Madde 76 - Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 63 üncü maddede 
öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin 
günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi 
tanınarak uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 
  	Nitelikleri dolayısıyla devamlı çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına işçi postaları 
çalıştırılarak işletilen yahut nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, 
hafta tatillerine ve gece çalışmalarına ve çalışma ortasındaki zorunlu dinlenmelere dair özel 
usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliklerle 
düzenlenir.
  
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri

  Madde 77 - İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. 
  İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını 
denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal 
hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
  İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en 
geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 
  Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüzük ve yönetmeliklerde yer alan 
hükümler işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır.
  Sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri

  Madde 78 - Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, makineler, tesisat, araç ve gereçler 
ile kullanılan maddeler sebebiyle ortaya çıkabilecek iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, yaş, cinsiyet ve özel durumları sebebiyle korunması gereken kişilerin çalışma 
şartlarının düzenlenmesi amacıyla tüzük ve yönetmelikler çıkarır. 
  Ayrıca bu Kanuna tabi işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, yapılan iş, işin özellikleri, ağırlık 
ve tehlikesi bakımından hangi işyerleri için kurulmaya başlamadan önce planların Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gösterilerek kurma izni alınacağı bu işyerleri 
kurulduktan sonra yine aynı makama başvurularak işletme belgesi alınması gerekeceği, Sağlık 
Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak 
bir yönetmelikle belirlenir.
  İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

  Madde 79 - Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve 
cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike 
giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki 
müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir 
komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri 
kapatılır. Komisyona kıdemli iş müfettişi başkanlık eder. Komisyonun çalışmaları ile ilgili 
sekretarya işleri bölge müdürlüğü tarafından yürütülür.
  	Askeri işyerleri ile yurt emniyeti için gerekli maddeler üretilen işyerlerindeki komisyonun 
yapısı, çalışma şekil ve esasları Milli Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığınca birlikte hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
  	Bu maddeye göre verilecek durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş 
mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz etmek yetkisi vardır. 
  	İş mahkemesine itiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının 
uygulanmasını durdurmaz.
  Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir.
  	Bir işyerinde çalışan işçilerin yaş, cinsiyet ve sağlık durumları böyle bir işyerinde 
çalışmalarına engel teşkil ediyorsa, bunlar da çalışmaktan alıkonulur.
  	Yukarıdaki fıkralar gereğince işyerlerinde işçiler için tehlikeli olan tesis ve tertiplerin veya 
makine ve cihazların ne şekilde işletilmekten alıkonulacağı ve bunların ne şekilde yeniden 
işletilmelerine izin verilebileceği, işyerinin kapatılması ve açılması, işin durdurulmasına veya 
işyerinin kapatılmasına karar verilinceye kadar acil hallerde alınacak önlemlere ilişkin 
hususlar ile komisyonda görev yapacak işçi ve işveren temsilcilerinin nitelikleri, seçimi, 
komisyonun çalışma şekil ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  	Bir işyerinin kurulmasına ve işletilmesine izin verilmiş olması 78 inci maddede öngörülen 
yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına hiçbir zaman engel olamaz.
  	Bu maddenin birinci fıkrası gereğince makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması 
veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya 
ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye 
zorunludur.
  İş sağlığı ve güvenliği kurulu

  Madde 80 - Bu Kanuna göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve 
altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği 
kurulu kurmakla yükümlüdür. 
  İşverenler iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun 
olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdürler. 
  İş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşumu, çalışma yöntemleri, ödev, yetki ve 
yükümlülükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte 
gösterilir. 
  İşyeri hekimleri