Madde 41 - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi 
nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, 
haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının 
uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini 
aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma 
sayılmaz.
  	Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen 
miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
  Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırkbeş saatin altında belirlendiği durumlarda 
yukarıda 	belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve 
kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle 
çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat 
başına düşen miktarının yüzde yirmibeş yükseltilmesiyle ödenir. 
  	Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı 
ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı 
her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. 
  	İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir 
kesinti olmadan kullanır. 
  	63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli 
işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz. 
  	Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir. 
  	Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
  	Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak 
yönetmelikte gösterilir.
  Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

  Madde 42 - Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut 
makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı 
sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak 
koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla 
çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. 
  Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
  Olağanüstü hallerde fazla çalışma

  Madde 43 - Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının 
gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve 
ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma 
gücüne çıkarabilir. 
  Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, 
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.
  Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

  Madde 44 - Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı 
toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması 
halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 
  Bu günlere ait ücretler 47 nci maddeye göre ödenir. 
  Saklı haklar

  Madde 45 - Toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmelerine hafta tatili, ulusal bayram ve genel 
tatillerde işçilere tanınan haklara, ücretli izinlere ve yüzde usulü ile çalışan işçilerin bu 
Kanunla tanınan haklarına aykırı hükümler konulamaz. 
  Bu hususlarda işçilere daha elverişli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iş 
sözleşmesi, iş sözleşmesi veya gelenekten doğan kazanılmış haklar saklıdır.
  Hafta tatili ücreti