Madde 66 - Aşağıdaki süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır:
  a) Madenlerde, taşocaklarında yahut her ne şekilde olursa olsun yeraltında veya su altında 
çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya 
girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler.
  	b) İşçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere 
gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler.
  	c) İşçinin işinde ve her an iş görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıştırılmaksızın 
ve çıkacak işi bekleyerek boş geçirdiği süreler. 
  	d) İşçinin işveren tarafından başka bir yere gönderilmesi veya işveren evinde veya 
bürosunda yahut işverenle ilgili herhangi bir yerde meşgul edilmesi suretiyle asıl işini 
yapmaksızın geçirdiği süreler. 
  	e) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler.
  	f) Demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili 
gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip 
götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp 
getirilmeleri esnasında geçen süreler.
  	İşin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine 
götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz.
  Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

  Madde 67 - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde 
işçilere duyurulur. 
  İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.
  Ara dinlenmesi

  Madde 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin 
gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;	
  a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika, 
  	b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım 
saat,  
  c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
  Ara dinlenmesi verilir.
  	Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. 
  	Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde 
tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 
  	Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 
  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.
  Gece süresi ve gece çalışmaları

  Madde 69 - Çalışma hayatında "gece" en geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 
06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.
  	Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri 
bakımından, çalışma hayatına ilişkin "gece" başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve 
kış saatlerinin 	ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi 
suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece 
çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece 
işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını 
yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir. 
  	İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. 
  	Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe 
başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir. Gece çalıştırılan işçiler en geç iki yılda 
bir defa işveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İşçilerinin sağlık 
kontrollerinin masrafları işveren tarafından karşılanır. 
  	Gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, 
mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.
  	İşveren gece postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini ve bu işçiler için işe başlamadan 
önce alınan ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle 
yükümlüdür. 
  	Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası 
gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları 
suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da 
uygulanabilir.
  	Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer postada 
çalıştırılamaz. 
  Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri

  Madde 70 - Genel olarak bir işyerinde belirli çalışma saatlerinden önce veya sonra gerekli 
olan hazırlama veya tamamlama yahut temizleme işlerinde çalışan işçiler için işin 
düzenlenmesi ile ilgili hükümlerden hangilerinin uygulanmayacağı yahut ne gibi değişik 
şartlar ve usullerle uygulanacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.
  Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı