Madde 71 - Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört 
yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki 
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde 
çalıştırılabilirler.
  	Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri işlerde güvenlik, 
sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yatkınlık ve yetenekleri dikkate 
alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitmesine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, 
onun derslerini düzenli bir şekilde izlemesine zarar veremez.
  	Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile onbeş 
yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin 
verilecek işler, ondört yaşını bitirmiş ve ilk öğretimini tamamlamış çocukların 
çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşulları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. 
  	Temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve 
haftada otuzbeş saatten fazla olamaz. Ancak, onbeş yaşını tamamlamış çocuklar için bu süre 
günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir. 
  	Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında 
olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat olabilir. Okulun kapalı olduğu 
dönemlerde çalışma süreleri yukarıda birinci fıkrada öngörülen süreleri aşamaz.
  Yer ve su altında çalıştırma yasağı

  Madde 72 - Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer 
altında veya su altında çalışılacak işlerde onsekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki 
kadınların çalıştırılması yasaktır.
  Gece çalıştırma yasağı 

  Madde 73 - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece 
çalıştırılması yasaktır. 
  Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve 
esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  Analık halinde çalışma ve süt izni 

  Madde 74 - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde 
doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık 
durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç 
haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası 
sürelere eklenir.
  Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan 
önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
  Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. 
  Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif 
işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz. 
  İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik 
halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, yıllık ücretli 
izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
  Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat 
süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kulllanılacağını işçi 
kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
  İşçi özlük dosyası 

  Madde 75 - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu 
dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca 
düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman 
yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.
  İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak 
kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla 
yükümlüdür.
  Yönetmelikler