Endeksler

		UMUMİ MAĞAZALAR TÜZÜĞÜ
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.8.1984, No : 84/8429         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.8.1982, No : 2699          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 28.9.1984, No : 18529          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi : 24, S. 2074         
                                        
              BİRİNCİ BÖLÜM                    
             Kapsam ve Tanımlar                  
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Umumi mağazaların kuruluş ve faaliyet esasları, umumi mağazaların 
kurulabilmesi için verilmesi gerekli belgeler, gümrüklenmemiş veya tekel altında
bulunan malların umumi mağazalara kabul edilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlı- 
ğınca izin verilmesinde aranacak koşullar, umumi mağazalarda bulunması gerekli 
teknik nitelikler, umumi mağaza işletenlerin vermekle yükümlü oldukları kefalet 
akçesi miktarının saptanma esasları ve saklanma biçimi, makbuz ve rehin senedi 
defterlerinin tutulma biçimi, umumi mağazalara kabul edilecek malların cinsleri,
umumi mağazaların denetim usul ve esasları, mallar üzerinde gümrük denetlemesi 
ve icra tarzı, izin belgesinin iptali nedenleri bu Tüzükte gösterilmiştir.   
  Tanımlar:                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden;                   
  a) Umumi mağaza, makbuz ve rehin senedi verme karşılığında serbest, gümrük- 
lenmemiş veya tekel altında bulunan malları vedia olarak kabul etmek ve mudile- 
rine de bu senetlerle tevdi olunan malları satabilmek veya terhin edebilmek im- 
kanını vermek üzere faaliyette bulunan mağaza,                 
  b) Genel antrepo, özel antrepolara alınması gerekli olanlar dışında kalan  
eşya ve maddelerin konulduğu antrepo,                      
  c) Özel antrepo, konulacak eşya ve maddelerin cinslerine ve yapılacak faa- 
liyetin özelliklerine uygun olarak yapılmış bulunan, parlayıcı, patlayıcı veya 
bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da saklanmaları özel tertip 
ve tesislere gerek gösteren eşya ve maddelerin konulduğu silo, soğuk hava depo- 
su, tank, parlayıcı, patlayıcı madde depoları gibi antrepolar,         
  d) Makbuz senedi (resepise), umumi mağazalara tevdi edilen malların mülkiye-
tini temsil eden belge,                             
  e) Rehin senedi (varant), umumi mağazalara tevdi edilen malların terhinini 
temin eden belge,                                
  f) Serbest mal, milli mahsul ve mamullerle fiili ithali yapılmış eşya,   
  g) Gümrüklenmemiş mal (eşya), gümrük mevzuatı gereğince gümrük denetimine  
tabi tutulmamış eşya,                              
  h) Tekel altında bulunan mal (eşya), özel kanunlara göre tekel altında bu- 
lunan eşya,                                   
  i) Bakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,                  
  anlamına gelir.                               
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
             Kurulma Usul ve Esasları                
                                        
  İzin verme yetkisi:                             

  Madde 3 - Umumi mağazalar, Ülkenin genel ekonomik koşulları gözönünde   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bulundurularak Bakanlıkça verilecek izinle anonim şirket şeklinde kurulur.   
  Bakanlık, izin vermeden önce, açılması düşünülen yerde bir umumi mağazaya  
gerek olup olmadığı konusunda da araştırma yapabilir.              
  Umumi mağazacılık yapacak şirketlerin unvanlarında, umumi mağazalar terimi- 
nin bulunması zorunludur.                            
  Umumi mağazaların şube açması da Bakanlığın iznine bağlıdır.        
  İzin için gerekli bilgi ve belgeler:                    

  Madde 4 - Umumi mağazacılık yapacak bir anonim şirketin kuruluşunda, Türk  
Ticaret Kanununda öngörülenlerden başka, aşağıda yazılı belgelerin bir dilekçe 
ekinde Bakanlığa verilmesi zorunludur:                     
  1 - Noterce onaylı sekiz adet şirket anasözleşmesi,             
  2 - En az 50.000.000 liralık kuruluş sermayesinin Bakanlık adına bloke edil-
diğini gösteren banka mektubu,                         
  3 - Tüzel kişilerin şirkete kurucu ortak olmaları halinde, yetkili organla- 
rınca verilecek noterce onaylı katılma kararı,                 
  4 - Kurucu ortakların nüfus cüzdanı örneği,                 
  5 - Kurucu ortaklar arasında evli kadın varsa, kocasının yazılı izni,    
  6 - Türk uyruklu olmayan kişi ve kurumların şirkete ortak olmalarına yetkili
mercilerce izin verilmiş olduğunu gösterir belgeler,              
  7 - Malların depolanması ve korunmasının gerektirdiği tesislerin uygulanabi-
lir proje ve teknik hesapları.                         
  Kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi ku-
ruluşlarının bağlı ortaklık ve iştiraklerinin umumi mağazacılık yapmak istemele-
ri halinde, bu maddenin 1,2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde öngörülen belgeler aran- 
maz.                                      
  Umumi mağazacılık yapmak isteyen diğer anonim şirketler:          

  Madde 5 - İştigal konuları arasında bulunmadığı halde, umumi mağazacılık  
yapmak isteyen anonim şirketlerin, buna ilişkin anasözleşme değişikliğini ve 4 
üncü maddenin 1, 2, 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı belgeleri bir dilekçe ekinde 
Bakanlığa vermeleri gerekir.                          
                                        
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
            Makbuz ve Rehin Senedi                  
                                        
  Makbuz senedi (resepise) :                         

  Madde 6 - Umumi mağazalara tevdi edilen mallar karşılığında verilen makbuz 
senedinde, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:              
  1 - Tevdiatın yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanıyla bulunduğu yer,  
  2 - Tevdi edenin ad ve soyadıyla meslek ve ikamatgahı,           
  3 - Tevdi olunan şeylerin cins ve miktarıyla nitelik ve değerinin bilinmesi 
için açıklanması gerekli hususlar,                       
  4 - Makbuz senedinin seri ve sıra numarası,                 
  5 - Tevdi olunan şeylerin tabi olması gerekli resim, harç ve vergilerin öde-
nip ödenmediği,                                 
  6 - Malların sigorta edilip edilmediği,                   
  7 - Ödenmiş veya ödenecek ücret ve giderler,                
  8 - Makbuz senedinin kimin namına veya emrine düzenlendiğini, nama veya ha- 
miline yazılı olduğunu gösteren açık ifade,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  9 - Makbuz senedinin verildiği tarih,                    
  10 - Şirket yöneticileri veya temsilcileri yahut yetkili görevlilerin imza- 
sı,                                       
  11 - Malların ekspertizinin yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa yapan uzmanın  
adı ve mala biçtiği değer.                           
  Rehin senedi (varant):                           

  Madde 7 - Rehin senedinin 6 ncı maddede yazılı hususları aynen içermesi ve 
makbuz senedine bağlanması gereklidir.                     
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
     Gümrüklenmemiş veya Tekel Altında Bulunan Malların Konacağı      
              Umumi Mağazalar                   
                                        
  Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malların konacağı umumi mağaza-  
ların açılması:                                 

  Madde 8 - Gümrüklenmemiş veya tekel altında bulunan malların konacağı umumi 
mağazaların işletmeye açılabilmesi için Maliye ve Gümrük Bakanlığından izin   
alınması zorunludur.                              
  Gümrüklenmemiş malların umumi mağazalara kabul koşulları:          

  Madde 9 - Gümrüklenmemiş malların umumi mağazalara kabulünde, gümrük mev-  
zuatının antrepo ve transit rejimine ilişkin hükümleri uygulanır.        
  Tekel konusu eşyanın Yurda girmesinde ayrıca, yetkili merciin izni gerekir. 
                                        
              BEŞİNCİ BÖLÜM                    
        Umumi Mağazalarda Bulunması Gerekli Teknik Nitelikler      
  Ortak nitelikler:                              

  Madde 10 - Umumi mağazaların, konulacak malların özelliklerine göre, Bakan- 
lar Kurulunun 25/5/1981 günlü ve 8/3005 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan De- 
mir, Deniz, Hava Yolları İşletmelerinin Gümrük Yükümlülüklerine ve Denetlenme- 
lerine İlişkin Tüzük'ün 46, 47 ve 48 inci maddelerinde öngörülen nitelikleri  
taşımaları gerekir.                               
  Açık arazide bulunan depoların etrafı çit ya da duvarla çevrilir ve yukarı- 
dan gözetlemeye elverişli bekçi kulübeleri bulunur.               
  Öteki özel antrepoların nitelikleri:                    

