Madde 91 - Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve 
teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve 
özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır. 
  Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve 
teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür. 
  Yetkili makam ve memurlar

  Madde 92 - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, 
denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin 
yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş 
maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği 
zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup 
yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla 
suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri önlemek yetkisine 
sahiptirler.  
  Teftiş ve denetleme sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler 
izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, 
ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek ve birinci 
fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek ve bu yoldaki 
emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 
  Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan 
tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. 
  Yetkili memurların ödevi

  Madde 93 - İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri görevlerini 
yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun niteliğine göre 
mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve resmi işlemlerin 
yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve işyerinin meslek 
sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve öğrendikleri 
hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri alınan yahut 
kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini ve 
kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.
  Muafiyet

  Madde 94 - İşçi ve işverenlerle bunların meslek kuruluşları tarafından kendilerini 
ilgilendiren ve iş hayatına ilişkin işlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yazı ile 
başvurma halinde bu dilekçeler ve bunlarla ilgili tutanak, evrak, defter ve işlemler damga 
vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
  Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

  Madde 95 - İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili 
makamlar işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin vermeden önce, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca iş mevzuatına göre verilmesi gerekli kurma izni ve işletme belgesinin 
varlığını araştırır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kurma izni ve işletme belgesi 
verilmemiş işyerlerine belediyeler veya diğer ilgili makamlarca da kurma veya açılma izni 
verilemez. 
  Kamu kurum ve kuruluşları, işyerlerinde yapacakları iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili teftiş 
ve denetlemelerin sonuçlarını ve yapacakları işlemleri o yer için yetkili bölge müdürlüğüne 
bildirirler. 
  İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar her 
ay bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini 
gösterir listeleri bir sonraki ayın onbeşine kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne 
bildirirler. 
  İşçi ve işverenin sorumluluğu