Madde 46 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü 
maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman 
dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.
  Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücreti tam olarak ödenir. 
  Şu kadar ki;
  	a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret 
ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri, 
  	b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde 
üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri, 	
  	c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim 
raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
  Çalışılmış günler gibi hesaba katılır. 
  Zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmadan işyerindeki çalışmanın haftanın bir veya birkaç 
gününde işveren tarafından tatil edilmesi halinde haftanın çalışılmayan günleri ücretli hafta 
tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılır. 
  Bir işyerinde işin bir haftadan fazla bir süre ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı 
sebepler ortaya çıktığı zaman, 24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen 
zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışılmayan günler için işçilere ödenen yarım ücret hafta tatili 
günü için de ödenir. 
  Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde hafta tatili ücreti işverence işçiye ödenir. 
  Genel tatil ücreti

  Madde 47 - Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal 
bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı 
olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün 
için bir günlük ücreti ödenir. 
  Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri 
işverence işçiye ödenir.
  Geçici iş göremezlik

  Madde 48 - İşçilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi gerektiği zamanlarda geçici iş 
göremezlik süresine rastlayan ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatilleri, ödeme yapılan 
kurum veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenir. 
  Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen 
geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli işçilerin ücretlerinden mahsup edilir. 
  Ücret şekillerine göre tatil ücreti

  Madde 49 - İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. 
  Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme 
döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. 
  Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır. 
  Hasta, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığı tam olarak ödenen 
aylık ücretli işçilere 46, 47 ve 48 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ancak 
bunlardan ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara ayrıca çalıştığı her gün için bir 
günlük ücreti ödenir. 
  Tatil ücretine girmeyen kısımlar

  Madde 50 - Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi 
olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan 
işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel 
tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.
  Yüzdelerin ödenmesi