Endeksler
        SAKATLARI KORUMA MİLLİ KOORDİNASYON               
         KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE                   
         ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 11.12.1985, No : 85/10163       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 9.1.1985, No : 3146          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 9.1.1986, No : 18983         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi :25, S. 1021         
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulunun çalışma usul ve   
esasları, bu Tüzükte gösterilmiştir.                      
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzük'te geçen Bakan deyimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı;
Bakanlık deyimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Kurul deyimi, Sakatları 
Koruma Milli Koordinasyon Kurulu anlamında kullanılmıştır.           
  Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu                 

  Madde 3 - Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu, Çalışma ve Sosyal Gü- 
venlik Bakanının başkanlığında, Başbakanlık, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri,
Maliye ve Gümrük, Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Bayındırlık ve İskan, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ve Devlet   
Planlama Teşkilatı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Devlet İstatistik Ensti-
tüsü, İş ve İşçi Bulma Kurumu, sakatlarla ilgili konfederasyondan katılacak bi- 
rer temsilciyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının Yüksek Öğretim Kurulu ara- 
cılığıyla davet edeceği üniversite öğretim üyelerinden meydana gelir.     
  Kurul Başkanınca veya Kurulca gerekli görülürse, konuyla ilgili kurum ve  
kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere, toplan-
tıya çağrılabilirler.                              
  Kurulun görevleri                              

  Madde 4 - Kurulun görevleri şunlardır:                   
  A) Sakatlıkları önleyici ve tedavi edici tedbilerin alınmasını sağlamak,  
  B) Sakatların sosyal, tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu, eğitimi ve Ülkenin 
sosyal, ekonomik ve kültürel kaynaklarından yeterli ölçüde yararlanmalarını ve 
çalışma imkanlarına kavuşmalarını sağlamak,                   
  C) Sakatlara hizmet götüren bütün resmi ve özel, milli ve milletlerarası ku-
rum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve işbirliği yapmak.     
  Kurul üyelerinin görevlendirilmeleri ve görev süreleri           

  Madde 5 - Tüzük'ün 3 üncü maddesinde sayılan bakanlık ve kuruluşlar, Kurula
gönderecekleri temsilcileri, Bakanlığa yazılı olarak bildirirler.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile Üniversitelerden davet edilen öğretim 
üyelerinin görev süreleri üç yıldır; süresi dolanlar yeniden görevlendirilebi- 
lirler.                                     
  Üyeliğin boşalması halinde, ilgili bakanlık veya kuruluş, en geç 15 gün   
içinde, yeni temsilcisini Bakanlığa bildirir. Yeni üye, önceki üyenin görev sü- 
resini tamamlar.                                
  Üyelerin yükümlülükleri                           

  Madde 6 - Üyeler zorunlu haller dışında, Kurul toplantılarına katılmak zo- 
rundadırlar. Ayrıca, ilgilendiren yönleri itibariyle, Kurul kararlarını, kendi 
bakanlık ve kuruluşlarında izlemek, sonuçlarından Kurul sekreterliğine bilgi  
vermek, Kurulca yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak verilecek diğer görevleri 
yapmakla yükümlüdürlür.                             
  Toplantı zamanı                               

  Madde 7 - Kurul, her yıl yapılacak çalışma programında belirtilen, ayrıca, 
Bakanlıkça gerekli görülen zamanlarda toplanır.                 
  Toplantı çağrısı                              

   Madde 8 - Kurul toplantısı, bir hafta önceden, Bakanlıkça gündemin de ek- 
lendiği bir yazıyla üyelere bildirilir.                     
  Toplantı ve karar yeter sayısı, kararların niteliği             

  Madde 9 - Kurul, üyelerin yarısından çoğunun katılmasıyla toplanır. Karar- 
lar, oy çokluğuyla alınır.                           
  Kurul kararları istişari niteliktedir.                   
  Kurul başkanlığı                              

  Madde 10 - Toplantılara Bakan, bulunmadığı hallerde, Müsteşar başkanlık   
eder.                                      
  Sekreterlik hizmetleri                           

  Madde 11 - Kurulun sekreterlik hizmetleri, Bakanlığın Bakanca belirlenen  
birimince yürütülür.                              
  Kurulun giderleri                              

  Madde 12 - Kurul çalışmaları, Sakatlar Haftası kutlanması, sakatlara hizmet 
amacıyla alınacak demirbaşlara ilişkin giderler, Bakanlık bütçesinin sosyal gü- 
venlik kuruluşlarıyla ilgili hizmetler programına konulacak ödenekten karşıla- 
nır .                                      
  Görevlendirme                                

  Madde 13 - Kurul kararıyla yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen üyelerin 
veya diğer kamu kurum ve kuruluş görevlilerinin harcırahları, bütçelerinden   
karşılanır.                                   
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri  
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının  
Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemenin Bazı Hü- 
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek  
Kabulü Hakkında 9/1/1985 günlü ve 3146 sayılı Kanunun 27 nci maddesine dayanı- 
larak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gaze- 
tede yayımı gününde yürürlüğe girer.                      
  Yürütme                                   

  Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.