  Madde 11 - A) Silolarda bulunması gerekli nitelikler şunlardır:       
  a) Tahıl vb. maddelerin havalandırılma, tozdan arındırılma ve kurutulması  
için gerekli tesislerle donatılmış olmak,                    
  b) Toz patlamasını önlemek için izolasyon duvarlarıyla ayrılmış, yeterli  
bölmeleri bulunmak,                               
  c) Tahıl elleçlenen yerlerde vantilatör ve toz emicileri bulunmak,     
  d) Rafları ve girinti çıkıntıları az olmak.                 
  e) Elleçleme yerlerinde açık ateş, elektrikli ısıtıcı bulunmamak, elektrik 
kabloları, prizleri ve anahtarı özel muhafazalı olarak yerleştirilmek, kablo  
birleşimleri kopmaya karşı muhafazalı olmak, ampulleri çift camlı olarak takıl- 
mak.                                      
  B) Soğuk hava depolarında bulunması gerekli nitelikler şunlardır:      
  a) Zayıf ve alternatif akımla çalışan sesli ve ışıklı alarm sistemi bulun- 
mak,                                      
  b) Elleçleme yapılmasına elverişli, kapıları içerden ve dışardan otomatik  
olarak açılır kapanır olmak,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Vantilatör ve diğer makinaların önlerinde güvenlik ızgaraları bulunmak, 
  d) Soğutma sisteminde fenni güvenlik cihazları, güçlü yangın söndürme dona- 
nımı ve yüksek basınç tarafında güvenlik ventilleri bulunmak,          
  e) Gaz kaçaklarına karşı fenni güvenlik önlemleri alınmış olmak, yüz maske- 
si, lastik eldiven ve hava boşaltması için taşınabilir vantilatör grubu bulun- 
mak,                                      
  f) Koridorları geniş, depo kodları, yüksek tesisleri dış darbelere karşı  
korunmuş, izolasyon maddeleri yeterli kalınlıkta olmak.             
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
            Denetim Usul ve Esasları                 
  Denetim:                                  

  Madde 12 - Umumi mağazalar, Türk Ticaret Kanunu, Umumi Mağazalar Kanunu, bu 
Tüzük, Bakanlar Kurulunun 15/7/1972 günlü ve 7/4656 sayılı kararıyla yürürlüğe 
konulan Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük hükümlerinin uygulanması bakımından 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, gümrüklenmemiş ve tekel altında bulunan malları 
için ise Gümrük Kanunu, Bakanlar Kurulunun 25/5/1981 günlü ve 8/3005 sayılı   
kararıyla yürürlüge konulan Demir, Deniz, Hava Yolları İşletmelerinin Gümrük  
Yükümlülüklerine ve Denetlenmelerine İlişkin Tüzük ve Gümrük Yönetmeliği hüküm- 
lerinin uygulanması bakımından Maliye ve Gümrük Bakanlığınca denetlenir     
  İhbar veya şikayet üzerine yahut gerek gördüklerinde, ilgili bakanlıklar,  
kendi görev ve yetki alanları içindeki konular yönünden umumi mağazaları denet- 
leyebilirler.                                  
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
         Kefalet Akçesi Miktarının Saptanması,             
           Saklanması ve Geri Verilmesi                
                                        
  Kefalet akçesi miktarlarının saptanması:                  

  Madde 13 - Kabul edecekleri malların teminatı olarak umumi mağaza işletmeci-
liği yapacak anonim şirketlerden sermayesi;                   
  a) 50 - 75 milyon (75 milyon dahil) lira olanlar 2 milyon,         
  b) 75 - 100 milyon (100 milyon dahil) lira olanlar 4 milyon,        
  c) 100 - 125 milyon (125 milyon dahil) lira olanlar 6 milyon,        
  d) 125 - 150 milyon (150 milyon dahil) lira olanlar 8 milyon,        
  e) 150 milyon liradan çok olanlar 10 milyon,                
  lira kefalet akçesi vermekle yükümlüdürler.                 
  Kefalet akçesinin miktarı, Bakanlar Kurulu kararıyla üç katına kadar çıkarı-
labilir.                                    
  Kefalet akçesi olarak Türk parası, Devlet tahvilleri, milli bankalardan ve- 
rilmiş teminat mektupları, borsadan kote edilmiş % 15 eksiği ile nazara alınacak
milli hisse senetleri ve tahviller verilebilir.                 
  Kesinleşmiş yargı kararı olmadan teminat akçesinden ödeme yapılamaz. Kefalet
akçesinin eksilen miktarı, şirketçe, en geç üç ay içinde tamamlanır.      
  Kefalet akçesinin saklanması:                        

