Endeksler
                                        
           MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE          
             TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ             
              SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ               
               ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN                
                  TÜZÜK                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 13.8.1984, No : 84/8428      
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 25.8.1971, No : 1475        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 22.10.1984, No : 18553       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi : 24, S. 2024       
                                        
               BİRİNCİ KISIM                   
          Kapsam, Deyimler ve Genel Hükümler             
                                        
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Doğada element, bileşik veya karışım halinde bulunan maddelerin  
araştırılması, işletmeye hazırlanması, işletilmesi, çıkarılması ve zenginleşti- 
rilmesinde çalışan işyerlerinde, taş ocaklarında ve tünel yapımında, işçi sağlı-
ğı ve iş güvenliği mevzuatında genel olarak öngörülenler yanında alınması    
gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri bu Tüzükte gösterilmiştir.         
  Deyimler                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen deyimlerden; Açık işletme, yerüstündeki işletme- 
leri, Alçak gerilim, 42 - 1000 volt arasındaki gerilimleri,           
  Akrosaj, dik ve eğimli kuyuların dip ve başlarıyla ara katlardaki manevra  
yerlerini, bu yerlerde bulunan düzenleri,                    
  Alev sızdırmaz (antigrizüto) aygıt, içine girebilecek grizunun patlaması  
halinde, hasara uğramaksızın, alevin sızmasını ve ortamdaki grizu veya kömür  
tozunun tutuşmasını ya da patlamasını önleyecek şekilde yapılmış aygıtı,    
  Askıya almak, bir kademenin hazırlanmasından sonra kendi ağırlığıyla göçme- 
sini sağlamak üzere altının boşaltılmasını,                   
  Ateşleme, kazı işlerinde deliklere doldurulmuş olan patlayıcı maddelerin  
patlatılmasını,                                 
  Ateşleyici (barutçu), bu Tüzükte yazılı patlayıcı madde kullanılması koşul- 
larını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip, en az ilkokul mezunu  
kişiyi,                                     
  Ayak, maden içerisinde iki galeri arasında cephe halinde üretim yapılan   
yeri,                                      
  Baca, maden içerisinden sürülen galeriyi,                  
  Başaşağı (desandr), yeraltında başaşağı sürülen eğimli yolları,       
  Baraj, yeraltında yangın, su, zararlı gaz ve diğer tehlikeleri önleyici en- 
gelleri,                                    
  Bür, yerüstüyle bağlantısı olmayan kuyuyu,                 
  Cep (niş), galeri, varagel ve vinç dip ve başlarıyla ara katlarında ve ızga-
ralarda görevli işçilerin ve ateşleme görevlilerinin korunmaları amacıyla ser- 
bestçe sığınabilecekleri biçimde yapılan yuvaları,               
  Çatlak (kavlak), ana kütleden ayrılmış, her an düşebilecek parçaları,    
  Çatlak (kavlak) sökümü, bir kademenin kazı işlerinin devamı sırasında ana  
kitleden ayrılmış, düşebilecek durumdaki parçaların temizlenmesini,       
  Daimi nezaretçi, fenni nezaretçinin emir ve talimatı altında görev yapan ve 
Maden Kanununun 82 nci maddesine göre atanmış kimseyi,             
  Dekapaj, kazısı yapılacak maden ve taş kitlesi veya tabakasının üzerini   
kaplayan örtü tabakasının kaldırılmasını,                    
  Dolgu (ramble), yeraltında açılan boşlukların dolgu malzemesiyle doldurulma-
sını,                                      
                                        
                                        
                                        
