Endeksler
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BOSNA-HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA 
KÜLTÜR MERKEZLERİNİN KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA PROTOKOLUN ONAYLANMASININ
 			UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN


Kanun Numarası	: 4858
Kabul Tarihi	: 22/05/2003
  
  

  Madde 1 - 6 Aralık 1999 tarihinde Saraybosna'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu ve 
İşleyişi Hakkında Protokol"un onaylanması uygun bulunmuştur.

  Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  
     TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE
BOSNA-HERSEK BAKANLAR KURULU ARASINDA
	 KÜLTÜR MERKEZLERİNİN
KURULUŞU VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA PROTOKOL
  Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar 
Kurulu,
  - Halkları arasında daha iyi bir anlayışın geliştirilmesi ve sanat ve kültürel miraslarının diğer tarafın halkına 
tanıtılması arzusuyla,
  - 7 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolü" hükümlerini ve özellikle 12 nci maddesini 
gözönünde bulundurarak, yekdiğerinin ülkesinde Kültür Merkezleri kurulması ve işleyişinin çerçevesini 
oluşturan işbu Protokol üzerinde mutabık kalmışlardır.
  Madde 1
  Taraflar, karşılıklılık ilkesi temelinde, Saraybosna'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür Merkezi ve İstanbul veya 
Ankara'da Bosna-Hersek Kültür Merkezi kurulması hususunda anlaşmışlardır.
  Kültür Merkezleri, faaliyetlerini, Kabul Eden Tarafın yürürlükteki kanun ve mevzuatına uygun olarak 
yürüteceklerdir.
  Madde 2
  Kültür Merkezlerinin işlevi, taraflar arasında kültür, sanat, eğitim, bilim ve görsel-işitsel enformasyon 
alanlarındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunmak olacaktır.
  Bu Merkezler, ayrıca, tarafların ilgili Bakanlık ve kurumları arasında imzalanan mevcut ikili Kültür 
Anlaşması ve Kültür Değişik Programlarının uygulanmasına katkıda bulunacaktır.
  Madde 3
  Kültür Merkezleri, tarafların Büyükelçiliklerinin denetimi altında faaliyet göstereceklerdir.
  Madde 4
  1- Kültür Merkezlerinin çalışma programları aşağıdaki faaliyetlerden oluşacaktır :
  a) Konferans, seminer, sempozyum ve diğer benzeri toplantılar ile gösteri, konser ve sergi gibi sanatsal 
faaliyetler düzenlemek,
  b) Türkiye ve Bosna-Hersek'te düzenlenen kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere katılmak,
  c) Sinema ve video filmleri ve diğer görsel-işitsel malzeme gösterileri düzenlemek,
  d) Gönderen Taraf'ın önerisi üzerine ve Kültür Merkezlerinin faaliyetleri çerçevesinde araştırmacı, yazar, 
gazeteci, akademisyen ve sanatçılar için ziyaretler düzenlemek ve bu tür ziyaretlerin programlarını hazırlamak,
  e) Gönderen Devlet'in kültür, bilim ve sanat hayatını tanıtmak,
  f) Kütüphane ve okuma salonları kurmak ve kitap, gazete, dergi, CD, kaset, CD-ROM, slayt, film vb. gibi 
kültürel, eğitsel, bilimsel ve sanatsal nitelikli görsel-işitsel malzemeleri dağıtmak veya ödünç vermek,
  g) Türkçe, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça dil kursları düzenlemek,
  h) Her iki tarafın kültürel mirasını tanıtmak.
  2- Kültür Merkezleri, Kabul Eden Taraf'ın önceden rızası alınmak suretiyle, benzer nitelikte başka faaliyetler 
de düzenleyebilirler.
  Madde 5
  Kabul Eden Taraf, işbu Protokol'ün hükümlerine uygun olarak bir Kültür Merkezi kurulması için uygun 
mekânların temini hususunda Gönderen Taraf'a mümkün olan tüm yardımı sağlayacaktır.
  Madde 6
  Kültür Merkezleri, Kabul Eden Devlet'in mevzuatına uygun olmak kaydıyla, işbu Protokol'ün 4 üncü 
maddesinde kayıtlı faaliyetleri kendi mekânlarının dışında da düzenleyebilirler ve başka mekânları bu amaçla 
kullanabilirler.
  Madde 7
  Taraflar, Kültür Merkezlerinin, kamuoyuna faaliyetleri hakkında bilgi vermelerini mümkün kılacak tüm 
yasal yol ve araçları kullanmalarına müsaade edeceklerdir. Ayrıca, halkın bu faaliyetlere serbestçe katılımını 
garanti edeceklerdir.
  Madde 8
  1- Kültür Merkezleri, kâr amacı güden faaliyetlerde bulunmayacaklardır.
  2- İşbu Protokol hükümleri çerçevesinde Kabul Eden Taraf'ın yürürlükteki yasa ve mevzuatına uygun 
olarak, Kültür Merkezleri aşağıdaki uygulamalarda bulunabilirler :
  a) Faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı olarak giriş ve kayıt ücretleri tahsil etmek,
  b) Faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı olarak katalog, poster, kitap, CD, CD-ROM, eğitsel ve görsel-işitsel 
malzeme satışı yapmak,
  c) Faaliyetlerine iştirak eden katılımcılara hizmet verecek büfeler kurmak,
  d) Kendi binaları içinde veya dışında hayır amaçlı kermesler düzenlemek.
  Madde 9
  1- Kabul Eden Taraf, kendi ülkesinde kurulmuş olan Kültür Merkezinin işlevini yerine getirebilmesi 
hususunda Gönderen Taraf'a gerekli yardımda bulunacaktır.
  2- Kültür Merkezlerinin personelinin malî statüleri, karşılıklılık ilkesi esasına göre ve Kabul Eden Taraf'ın 
yasa ve mevzuatına uygun olarak belirlenecektir.
  Madde 10
  Kabul Eden Taraf, karşılıklılık ilkesi temelinde ve kendi yasa ve mevzuatına uygun olarak, Gönderen 
Taraf'ın Kültür Merkezinde kullanılmak üzere ithal edilecek aşağıda belirtilen malzemelerin, tüm gümrük, resim 
ve diğer vergilerden muaf olarak serbestçe girişine müsaade edecektir.
  a) Merkezlerin faaliyetleri için gerekli büro malzemeleri ve mobilyalar,
  b) İthal edildiği ülkeye bakılmaksızın, katalog, poster, kitap, CD, CD-ROM, eğitsel ve görsel-işitsel 
malzemeler,
  c) Kültür Merkezlerinde gösterime sunulacak sinema ve video filmleri.
  Yukarıda bahsi geçen malzemeler, Kabul Eden Devlet'in yetkili makamlarınca önceden izin verilen haller 
dışında, satılamaz, kiralanamaz veya ödünç verilemez.
  Madde 11
  1- Her bir taraf, kendi Kültür Merkezinde görev yapacak Müdür ve personeli kendisi atayacaktır. Kültür 
Merkezi personeli, iki taraf arasındaki anlaşmaya göre, Gönderen Taraf veya Kabul Eden Taraf vatandaşı 
olabilir. Kültür Merkezleri Müdürlerinin statüleri ve personel adedi diplomatik kanallardan belirlenecektir.
  2- Gönderen Taraf, hangi ülke vatandaşı olursa olsun, Kültür Merkezlerinde işe alınan her bir personel 
hakkında, ayrıca bu personelin ülkeye giriş ve çıkış tarihleri ile göreve başlama ve ayrılma tarihleri hakkında 
Kabul Eden Taraf'a bilgi verecektir.
  
