollarıyla hudut kapıları.  
  Her gün Bayrak çekilecek yerler.                      

  Madde 10 - Aşağıda yazılı resmi daire ve kuruluşlarla deniz araçlarına her 
gün Bayrak çekilir :                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Cumhurbaşkanlığı,                            
  B) Hükümet konakları,                            
  C) Limanda, demirli veya seyir halinde bulunan makineli büyük ve küçük her 
çeşit deniz araçlarıyla Devlet işlerinde kullanılan makinesiz deniz araçları.  
  Seyir halinde bulunan gemiler, geceleri Bayraklarını çekili bırakabilirler. 
  Milli Bayram, genel tatil ve hafta tatilinde Bayrak çekilecek yerler