Endeksler

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI
İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR VE HİZMETLİLERİNE
 VERİLECEK HARCIRAH VE HARCIRAH KARŞILIĞI HİZMET
    TAZMİNATLARINA İLİŞKİN TÜZÜK


Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi:8/11/1999, No:99/13624
Dayandığı Kanunun Tarihi	:10/2/1954, No:6245
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi	:15/12/1999 No:23907
Yayımlandığı Düsturun Tertibi	:39,     Cild:  S:

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   Amaç, kapsam


   Madde 1-Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah ve harcırah
karşılığı hizmet tazminatlarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.
   Tanımlar


   Madde 2-Bu Tüzükte geçen;
   a)Harcırah        :6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Tüzüğe
göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme
masrafından birini,bir kaçını veya tamamını,
   b)Harcırah Karşılığı
   hizmet tazminatı    : Bu Tüzüğe göre harcırah karşılığı
ödenmesi gereken tazminatları,
   c)Asgari harcırah gündeliği:6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü
maddesi gereğince bütçe kanunları ile belirlenen asgari harcırah günde-
liğini,
   d)Genel Müdürlük     :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
   e)Yönetim Kurulu     :Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,
   f)Memur          :657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hüküm-
lerine göre aylık alanlar ile sözleşmeli personeli (Yardımcı hizmetler
sınıfı personeli hariç),
   g)Hizmetli        :657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre
yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ile kanunlarına göre işçi
sayılan kişileri,
   h)Aile fertleri      :Memur ve hizmetlinin harcırah verilmesini
gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, bakmakla yü-
kümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini,
   ı)Görev yeri       :Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu
veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları
içinde bulunan yerler ile bu yerlerin dışında kalmakla birlikte yerleşim
özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup
belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya Genel Müdürlükçe sağlanan taşıt
araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,
   i)Başka yer     :(ı) bendinde yazılı görev yeri dışındaki yerleri,
   ifade eder.
                İKİNCİ BÖLÜM
                 Harcırah
   Harcırah verilecek kişiler


   Madde 3-Bu tüzükte belirtilen hallerde;
   a)Memur veya hizmetliler ile aile fertlerine,
   b)Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklarına refakat
ettirilecek memur ve hizmetlilere,
   c)Memur veya hizmetlilerden emekliye ayrılanlar ile bunların aile fert-
lerine,
   harcırah verilir.
   Harcırahın unsurları


   Madde 4-Harcırah;
   a)Yol masrafını,
   b)Gündeliği,
   c)Aile masrafını,
   d)Yer değiştirme masrafını,
   kapsar.
   Yol ve yer değiştirme masraflarına ilişkin özel hüküm


   Madde 5-3 üncü maddede sayılan kişilere 6245 sayılı Harcırah Kanunu
gereğince verilecek harcırahın hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır.
   a-Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryoluyla seyahat
esastır. İlgililere demiryolu üzerinde seyahat için ücretsiz seyahat belgesi
verilir. Demiryolu şebekesi ile bağlı yerler arasında demiryolu veya diğer
araçlarla yapılan seyahatlerde yol masrafı verilmez. Ancak, amirlerince
onaylanacak acele ve zorunlu hallerde,ücretsiz seyahat belgesi almadan yola
çıkma durumunda olanların verecekleri bilet ücretleri kendilerine geri
ödenir. Ayrıca derayman,tahribat veya diğer sebeplerle demir yolunun ka-
panması veya seyahatin tren bulunmadığı zamanlarda yapılmasının zorunlu
olması nedeniyle memur ve hizmetlinin başka araçla seyahat etmesi halinde
yol masrafı verilir.
  b - Gidip gelmeye en uygun mutat yolun dışında bir yoldan veya kullanılması
gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine
göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların öden-
mesi, merkezde Genel Müdürün, bölge müdürlüklerinde bölge müdürünün, fabrika ve
limanlarda fabrika ve liman işletme müdürünün veya bunların yardımcılarının ön-
ceden verilmiş yazılı olurunun bulunmasına bağlıdır.
  c - Eşyalarını demiryolu ile parasız olarak taşıtmak isteyenler hakkında
6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
hükmü uygulanmaz.
  Harcırah Kanununun uygulanması


