Endeksler
                                        
         NÜKLEER TESİSLERE LİSANS VERİLMESİNE             
               İLİŞKİN TÜZÜK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.11.1983, No: 83/7405          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 9.7.1982, No: 2690            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 19.12.1983, No: 18256           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 23, S. 1644           
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                  
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
        Amaç, Nükleer Tesisler, Deyimler ve Terimler          
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, nükleer tesislere lisans verilmesine ilişkin  
esasları düzenlemektir.                             
  Nükleer Tesisler:                              

  Madde 2 - Nükleer tesisler deyiminden, nükleer reaktör tesisleriyle nükleer 
yakıt çevrimi tesisleri anlaşılır.                       
  Nükleer reaktör tesisleri;                         
  1 - Eğitim reaktörleri,                           
  2 - Araştırma reaktörleri,                         
  3 - Malzeme reaktörleri,                          
  4 - Deneme reaktörleri,                           
  5 - Prototip reaktörler,                          
  6 - Isı Üretim reaktörleri,                         
  7 - Elektrik üretim reaktörlerini,                     
  Nükleer yakıt çevrimi tesisleri;                      
  1 - Cevher çıkartma, öğütme ve arıtma tesisleri,              
  2 - Arıtılmış cevherleri nükleer yakıt yapımına uygun şekillere getiren dö- 
nüştürme tesisleri,                               
  3 - Zenginleştirme tesisleri,                        
  4 - Nükleer yakıt elemanı yapım tesisleri,                 
  5 - Kullanılmış yakıt elemanlarını yeniden işleme tabi tutan yeniden işleme 
tesisleri,                                   
  6 - Son depolama dahil olmak üzere radyoaktif artıkları işleyen radyoaktif 
artık yönetimi tesislerini                           
  içerir.                                   
  Deyimler ve Terimler:                            

  Madde 3 - Bu Tüzükte geçen Kurum sözcüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ko- 
misyon sözcüğü, Atom Enerjisi Komisyonu, Komite sözcüğü, Nükleer Güvenlik Danış-
ma Komitesi, kurucu sözcüğü, nükleer tesis kuran gerçek ya da tüzel kişiler an- 
lamına gelir.                                  
  Bu Tüzükte kullanılan teknik terimlerin anlamı, Nükleer Tanımlar Yönetmeli- 
ğinde belirtilir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                İKİNCİ BÖLÜM                  
             Lisans Verme Hizmetleri                
  Hizmetin Yürütülmesi:                            

  Madde 4 - Nükleer tesislere lisans verilmesi hizmetleri;          
  1 - Başkan yardımcıları arasından Kurum Başkanının önerisi ve Başbakanın  
onayıyla görevlendirilen Nükleer Güç ve Güvenlik Başkan Yardımcısı,       
  2 - Nükleer güvenlik ve lisanslama konularında yardımcı olmak üzere kurulan 
Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi,                       
  3 - Nükleer Güvenlik Dairesi,                        
  tarafından yürütülür.                            
  Komitenin kuruluşuna ve çalışma yöntemlerine ilişkin esaslar yönetmelikte  
gösterilir.                                   
  Nükleer Güvenlik Danışma Komitesinin Görevleri:               

  Madde 5 - Nükleer Güvenlik Danışma Komitesi, bu Tüzükte belirtilen görevleri
yerine getirir; Kurum Başkanlığınca gönderilen işler hakkında görüş bildirir.  
                                        
                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
          Lisans, Güvence ve Lisans Aşamaları             
                                        
  Lisans Alma Zorunluluğu ve Başvuru:                     

 

 
  Madde 6 - Nükleer tesis kurmak ve işletmek için Kurumdan lisans almak zorun-
ludur. Bunun için kurucunun, Kuruma, kurmak istediği tesisi belirten, teknik ve 
mali gücünü kanıtlayan belgeleri de eklediği bir dilekçeyle başvurması gerekir. 
  Güvence:                                  

  Madde 7 - Kurucu, 8/5/1961 günlü ve 229 sayılı Nükleer Enerji Sahasında Hu- 
kuki Mesuliyete Dair Sözleşmenin Tasdiki Hakkında Kanunla ek ve değişiklikleri 
uyarınca sigorta ve diğer mali güvenceleri sağlamak zorundadır.         
  Lisans Aşamaları:                              

  Madde 8 - Nükleer tesislere lisans verilmesi, aşağıdaki üç aşamada tamamla- 
nır:                                      
  1 - Yer lisansı,                              
  2 - İnşaat lisansı,                             
  3 - İşletme lisansı.                            
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
         Nükleer Reaktör Tesislerine Lisans Verilmesi         
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
         Nükleer Reaktör Tesislerinde Yer Lisansı           
                                        
   Başvuru ve Yer Raporu:                           

   Madde 9 - Kurucu, yer lisansı almak için Kurum Başkanlığına yapacağı baş- 
vuruya aşağıdaki bilgileri kapsayan yer raporunu ekler:             
  1 - Kurulacak nükleer reaktör tesisinin kullanılma amacı, yaklaşık olarak  
gücü, hangi reaktör tipleri arasından seçileceğine ilişkin bilgiler,      
  2 - Kurucunun ve kurucu adına yer araştırmalarını yürüten kuruluşların,   
teknik potansiyelini, bilgisini ve deneyimini belirten bilgiler,        
  3 - Seçilen yerin coğrafi durumunu açık olarak gösteren bölge haritası, re- 
aktör yakın çevresinin özelliklerini ortaya koyan ayrıntılı haritalar,     
  4 - Seçilen yerin topografik, jeolojik, jeoteknik, hidrolojik, sismolojik  
ve meteorolojik özelliklerine ilişkin bilgi ve incelemeler,           
  5 - Düşünülen reaktör tiplerine göre önerilen yer için yerleşim planları  
seçenekleri                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  6 - Seçilen yerin deprem, sel baskını, fırtına gibi doğal olaylar ve bu   
olayların ikincil etkileri yönünden değerlendirilmesine ilişkin bilgiler,    
  7 - Seçilen yerin uçak düşmesi, yangın, patlama baraj çökmesi gibi olaylar 
sonucu meydana gelebilecek dış tehlikelere karşı değerlendirilmesine ilişkin  
bilgiler,                                    
  8 - Seçilen yerde soğutma suyu amacıyla kullanılacak su kaynaklarının yeter-
liliğine ilişkin bilgiler,                           
  9 - Yöre halkının, olağan ve olağanüstü işletme koşullarıyla kaza hallerinde
çevreye salınan sıvı ve gaz radyoaktif artıklardan radyolojik yönden etkilenme- 
lerine ilişkin ön incelemeler (Bu incelemeler yapılırken, yukarıda anılan radyo-
aktif artıkların çevreye yayılma şekilleri, yöredeki nüfus dağılımıyla muhtemel 
nüfus değişimleri, yöredeki su kaynaklarının içme suyu olarak kullanımı, yörede-
ki süt ve yiyecek üretimi ve radyoekolojik yönden yöre özellikleri gözönüne alı-
nacaktır),                                   
  10 - Seçilen yerin ulusal elektrik sistemine bağlantı şekli ve dış besleme 
sisteminin güvenilirliğiyle ilgili bilgiler,                  
  11 - Ayrıntılı yer incelemelerinin kalite temini programı,         
  12 - Nükleer güvenlik konusundaki gelişme ve uygulamaların ışığı altında ge-
rekli görülen diğer ek bilgiler.                        
  Yer raporunda yer incelemelerinin yeterli olarak yapılmış olması, yerin,  
mümkün görülen en önemli kaza halinde bile, çevrenin kabul edilebilen sınırların
üstünde zarar görmeyeceği biçimde seçilmiş olduğunun belirlenmesi gerekir. Ayrı-
ca, nükleer reaktör tesisinin önerilen yerde kurulmasını teknolojik yönden im- 
kansız kılacak yer özellikleriyle karşılaşılmayacağı ve önerilen reaktör yeri- 
nin güvenlik açısından önemli özelliklerine ilişkin parametrik değerlerin en son
teknolojik uygulamalara göre kabul edilen sınır değerlerin altında kalacağı gös-
terilmelidir.                                  
  Yer Raporunun Verilmesi:                          

  Madde 10 - Yer raporu, Kurum Başkanlığına on nüsha verilir; bir nüshası ko- 
miteye iletilerek görüşü istenir. Yer raporunda görülen eksiklikler kurucuya  
bildirilir. Kurucu, bunları, en kısa sürede tamamlayarak kuruma vermekle yüküm- 
lüdür.                                     
  Yer Raporunun Değerlendirilmesi: