Madde 56 - Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.
  Bu iznin 53 üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde 
verilmesi zorunludur.
  Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on 
günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. 
  İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya 
dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. 
  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve 
genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara 
istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda 
geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek 
zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt 
belgesi tutmak zorundadır.
  Yıllık izin ücreti

  Madde 57 - İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin 
ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek 
zorundadır. 
  Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır.
  Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, 
kâra katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan 
işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak 
çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.
  Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine 
çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan 
günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
  Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren 
tarafından ödenir.
  Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
ayrıca ödenir.
  İzinde çalışma yasağı

  Madde 58 - Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı 
bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri 
alınabilir. 
  Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

  Madde 59 - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak 
kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki 
ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş 
sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
  İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 nci maddede belirtilen 
bildirim süresiyle, 27 nci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri 
yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
  İzinlere ilişkin düzenlemeler

  Madde 60 - Yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi 
dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı 
tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve 
izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.
  Sigorta primleri