Endeksler
                                        
             İŞ SÜRELERİ TÜZÜĞÜ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 17.4.1984, No: 84/7952        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 25.8.1971, No: 1475         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11.5.1984, No: 18398         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 23, S. 1665        
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - İş sürelerinin uygulanmasına ilişkin esaslar, bu Tüzük'te göste- 
rilmiştir.                                   
  İş Süresi:                                 

  Madde 2 - İş süresi,işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir.İş Kanunu-
nun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı süreler de iş süresinden sayı- 
lır.                                      
  Aynı Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri ise, iş sü- 
resinden sayılmaz.                               
  Sınırlamaların Niteliği:                          

  Madde 3 - İş süreleriyle ilgili olarak öngörülen sınırlamalar, işyerlerine 
ya da yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir.         
  Haftalık ve Günlük İş Süresi:                        

  Madde 4 - Genel bakımdan, iş süresi, haftada en çok 45 saattir.      
  Günlük iş süresi;                              
  a) Haftanın 6 iş gününde çalışılan işyerlerinde 7,5 saati,         
  b) Cumartesi günleri de tatil edilmek suretiyle haftada 5 iş günü çalışılan 
işyerlerinde 9 saati,                              
  c) Cumartesi günleri kısmen tatil edilen işyerlerinde, Cumartesi günü çalı- 
şılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra, kalanın beşe bölünmesiyle bulunacak 
süreyi,                                     
  geçemez.                                  
  Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında;         
  a) İş Kanununun 36 ve 37 nci, 10/9/1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı  
maddeleri,                                   
  b) İş Kanununun 35,66 ve 72 nci maddelerine dayanılarak çıkarılan tüzükler, 
  hükümleri uygulanır.                            
  Hafta Tatili Dışında Bırakılan İşyerleri:                  

  Madde 5 - 2/1/1340 günlü ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununun değişik 1,4,5 
ve 6 ncı maddeleriyle 10/9/1960 günlü ve 79 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gere- 
ğince, hafta tatili dışında bırakılan işyerlerinde çalıştırılan işçiler için de,
haftada 45 saatlik iş süresi esası uygulanır; bunların haftalık dinlenme hakla- 
rı, haftanın diğer günlerinde, 24 saatten az olmamak üzere, nöbetleşme yoluyla 
sağlanır.                                    
  Günde 7,5 Saat ve Daha Az Çalışılacak İşler:                

  Madde 6 - Sağlık kuralları bakımından, günde, ancak, 7,5 saat ya da daha az 
çalışılması gereken işlerde çalışan işçiler hakkında, iş süreleri yönünden, İş 
Kanunu-                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
nun 29/7/1983 günlü ve 2869 sayılı Kanunla değiştirilen 61 inci maddesinin (b) 
bendinde öngörülen tüzük hükümleri uygulanır.                  
  Kaldırılan Hükümler:                            

  Madde 7 - Bakanlar Kurulunun 12/2/1973 günlü ve 7/5835 sayılı kararıyla yü- 
rürlüğe konulmuş bulunan İş Süreleri Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.     
  Yürürlük:                                  

  Madde 8 - 1475 sayılı İş Kanununun 29/7/1983 günlü ve 2869 sayılı Kanunla  
değiştirilen 61 inci maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanan ve Danış-  
tay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yürür- 
lüğe girer.                                   
  Yürütme:                                  

  Madde 9 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.