  Madde 6 - Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde 6245 sayılı Harcırah Kanu-
nunun ilgili hükümleri uygulanır.
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      Harcırah Karşılığı Verilecek Hizmet Tazminatları
  Harcırah karşılığı hizmet tazminatları


  Madde 7 - Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinden aşağıdaki maddelerde un-
vanları gösterilenlere, memuriyet ve hizmetlerinin özelliklerine ve bu kısımda
belirtilen esaslara göre, harcırah karşılığı olarak hizmet tazminatı verilir.
  Hizmet tazminatları; kilometre/saat, iştreni, yatak, rampa, bekleme, manevra
ve turne tazminatlarından oluşur.
  Hizmet tazminatlarından;
  a) Saat esası üzerinden hesaplananların miktarı asgari harcırah gündeliğinin
1/8`ini,
  b) Gündelik esası üzerinden ödenenler ile sefer sayısı ve kilometreye göre
hesaplananların miktarı da günde asgari harcırah gündelğini,
  c) Yatak tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 1/3`ünü,
  d) Rampa tazminatı asgari harcırah gündeliğinin 2/3`ünü,
  aşmamak üzere her yıl Yönetim Kurulunca saptanır.
  Memur ve hizmetlilere fiilen yaptıkları işe göre hizmet tazminatı verilir.
Aynı çalışma süresi için hizmet tazminatlarından yalnızca biri ödenir.
  Bu Bölüm uyarınca tazminat verilenlere ayrıca harcırah ödenmez.
  Bağlı bulundukları merkezlerden geçici olarak başka bir merkez emrinde gö-
revlendirilen memur ve hizmetlilere, bu merkez emrinde çalıştıkları süre içinde
tahakkuk edecek kilometre/saat veya iştreni tazminatı %50 zamlı ödenir.
Ancak, asgari harcırah gündeliğinin manevra tazminatı veya %50 zamlı olarak
ödenecek kilometre/saat ya da iştreni tazminatlarından fazla olması halinde,
bu tazminatlar yerine asgari harcırah gündeliği ödenir.
   Kilometre/saat tazminatı


   Madde 8-Trenlerde görevli olan ve aşağıda unvanları belirtilen memur ve
hizmetlilere, trenlerin fiili seyir süreleriyle sınırlı olmak üzere,her saat
için kilometre/saat tazminatı ödenir.
   Motorlu drezin ve oto drezinle yapılan seferlerde kilometre/saat tazminatı
her kilometre için ödenir.
   Servisin Niteliği               Görev Unvanları
   -----------------               ---------------
   a)Ekspres ve ekspres niteliği taşıyan     -Tren şefi
    bütün trenler ile elektrikli banliyö    -Makinist
    trenlerinde                 -Yardımcı makinist
                          -Kondoktör
                          -Hostes
                          -Gardfren
                          -Ateşçi
                          -Yataklı servis görevlisi
                          -Aşçıbaşı
                          -Aşçı
                          -Aşçı yardımcısı
                          -Şef garson, garson
------------------------------------------------------------------------------
   b)Yolcu ve karma trenlerle bu        -Tren şefi
    nitelikteki diğer trenler ve        -Makinist
    yük trenleri ile banliyö ve ranfor-    -Yardımcı makinist
    larda                   -Kondoktör
                          -Gardfren
                          -Ateşçi
------------------------------------------------------------------------------
   c)Bütün trenlerde, motorlu ve oto      -Tren kalorifercisi
    drezinlerde                -Tren odacısı
                          -Motorlu drezin ve oto
                          drezin şoförleri
                          -Sofaj vagonu ateşçileri
   Bir trende görev almak veya yaptıkları servislerden geri dönmek üzere
görevsiz olarak seyahat edecek memur ve hizmetlilere, trenin cinsine göre
verilecek kilometre/saat tazminatının % 50 si ödenir.
  Bir ay zarfında tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan
fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate
alınmaz.
  İştreni tazminatı


  Madde 9 - İştrenlerinde veya işletmeye açılmamış inşaat hatlarında çalışan
memur ve hizmetlilerden; tren şefi, makinist, yardımcı makinist, ateşçi ve
kısım şefleri ile gardfren ve yol çavuşlarına, hareket saatinden itibaren
geçecek her 24 saat bir gün sayılarak iştreni tazminatı verilir. 24 saati aşan
kesirler tam gün sayılır. Bunlara başkaca hizmet tazminatı verilmez.
  Yatak tazminatı


  Madde 10 - 8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere,bağlı blundukları
merkezlerden başka yerlerdeki görevleri sırasında geçirdikleri normal istirahat
süreleri için, Genel Müdürlük yatakhanelerinde, binalarında veya yatak tertiba-
tı olan vagonlarında yatak sağlanamadığı takdirde, bu durumun ilgili istasyon
yetkilisi tarafından belgelenmesi koşuluyla beher gün (gece veya gündüz) için
yatak tazminatı ödenir.
  Rampa tazminatı


  Madde 11 - Genel Müdürlükçe tespit edilen rampalarda, trenlere destek
yapmakla görevlendirilen memur ve hizmetlilerden, tren şefleri, makinist,
yardımcı makinist, ateşçi ve gardfrenlere kilometre/saat tazminatı yerine,
gidiş dönüş bir sefer sayılmak koşuluyla rampa tazminatı verilir.
  Bekleme tazminatı


  Madde 12 - Trenlerde servisle veya tren servisi yapmak üzere merkezlerinin
bulunduğu istasyon dışındaki istasyonlarda veya son varış istasyonunda servis
almak üzere bekletilen 8 inci maddede belirtilen memur ve hizmetlilere her bir
gün için bekleme tazminatı ödenir.
  Bekleme tazminatının, varış yerlerine fiili varış saatinden itibaren
6 saate kadar (6 saat dahil) beklemeler için 1/4`ü, 12 saate kadar (12 saat
dahil) beklemeler için 1/2`si, 12 saatten fazla beklemeler için tümü ödenir.
  Şube hatlarındaki beklemeler ile doğal afetler, dray, karambol ve yol
kapanması gibi olayların vukuundaki ve ranfor hizmetlerindeki beklemeler için
de bu madde hükümleri uygulanır.
  Tazminat verilmesini gerekli kılan bekleme sürelerinin beklenilen istasyon
yetkilisi tarafından belgelenmesi gereklidir.
  Manevra tazminatı


  Madde 13 - Bağlı bulundukları merkez dışındaki başka merkez emrine verilerek
manevra hizmeti gördürülenlerden;
  a) Elektrikli veya dizelli loko makinistlerine, buharlı loko makinistlerine,
yardımcı makinist ve loko ateşçilerine, manevra makinelerinde çalıştıkları her
bir saat için,
  b) Manevracı ve manevra makasçılarına sadece manevra yaptıkları günler için
saat başına,
  manevra tazminatı verilir.
  Bir ay içinde tahakkuk eden çalışma saatlerinin toplamında 30 dakikadan
fazla olan süreler bir saate tamamlanır, 30 dakikadan az olan süreler dikkate
alınmaz.
  Turne tazminatı


  Madde 14 - Bölgeleri içinde turne veya diğer amaçlarla yapacakları her türlü
görev seyahatlerinde;
  a) Şube şefi ve yardımcısı, kısım şefi, tesisler şefi ve yardımcısı ile yol
ve tesisler sürveyanlarına her kilometre için,
  b) Yol takım çavuşu, tesisler çavuşu ve yol bekçilerine her yirmidört saat
için,
  turne tazminatı ödenir.
  Turne tazminatının, 4 saat ve daha az süren seyahatler için 1/3`ü, 8 saate
kadar (8 saat dahil) seyahatler için 2/3`ü, 8 saatin üzerindeki seyahatler için
ise tümü ödenir.
  Turne tazminatının hesabında, hareket cetvellerinde veya turne grafiklerinde
yazılı katedilen kilometre veya saat toplamına göre her ay hazırlanan ve amir-
lerince onaylanan puantaj cetvelleri esas alınır.
  Yürürlükten kaldırılan hükümler


  Madde 15 - 19.6.1956 tarih ve 4/7517 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Memur ve
Hizmetlilerine Verilecek Harcırah Hakkında Nizamname" yürürlükten kaldırıl-
mıştır.
  Yürürlük


  Madde 16 - 6245 sayılı Harcırah Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanan ve Danıştayca incelenen bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme


  Madde 17 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.