  Madde 14 - Kefalet akçesi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası şubelerinde, 
Bakanlık adına açılmış, bloke bir hesapta muhafaza edilir. Merkez Bankası şube- 
sinin bulunmadığı yerlerde, bu iş, adı geçen Bankanın muhabirlerince yürütülür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kefalet akçesinin geri verilmesi:                      

  Madde 15  - Faaliyetine son veren veya verilen umumi mağazalara ait kefalet
akçeleri, şirketin bütün taahhütlerini yerine getirdiğine ilişkin kesinleşmiş  
yargı kararı olmadıkça geri verilmez.                      
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
          İzin Belgesinin İptali ve Ücret Tarifeleri          
  İzin belgesinin iptali:                           

  Madde 16 - Umumi mağazalara tevdi olunan malların niteliklerinin değiştiril-
mesi veya umumi mağazalarca karşılıksız makbuz veya rehin senedi çıkarılması  
hallerinde, umumi mağazacılık yapma konusunda verilen izin, Bakanlıkça, iptal  
edilir,                                     
  4 üncü maddede yazılı belgelerin eksik olduğunun veya bunların gerçeği yan- 
sıtmadığının sonradan anlaşılması veya belgede yer alan durumların değişmesi  
halinde, şirkete, bunları tamamlaması için bir aydan az olmamak üzere uygun bir 
süre tanınır. Bu süre içinde durumunu düzeltmeyen şirketin izni iptal edilir.  
  İznin iptal edildiği Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili   
Gazetesinde ilan edilir.                            
  Ücret tarifeleri:                              

  Madde 17 - Umumi Mağazalar Kanununun 8 inci maddesine göre düzenlenen ücret 
tarifeleri, mağazalarda, kapılara ve göze çarpan yerlere asılır.        
                                        
              DOKUZUNCU BÖLÜM                   
           Makbuz ve Rehin Senedi Defterleri             
                                        
  Defterler:                                 

  Madde 18  - Umumi mağazalar, anonim şirket olarak tutmaları gereken defter-
lerden başka, biri makbuz senedi,diğeri rehin senedi defteri olmak üzere iki  
defter tutmak zorundadırlar.                          
  Defterlerin tutulma şekli:                         

  Madde 19 - Makbuz senedi ve rehin senedi defterlerinin bütün sayfaları nu- 
maralanır, noterce mühürlenir, ilk ve son sayfaları ayrıca onaylanır.      
  Defterlerde, Tüzüğün 6 ve 7 nci maddelerinde makbuz ve rehin senedi için ön-
görülen bilgiler yanında,malların giriş, çıkış, ölçü ve tartılarına ilişkin   
bilgiler, serbest, gümrüklenmemiş ve tekel altında bulunan mallardan hangisi ol-
duğunun işlenebilmesi için yeteri kadar sütun bulunur.             
  Makbuz senedinin hamili, kendi adına yapılmış ciroyla ikametgah adresini  
deftere yazdırabilir.                              
  Ciro işlemleri de bu defterlerde açılacak sütunlarda izlenebilir.      
  Müşteri, ciro edilen senetlerle güvence altına alınan alacağın miktarını,  
ana para ve faizleri de bu defterlere yazdırabilir.               
  Müşteri, umumi mağazaya koyacağı mallara ilişkin olarak yukarıda sözü edi- 
len bilgiler için gerekli belgeleri veya örneklerini umumi mağazaya vermek zo- 
rundadır.                                    
              ONUNCU BÖLÜM                     
      Umumi Mağazalara Kabul Edilecek Malların Cinsleri          
                                        
  Umumi mağazalara kabul edilecek malların cinsleri:             

