Madde 86 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı 
süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi 
sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş muayene 
raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır. Sosyal 
Sigortalar Kurumu işe ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
  İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 
  Yetkili memurlar isteyince, bu raporları işveren kendilerine göstermek zorundadır. 
  Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
  On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

  Madde 87 - Ondört yaşından onsekiz yaşına kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin 
işe alınmalarından önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı 
yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye 
hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı 
olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya kadar altı ayda bir 
defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarına bir sakınca 
olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün bu raporların işyerinde saklanarak yetkili 
memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Sosyal Sigortalar Kurumu işe 
ilk giriş muayenesini yapmaktan kaçınamaz.
  Birinci fıkrada yazılı hekimlerce verilen rapora itiraz halinde, işçi en yakın Sosyal 
Sigortalar Kurumu hastanesi sağlık kurulunca muayeneye tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 
  Bu raporlar damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. 
  Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

  Madde 88 - Gebe veya çocuk emziren kadınların hangi dönemlerde ne gibi işlerde 
çalıştırılmalarının yasak olduğu ve bunların çalışmalarında sakınca olmayan işlerde hangi 
şartlar ve usullere uyacakları, ne suretle emzirme odaları veya çocuk bakım yurdu (kreş) 
kurulması gerektiği Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  Çeşitli yönetmelikler

  Madde 89 - Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı;
  	a) Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler için de işçilerin işe başlamadan hekim 
muayenesinden geçirilmelerini,
  	b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden 
geçirilmelerini,  
  	c) Çeşitli veya bir kısım işlerde çalışan işçilerin sağlık durumlarının aksaması, yaptıkları 
işin ürünlerine ve genel sağlığa yahut birlikte çalıştıkları öteki işçilere zararlı olursa, bu 
gibilerin o işlerden çıkarılmalarını, 
  	d) Ne durumda ve ne gibi şartları haiz olan işyerlerinde banyo, uyku, dinlenme ve yemek 
yerleri ile işçi evleri ve işçi eğitimi yerleri yapılmasını,
  	Öngören yönetmelikler hazırlayabilir.
  ALTINCI BÖLÜM
  İş ve İşçi Bulma
  İş ve işçi bulmaya aracılık

  Madde 90 - İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için 
uygun işçiler bulunmasına aracılık görevi, Türkiye İş Kurumu ve bu hususta izin verilen özel 
istihdam bürolarınca yerine getirilir.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
  Devletin yetkisi