  Madde 12
  Kültür Merkezlerinin Müdür ve personeli ile bunların Kabul eden Devlet'e geçici olarak ikamet edecek olan, 
bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Gönderen Devlet'in yürürlükteki çalışma ve sosyal güvenlik 
mevzuatına tâbi olacaklardır.
  Madde 13
  Her bir taraf, karşılıklılık ilkesi temelinde ve kendi yasa ve mevzuatına uygun olarak, Kabul Eden Taraf'ın 
vatandaşı olmamaları koşuluyla, Kültür Merkezinin Müdür dahil üç personeline ülkeye gelişlerinden itibaren altı 
ay içerisinde vergi ve gümrük vergi ve resminden muaf olarak ev ve zati eşyaları ile bir adet otomobili geçici 
olarak ithal etmelerine ve görevlerinin bitiminde sözkonusu malları aynı şekilde ihraç etmelerine müsaade 
edecektir.
  Madde 14
  Taraflar, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Kültür Merkezlerinin personeli ve bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireylerine müteaddit giriş ve çıkış vizelerini ve Kabul eden Devlet'teki ikametleri süresince gerekli oturma 
izinlerini ücretsiz olarak vereceklerdir.
  Madde 15
  İşbu Protokol'ün yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar, diplomatik kanallardan 
çözümlenecektir.
  Madde 16
  1- İşbu Protokol'ün sona ermesi halinde, Protokol hükümleri, Kültür Merkezinin düzenlediği herhangi bir 
kültürel program veya faaliyet tamamlanıncaya kadar, yürürlükte kalmaya devam edecektir.
  2- İşbu Protokol, her bir tarafın kendi iç mevzuatı uyarınca onay işlemlerinin tamamlandığını yekdiğerine 
diplomatik kanallardan bildiren son Nota'nın verildiği tarihte yürürlüğe girecek ve taraflardan biri diğer tarafa en 
az altı ay önce yazılı olarak fesih bildiriminde bulununcaya kadar yürürlükte kalacaktır.
  İşbu Protokol, Saraybosna'da 6 Aralık 1999 tarihinde, Türkçe, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve İngilizce 
dillerinde her bir metin aynı derecede geçerli olmak üzere iki asıl nüsha halinde düzenlenmiştir. Yorumda görüş 
farklılığı ortaya çıkması halinde, İngilizce metin geçerli sayılacaktır.
  
  	TÜRKİYE CUMHURİYETİ	BOSNA-HERSEK
  	HÜKÜMETİ ADINA	BAKANLAR KURULU ADINA
  	(İmza)	(İmza)