Madde 81 - Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar 
Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması 
gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu 
sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir 
veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
  İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, 
eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık 
Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir. 
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar

  Madde 82 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve 
altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerinin iş güvenliği 
önlemlerinin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak 
önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki 
işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis 
veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.
  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların nitelikleri, sayısı, görev, yetki 
ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  İşçilerin hakları

  Madde 83 - İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya 
vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan 
işçi, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli 
tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün acilen toplanarak 
kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir.
  	İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren 
vekiline yapılır. İşçi tesbitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak kendisine bildirilmesini 
isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır.
  	Kurulun işçinin talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir.
  	İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem içinde ücreti ve diğer hakları saklıdır.
  	İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin 
alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş günü içinde, bu Kanunun 24 üncü maddesinin (I) 
numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal 
feshedebilir.
  	Bu Kanunun 79 uncu maddesine göre işyerinde işin durdurulması veya işyerinin 
kapatılması halinde bu madde hükümleri uygulanmaz.
  İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

  Madde 84 - İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde 
alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır. 
  	İşveren; işyeri eklentilerinden sayılan kısımlarda, ne gibi hallerde, hangi zamanda ve 
hangi şartlarla alkollü içki içilebileceğini belirleme yetkisine sahiptir. 
  Alkollü içki kullanma yasağı; 
  	a) Alkollü içki yapılan işyerlerinde çalışan ve işin gereği olarak üretileni denetlemekle 
görevlendirilen,
  b) Kapalı kaplarda veya açık olarak alkollü içki satılan veya içilen işyerlerinde işin gereği 
alkollü içki içmek zorunda olan,
  	c) İşinin niteliği gereği müşterilerle birlikte alkollü içki içmek zorunda olan,
  İşçiler için uygulanmaz.
  Ağır ve tehlikeli işler

  Madde 85 - Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılamaz. 
  Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat 
onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde 
çalıştırılabilecekleri Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  Ağır ve tehlikeli işlerde rapor