Madde 31 - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah 
altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan 
işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş 
sayılır.
  İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması şarttır. Bir 
yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin 
tamamı doksan günü geçemez.
  İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin 
ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır. Bu süre içinde iş 
sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak işveren veya işçi tarafından 
feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için Kanunun gösterdiği süre bu sürenin 
bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve 
sözleşme yukarıda yazılı süre içinde kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri 
uygulanmaz.
  Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona 
ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri 
veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih 
ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş 
sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 
üç aylık ücret tutarında tazminat öder.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ücret
  Ücret ve ücretin ödenmesi

  Madde 32 - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü 
kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır. 
  Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına 
ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk 
parası ile ödenebilir.
  Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia 
olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. 
  Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi 
bir haftaya kadar indirilebilir.
  İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile 
ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. 
  Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, 
buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz. 
  Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.
  İşverenin ödeme aczine düşmesi

  Madde 33 - İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya 
iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin 
iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik 
Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. 
  Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık 
toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve 
esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 
  Ücretin gününde ödenmemesi

  Madde 34 - Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında 
ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel 
kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik 
kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata 
uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.
  Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi 
alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
  Ücretin saklı kısmı

  Madde 35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına 
devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim 
tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları 
saklıdır.
  Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü