Endeksler
                                        
                                        
          TOPLU KONUT FONUNUN KULLANIM ŞEKLİNE             
                İLİŞKİN TÜZÜK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 16.6.1984, No: 84/8211        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 2.3.1984, No: 2985           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 22.6.1984, No: 18439         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 23, S. 1676         
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
  Kapsam                                   

  Madde 1 - Toplu konut fonunun kullanım şekli, bu Tüzükte gösterilmiştir.  
  Tanımlar ve kısaltmalar                           

  Madde 2 - Bu Tüzükte yer alan;                       
  a) Altyapı, yol, su, elektrik, kanalizasyon vb. tesisleri,         
  b) Sosyal tesis, toplu konut alanı içinde sosyal hayatın devamı için bulun- 
ması gerekli olan eğitim, spor, sağlık tesisleri, karakol, postane, ibadethane, 
yeşil alan, çocuk parkları vb. tesisleri,                    
  c) Konut yapımcısı, toplu konut fonundan yararlanarak konut yapacak gerçek 
ve tüzel kişileri,                               
  d) Konut yaklaşık maliyeti, konut başına düşen arsa payı bedeliyle, İdarece,
her yıl belirlenen konut metrekare maliyet bedeline göre hesaplanacak konut ya- 
pım bedelinin toplamını,                            
  e) Toplu konut kredisi, Kurulun belirleyeceği esaslara göre Fondan bankalar 
aracılığıyla veya bankaların kendi kaynaklarından doğrudan konut yapımcılarına 
açılan krediyi,                                 
  f) Ferdi kredi, Kurulun belirleyeceği esaslara göre Fondan bankalar aracılı-
ğıyla veya bankaların kendi kaynaklarından doğrudan konut alıcılarına ve yapım- 
cılarına açılan krediyi,                            
  g) Faiz farkı (subvansiyonu), toplu konut kredisi veya ferdi kredinin banka 
kaynaklarından açılması halinde, kullandırılan kredi miktarına göre Kurul tara- 
fından belirlenecek oranda bankalara fondan yapılacak ödemeyi,         
  h) Alıcı payı hesabı, konut yaklaşık maliyetiyle açılan toplu konut kredisi 
miktarı arasındaki farkın ödenmesi için, konut alıcısı tarafından bankada açılan
hesabı,                                     
  i) Yatırım ve işletme kredisi, konut sektöründe hızlı konut yapım sanayiini 
özendirmek için konut yapımında kullanılan malzeme, yapı elemanı ve araçlar üre-
ten yatırımcılara açılan kredileri,                       
  j) Uygunluk belgesi, konut yapımcılarının verdikleri projelerin, kredi veri-
lebilirlik açısından uygun görülmesi halinde, konut yapımcılarına İdarece veri- 
lecek kredi miktarını gösteren belgeyi,                     
  k) Kanun, 2/3/1984 günlü ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununu,        
  l) Kurul, 29/2/1984 günlü ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı-
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı Kurulunu,                               
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1989 (Ek-2)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  m) İdare, 29/2/1984 günlü ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatı-
rımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince kurulan Toplu Konut ve Kamu 
Ortaklığı İdaresi Başkanlığını,                         
  n) Fon, toplu konut fonunu,                         
  o) Kredi, toplu konut kredisi, ferdi kredi ve yatırım ve işletme kredisini, 
  p) Banka, kredi kullandıracak bankaları,                  
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
    Fonun Kullanım Yerleri, Finansman Programı ve Harcama Yetkisi      
  Fonun kullanım yerleri                           

  Madde 3 - Fon,                               
  a) Toplu konut kredisi, ferdi kredi ve yatırım ve işletme kredisi,     
  b) Konut kredisi faiz farkı (subvansiyonu),                 
  c) Toplu konut için arsa temini ve bu hizmetin gerektirdiği her türlü harca-
malar,                                     
  d) Konutla ilgili, plan, proje, standart ve teknolojilerin, yapı ve tesisat 
gereçlerinin araştırılıp geliştirilmesi, enerji tasarrufu sağlayıcı ve çevre - 
kirlenmesini azaltıcı araştırmalar ve bu hizmetlerin gerektirdiği her türlü har-
camalar,                                    
  e) Turizm altyapıları,                           
  f) Toplu konutlar için gerekli altyapı ve sosyal tesisler,         
  g) Kaynak temini amacıyla çıkarılacak tahvil giderleri,           
  h) Kanunun uygulanmasından doğan ve İdarece ödenmesi gereken her türlü ver- 
gi, resim ve harçlar,                              
  i) İdarenin bütçesine ayrılacak pay,                    
  j) Kamu ortaklığı fonuna aktarma,                      
için kullanılır.                                
  k) (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.) İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sa- 
natkarlara işyerleri yapımı için açılacak krediler,               
  l) (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.) Afet bölgelerinde yapılacak konutların fi- 
nansmanı,                                    
  Yıllık finansman programı                          

