Endeksler
            RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON            
             HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE             
               DENETLENMESİNE İLİŞKİN               
                   TÜZÜK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 14.11.1983,  No: 83/7395      
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 24.5.1983,  No: 2827       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 18.12.1983,  No: 18255       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 23, S. 1636       
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
              Amaç ve Deyimler                  
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, rahim tahliyesinde acil müdahale hallerinin ne- 
lerden ibaret olduğunu ve yapılacak ihbarların şekil ve mahiyetini, rahim tah- 
li yesini ve sterilizasyonu kabul edenlerden istenecek izin belgesinin şeklini 
ve doldurulma esaslarını, rahim tahliyesi ve sterilizasyonun yapılacağı yerleri,
bu yerlerde bulunması gereken sağlık koşulları ve diğer koşullarla buraların  
denetim ve gözetim esaslarını belirlemektir.                  
                                        
  Deyimler:                                  

  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;                         
  a) Bakanlık deyimi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığını,          
  b) Rahim tahliyesi deyimi, gebeliğin sonlandırılmasını,           
  c) Sterilizasyon deyimi, kadınlarda tüp ligasyonu, erkeklerde vazektomiyi, 
  d) Menstrüel regülasyon (MR) deyimi, vakum aspirasyon yönteminin kullanıldı-
ğı küçük cerrahi müdahaleyi                           
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Rahim Tahliyesi                   
                                        
  On haftayı geçmeyan gebeliklerde rahim tahliyesi:              

  Madde 3 - Gebeliğin onuncu haftası doluncaya kadar kadının sağlığı açısın- 
dan tıbbi sakınca olmadığı takdirde, istek üzerine rahim tahliye edilir.    
  Rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca yapılır.     
  Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs görerek yeterlik, belgesi
almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve göze-
timinde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.      
  On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve bura- 
larda bulunması gereken koşullar:                        

  Madde 4 - On haftayı geçmeyen gebelikte, rahim tahliyesini,         
  a) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları mesleklerini uyguladıkları yerler- 
de,                                       
  b) Pratisyen hekimler menstrüel regülasyon yöntemiyle resmi tedavi kurumla- 
rında                                      
  yaparlar.                                  
  Anestezi gerektiren tahliyeler ise, anestezi uygulanabilen resmi tedavi ku- 
rumlarıyla özel hastanelerde yapılır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  On haftayı geçmeyen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi  
kurumlarıyla özel hastanelerde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının   
muayenehanelerinde, Tüzük'e ekli (1) sayılı listede yer alan araç ve gerecin  
bulunması zorunludur.                              
  On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesi:                 

  Madde 5 - Gebelik süresi on haftayı geçen kadınlarda, rahim tahliyesi yapı- 
lamaz.                                     
  Bu durumdaki kadınlarda, ancak, Tüzük'e ekli (2) sayılı listede sayılan   
hastalıklardan birinin bulunması halinde ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanı 
tarafından rahim tahliyesi yapılabilir. Hastalığın, kadın hastalıkları ve do-  
ğum uzmanıyla bu hastalığın ilişkin olduğu uzmanlık dalından bir hekimin bir-  
likte hazırlayacakları, kesin klinik ve laboratuvar bulgulara dayanan, gerekçeli
raporlarla saptanması zorunludur.                        
  Rahim tahliyesini yapan hekim, bu raporu, ameliyenin sonucuyla birlikte en 
geç bir hafta içinde, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçelerde 
hükümet tabipliklerine göndermek zorundadır. Bu raporlar il sağlık ve sosyal  
yardım müdürlüğünde toplanır.                          
  On haftayı geçen gebelikte rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve buralar- 
da bulunması gereken koşullar:                         

  Madde 6 - On haftayı geçen gebelikte, rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi 
kurumlarıyla özel hastanelerde yapılır.                     
  Buralarda, Tüzük'e ekli (3) sayılı listede yer alan araç, gereç ve persone- 
lin bulunması zorunludur.                            
  Acil hallerde rahim tahliyesi:                       