  Madde 20 - Umumi mağazalara aşağıda cinsleri belirtilen mallar kabul edilir:
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   1 - Tahıl,                                 
   2 - Bakliyat,                               
   3 - Kuru ve yaş sebzeler,                         
   4 - Kuru ve yaş meyveler,                         
   5 - Kuru ve taze etler ve sakatat,                     
   6 - Yumurta,                                
   7 - Un ve mamulleri,                            
   8 - Meyve suyu ve hulasaları,                       
   9 - Su ürünleri,                              
  10 - Hayvansal ürünler,                           
  11 - Margarin ve rafine yağlar,                       
  12 - Öteki besin maddeleri,                         
  13 - Tekel maddeleri,                            
  14 - Yağlı tohumlar,                            
  15 - Sınai bitkiler ,                            
  16 - Orman ürünleri,                            
  17 - Orman sanayii ürünleri,                        
  18 - Ayakkabı,                               
  19 - Tekstil,                                
  20 - Her çeşit giysi,                            
  21 - İplik, dokuma ve halı,                         
  22 - Mobilya ve mefruşat,                          
  23 - Deri, kösele, süet, rugan ve mamulleri,                
  24 - Elektrikli ve elektriksiz ev aletleri,                 
  25 - Mutfak eşyası,                             
  26 - Çanak, çömlek, çini ve porselen,                    
  27 - Metal eşya,                              
  28 - Cam ve camdan yapılmış eşya,                      
  29 - Elektrik makinaları, cihazları, elektrikli malzemeler,         
  30 - Elektronik cihazlar,                          
  31 - Plastik mamuller,                           
  32 - Basılı yayın ve kırtasiye,                       
  33 - Kağıt, karton ve bunlardan yapılmış eşya,               
  34 - Petrol ve türevleri,                          
  35 - Her çeşit kömür,                            
  36 - Tuz,                                  
  37 - Her çeşit boya,                            
  38 - Hayvan yemleri,                            
  39 - Maden cevherleri ve işlenmiş madenler,                 
  40 - Demir ve çelik sanayii ürünleri,                    
  41 - Yapı malzemeleri,                           
  42 - Çimento,                                
  43 - Her çeşit gübre,                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  44 - Her çeşit ilaçla sağlık araç ve gereçleri,               
  45 - Tarım ilaç, araç ve gereçleri,                     
  46 - Spor, oyun ve eğlence araç ve gereçleri,                
  47 - Kamp ve piknik araç ve gereçleri,                   
  48 - Eğitim araç ve gereçleri,                       
  49 - Oyuncaklar,                              
  50 - Taşıt araçları,                            
  51 - Konteynerler,                             
  52 - İş makinaları,                             
  53 - Her çeşit makina, teçhizat, alet ve edevat,              
  54 - Mesleki ve bilimsel aletler, ölçme ve kontrol aletleri,        
  55 - Fotoğrafik ve optik eşya,                       
  56 - Monte edilmemiş eşya,                         
  57 - Yukarıda sayılan mal cinsleriyle ilgili her çeşit yedek parça ve ava- 
danlıklar.                                   
  Umumi mağazalar, tarımsal karantinayla ilgili hususlarda, yetkili mercilerce
alınacak kararlara uymak zorundadırlar.                     
                                        
              ONBİRİNCİ BÖLÜM                   
              Çeşitli Hükümler                   
                                        
  Makbuz ve rehin senetlerinin basımı:                    

  Madde 21 - Makbuz ve rehin senetleri, firmanın unvanını, varsa özel işareti-
ni taşır ve giderleri şirketçe ödenmek üzere, filigranlı kağıtlara Bakanlıkça  
bastırılır.                                   
  Koruma sorumluluğu:                             

  Madde 22 - Umumi mağaza işleticileri, malların niteliğinden kaynaklanan veya
zorlayıcı nedenler dolayısıyla ortaya çıkan bozulma ve çürüme dışında, beyan  
edilen değerin sınırları içinde kalmak koşuluyla kendilerine tevdi edilen mal- 
ların korunmasından sorumludurlar.                       
  Bilgi ve belge verme yasağı:                        

  Madde 23 - Umumi mağaza yönetici ve görevlileri, umumi mağazaya tevdi edil- 
miş mallar hakkında, üçüncü kişilere bilgi ve belge veremezler.         
  Giriş ve çıkış kayıtları :                         

  Madde 24 - Umumi mağaza yöneticileri, malların giriş ve çıkışlarını düzenli 
bir biçimde kaydetmek zorundadırlar.                      
  Çalışma raporlarının gönderilmesi:                     

  Madde 25 - Umumi mağaza yöneticileri, ocak ve temmuz aylarında, geçen altı 
ayın çalışmalarına ilişkin bir raporu Bakanlığa vermek zorundadırlar.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             ONİKİNCİ BÖLÜM                     
             Son Hükümler                     
                                        
  Önceden kurulmuş olan şirketler:                      

  Geçici Madde 1 - Halen umumi mağaza işletmeciliği yapmakta olan şirketler, 
bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde, durumlarını,  
Umumi Mağazalar Kanunu ve bu Tüzük hükümlerine uydururlar. Aksi halde kendile- 
rine verilen izin, yeni bir karara gerek kalmadan, iptal edilmiş sayılır.    
  Yürürlük:                                  

  Madde 26 - 11/8/1982 günlü ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununun 3,4,6,7,
10 ve 15 inci maddelerine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tü- 
zük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.         
  Yürütme :                                  

  Madde 27 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.