Endeksler
                                        
                                        
                                        
         HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA             
                TÜZÜĞÜ                      
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi    : 17.5.1984, No: 84/8078       
  Dayandığı Kanunun Tarihi        : 5.5.1983, No: 2822        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi    : 16.6.1984, No: 18433        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 23, S. 1670       
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
               Kapsam ve Deyimler                 
  Kapsam                                   

  Madde 1 - (Değişik: 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve tarzıyla çalışmasına ve hizmetlerinin
yürütülmesine, başkan ve üyeleri ile kurulda görevlendirilecek uzman ve rapor- 
törlere ödenecek tazminata, naip, bilirkişi ve tanıklara verilen ücretlere, men-
faat uyuşmazlıklarında özel hakem incelemesinde uygulanacak usul hükümlerine,  
Resmi Arabuluculuk Teşkilatının kuruluş ve işleyişine, resmi arabuluculuk yapa- 
bileceklerin listesinin düzenlenmesine, resmi arabuluculara ödenecek ücretlerin 
alt ve üst sınırlarıyla resmi arabuluculuk yapılan uyuşmazlıklarda tarafların  
resmi arabuluculuk hesabına yatırmaları gereken ücretlere, ücretlerden gider  
olarak kesilecek tutarlara ve ücretlerin banka faizlerinin kullanılmasına iliş- 
kin usul ve esaslar bu Tüzükte gösterilmiştir.                 
  Deyimler                                  

  Madde 2 - (Değişik : 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Bu Tüzükte;                                 
  a) Bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,             
  b) Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüğü,  
  c) Kanun, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu,      
  d) Görevli makam, işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin bağlı bulunduğu,
işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bulunduğu bölge müdürlüğü, 
birden çok bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak toplu 
iş sözleşmesi için Bakanlık,                          
  e) Kurul, Yüksek Hakem Kurulu,                       
  f) Teşkilat, Resmi Arabuluculuk Teşkilatı,                 
  g) Arabulucu, resmi arabulucu,                       
  h) Hesap, milli bir bankada açılacak olan resmi arabuluculuk hesabı,    
  anlamında kullanılmıştır.                          
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                   
    Yüksek Hakem Kurulunun Çalışma Usul ve Tarzıyla Çalışmasına ve      
      Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar, Tazminat        
                ve Ücretler                   
  Genel Sekreterlik                              

  Madde 3 - Kurulun yazışma ve uzmanlık hizmetleri, Kurul Başkanına bağlı  
Genel Sekreterlikçe yürütülür. Genel Sekreter, Kurul Başkanının önerisi üzerine 
genel hükümlere göre atanır.                          
  Uzman ve raportörler, Kurul Başkanının önerisi üzerine, Başbakanlıkça atanır
ya da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olanlar arasından görevlendirilir-
ler.                                      
                                        
TÜZÜKLER, TEMMUZ 1989 (Ek - 3)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İşçi ve işveren sendika ve konfederasyonlarında çalışmakta olanlar, Kurulda 
uzman ve raportör olarak görevlendirilemezler.                 
  Genel Sekreterin Görev ve Sorumluluğu                    

  Madde 4 - (Değişik birinci fıkra : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Genel Sekreter,
bu Tüzükte verilen görevleri yerine getirir; başvuruların uzman ve raportörler-
ce süresi içerisinde incelenmesini, kararların ve yazıların taraflara ve ilgili-
lere geciktirilmeksizin gönderilmesini sağlar; personelin devam ve çalışmasını 
izler. Ayrıca, Kurul Başkanının görev vermesi halinde uzman ve raportör olarak 
inceleme yapar.                                 
  Genel Sekreter, görevlerinden dolayı, Kurul Başkanına karşı sorumludur.   
  İmza yetkisi                                

  Madde 5 - Kuruldan taraflara, ilgili makamlara ve kişilere tebliğ edilecek 
ve gönderilecek yazılar, Kurul Başkanı, yetki vermesi halinde, Genel Sekreterce 
imzalanır.                                   
  İdari ve Mali İşler Bürosu                         

  Madde 6 - Kurulun yazı, kayıt, dosya, arşiv, hesap ve diğer büro işleri,  
İdari ve Mali İşler Bürosunca yürütülür.                    
  Personelin görev ve sorumluluğu                       

  Madde 7 - Kurulda görevli personel verilen işleri süresi içinde yerine ge- 
tirmekle yükümlüdür.                              
  Görevliler, Kuruldaki görüşmeler ve tarafların durumlarıyla ilgili bilgile- 
ri, yetkililer dışında, kimseye açıklayamazlar. Bu yasaklar, personelin Kurulda-
ki görevi sona erdikten sonra da devam eder.                  
  Başvurular üzerine yapılacak işlem                     

  Madde 8 - (Değişik : 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Yüksek Hakem Kuruluna yapılan başvurular, Kurul Başkanınca, Başkanın yetki 
vermesi halinde Genel Sekreterce ön incelemesi yapılmak üzere uzman ve raportör-
lere havale edilir. Genel Sekreter yapılan başvurular hakkında Kurul Başkanına 
bilgi verir.                                  
  Gündemin hazırlanması                            

  Madde 9 - Kurulun gündemi, başvuru sırasına göre, Genel Sekreterce hazırla- 
narak toplantıdan önce Kurul Başkanına sunulur.                 
  Kurul, gündemde değişiklik yapabilir.                    
  Kurulun toplanması ve kararlar                       

  Madde 10 - Kurul Başkanı, başvuruların alındığı günden başlayarak altı iş  
günü içinde Kurulu toplantıya çağırır.                     
  Kurul, üyelerinin tamamının katılmasıyla, Başkanca belirlenen gün ve saatte 
toplanır. Ancak, Başkan hariç, üyelerden ikisinin katılmaması toplantıya engel 
olmaz. Özürlü ya da izinli olan Başkan ve üyelerinin yerini, yedek başkan ve  
aynı gruptan yedek üyelerden biri alır. Kararlar oyçokluğuyla verilir. Oyların 
eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.     
  Kurul görüşmeleri gizli tutulur. Kararların özeti ve azınlıkta kalanlar,  
karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.            
  Ön inceleme                                 

  Madde 11 - Uzman ve raportörler, kendilerine havale edilen başvuruları, ön- 
ce, ehliyet, yetki ve süre yönünden inceler ve üç iş günü içinde düzenleyecek- 
leri raporu, Kurula sunulmak üzere, Genel Sekretere verirler.          
  Esastan inceleme                              

  Madde 12 - İlk inceleme sonunda, Kurulca, başvurunun esastan incelenmesine 
karar verilirse, uzman veya raportörlerce, başvurunun mevzuata uygun olup olma- 
dığı, ayrıca, işletmenin ve Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, geçinme  
indeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretler, benzeri işyerlerindeki ücretler,  
diğer çalışma koşulları ve gelir unsurları gibi hususlardan Kurulca gerekli   
görü-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lenleri içeren ve belirlenen süre içinde hazırlanan rapor, Kurula sunulmak üze- 
re Genel Sekretere verilir.                           
  Karar verme süresi                             

  Madde 13 - Kurul, teşmile ilişkin istişari görüş bildirme dışındaki işlerde,
yapacağı ilk toplantı gününden başlayarak en geç iki ay içinde kesin kararını  
verir.                                     
  Kararlarda yer alacak hususlar                       

  Madde 14 - Kurul kararları ve varsa azınlık görüşleri, gerekçeli olarak   
yazılır. Kararlarda aşağıdaki hususlar yer alır:                
  a) Kurul başkanıyla üyelerin adları, soyadları ve imzaları,         
  b) Kararın tarih ve numarası,                        
  c) Başvuruda bulunanlarla buşvuru nedeni,                  
  d) Uyumazlığın tarafları,                          
  e) Uyuşmazlığın çıktığı işyerinin ünvan ve adresi,             
  f) Kararın yürürlük süresi (başlangıç ve bitiş tarihi).           
  Kararların niteliği                             

  Madde 15 - Yüksek Hakem Kurulunun menfaat uyuşmazlıklarına ilişkin kararla- 
rı kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.                 
  Tazminat ve ücretler                            