  Madde 7 - Derhal müdahale edilmediği takdirde kadının hayatını ya da hayati 
organlarından birini tehdit eden acil hallerde rahim tahliye edilir.      
  Bu durumda, rahim tahliyesi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarınca    
yapılır.                                    
  Rahim tahliyesini gerektiren acil haller:                  

  Madde 8 - Rahim tahliyesini gerektiren acil haller şunlardır:        
  a) Servikal internal os kapalı olsa bile, kadının yaşamını tehlikeye sokacak
ölçüde vajinal kanamalar,                            
  b) Servikal internal osun açık olduğu haller,                
  c) Uterustaki gebelik ürününün bir bölümünün düştüğü ve kanamanın devam   
ettiği haller ya da enfeksiyon tehlikesi.                    
  Acil hallerde rahim tahliyesinin yapılacağı yerler ve bildirme zorunluluğu: 

  Madde 9 - Acil hallerde rahim tahliyesi, resmi yataklı tedavi kurumlarıyla 
özel hastanelerde yapılır. Ancak, kadının buralara taşınması olanaksızsa, ameli-
ye, muayenehane, ev gibi hastanın bulunduğu yerlerde de yapılabilir.      
  Hekim, müdahaleyi yapmadan önce, olanaksızsa, müdahaleden itibaren en geç  
24 saat içinde, kadının kimliğini, yapılan müdahaleyle müdahaleyi gerektiren  
nedenleri ve sonucunu, illerde sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine, ilçeler- 
de hükümet tabipliklerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu raporlar, il  
sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerinde toplanır.                
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
              Sterilizasyon                    
                                        
  Sterilizasyon ameliyatı:                          

  Madde 10 - Sterilizasyon ameliyatı, tıbbi sakınca olmaması koşuluyla ve re- 
şit kişinin isteği üzerine yapılır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kadınlara sterilizasyon ameliyatı, kadın hastalıkları ve doğum ya da genel 
cerrrahi uzmanlarınca yapılır.                         
  Erkeklere sterilizasyon ameliyatı, üroloji, kadın hastalıkları ve doğum ya 
da genel cerrahi uzmanlarıyla bu konuda Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde 
kurs görerek yeterlik belgesi almış pratisyen hekimlerce yapılır.        
  Kadınlara sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken 
koşullar:                                    

  Madde 11 - Kadınlara sterilizasyon ameliyatı, yalnızca, resmi tedavi kurum- 
larıyla özel hastanelerde yapılır. Buralarda, Tüzük'e ekli (4) sayılı listede  
yer alan araç, gereç ve personelin bulunması zorunludur.            
  Erkeklere sterilizasyonun yapılacağı yerler ve buralarda bulunması gereken 
koşullar:                                    

  Madde 12 - Erkeklere sterilizasyon ameliyatını, uzman hekimler, mesleklerini
uyguladıkları yerlerde, pratisyen hekimlerse, resmi tedavi kurumlarında yapar- 
lar. Buralarda, Tüzük'e ekli (5) sayılı listede yer alan araç ve gereçlerin bu- 
lunması zorunludur.                               
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
               Çeşitli Hükümler                  
                                        
  İzin belgesi:                                

  Madde 13 - On haftayı geçmeyen gebeliklerde yapılacak rahim tahliyesinde,  
gebe kadın,                                   
  a) Reşitse kendisinden,                           
  b) Küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden,         
  c) Vesayet altında bulunup da reşit ya da mümeyyiz değilse, kendisinden ve 
vasisinden (Bu halde ayrıca sulh hakiminden de izin alınması gerekir),     
  d) Evliyse eşinden,                             
  örneği Tüzük'e ekli izin belgesinin alınması gerekir.            
  Evli kimseye sterilizasyon ameliyatının uygulanması, eşinden, ayrıca, izin 
belgesi alınmasına bağlıdır.                          
  İzin belgesi aranmayacak haller:                      

  Madde 14 - Akıl maluliyeti nedeniyle şuur serbestisine sahip olmayan gebe  
kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz.            
  Veli ya da sulh mahkemesinden izin alınmasının zamana ihtiyaç gösterdiği ve 
derhal müdahale edilmemesinin hayatı ve hayati organlardan birini tehdit etti- 
ği acil hallerde izin şartı aranmaz.                      
  İzin belgesinin alınma yöntemi :                      

  Madde 15 - İzin belgeleri, 13 üncü maddede sözü edilenlere, rahim tahliyesi 
ve sterilizasyon için başvurduklarında imzalatılır. Eşin, ya da vasinin gelmeme-
si halinde, bunların sterilizasyon ya da rahim tahliyesine izin verdiklerine  
ilişkin yazılı ve imzalı belge yeterli sayılır. Belgeyi getiren, imzanın sahi- 
bine ait olduğunun hukuki sorumluluğunu kabul ettiğine ilişkin bir belgeyi de  
imzalamak zorundadır.                              
  Gözetim ve denetim :                            

  Madde 16 - Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlar ayrık olmak üzere, rahim 
tahliyesi ve sterilizasyon ameliyatının yapıldığı resmi ya da özel kurum ve   
kuruluşlarla gerçek ve tüzel kişilere ait muayenehane ve tedavi yerlerini göze- 
tim ve denetim altında bulundurmak ve yönlendirmekle Bakanlık yetkili ve    
görevlidir.                                   
  Yürürlük :                                 

  Madde 17 - 24/5/1983 günlü ve 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanu-  
nun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan   
bu Tüzük hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı gününde yürürlüğe girer.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürütme :                                  

  Madde 18 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.          
                                        
              (1) SAYILI LİSTE                   
                                        
  On haftayı geçmeyen gebeliklerde rahim tahliyesinin yapılacağı resmi tedavi 
kurumları, özel hastaneler ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının muayene- 
hanelerinde bulunması zorunlu araç ve gereçler:                 
  1 - Menstrüel regülasyon (MR) ve diğer kürtaj setleri            
  2 - Otoklav ve elektrikli sterilizatör                   
  3 - Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör,
steril eldiven vb. diğer tıbbi araç ve gereç                  
  4 - Rahim tahliyesinden sonra hastaların dinleneceği yataklar        
  5 - Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör.              
                                        
              (2) SAYILI LİSTE                  
                                        
  On haftanın üzerindeki gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının  
hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlike-
li olan hastalıklar ve durumlar :                        
  A - Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler              
  1) Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları             
  a) Sezeryan Ameliyatı                           
  b) Miyomektomi                               
  c) Uterus rüptürü                             
  d) Geniş perforasyon                            
  e) Geçirilmiş vajinal plastik operasyonlar                 
  2) Rekürren preeklampsi-eklampsi                      
  3) İzoimmünizasyon                             
  4) Mole hidatidiform                            
  B - Ortopedik nedenler                           
  1) Osteogenezis imperfekta                         
  2) Ağır kifoskolyoz                             
  3) Doğumu güçleştiren osteomiyelit                     
  4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalık- 
lar                                       
  C - Kan hastalıklarına bağlı nedenler                    
  1) Lösemi                                  
  2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar                  
  3) Lenfomalar                                
  4) Pıhtılaşma defektleri                          
  5) Hemolitik sarılıklar                           
  6) Agranülositozis                             
  7) Tromboembolik hastalıklar                        
  8) Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik 
bozukluğa neden olan)                              
  9) Gamaglobulinopatiler                           
  D - Kalb ve dolaşım sistemi hastalıkları                  
  1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalb hastalıkları         
  2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokarad enfarktüsü aşikar   
koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları               
  3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları           
  4) Ağır bronşektaziler                           
  5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  E - Böbrek hastalıkları                           
  1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları                    
  F - Göz hastalıkları                            
  1) Dekolman                                 
  2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler               
  G - Endokrin ve metabolik hastalıklar                    
  1) Feokromositoma                              
  2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği                 
  3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi         
  4) Pratiroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği                
  5) Ağır hipofiz hastalıkları                        
  H - Sindirim sistemine bağlı nedenler                    
  1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları      
  İ) İmmünolojik nedenler                           
  1) İmmün yetmezliği hastalıkları                      
  2) Kollajen doku hastalıkları                        
  J - Bütün malign neoplastik hastalıkları                  
  K - Nörolojik nedenler                           
  1) Grand mal epilepsi                           
  2) Multipl skleroz                             
  3) Muskuler distrofi                            
  4) Hemipleji ve parapleji                         
  5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar        
  L - Ruh hastalıklarına bağlı nedenler                    
  1) Oligofreni                               
  2) Kronik şizofreni                            
  3) Psikoz manyak depresif (PMD)                      
  4) Paranoya                                
  5) Uyuşturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm              
  M - Enfeksiyon hastalıkları                         
  1) Teratojen intra üterin enfeksiyonlar                  
  a) Kızamıkçık                               
  b) Toksoplazmozis                             
  c) Sitomegalovirus                             
  d) Herpes virus grubu hastalıklar                     
  2) Cüzzam                                 
  3) Sıtma                                  
  4) Frengi                                 
  5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar               
  N - Konjenital nedenler                           
  1) Marphan sendromu                            
  2) Mesane ekstrofisi                            
  3) Down sendromu                              
  4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar     
  5) Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç                 
  6) Teratogenik ilaçlar                           
  7) Nörofibromatozis                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              (3) SAYILI LİSTE                  
                                        