  Madde 4 - Kurul, her mali yıl başından önce, Fondan 3 üncü maddede öngörülen
yerler için yapılacak kullanımları, yıllık finansman programıyla belirleyerek  
İdareye bildirir. Kurul, finansman programında değişiklik yapmaya yetkilidir.  
  Harcama yetkisi                               

  Madde 5 - Fondan harcamaları ve kredilendirmeleri yapmaya İdare Başkanı yet-
kilidir. Başkan, bu yetkiyi yardımcılarına devredebilir.            
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
  Kredilerin Miktar ve Vadesinin Belirlenmesi, Başvuru Biçimleri, Kredi    
        Kullandırılması ve Faiz Farkı (Subvansiyonu)           
  Kredilerin miktar ve vadesinin belirlenmesi                 

  Madde 6 - Konut büyüklüğü, konut alıcısının konutunun olup olmadığı, konut 
yeri vb. unsurlar gözönünde bulundurularak toplu konut kredisi ve ferdi kredi  
miktarına, alıcı payı hesabına, kredi vadelerine ilişkin esaslar, Kurulca belir-
lenir.                                     
  Bankaların Fon kaynaklarından verecekleri kredilere uygulanacak faiz oranıy-
la Fona geri dönecek faiz oranı arasındaki fark, İdarece belirlenir.      
  Toplu konut kredisi başvurusu                        

  Madde 7 - Konut yapımcıları, hazırlayacakları projeleri, incelemek üzere,  
İdareye verirler.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu projelerde;                               
  a) Konut yapımcısının tanıtılmasına,                    
  b) Projenin amaç ve kapsamına (üretilecek birim sayısı, konut büyüklüğü   
standart ve nitelikleri, kullanılacak teknoloji ve malzeme),          
  c) Arsanın mülkiyet durumuna, büyüklüğüne, valilikçe toplu konut alanına ay-
rıldığına, imar durumuna, arsanın iktisap tarihine, alış bedeline, konut maliye-
tine yansıtılacak metrekare bedeline,                      
  d) Altyapı durumuna,                            
  e) Sosyal tesis durumuna,                          
  f) Konut metrekare maliyetine,                       
  g) İş programına,                              
  h) Projenin finansman gereksinimine,                    
  i) İdarece istenecek diğer hususlara                    
ilişkin bilgi ve belgeler bulunur.                       
  İdare, yıllık finansman programının olanak verip vermediğini de gözönünde  
bulundurarak kredi verilip verilemeyeceğini konut yapımcısına bildirir. Kredi  
verilmesi uygun görülmüşse, uygunluk belgesi verilir.              
  (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.) İdare, proje kabul ve inceleme konusunda toplu
konut kredisi kullandıran bankaları da görevlendirebilir. Banka, inceleyerek uy-
gun gördüğü projeleri, idarenin onayına sunar. İdarenin onayı uygunluk belgesi 
yerine geçer.                                  
  Toplu konut kredisinin kullandırılması                   

  Madde 8 - Konut yapımcısının, krediyi alabilmek için uygunluk belgesiyle  
bankaya başvurması gerekir. Banka, kredinin kullandırılabilmesi için gerekli  
belgeleri ve güvenceyi ister, mali durumunu yeterli görürse gerekli sözleşme ve 
düzenlemeyi yapar, kredinin geri dönüşünü sağlayacak önlemleri alır.      
  Banka, birinci fıkrada sözü edilen düzenleme ve önlemleri İdareye bildirerek
ödeme programına göre kredinin Fondan karşılanmasını ister. İdareyle banka ara- 
sında yapılacak kredi sözleşmesi üzerine, İdarece, T.C. Merkez Bankasına ödeme 
talimatı verilir.                                
  Bankayla konut yapımcısı arasında yapılacak sözleşmeden sonra, banka krediyi
açar, bu krediler termin planında yer alan tarihlerdeki kredi gereksinimine gö- 
re ödenir.                                   
  Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı bankaca izlenir.  
Amaç dışı kullanıldığının saptanması halinde, krediler derhal kesilir ve kullan-
dırılan bölümü geri alınır.                           
  Konut, altyapı ve sosyal tesislerin iş programına uygun olarak yapılmaması 
halinde, konut yapımcısına uygulanacak yaptırımlar bankayla konut yapımcısı;  
kredinin vadesi, faizi, banka komisyonu, bankaca Fona zamanında ödenmemesi ha- 
linde bankaya uygulanacak yaptırımlar İdareyle banka arasında yapılacak kredi  
sözleşmelerinde gösterilir.                           
  Ferdi kredinin kullandırılması                       

  Madde 9 - Ferdi kredi, Kurulun, konut büyüklüğünü, konut yerini, toplu konut
alanında bulunup bulunmadığını, konut alıcısının konutunun olup olmadığını göz- 
önünde bulundurarak belirleyeceği esaslar çerçevesinde bankalarca açılır.    
  Ferdi krediden yararlanarak konut yapacak ve alacak olanlar, içeriği idarece
belirlenecek bir bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bunun doğru olmadığının sap-
tanması durumunda, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, konutu olanlara uygula-
nan faiz oranıyla konutu olmayanlara uygulanan faiz oranı arasındaki farkın bir 
kat fazlasının bankalarca kendilerinden alınacağına ilişkin cezai şart, kredi  
sözleşmelerine yazılır.                             
                                        
TÜZÜKLER, ŞUBAT 1989 (EK-2)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yatırım ve işletme kredisi başvurusu                    

  Madde 10 - Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Başkan- 
lığından teşvik belgesi almış olan ve konut yapımında kullanılan malzeme yapı  
elemanı ve araçlar üreten ve üretecek olan yatırımcılar Fondan kredi almak üzere
İdareye başvurabilirler.                            
  İdare bu projeleri, hızlı konut yapımına katkısı, getirdiği teknoloji açı- 
sından inceler ve yıllık finansman programını da dikkate alarak kredi verilip  
verilemiyeceğini karara bağlar. Kredi açılması uygun görülmüşse, uygunluk belge-
si verilir.                                   
  Yatırım ve işletme kredisinin kullandırılması                

  Madde 11 - Yatırımcının, krediyi alabilmek için uygunluk belgesiyle bankaya 
başvurması gerekir. Banka, kredinin kullandırılabilmesi için gerekli belgeleri 
ve güvenceyi ister, mali durumunu yeterli görürse gerekli sözleşme ve düzenleme-
yi yapar, kredinin geri dönüşünü sağlayacak önlemleri alır.           
  Banka, birinci fıkrada sözü edilen düzenleme ve önlemleri İdareye bildire- 
rek ödeme programına göre kredinin Fondan karşılanmasını ister. İdareyle banka 
arasında yapılacak kredi sözleşmesi üzerine, İdarece, T.C. Merkez Bankasına öde-
me talimatı verilir.                              
  Bankayla yatırımcı arasında yapılacak sözleşmeden sonra, banka krediyi   
açar, bu krediler termin planında yer alan tarihlerdeki kredi gereksinimine göre
ödenir.                                     
  Kredinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı bankaca izlenir.  
Amaç dışı kullanıldığının saptanması halinde krediler derhal kesilir ve kullan- 
dırılan bölümü geri alınır.                           
  Kredinin amacına uygun olarak kullanılmaması halinde yatırımcıya uygulanacak
yaptırımlar bankayla yatırımcı; kredinin vadesi, faizi, banka komisyonu, bankaca
Fona zamanında ödenmemesi halinde bankaya uygulanacak yaptırımlar idareyle banka
arasında yapılacak kredi sözleşmelerinde gösterilir.              
  Faiz farkı (subvansiyonu)                          

  Madde 12 - Toplu konut kredisi veya ferdi kredinin banka kaynaklarından ve- 
rilmesi halinde, banka kredi faiz oranlarıyla toplu konut kredisi veya ferdi  
kredi faiz oranı arasındaki fark faiz farkı (subvansiyonu) olarak fondan banka- 
ya ödenir.                                   
  Turizm alt yapıları                             

  Ek Madde 1 - (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.)                 
  Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlediği öncelikli turizm alanlarının, tu- 
rizm merkezlerinin ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinin
altyapılarına, kalkınma planına ilişkin yıllık programda yer alması koşuluyla, 
Fonun yıllık finansman programının öngördüğü ölçüde, Kültür ve Turizm Bakanlı- 
ğıyla İdare arasında yapılacak protokol hükümlerine uygun olarak, Fondan finans-
man sağlanabilir.                                
  Kültür ve Turizm Bakanlığı bu finansmanın amacına uygun olarak kullandırıl- 
masından sorumludur.                              
  Afet bölgelerinde yapılacak konutların finansmanı              