  Madde 16 - (Değişik: 14/5/1996 - 96/8192 K.)                
  Her toplantı günü için Kurul Başkanına 1100,üyelere 1000, kurulda görevli  
uzman ve rapörtörlere her çalışma günü için 700 gösterge sayısının 657 sayılı  
Devlet Memurları Kanunu'nun 154 üncü maddesi gereğince bütçe kanunlarında Devlet
memurları aylıkları için belirlenen katsayıyla çarpılması sonucunda bulunacak  
miktarda tazminat ödenir.                            
  Kurulca naip olarak görevlendirilenlere her gün için 500 gösterge sayısının 
yukarıda sözü edilen katsayıyla çarpılması sonucunda bulunacak miktarda ücret  
ödenir.                                     
  Bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı olarak bildirmeleri istenen bilirkişi- 
lere 500, tanıklara 400 gösterge sayısının birinci fıkrada sözü edilen katsa-  
yıyla çarpılması sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir.           
  Giderlerin karşılanması                           

  Madde 17 - Kurulun giderleri, demirbaş ve kırtasiye gereksinimi, Bakanlık  
bütçesinden karşılanır.                             
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
     Menfaat Uyuşmazlıklarında Özel Hakem İncelemesinde Uygulanacak     
                 Usul Hükümleri                 
  Özel hakeme başvurma                            

  Madde 18 - Menfaat uyuşmazlıklarında, özel hakeme başvurma hususunda yazılı 
olarak anlaşan taraflar, uyuşmazlık konularıyla bunlara ilişkin önerilerini,  
seçtikleri özel hakeme bildirirler.                       
  Özel hakemin yapacağı inceleme                       

  Madde 19 - (Değişik birinci fıkra : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Özel hakem,  
18 inci maddeye göre yapılan bildirimden itibaren altı iş günü içinde uyuşmazlı-
ğı incelemeye başlar ve kimliğiyle incelemeye başladığı tarihi belirten bir ya- 
zıyı, taraflarca yapılan yazılı anlaşmamın bir örneğini de ekleyerek bu süre  
içinde görevli makama gönderir.                         
  Özel hakem, uyuşmazlığın çözümüyle ilgili olarak tarafların ve ilgili kurum 
ve kuruluşların bilgisine başvurabilir; taraflardan gerekli gördüğü belgeleri  
isteyebilir.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Özel hakemin karar verme süresi ve ücreti                  

  Madde 20 - (Değişik birinci fıkra : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Özel hakem,  
uyuşmazlığı incelemeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde kararını   
verir ve kararı yazılı olarak altı iş günü içinde taraflara ve görevli makama, 
alındı belgesi karşılığında verir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderir.    
  Aksi kararlaştırılmadıkça, özel hakem ücreti, taraflarca eşit olarak ödenir.
  Kurulun özel hakemliğinde tazminat ve ücretler               

  Madde 21 - (Değişik : 17/2/1997 - 97/9176 K.)               
  Taraflar, özel hakem olarak Yüksek Hakem Kurulu'nu seçtikleri takdirde,   
16 ncı maddede öngörülen tazminat tutarındaki özel hakem ücretini tebliğden iti-
baren üç işgünü içinde Yüksek Hakem Kurulu Başkanlığı adına milli bir bankada  
açılacak hesaba yatırırlar.                           
                                        
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                  
  Resmi Arabuluculuk Teşkilatının Kuruluş ve İşleyişiyle Resmi Arabuluculuk  
          Yapabileceklerin Listesinin Düzenlenmesi          
                                        
  Teşkilatın kuruluşu                             

  Madde 22 - Resmi Arabuluculuk Teşkilatı, Çalışma Genel Müdürlüğüne bağlı  
Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığıyla Seçici Kurul ve resmi arabuluculardan  
oluşur.                                     
  Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığı                     

  Madde 23 - Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Seçici Kurulun raportörlük 
hizmetlerini, resmi arabuluculara yapılacak ödemeleri karşılamak üzere oluşturu-
lacak fona ilişkin işlemleri ve diğer büro hizmetlerini yürütür.        
  Resmi Arabulucular Seçici Kurulu                      

  Madde 24 - Resmi arabuluculuk yapabilecek olanlar, Resmi Arabulucular Seçi- 
ci Kurulunca belirlenir.                            
  Seçici Kurul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığına;      
  a) (Değişik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Müsteşar veya Yardımcısı,      
  b) Çalışma Genel Müdürü,                          
  c) Üniversitelerin iş hukuku, sosyal politika, endüstri ilişkileri ve ikti- 
sat öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulunca seçilen bir üye,     
  d) En çok üyeye sahip işçi konfederasyonu yönetim kurulunca seçilen iki üye,
  e) (Değişik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) En çok üyeye sahip işveren konfede- 
rasyonu yönetim kurulunca biri kamu işverenlerinden olmak üzere seçilecek iki  
üyeden oluşur.                                 
  (Değişik : 23/3/1989 - 89/13956 K.) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri  
üç yıldır, yeniden seçilebilirler; her bir üye için iki yedek üye seçilir.   
  (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Herhangi bir nedenle görevi sona eren üye-
nin yerine seçilen üye kalan süreyi tamamlar.                  
  Bakanın toplantıya katılmaması halinde, Seçici Kurula, Müsteşar başkanlık  
eder. Seçici Kurul üyelerinin izinli veya özürlü olmaları halinde, toplantıya, 
yerlerine bakan görevliler ya da yedek üyeler katılır.             
  Seçici kurulun toplanması ve kararlar                    

  Madde 25 - Seçici Kurul, Bakanlıkça yapılan çağrı üzerine toplanır. Toplan- 
tının yer, gün ve saati, toplantı tarihinden önce üyelere bildirilir.      
  Seçici Kurul, Başkan dışında en az beş üyenin katılmasıyla toplanır. Karar- 
lar çoğunlukla verilir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf ço- 
ğunluğu sağlamış sayılır. Kararlar, karar defterine yazılarak Başkan ve üyelerce
imzalanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Resmi arabulucuların nitelikleri                      

  Madde 26 - Resmi arabulucularda aşağıdaki nitelikler aranır:        
  a) Türk vatandaşı olmak,                          
  b) Medeni ve siyasi hakları tam olarak kullanma ehliyetine sahip olmak,   
  c) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
48 inci maddesinin A-5 inci fıkrasında öngörülen genel koşulları taşımak,    
  d) Siyasi partilerin organlarında görevli olmamak,             
  e) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Sendika şubesi, sendika ve konfederas- 
yonlarda herhangi bir suretle görevli bulunmamak.                
  f) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunmamak (Yükseköğretim Kanunu hü-
kümleri saklıdır),                               
  g) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Hukuk, sosyal politika, endüstri iliş- 
kileri, iktisat ve işletme öğrenimi yapılan en az dört yıllık bir yükseköğretim 
kurumunu bitirmiş ve işçi-işveren ilişkileri alanında en az beş yıl çalışmış  
olmak veya diğer yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve kamu kurum ve kuruluşla- 
rında en az 10 yıl iş hukukuyla ilgili görevlerde çalışmış olmak.        
  Resmi arabulucuların seçimi ve listenin düzenlenmesi            

  Madde 27 - (Değişik: 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Seçici Kurul, her bölgede görev yapacak resmi arabulucu sayısını önceden be-
lirler; bu sayı ihtiyaca göre değiştirilebilir.                 
  (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Resmi Arabuluculuk Dairesi, bu Tüzük ge- 
reğince, arabulucularda aranan niteliklerle Seçici Kurula yapılacak başvuruların
şeklini, son başvuru tarihini ve seçilecek arabulucu sayısını seçim tarihinden 
en az bir ay önce, Resmi Gazete'de ilan eder.                  
  Resmi arabulucular, istekleri de gözönünde bulundurularak bölge müdürlükleri
görev alanlarından en çok iki bölgede görevlendirilir. İhtiyaç halinde, en yakın
bölge müdürlüğü alanı için başvuranlardan üçüncü bölge için de görevlendirme  
yapılabilir. Ancak, istek olmayan bölge müdürlükleri için de başvurular arasın- 
dan Seçici Kurulca görevlendirme yapılır.                    
  (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Seçici Kurul, başvuranların durumlarını  
inceleyerek resmi arabuluculuk yapabilecekleri Aralık ayı içinde seçer. Resmi  
arabulucular 31 Aralık tarihinde göreve başlarlar.               
  Seçici Kurul, başvuruların durumlarını inceleyerek resmi arabuluculuk yapa- 
bilecekleri seçer.                               
  Seçilen resmi arabulucuların adları Resmi Gazete'de ilan edilir. Ayrıca böl-
ge müdürlüklerinin bulunduğu yerlerdeki iş mahkemelerine bildirilir Resmi arabu-
lucuların görev süresi üç yıldır; yeniden seçilebilirler. Niteliklerini yitiren-
lerin resmi arabuluculuk sıfatları sona erer.                  
  Resmi arabulucuların görevlendirilemeyeceği uyuşmazlıklar          