  Gebeliğin onuncu haftasından sonra, rahim tahliyesi yapılacak yerlerde bu- 
lunması zorunlu araç, gereç ve personel:                    
  1 - Ameliyathane ve anestezi araç ve gereçleri               
  2 - Sezaryen yapmak için gerekli tıbbi ve cerrahi malzeme          
  3 - İntra-amniotik hipertonik solüsyon vermek için gerekli araç gereç    
  4 - Kürtaj seti                               
  5 - Elektrikli ya da elektriksiz vakum aspiratör              
  6 - Otoklav ve elektrikli sterilizatör                   
  7 - Uterotonikler, kanama durdurucu ilaçlar, intravenöz sıvı seti, enjektör,
steril eldiven vb. diğer tıbbi araç ve gereç                  
  8 - Anestezi uzmanı ya da teknisyeni                    
  9 - Gerekli diğer ameliyathane personeli                  
  10 - Canlandırma araç ve gereçleri                      
                                        
              (4) SAYILI LİSTE                  
  Kadınlara sterilizasyon ameliyatı yapılacak yerlerde bulunması zorunlu ko- 
şullar, araç, gereç ve personel:                        
  1 - Histeroktomi dahil kadın-doğum operasyonlarının yapılabileceği ameli-  
yathane koşulları                                
  2 - Mini-laparotomi seti ya da laparoskop aygıtı              
  3 - Genel anestezi verecek uzman hekim ya da teknisyen           
                                        
              (5) SAYILI LİSTE                  
                                        
  Erkeklere sterilizasyon ameliyatı yapılacak yerlerde bulunması zorunlu araç 
ve gereçler:                                  
  1 - Ameliyatın yapılacağı bir oda                      
  2 - Cerrahi masa ya da muayene masası                    
  3 - Vazektomi seti (steril eldiven, sütür malzemesi, örtü vb.)       
  4 - Tansiyon aleti, stetoskop, lokal anestetik madde, cilt temizliği için  
antiseptik solüsyon ve ışık                           
                                        
           RAHİM TAHLİYESİ İÇİN İZİN BELGESİ             
                                        
   KİMLİK          GEBE      EŞ       VELİ    VASİ  
  -------------------- ----------------- ------------- ------------ -----------
  Soyadı        :                            
  Adı         :                            
  Baba adı       :                            
  Doğum yeri, tarihi  :                            
  Nüfusa kayıtlı olduğu:                            
    İl        :                            
    İlçe       :                            
    Köy- mahalle   :                            
    Cilt       :                            
    Hane       :                            
  Adres        :                            
  HAKİMİN İZNİ     :                            
---------------------                              
                                 Esas ve    
(Kararın onaylı örneği eklenecek) Mahkemenin Adı: Karar Tarihi: Karar No:   
                 --------------- -------------- ---------   
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI:                  
                                        
  Rahim tahliyesi işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları,ağırlı-
ğı ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamıyacağı, rızanın ve iz- 
nin kapsam ve konusunun tıbbi zorunluluk olmaksızın aşılmayacağı, gebe kadına, 
eşine, veli ve vasiye anlatıldı.                        
                                  Tarih:   
                                Görevli Doktor 
                                        
