Endeksler
                                        
                                        
        ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ TÜZÜĞÜ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14.11.1984, No : 84/8769        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.8.1983, No : 2876          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 8.12.1984, No : 18599         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 24, S. 2087         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
              Kapsam ve Genel Esaslar               
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilme koşulları ve esasları,
Ödül Kurulunun ve Komisyonların çalışma usulleri, değerlendirme esasları, ödül 
plaketinin ve rozetinin yapılışı, biçimi ve boyutlarıyla para ödülünün miktarı- 
nın belirlenmesine, ödül töreninin düzenlenmesine ve ödülün verilmesine ilişkin 
usul ve esaslar, bu Tüzükte gösterilmiştir.                   
  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü                      

  Madde 2 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk'ün rölyefi işlenmiş bir 
plaket, ödül rozeti ve beratıyla para ödülünden oluşur.             
  Her yıl, sadece, bir ödül verilir.                     
  Ödül plaketi altın kaplanmış gümüşten, ödül rozeti altından yapılır.Ödül be-
ratı, Cumhurbaşkanlığınca düzenlenir ve Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır. Pla-
ket ve rozetin biçimi ve boyutları, yarışma yoluyla, Ödül Kurulunca belirlenir. 
  Para ödülünün miktarı, her yıl, Ödül Kurulunca belirlenir.         
  Belirlemede, verilen son ödülün miktarı ve para değerindeki değişmeler göz- 
önünde bulundurulur.                              
  Ödülle İlgili Esaslar ve Verilme Koşulları                 

  Madde 3 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülüyle ilgili esaslar ve koşullar  
şunlardır:                                   
  a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesinde, ırk, dil, renk, cinsi- 
yet, din, milliyet ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilemez.           
  b) Ödülün verilmesinde, dünya barışına, uluslararası ilişkilerde dostluk,  
anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine, siyasal, bilimsel, sanatsal ve benzeri 
eserleri, hizmet ve faaliyetleriyle Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilke-
si doğrultusunda hizmet vermiş olmak koşulu aranır.               
  c) Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunca ödüle layık görülen aday, Cum-
hurbaşkanının onayıyla ödül almaya hak kazanır ve en geç 23 Nisan günü Resmi Ga-
zete'de ve Türkiye Radyo ve Televizyonunda ilan edilir.             
  d) b bendinde öngörülen koşulları taşıyan aday bulunmadığı yıllarda ödül ve-
rilmez.                                     
  e) Adayın ölmesi,ödül verilmesini engellemez.                
  f) Ödül verilecek eser, hizmet ve faaliyet birden çok kişinin ürünüyse, her 
birine ayrı ayrı plaket, rozet ve berat verilir; para ödülü aralarında paylaş- 
tırılır.                                    
  Ödülün İlanı                                

  Madde 4 - Ödül alabilecek eser; hizmet ve faaliyetlerde aranılacak nitelik- 
ler ve verilecek para ödülünün miktarı, her yıl 1 Haziran- 30 Ağustos günleri  
arasında, olabildiğince erken bir tarihte, yurtiçi ve yurtdışı basın - yayın  
araçlarıyla ilan edilir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Adaylık için Başvurma                            

  Madde 5 - Eser, hizmet ve faaliyetleri dolayısıyla ödüle aday olmak isteyen-
ler eserlerini de ekleyerek, engeç 31 Aralık akşamına kadar, Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına ulaşacak şekilde başvurmak zorundadırlar.  
  Aday Gösterebilecek Olanlar                         

  Madde 6 - Tüzüğün 3 üncü maddesinde yer alan esaslara uygun olarak, en geç 
31 Aralık akşamına kadar, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, 
Ödül Kurulu Üyeleri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'deki yabancı 
misyon şefleri, daha önce ödül almış kişiler, Ödül Kurulunun belirleyeceği diğer
gerçek ve tüzel kişiler, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü için aday gösterebi- 
lirler. Bu madde hükmüne göre aday gösterilecek olanların kişilikleri, eserleri,
hizmet ve faaliyetleri hakkında, aday gösteren gerçek ve tüzel kişiler tarafın- 
dan bir rapor düzenlenir ve aday olarak gösterilmesinin gerekçesi açıkça belir- 
tilir.                                     
  Değerlendirme Süresi                            

  Madde 7 - Adayların eser, hizmet ve faaliyetlerinin değerlendirilmesine   
ilişkin işlemler, 31 Aralığı izleyen onbeş ay içinde sonuçlandırılır.      
  Ödül Töreninin Düzenlenmesi                         