  Fenni nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerinin yerine getiril- 
mesinden ve işletmenin teknik esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumlu, 
maden mevzuatına göre görevlendirilmiş maden mühendisini veya maden yüksek   
mühendisini,                                  
  Freno, varagel üzerinde taşımayı sağlayan sistemi,             
  Gerilimin etkin (efikas) değeri, alternatif akımda gerilimin tepe değerinin 
1,41 e bölünmesinden elde edilecek değeri,                   
  Grizu, metanın havayla karışımını,                     
  Hava köprüsü (krosing), bir hava akımının diğer bir hava akımı yoluna    
karışmadan belirlenmiş doğrultuda gitmesini sağlayan geçidi,          
  Kademe, açık işletmelerde belirli aralık, kot ve eğimlerle meydana getirilen
basamak şeklindeki çalışma yerlerini,                      
  Karakol, vinç ve varagel baş ve diplerinde kurulan koruyucu düzeni,     
  Karo, maden işletmeleri için gerekli hizmetlerin yapıldığı yerüstü tesisle- 
rinin bulunduğu alanı,                             
  Kendiliğinden emniyetli aygıt, içinde normal çalışması sırasında meydana  
gelebilecek herhangi bir ark veya kıvılcımın ortamda bulunan yanıcı gaz veya  
buharları patlatmayacağı biçimde yapılmış aygıtı,                
  Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazasına uğramalarını veya meslek   
hastalıklarına tutulmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürür-
lükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanmak zorunda oldukları gözlük,   
maske, baret, koruyucu ayakkabı, eldiven, yağmurluk, emniyet kemeri vb.     
koruyucuları,                                  
  Küçük gerilim, 42 volta kadar olan gerilimleri,               
  Lağım, taş içerisinde sürülen galeriyi,                   
  Maden ocağı, kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları,
bu kazılardan çıkan pasanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolla-
rı ve üretim yerlerini, çıkarma (ihraç), taşıma, havalandırma tesislerini,   
yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit 
tesisleri, (Kendine özgü havalandırma tesisi bulunan her maden ocağı bağımsız  
bir ocak sayılır. Ancak, ayrı havalandırma tesisleri bulunmakla birlikte,    
aynı işverene ait olup bir elden yönetilen ve yeraltından birbirlerine bağlı  
olan birden çok maden ocağı tek bir ocak kabul edilir.)             
  Molet, kuyularda vinç halatını yönlendiren özel makarayı,          
  Nefeslik, ocak havasının giriş ve çıkış yolunu,               
  Nezaretçi, fenni nezaretçi tarafından gerekli görülen işleri yürütmek veya 
bunları gözetim altında bulundurmak üzere yazılı olarak görevlendirilen, gerekli
deneyim ve teknik bilgiye sahip, en az ilkokul mezunu kişiyi,          
  Paraşüt, asansörlerde çekme halatının kopması halinde kafesin düşmesini ön- 
leyecek düzeni,                                 
  Potkabaç, kazı işlemini kolaylaştırmak amacıyla alında derinlemesine açılan 
boşluğu,                                    
  Rekup, ana galeriden maden yatağını kesme amacıyla sürülen ikincil galeri- 
leri,                                      
  Röset, kuyu ve başaşağıların (desandr) dip ve başlarının katlardaki yatay  
yollarla olan bağlantı yerlerini,                        
  Sıkılama, lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun
gerektiği biçimde doldurulmasını,                        
  Şev, kademe alın ve yüzlerindeki eğimi,                   
  Şövelman, kuyu ağzındaki asansör kulesini,                 
  Topuk, yeraltı işletmeleriyle açık işletmelerde güvenlik için bırakılan   
maden kısımlarını,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Varagel,dolu araba aşağıya inerken boş arabanın yukarıya çıkmasını sağlayan 
ve karşılıklı ağırlık esasına göre,eğimli düzey üzerinde fren ve halat kulla-  
nılarak yapılan taşıma yerini,                         
  Yüksek gerilim, 1000 voltun üstündeki gerilimleri,             
  Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,              
  ifade eder.                                 
  Kurma izni ve işletme belgesi                        

  Madde 3 - Bu Tüzük kapsamında olup ilk kez işletmeye açılacak veya bir   
yılı aşan bir süreyle durdurulduktan sonra yeniden çalıştırılacak işyerleri   
için, bölge çalışma müdürlüğüne başvurularak kurma izni ve işletme belgesi alın-
ması gerekir.                                  
  Fenni nezaretçinin denetimi                         

  Madde 4 - Fenni nezaretçi, en az 15 günde bir, ocağın işçi çalıştırılan yer-
lerini denetlemek, sonucunu, noterce onaylı fenni nezaretçi rapor defterine,  
öngöreceği öneri ve önlemlerle birlikte yazıp imzalamak zorundadır. Denetimin  
yapılmamasından, öneri ve önlemlerin yerine getirilmemesinden işveren sorumlu- 
dur.                                      
                İKİNCİ KISIM                  
            Maden Ocaklarında Yeraltı İşleri             
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
            Yollar, Merdivenler ve Haritalar             
  Yollar                                   

  Madde 5 - Ocakların giriş ve çıkış yollarının sürekli olarak açık ve bakımlı
durumda bulundurulması, çalışanlara öğretilmesi, gerekli yerlerde yolların git- 
tiği yerleri gösterir levha ve işaretlerin konulması ve bunların korunması zo- 
runludur.                                    
  İki yol zorunluluğu                             

 

 
  Madde 6 - Hazırlık devresi dışında, yeraltı çalışmalarının yapıldığı yerler,
en az iki ayrı yolla yerüstüne bağlanır. Bu yollar arasındaki topuk, 30 metreden
aşağı olamaz; yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulamaz.        
  Kuyular arasında bağlantı                          

  Madde 7 - Bağlantı yolları birbirine yakın iki kuyudan oluşan ocaklarda,  
kuyular arasında, başkaca güvenli bir yol bulunmadığı takdirde, kuyuların en de-
rin katında bağlantı kurulur.                          
  Merdiven zorunluluğu                            

  Madde 8 - Derinliği 50 metreden az olan kuyularda, işçilerin çıkabileceği, 
sağlam ve bakımlı bir merdiven bulunması zorunludur.              
  Çıkarma (ihraç) kuyularının bağlanması                   

  Madde 9 - Dik ve eğimli çıkarma kuyularının rösetleri, bir taraftan diğer  
tarafa güvenle geçmeyi sağlayacak, uygun bir geçit yoluyla birbirine bağlanacak-
tır.                                      
  Kuyu merdivenleri                              

  Madde 10 - Kuyu merdivenleri, çıkarma bölmelerinden ayrı bir bölme içinde  
bulunacaktır.                                  
  Merdivenlerin nitelikleri