 RIZA:                                     
   Müdahaleden önce, görevli doktorun tüm açıklamalarını dinledik. Rahim tah- 
liyesine rıza ve iznimiz olmadan girişilemiyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları ve
muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukların 
bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya da  
maddi ve manevi baskı altında olmaksızın rahim tahliyesini kabul ettiğimizi, ge-
beliğe son verme nedeniyle doğacak sonuçları gerek birbirimiz ve gerek doktor ve
hastane aleyhine kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve gebeliğe son  
verme işlemine rıza gösterdiğimizi beyan ederiz.                
                                        
                                 Tarih:     
  Gebe        Eş          Veli        Vasi      
                                        
  Getirdiğim belgedeki imzanın eşime, vasime ait olduğunu ve bundan doğacak  
hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim.             
                                        
                                 Tarih:    
                                 Gebe     
                                        
  Gebeliğe son verme işlemiyle ilgili işbu izin belgesi huzurumda düzenlendi. 
                                        
                                 Tarih:    
                               Görevli Doktor  
-------------------                               
NOT: 1 - Okur yazarlar imza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basa- 
     caklar.                                
   2 - Veli olarak ana-baba, anlaşmazlık halinde baba, baba ölmüş ya da yoksa 
     ana.                                  
   3 - Eş, veli ya da vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir.       
                                        
          STERİLİZASYON İÇİN İZİN BELGESİ               
                                        
              Sterilizasyon                    
  KİMLİK         Yaptıracak Kişi        Eş       Vasi 
------------------------- -------------------------- -------------- ------------
 Soyadı         :                           
 Adı           :                           
 Baba adı        :                           
 Doğum yeri,tarihi    :                           
 Nüfusa kayıtlı olduğu                             
    İl        :                           
    İlçe       :                           
    Köy-mahalle    :                           
    Cilt       :                           
    Hane       :                           
  Adres        :                           
                                        
                                        
                                        
                                        
MÜDAHALEDEN ÖNCE GÖREVLİ DOKTORUN AÇIKLAMASI:                  
  Sterilizasyon işleminin tıbbi sonuçları, muhtemel komplikasyonları, ağırlığı
ve önemi, rıza ve izin olmaksızın bu işlemin yapılamıyacağı, rızanın ve iznin  
kapsamı ve konusu, sterilizasyon yaptıracak kişiye, eşine ya da vasiye anlatıl- 
dı.                                       
                                  Tarih:   
                                 Görevli Doktor
                                        
RIZA:                                      
  MÜdahaleden önce görevli doktorun tüm açıklamalarını dinledik. Sterilizasyon
işlemine, rıza ve iznimiz olmadan girişilemiyeceği, bu işlemin tıbbi sonuçları 
ve muhtemel komplikasyonları bize etraflıca anlatıldı. Bu konuda, sorumlulukla- 
rın bize ait bulunduğu bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, telkin ya 
da maddi ve manevi baskı altında olmaksızın sterilizasyonu kabul ettiğimizi, do-
ğacak sonuçları gerek birbirimiz ve gerek doktor ve hastane aleyhine kullanmaya-
cağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve sterilizasyon işlemine rıza gösterdiğimizi
beyan ederiz.                                  
                                        
   Sterilizasyon                       Tarih:     
  Yaptıracak Kişi         Eş              Vasi      
                                        
  Getirdiğim belgedeki imzanın eşime ya da vasime ait olduğunu ve bundan do-  
ğacak hukuki sorumluluğun bana ait bulunduğunu beyan ederim.          
                                        
                                 Tarih:     
                         Sterilizasyon Yaptıracak Kişi 
                                        
  Sterilizasyon işlemiyle ilgili işbu izin belgesi huzurumda düzenlendi.   
                                 Tarih:    
                                Görevli Doktor  
                                        
-----------------------                             
NOT: 1 - Okur yazarlar imza edecekler, olmayanlar sol elin baş parmağını basa- 
     caklar.                                
   2 - Eş ve vasiden hangisi gereksizse o çizilecektir.