  Madde 8 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı günü düzenlenecek bir törenle Cumhurbaşkanı veya yetkili kılaca-
ğı bir kimse tarafından ödüle hak kazanan kişiye veya temsilcisine verilir.   
  Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisi, törende şahsen hazır bulunmaya ve  
mümkünse "Atatürk ve Dünya Barışı" veya ödül almasını sağlayan eser, hizmet ve 
faaliyetleri hakkında bir konferans vermeye çağırılır.             
  Ödüle hak kazanan kişi veya temsilcisinin karşılanıp ağırlanmasına ve ödül 
törenine ilişkin hususlar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlı- 
ğıyla Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenle- 
nir ve yürütülür.                                
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
             Organlar ve Çalışma Esasları             
                                        
  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu                   

  Madde 9 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu, Dışişleri Bakanıyla Ödül 
Kurulu için Cumhurbaşkanınca altı yıl süreyle seçilecek üç üyenin Atatürk Kül- 
tür, Dil ve Tarih Yüksek Kuruluna katılmasıyla oluşur.             
  Ödül Kurulunun başkanı, Yüksek Kurulun başkanıdır. Kurulun sekreterlik hiz- 
metleri, Yüksek Kurum Başkanlığınca yürütülür. Atatürk Uluslararası Barış Ödü- 
lüyle ilgili Kurum içi çalışmaların yürütülmesinde, Yüksek Kurum Başkanı,Atatürk
Araştırma Merkezi Başkanını görevlendirebilir.                 
  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun Görevleri            

  Madde 10 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun görevleri şunlardır: 
  a) Atatürk Uluslararası Barış Ödülünün verilmesiyle ilgili çalışma plan ve 
programını hazırlamak, para ödülünün miktarını belirlemek,           
  b) Bu Tüzüğün 6 ncı maddesine göre, ödül için aday bilderecek diğer gerçek 
ve tüzel kişileri seçmek,                            
  c) 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu ve bu Tü- 
zükteki esaslara göre ödül adaylarını değerlendirecek komisyonları oluşturmak, 
komisyonların değerlendirmelerini karara bağlamak ve Cumhurbaşkanının onayına  
sunmak.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulunun Çalışma Esasları         

  Madde 11 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kurulu, çalışma plan ve progra- 
mına uygun olarak toplanır. Başbakan, Kurulu, olağanüstü toplantıya çağırabilir.
  Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır; kararlar toplantıya  
katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın katıl-
dığı görüş, Ödül Kurulu kararı sayılır.                     
  Kurul çalışmaları ve değerlendirmeler gizlidir. Onaylanmadan önce, açıklama 
yapılamaz. Kazanamayan adaylar açıklanmaz.                   
  Değerlendirme Komisyonları, Çalışma ve Değerlendirme Esasları        

  Madde 12 - Değerlendirme komisyonları ve bu komisyonlarda görev alacak kişi-
ler ve yedekleri, her yıl aday gösterilme ve başvuru işlemlerinin tamamlanmasın-
dan sonra, Yüksek Kurum Başkanının önerisi ve Ödül Kurulunun onayıyla belirle- 
nir. Komisyonlar,başkanlarını kendi aralarından seçerler ve Yüksek Kurum Başka- 
nına bağlı olarak çalışırlar. Aralarındaki eşgüdüm Yüksek Kurum Başkanlığınca  
sağlanır.                                    
  Komisyonlar, üye tam sayısıyla toplanır; kararlar salt çoğunlukla alınır.  
  Komisyonlar, çalışma plan ve programlarını, eser, hizmet ve faaliyetlerin  
değerlendirilmesinde uygulanacak esasları belirleyerek Yüksek Kurum Başkanının 
onayına sunarlar.                                
  Değerlendirme sonuçları gizli tutulur.                   
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
               Son HükÜmler                    
  Para Ödülünün Transferi                           

  Madde 13 - ÖdÜlü bir yabancının kazanması halinde, para ödülü, Türk parası 
olarak veya yabancı paraya çevrilerek Yurt dışına transfer edilebilir.     

  Geçici Madde 1 - Atatürk Uluslararası Barış Ödülüyle ilgili Kanun ve Tüzük 
hükümleriyle diğer bilgiler, bu Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 3 ay içinde, 
6 ncı maddede belirtilen kişi ve kuruluşlara gönderilir.            

  Geçici Madde 2 - 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında sözü edilen yarışmanın  
koşulları, Tüzüğün yürürlüğe girişini izleyen 3 ay içinde, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumunca ilan edilir.                     
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - 11/8/1983 günlü ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük- 
sek Kurumu Kanununun 106 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca  
incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe  
girer.                                     
  Yürütme                                   

  Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.