Endeksler
             İŞKOLLARI TÜZÜĞÜ                    
                                        
     Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.11.1983, No: 83/7376       
     Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.5.1983, No: 2821         
     Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 6.12.1983, No 18243        
     Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi 22, S.2863        
                                        
  Amaç                                    

  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu-
nun 28/8/1983 günlü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesinde sa- 
yılan işkollarına hangi işlerin gireceğini saptamaktır.             
  İşkollarına giren işler                           

  Madde 2 - Her bir işkoluna giren işlerin neler olduğu, iktisadi faaliyetle- 
rin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası normlar da gözönünde bulundurularak
düzenlenen. Tüzüğe ekli listede gösterilmiştir.                 
  Asıl işe yardımcı işler                           

  Madde 3 - Bir işyerinde yürütülen asıl işe yardımcı işler de, asıl işin da- 
hil olduğu işkolundan sayılır.                         
  İşyerinin girdiği işkolunun belirlenmesi :                 

  Madde 4 - Bir işyerinin hangi işkoluna girdiği konusunda anlaşmazlık çıkması
halinde, ilgililerin başvurusu üzerine, işkolu, o işyerinde yürütülen işin nite-
liğine göre Çalışma Bakanlığınca saptanır. Bakanlığın bu konudaki kararına kar- 
şı, ilgililer, Sendikalar Kanunu'nun 4 üncü maddesine göre dava açabilirler.  
  İstatistikler                                

  Madde 5 - Her işkolunda çalışan, sendikalara üye olan ve olmayan işçilerin 
sayılarıyla bunların sendikalara dağılımı Çalışma Bakanlığınca, her yıl ocak ve 
temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir; bu istatistikler Resmi
Gazete'de yayımlanır.                              
  Kaldırılan hükümler                             

  Madde 6 - Bakanlar Kurulunun 15/6/1983 günlü ve 83/6686 sayılı kararıyla yü-
rürlüğe konulmuş bulunan İşkolları Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.      
  Yürürlük                                  

  Madde 7 - 5/5/1983 günlü ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 28/8/1983 gün-
lü ve 2882 sayılı Kanunla değiştirilen 60 ıncı maddesine göre hazırlanan ve Da- 
nıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı gününde yü- 
rürlüğe girer.                                 
  Yürütme                                   

  Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.           
                                        
           İŞKOLLARINA GİREN İŞLER                  
                                        
 İşkolu  Bölüm  Büyük                             
Sıra No.  No.  Grup No.       İşkolu - İşler              
-------- ----- ----------  --------------------------------------------------
  1    0  01,02,03,04   TARIM VE ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK   
                 Tarım ve hayvan yetiştirme, ormancılık ve tom- 
                 rukçuluk, her türlü teraslama işleri, tarım ve 
                 bahçıvanlık okulları hizmetleri, avcılık ve av 
                 hayvanlarının üre-               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 İşkolu Bölüm   Büyük                            
Sıra No. No.   Grup No.        İşkolu - İşler            
-------- -----   -----------  -----------------------------------------------
                 tilmesi, balıkçılık, süngercilik ve benzeri su 
                 ürünlerinin çıkarılması işleri.        
                                        
  2   1    11,12,14,19  MADENCİLİK                   
                 Maden arama, kömür madenciliği, metal cevherle-
                 ri madenciliği, taş, kil, kum ocakları, tuzla- 
                 lar(kaya tuzları dahil) ve madenlerden başka  
                 maddelerin topraktan çıkarılması, kömürden ya- 
                 pılan maddelerin yapımı işleri.        
                                        
  3   1,2,3  13,30,31,32  PETROL, KİMYA VE LASTİK            
                 Petrol arama, ham petrol, sair akaryakıt ve ta-
                 bii gaz tasfiyehaneleri ve petrol mamülleri sa-
                 nayii (L.P.G. dahil), akaryakıt depo ve istas- 
                 yonları, akaryakıt taşınması (pipeline dahil), 
                 satışı, ecza ve kimya sanayii(azot,gübre,deter-
                 jan,kozmetik, boya ve atom sanayii dahil), pil,
                 batarya ve akümülatör sanayii, tabii ve suni  
                 lastik ve kauçuk, plastik, bakalit, linelyum, 
                 muşamba ve benzeri sanayii ve bu maddelerden  
                 yapı, elektrik , sıhhi malzeme, ev eşyası ve  
                 her türlü eşya yapım işleri.          
                                        
  4   2    20,21,22    GIDA SANAYİİ                  
                 Gıda maddeleri yapımı sanayii, insanların tüke-
                 timine mahsus gıda maddelerinin yapımı, her  
                 türlü hayvan, kümes ve av hayvanları kesilmesi 
                 ve temizlenmesi, paketlenmesi, mezbahalar ve  
                 etten yapılan gıda maddeleri yapımı, sütten ya-
                 pılan maddelerin yapımı, hayvansal ve bitkisel 
                 yağ sanayii (hayvansal ve bitkisel yağdan yapı-
                 lan sabun sanayii dahil), her çeşit gıda madde-
                 lerinin konserve yapılması ve saklanması,değir-
                 mende öğütülmüş maddeler yapımı, ekmekçilik ve 
                 her çeşit un ve unlu maddelerden yiyecek yapı- 
                 mı, kakao, çikolata, şekerleme ve benzeri mad- 
                 deler yapımı, kakao, kahve, tuz öğütülmesi ve 
                 çay yaprakları üzerinde yapılan işlemler ve  
                 benzeri işler, yem sanayii,maya yapımı, içki  
                 ve tütün sanayii, damıtılmış alkollü içkiler, 
                 şaraplar, likörler, malt likörleri, hafif içki-
                 ler, karbon asidi ile yapılmış içeceklerin ya- 
                 pımı, arıtılması karıştırılması, damıtılması, 
                 mayalandırılması, bira fabrikalarında yapılan 
                 işler, alkolsüz içkiler (gazoz,meyva suları ve 
                 benzerleri), sigara,puro,pipo enfiye, çiğnenen 
                 tütün ve benzerlerinin yapımı, paketlenmesi ve 
                 taşın ması, tütün ayıklanması, kurutulması gibi
                 tütün sanayii ile ilgili yapım ve işleme işleri
                                        
