Madde 61 - Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş 
kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam 
olunur.
  Ücretten indirim yapılamayacak haller

  Madde 62 - Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı 
sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi nedeniyle 
ya da bu Kanun hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi 
ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamaz.
  
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  İşin Düzenlenmesi
  Çalışma süresi

  Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 
kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek 
uygulanır.
  Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan 
günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık 
süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. 
Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.
  	Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  	Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken 
işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 
  Telafi çalışması

  Madde 64 - Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya 
sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin 
önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 
izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması 
yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. 
  Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten 
fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.
  Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

  Madde 65 - Genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma 
sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen 
geçici olarak durduran işveren, durumu derhal gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kurumuna, 
varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirir. Talebin uygunluğunun tespiti 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılır. Bunun usul ve esasları bir yönetmelikle 
belirlenir.
  	Yukarıda belirtilen nedenlerle işyerinde geçici olarak en az dört hafta işin durması veya 
kısa çalışma hallerinde işçilere çalıştırılmadıkları süre için işsizlik sigortasından kısa çalışma 
ödeneği ödenir. Kısa çalışma süresi, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve herhalde üç ayı 
aşamaz. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, çalışma süreleri ve işsizlik 
sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanma şartlarını yerine 
getirmesi gerekir.
  	Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır.
  	Zorlayıcı sebeplerle işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durması 
halinde, işsizlik ödeneği ödemeleri 24 üncü maddenin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı 
maddede öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. 
  	Kısa çalışma ödeneği aldığı süre içinde işçinin hastalık ve analık sigortasına ait primler 
İşsizlik Sigortası Fonu tarafından 2/3 oranında Sosyal Sigortalar Kurumuna aktarılır. Bu 
primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan en alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır. 
İşçi, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar işe başlar ve işsizlik 
sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunun öngördüğü koşullar gerçekleşmeden işsiz 
kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre çıkarıldıktan sonra, daha önce hak ettiği işsizlik 
ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. 
  	Kısa çalışma ödeneğinin ödeme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik 
ödeneğinin miktarı kısa çalışma ödeneğinin miktarından fazla olamaz. Geçici iş göremezlik 
ödeneğinin ödendiği dönemde, bu maddede öngörülen hastalık ve analık sigortası primi 
ödenmez. 
  Çalışma süresinden sayılan haller