  Ek Madde 2 - (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.)                 
  Afet bölgelerinde yapılacak konutlarla bu konutların altyapılarına ve sosyal
tesislere ek finansman sağlanmasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İdareden is-
teyebilir. İdare, Fonun finansman programı ve olanakları ölçüsünde bu projeleri 
ve ayrılabilecek tutarı Kurulun onayına sunar. Kurul, yapılacak finansmanın tu- 
tarını belirler.                                
   Bu finansman, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun esaslarına göre kullandırılır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2796-1                   
  Küçük sanayi sitelerinin finansmanı                     

  Ek Madde 3 - (Ek: 30/7/1988-88/13189 K.)                  
  Esnaf ve sanatkarların kurduğu kooperatiflerce yapılmakta olan işyerleriyle 
bunların altyapılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığıyla İdarenin uygun görmesi ko-
şuluyla Fondan kredi sağlanabilir.                       
  İdare, Fonun finansman programına göre ayrılabilecek tutarı belirler ve Ku- 
rulun onayına sunar.                              
  Bu krediler, İdare, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve bankalar arasında yapıla-
cak protokol ve sözleşme hükümlerine uygun olarak açılır ve kullandırılır.   
  Köy konutlarının finansmanı ve kredilendirilmesi              

  Ek Madde 4 - (Ek: 30/7/1988 - 88/13189 K.)                 
  Köy konutları için Tüzüğün 3 üncü maddesinin a bendinde öngörülen krediler- 
den başka Toplu Konut fonundan;                         
  a) Köy veya köy bağlısı (kom, oba, mezra gibi) yerleşmelerin bir köy oluştu-
racak biçimde yeni bir yerleşme yerinde veya mevcut bir yerleşmenin gelişme ala-
nı içerisinde toplulaştırılması için,                      
  b) Yerleri kamulaştırılan köy veya köy bağlısı yerleşmelerin yeniden iskanı 
için,                                      
  c) Mevcut köylerin iyileştirilmesi için                   
  İlgili kuruluşlarca hazırlanan veya hazırlatılan ve idarece uygun görülen  
konut,altyapı ve sosyal tesisleri kapsayan projelere Toplu Konut Fonundan toplu 
konut kredisi, ferdi kredi ve alt yapı ve sosyal tesisleri için finansman sağ- 
lanabilir.                                   
  Konut stoğunun kredilendirilmesi                      

  Ek Madde 5 - (Ek: 10/4/1995 - 95/6889 K.)                  
  Ülkede mevcut konut stoğunun restorasyonu, rehabilitasyonu ve çevresel   
iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan ve İdarece uygun görülen konut, altyapı,  
sosyal ve benzeri tesislerle işyerlerini kapsayan projelere Fondan kredi veri- 
lebilir.                                    
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                Son Hükümler                  
  Yönetmelikler (1)                              

  Madde 13 - (Değişik: 10/4/1995 - 95/6889 K.)                
  Fon hesaplarının ve kayıtlarının tutulmasına, harcamalar yapılmasına, Toplu 
Konut Fonunun kullanım alanlarına giren konularda, yapılacak iş ve işlemlerle  
Toplu Konut Fonundan açılacak kredilerin verilmesine ve geri alınmasına ilişkin 
usul ve esaslar yönetmeliklerde gösterilir.                   
                                        
  Yürürlük                                  

  Madde 14 - 2/3/1984 günlü ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 3 üncü madde-
sine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmi  
Gazetede yayımı gününde yürürlüğe girer.                    
  Yürütme                                   

  Madde 15 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
-------------                                  
(1) Bu madde başlığı, 10/4/1995 tarih ve 95/6889 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
  ile getirilmiş ve metne işlenmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2796-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2796-3                     
                                        
   ------------------------------------------------------------------     
   |  16/6/1984 TARİH ve 84/8211 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |     
   |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |     
   |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |        Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |     
   |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |      |        |  Farklı Tarihte |       |     
   |      |        |  Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe  |     
   | Tarihi   |  Numarası  |   Maddeleri   | Giriş Tarihi |     
   |------------|---------------|--------------------|--------------|     
   | 30/7/1988 |  88/13189  |     ---    | 21/8/1988  |     
   | 10/4/1995 |  95/6889   |     ---    | 22/6/1995  |     
   |      |        |          |       |     
   |      |        |          |       |     
   |      |        |          |       |     
   |      |        |          |       |     
   |      |        |          |       |     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  2796-4