  5  2    20       Ş E K E R                   
                 Şeker sanayii.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 İşkolu  Bölüm   Büyük                            
Sıra No.  No.   Grup No.          İşkolu - İşler          
-------- ------ -----------  -------------------------------------------------
 6     2   23,24     DOKUMA                      
                Her türlü dokuma sanayii, giyecek eşyası sanayii,
                hazır dokuma eşyası yapımı (trikotaj ve fermuar 
                yapımı), her türlü iplik sanayii (sun'i ve sen- 
                tetik elyaf işleri dahil), çırçır sanayii (idro- 
                fil pamuk yapımı dahil), çamaşırhanede yapılan  
                işler, ütü, kola, boyama ve temizleme işleri.  
 7     2   24,29     DERİ                       
                Kundura sanayii, deri ve deriden yapılan her   
                türlü eşya (saraciye) yapımı ve debagat işleri, 
                kürkçülük, tutkal sanayii ve bağırsak işleme iş- 
                leri.                      
 8     2   25,26     AĞAÇ                       
                Ağaç ve mantardan yapılan eşya, mobilya yapımı, 
                doğrama ve bıçkıcılık sanayii, kereste fabrika- 
                ları, her türlü sun'i tahta ve benzeri yapım iş- 
                leri.                      
 9     2   27      KAĞIT                      
                Kağıt, kağıttan yapılan her türlü eşya ve selüloz
                sanayii işleri.                 
 10    2   28      BASIN VE YAYIN (Değişik:28/3/1996-96/7949 K.)  
                Her türlü basın ve yayın işleri, basımevlerinde 
                yapılan işler, klişecilik, kağıt ve madeni para 
                basım işleri,kağıt,karton,plastik ve sair malzeme
                üzerine yapılan baskı işleri.          
 11    6   62,63     BANKA VE SİGORTA                 
                Bankalar ve sigorta şirketleri, banka ve sigorta 
                birlikleri, para borsalarında yapılan işler.   
 12    3   33      ÇİMENTO, TOPRAK VE CAM              
                Metalden başka maden sanayii, çimento sanayii,her
                türlü toprak ve seramik sanayii ile çömlek, çini,
                fayans yapımı ve çimento, alçı, taş ve toprak  
                kullanılarak yapılan yapı malzemesi ve diğer ge- 
                reç yapımı, ateş tuğlası, tuğla ve kiremit sana- 
                yii, lüle taşı işlemesi ile bu işkoluna ait ham- 
                madde ocaklarında yapılan işler, cam ve camdan  
                yapılma eşya sanayii işleri.           
 13    3   34,35,36,                           
         37,38,39   METAL                      
                Metal yapımı, her türlü maden cevherlerinin ve  
                bunların alaşım ve karışımlarının ergitilmesi,  
                arıtılması, haddelenmesi, çekilmesi, dökülmesi ve
                şekillendirilmesi, çelik sanayii, madensel eşya 
                yapımı, makina yapımı, elektrik makinaları, ci- 
                hazları, araç ve gereçlerinin (deniz, demir ve  
                hava yolları madeni taşıma araçları hariç) ve  
                diğer madensel taşıtların yapımı ve onarımı ve  
                başkaca madensel eşya ve gereç yapımı, kurma   
                (montaj) sanayii işleri.             
 14    3   38      GEMİ                       
                Her türlü deniz araçları yapımı, onarımı ve gemi 
                boz-                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 İşkolu  Bölüm   Büyük                            
Sıra No.  No.   Grup No.          İşkolu - İşler          
-------- ------- -----------  -------------------------------------------------
                ma tezgahlarında yapılan işler.         
 15    4   40      İNŞAAT                      
                Bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, kana- 
                lizasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, ha-
                va alanı, dekovil ve tramvay yolu, spor alanları 
                yapımı gibi her çeşit yapıcılık işleri ile bun- 
                ların etüt, proje, araştırma, bakım, onarım ve  
                benzeri işleri                  
 16    5   21,52     ENERJİ                      
                Elektrik, havagazı, su, ısı üretimi, toplanması, 
                arıtılması, kullanılır ve yararlanılır hale geti-
                rilmesi, iletim ve dağıtımı işleri, yukarıdaki  
                amaçlarla tesis ve şebekeler kurulması (baraj da-
                hil), işletilmesi korunması, bakımı, onarımı ve 
                bunlarla ilgili etüt, proje, araştırma ve benzeri
                işler.                      
 17    6,8  61,62,64,                           
         82,83     TİCARET, BÜRO, EĞİTİM VE GÜZEL SANATLAR     
                Her türlü mali kuruluşlar, ticaret borsaları, ti-
                caret ve sanayi odaları, birlikleri, kooperatif- 
                ler, kredi esham ve tahvil borsaları, her türlü 
                büro ve benzeri kuruluşlar ile dernekler, noter- 
                ler, işçi ve işveren kuruluşları, her türlü sı- 
                nai, tarımsal, kimyasal ve hayvansal maddelerin 
                ve ürünlerin alımı ve satımı, eğitim kurumları, 
                sahne, perde ve benzeri gösteri sanatları, müzik,
                resim, heykel, dekorasyon, edebiyat ve benzeri  
                güzel sanatlarla ilgili işler.          
 18    7   71      KARA TAŞIMACILIĞI                
                Demiryolu dışında motorlu ve motorsuz her türlü 
                kara taşıtları ile yük veya yolcu taşıma ve bu- 
                nunla ilgili depolama ve sürücülük işleri, kara 
                taşıt araçları için terminal, garaj, bakım, ik- 
                mal ve onarım, park yerlerinde yapılan işler   
                (deniz ve demiryolu ambarlarında yapılan işler  
                hariç).                     
 19    7   40,71     DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI              
                Demiryolları ve bağlı işyerlerinde görülen her  
                türlü işler (demiryolu bakım, onarım ve yenileme 
                işleri ile yataklı ve yemekli vagonlarda yapılan 
                işler dahil).                  
 20    7   71      DENİZ TAŞIMACILIĞI                
                Gemi ve benzeri taşıtlarla denizlerde, göllerde 
                ve akar sularda her türlü yük ve yolcu taşınması 
                ile bunlara bağlı deniz işlerinde çalışan ve De- 
                niz İş Kanununa tabi gemi adamları ve gemi adamı 
                yeterlik belgesine sahip kimselerin ve şehir ve 
                körfez hatları iskelelerinde çalıştırılan iskele 
                görevlilerinin yaptığı işler, deniz taşıtları ile
                yapılan liman hizmetleri             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 İşkolu  Bölüm  Büyük                            
Sıra No.  No.  Grup No.          İşkolu - İşler          
-------- ------- --------- ----------------------------------------------------
 21    7    71    HAVA TAŞIMACILIĞI                  
              Hava ve havacılığın yer ve yerüstü işleri ile hava 
              taşıtlarında yapılan her türlü işler ve uçakla ilaç-
              lama işleri.                    
                                        
 22    7    72    ARDİYE VE ANTREPOCULUK               
              Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava depoları, umumi  
              mağazalar ve buralarda yapılan her türlü ambarlama, 
              depolama, yükleme ve boşaltma işleri, liman hizmet- 
              leri, iskelelerde yapılan yükleme, boşaltma, ambar- 
              lama ve depolama işleri, (demiryolu taşımacılığına 
              ait yükleme, boşaltma, ambarlama ve depolama işleri 
              hariç).                       
                                        
 23    7    73    HABERLEŞME                     
              Haberleşme, posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, 
              televizyon işleri ve hizmetleri ve bu hizmetler için
              kamu idaresince kurulan her türlü yapım, bakım ve  
              onarım işleri.                   
                                        
 24    8    82    SAĞLIK                       
              Hastaneler, sanatoryumlar, bakım ve dinlenme evleri,
              doğum ve çocuk bakım evleri, kreşler, doktor muaye- 
              nehaneleri klinikler gibi sağlık kuruluşları, diş  
              klinikleri, röntgen muayenehaneleri ve benzerleri  
              ile hayvan bakım evlerinde yapılan her türlü sağlık 
              işleri.                       
                                        
 25    8   83,84   KONAKLAMA VE EĞLENCE YERLERİ            
              Otel, pansiyon, lokanta, büfe, pastane, kahvehane  
              gibi konaklama, dinlenme ve yemek yerleri ile sine- 
              ma, müzikli ve müziksiz her türlü eğlence yerleri, 
              plaj, açık ve kapalı spor yerleri, hipodromlar, ha- 
              mamlar, kaplıcalar, içmeceler, turistik tesislerde 
              yapılan işler.                   
                                        
 26    -    -    MİLLİ SAVUNMA                    
              Milli Savunma, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutan- 
              lığı ile ilgili her türlü askeri işyerleri (uluslar-
              arası ve yabancı askeri işyerleri dahil) subay, ast-
              subay kulüpleri, gazinoları ve otelleri, orduevleri,
              askeri hastaneler, okullar, askeri basımevleri ve  
              Milli Savunma Bakanlığınca işletilen diğer işyerle- 
              rinde yapılan işler.                
                                        
 27    8   83,84   GAZETECİLİK (Değişik:28/3/1996-96/7949 K.)     
              212 sayılı Kanunla değişik 5953 sayılı Kanuna göre 
              gazeteci sayılanların gazete ve mevkutelerle haber 
              ve fotoğraf ajanslarında yaptıkları işler ile asıl 
              işi gazete ve mevkutelere bağlı olarak bunları bas- 
              mak olan basımevlerinde yapılan işler,radyo ve te- 
              levizyon kuruluşlarının haberle ilgili birimlerinde 
              çalışanların yaptıkları işler ile bu birimlere bağlı
              olarak yapılan işler.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 İşkolu  Bölüm  Büyük                            
Sıra No.  No.  Grup No.          İşkolu - İşler          
-------- ------- --------- ----------------------------------------------------
 28    -    -    GENEL İŞLER                     
              Belediyelerin 24 sıra numaralı sağlık işkoluna giren
              işleri dışındaki belediye hizmetlerine ilişkin iş- 
              lerle bu Tüzükte yer almayan işlerde, Sendikalar Ka-
              nununa göre işçi niteliği taşıyanlarca yapılan iş- 
              ler.                        
                                        
                                        
NOT: Bu listede yer alan bölüm ve büyük grup numaraları iktisadi faaliyetlerin 
   uluslararası tasnifine göre belirlenmiştir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 2744 - 1                    
                                        
  10.11.1983 TARİH VE 83/7376 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE   
     KONULAN TÜZÜĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ    
           TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE               
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Tüzüğü              
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
--------------------------------------------------------------------------------
                    Farklı Tarihte              
Tarihi      Numarası       Yürürlüğe Giren       Yürürlüğe  
                    Maddeleri         Giriş Tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
28/3/1996    96/7949          -           10/4/1996  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                2744 - 2