  Madde 28 - Sendika üyesi veya sendikada görevli olanlar, sendikanın taraf  
olduğu, işveren veya işverene ait işyerlerinde görevli bulunanlarla da işverenin
taraf olduğu uyuşmazlıklarda resmi arabuluculuk yapamazlar.           
  (Ek: 23/3/1989 - 89/13956 K.) Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı olarak resmi 
arabulucu seçilenler kendilerine yapılan tebliğden sonraki üç iş günü içinde  
görevi iade için mahkemeye veya görevli makama başvurmak zorundadır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        
    Resmi Arabuluculara Ödenecek Ücretlerle Resmi Arabuluculuk İçin     
       Tarafların Hesaba Yatırmaları Gereken Ücretler (1)        
  Arabulucu ücretinin sınırı ve ücretin saptanması              

  Madde 29 - (Değişik: 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Resmi arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesi için, uyuşmazlığın önemi,  
işyeri ve çalışan işçi sayısı, uyuşmazlıkla ilgili maddelerin çokluğu ve çözüm 
süresi, kapsamı ve niteliği gibi unsurlar gözönünde bulundurularak arabulucuyu 
görevlendiren mahkeme veya görevli makamca;                   
  a) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) İşyeri uyuşmazlıklarında alt sınır   
5000, üst sınır 10.000.                             
  b) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) İşletme uyuşmazlıklarında alt sınır  
15.000 üst sınır 20.000.                            
  c) (Değişik: 17/2/1997 - 97/9176 K.) Birden fazla bölge müdürlüğü görev   
alanı içerisine giren işyerlerini kapsayacak toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkla- 
rında alt sınır 20.000, üst sınır 25.000.                    
  olmak üzere bir gösterge saptanır.                     
  Ücret, saptanan göstergenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü 
maddesi gereğince bütçe kanunlarında Devlet memurları aylıkları için gösterilen 
katsayıyla çarpımı suretiyle belirlenir.                    
  Resmi arabulucuların bildirilmesi                     

  Madde 30 - Mahkeme, görevlendirdiği resmi arabulucuyu ve buna takdir ettiği 
ücreti, işyerinin bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne ve Bakanlığa, uyuş- 
mazlık konusu toplu iş sözleşmesi birden çok bölge çalışma müdürlüğünün yetki  
alanına giren işyerlerini kapsıyorsa, yalnızca Bakanlığa bildirir.       
  Tarafların fona ödemeleri gereken ücretler                 

  Madde 31 - (Değişik: 23/3/1989 - 89/13956 K.)                
  Arabulucunun mahkemece veya görevli makamca görevlendirilmesinden sonra ta- 
raflar, Bakanlıkça belli edilecek milli bir bankadaki hesaba yazının alındığı  
tarihten başlayarak üç iş günü içinde, bu Tüzüğün 29 uncu maddesi uyarınca be- 
lirlenmiş olan ücretten paylarına düşen kısmını yatırarak makbuzunu Resmi Arabu-
luculuk Daire Başkanlığına gönderirler.                     
  Tarafların hesaba yatırmaları gereken ücretler için Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığınca düzenlenen belgeler, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinde
sayılan belgeler hükmünde olup, bu ücretlerin takip ve tahsilinde kamu alacakla-
rının takip ve tahsiline ilişkin esaslar uygulanır.               
  Görevli makam veya mahkemelerce 29 uncu madde gereğince belirlenen ücretten 
% 7 oranında gider payı kesilir.                        
  Resmi arabulucu ücretinin ödenmesi                     

  Madde 32 - (Değişik: 23/3/1989-89/13956 K.)                 
  Resmi arabulucunun ücreti, görevinin sona erdiğinin, görevli makamca, Resmi 
Arabuluculuk Daire Başkanlığına bildirilmesi üzerine, tarafların hesaba yatır- 
dıkları tutardan % 7 oranında gider payı kesildikten sonra hesaptan ödenir.   
  Arabulucuya, taraflara toplantı için yaptığı çağrıya kadar anlaşmaya varıl- 
ması ve tutanağın kendisine verilmesi halinde, takdir edilen ücreti aşmamak   
üzere, sadece görevi nedeniyle yaptığı belgeye dayalı yol giderleriyle 6245 sa- 
yılı Harcırah Kanununa göre birinci derece kadroda en yüksek göstergeli Devlet 
memuru için öngörülen miktarda gündelik ödenir. Arabulucuya ödenen tutarla bunun
% 7 si oranında gider payı kesildikten sonra kalan miktar taraflara geri veri- 
lir.                                      
  Kanunun 69 uncu maddesinde belirtilen hallerde, resmi arabulucuya ücret   
ödenmez.                                    
----------------                                
(1) Bu bölüm başlığı 23/3/1989 gün ve 89/13956 sayılı Kararname ile değiştiril-
  miş ve metne işlenmiştir.                          
                                        
                                        
                 2792 - 1                   
                                        
  Hesabın kullanılması                            

  Ek Madde 1 - (Ek : 23/3/1989 - 89/13956 K.)                 
  Hesapta biriken gider payları ve oluşacak faizler hizmetin verimli yürü-  
tülmesi için yapılacak yıllık eğitim proğramlarının gerçekleşmesinde ve     
hizmetin gerektirdiği harcamalarda kullanılır.                 
  Gider payları ve faiz gelirlerinin yukarıdaki esaslar gözönünde bulundu-  
rularak kullanılacağı yerler ve işler, Çalışma Genel Müdürlüğünün önerisi üzeri-
ne Bakanlık onayıyla belirlenir.                        
  Çalışma Genel Müdürü, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı ve Resmi Arabuluculuk 
Daire Başkanından ikisinin imzası olmadan hesaptan para çekilemez.       
  Ödemeler harcama belgeleri karşılığında yapılır.              
  Hesabın defter ve kayıtları Resmi Arabuluculuk Daire Başkanlığınca tutu-  
lur.                                      
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
               Son Hükümler                    
                                        

  Geçici Madde 1 - 7 Aralık 1983 gününden sonraki çalışmaları için, Kurul   
Başkanının, üyelerin, uzman ve raportörlerin tazminatıyla naip, bilirkişi ve ta-
nık ücretleri, bu Tüzüğün 16 ncı maddesi hükümlerine göre ödenir.        

  Geçici Madde 2 - (Ek : 23/3/1989 - 89/13956 K.)               
  Bu Tüzüğün yayımından önce oluşturulan Seçici Kurul üyelerinden seçimle   
gelenlerin görevleri üç yıl tamamlanıncaya kadar devam eder.          

  Geçici Madde 3 - (Ek : 23/3/1989 - 89/13956 K.)               
  Bu Tüzüğün yayımından önce seçilmiş bulunan resmi arabulucular, görevlerine 
seçildikleri çalışma alanlarında görev süreleri sonuna kadar devam ederler.   

  Geçici Madde 4 - (Ek : 23/3/1989 - 89/13956 K.)               
  Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, arabuluculara yapılacak ödeme- 
lerden, görevlendirme tarihine bakılmaksızın 31 inci maddede belirtilen % 7   
oranındaki gider payı kesilir.                         

  Geçici Madde 5 - (Ek: 17/2/1997 - 97/9176 K.)                
  Bu Tüzüğün yayımından önce seçilmiş bulunan resmi arabulucuların görev sü- 
releri, seçildikleri görev alanlarında, 31/12/1999 tarihine kadar devam eder.  
  Yürürlük                                  

  Madde 33 - 5/5/1983 günlü 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt  
Kanununun 59 ve 65 inci maddelerine göre hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş  
olan bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.    
  Yürütme                                   

  Madde 34 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2792-2                    
                                        
   ------------------------------------------------------------------     
   |  17/5/1984 TARİH ve 84/8078 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |     
   |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |     
   |  TÜZÜKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |     
   |                                |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |        Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü         |     
   |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |     
   |----------------------------------------------------------------|     
   |      |        |  Farklı Tarihte |       |     
   |      |        |  Yürürlüğe Giren | Yürürlüğe  |     
   | Tarihi   |  Numarası  |   Maddeleri   | Giriş Tarihi |     
   |------------|---------------|--------------------|--------------|     
   | 23/3/1989 |  89/13956  |     ---    | 17/4/1989  |     
   | 14/5/1996 |  96/8192   |     ---    | 27/5/1996  |     
   | 17/2/1997 |  97/9176   |     ---    | 1/5/1997  |